Про Академію

Меню

Кваліфікований психолог потрібен завжди

14 Березня 2008 12:22

 Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолог. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, і в колективах і в родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася  роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту. Потреба у кваліфікованій психологічній допомозі є важливою для кожної людини.

Проблеми психологічної освіти і підготовки фахівців для різних сфер психологічної практики мають для вітчизняної психологічної та педагогічної науки особливу актуальність. Інтерес до проблем психологічної освіти визначається потребами гуманізації всіх сторін громадського життя, що в свою чергу підвищує потребу держави, установ і окремих громадян у психологічних послугах, а отже, висуває перед навчальними закладами завдання підвищення якості підготовки майбутніх практичних психологів.

Професія психолога є особливим видом діяльності, який вимагає, крім знань, певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, що отримує фахову психологічну підготовку, потребує комплексного психолого-педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога. У той же час часто забутими залишаються цінності, етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога.

Враховуючи потреби сучасного суспільства у серпні 2000 року в МАУП створено Інститут соціальних наук і самоврядування імені Г.А.Алієва, як структурний навчальний підрозділ Президентського університету МАУП Сьогодні в ньому навчається понад 1000 студентів. В Інституті шість кафедр, з них чотири випускаючі - кафедра загальної та практичної психології, медичної психології та психокорекції, соціології, соціальної психології та соціальної педагогіки, а також загальноакадемічні кафедри -  філософії, українського православ'я та теології. На кафедрах сформовано висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку фахівців та забезпечувати на сучасному рівні науково-дослідну роботу з пріоритетних напрямків психології, соціології,  соціальної педагогіки. Викладачі Інституту соціальних наук - це не лише професійні науковці, але й практики, які проводять для студентів практичні тренінги, а це є надзвичайно корисним для подальшої роботи за фахом.

Науково-психологічна школа, створена колективом кафедри загальної та практичної  психології, визнана не лише в Україні, а й за її межами.  Кафедра була створена відомим вітчизняним вченим, доктором психологічних наук, професором Коломінським Наумом Львовичем.  На кафедрі працюють доктори і кандидати наук. Спрямовує роботу кафедри кандидат психологічних наук, професор Туриніна Олена Леонтіївна.

В складі кафедри працюють відомі вчені: член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович; заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор Ложкін Георгій Володимирович, доктор психологічних наук, професор Маноха Ірина Петрівна.

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування – все це допомагає випускникам Інститут соціальних наук МАУП стати професійними психологами.