Меню

МАУП – лідер національної економіки.

07 Травня 2008 09:58

Залишається зовсім небагато часу до закінчення 2007-2008 навчального року, що став апогеєм ще одного періоду роботи нашого колективу в переддень відзначення 20-річого ювілею Міжрегіональної Академії управління персоналом. Є над чим замислитися, є до чого прагнути. Роботи багато, але колективу нашого навчального закладу вона під силу. Лише за умови спільної праці, нашого спільного прагнення завтра жити краще, ніж сьогодні можна досягти вагомих результатів. Ніякі об’єктивні та суб’єктивні проблеми і труднощі не зупинять нас на шляху до основної мети – навчити молодь гідно жити і працювати.

Сьогодні Україна крокує шляхом європейської інтеграції, де система освіти є запорукою економічної стабільності і державності. Ні для кого не є таємницею, що рушійною силою економіки будь-якої держави є не стільки природні ресурси і робочі руки, скільки рівень освіченості населення. Епіцентрами інтелектуального відтворення були і залишаються вищі навчальні заклади, насамперед, академії. Сьогодні їх автономний статус визначає підготовка не просто спеціалістів, а, в першу чергу, високорозвинених особистостей, здатних приймати оптимальні інтелектуальні рішення на кожному робочому місці. Іншими словами, академії – єдині соціальні інституції, де відбувається відтворення інтелектуальної еліти , яка потім генерує знання в різних галузях народного господарства. Особливе місце серед них посідає Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом якої був і залишається візитною карткою якості та професійної майстерності і визнається конкурентноспроможним в багатьох країнах світу.

Секрет успіху полягає, насамперед, у постійному пошуку нових форм і методів викладання дисциплін, використання у навчальному процесі світових прогресивних технологій. Новаторський підхід до справи сприяє постійному вдосконаленню змісту та організації навчального процесу, нарощенню науково-педагогічного потенціалу, модернізації навчальної бази, розвитку інфраструктури та вирішенню інших питань.

Одним із основних методів підвищення якості професійної підготовки в нашому навчальному закладі є індивідуальний підхід до кожної молодої людини як при вступі, так і в процесі навчання. Враховуючи досвід розвинених країн, де система освіти ґрунтується на систематичному індивідуальному пошуку, селекції, врахуванні нахилів, здібностей, талантів молоді, науково-педагогічний колектив Академії поставив собі за мету навчити студента вчитися самостійно, з урахуванням його природних здібностей.

Такий підхід до навчального процесу ставить перед професорсько-викладацьким складом Академії принципово нові, відмінні від прийнятих за фронтально-аудиторної форми навчання, вимоги. Роль викладача, як джерела інформації, зменшується, але стає більш вагомою в розвитку особистих якостей, формуванні світогляду студентів. На жаль, у цьому важливому процесі навчання існують об’єктивні труднощі (нестача навчально-методичної літератури, недостатня кількість приміщень для самостійної роботи студентів у гуртожитках, невміння студентів працювати самостійно), що гальмують його розвиток. Керівництвом Академії робиться все, щоб подолати ці проблеми і довести справу до кінця.

Як відомо, освітянська галузь нашої країни до 2010 року має бути доведена до європейських стандартів, що сприятиме інтенсифікації становлення  цілісної системи вищої освіти. Процес об’єднання Європи в рамках формування спільного освітнього та наукового простору, який супроводжується формуванням єдиних критеріїв та стандартів у цій сфері в масштабах континенту, дістав назву Болонського. В межах цього простору повинні діяти єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності, що мають значно підвищити конкурентоспроможність європейського ринку праці і освітніх послуг. 

Єдина система кваліфікацій у “болонських” країнах буде сприяти формуванню єдиного європейського ринку висококваліфікованої праці, а також конкурентоспроможності європейської вищої освіти  як такої. Однією із складових переходу на триступеневу систему вищої освіти “бакалавр – магістр - доктор PhD” є введення системи кредитів і механізмів оцінювання, що відповідають кредитам (кредитно-модульна система). Ця система поступово вводиться і в нашій Академії. Вона ґрунтується на поєднанні модульної технології формування навчального матеріалу та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчання студента і контролю якості набутих знань, умінь та навичок в процесі як аудиторної, так і самостійної роботи. Її невід’ємною складовою є рейтингова система оцінювання, що передбачає визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань, умінь та навичок за багатобальною шкалою за встановленим алгоритмом, що не може змінюватися впродовж навчального року. За об’єктивних причин поки що не можна говорити про впровадження кредитно-модульної системи в її класичному розумінні. Адже модульний підхід означає модульне, а не дисциплінарне, як зараз, формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, а також вимірювання трудомісткості засвоєного навчального матеріалу не в годинах, а в кредитах. Тут виникає низка проблем, які до цього часу не вирішені як на рівні держави, так і на рівні Академії. Тому ми можемо говорити лише про перший етап, який передбачає модульне структурування навчального матеріалу в межах окремих дисциплін та рейтингове оцінювання набутих знань, умінь та навичок. Таким чином сьогодні можна стверджувати, що в Академії вже наявні теоретичні та практичні напрацювання поетапного впровадження кредитно-модульної системи і люди, які втілюють їх у життя.

Всі ці досягнення Академії не залишаються непоміченими не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. 28 квітня в Москві в “Президент  Готелі” відбувся ІІІ-й Міжнародний Самміт “Лідери Національних Економік”, на якому за поданням Міжнародного Центру кон’юнктурних досліджень (РФ м. Москва) Міжрегіональна Академія управління персоналом відзначена Знаком Пошани “Лідер Національної Економіки”. Нагороду вручили ректору Академії професору М.Ф.Головатому директор “IBC INTERNATIONAL BUSINESS COUNCIL”, Голова Організаційного комітету Самміту, професор Рой Джордж С.Дамарі (Швейцарія) та Голова Міжнародної Ділової Ради, Заслужений діяч науки Росії, професор О.І.Карпухін (Російська Федерація).

Під час церемонії вручення відзначався значний внесок Академії в освітню систему України, яка твердо крокує шляхом європейської інтеграції. Підкреслювалося, що динаміка розвитку Академії на основі концепції перетворення її у вищий навчальний заклад світового рівня яскраво свідчить про сприятливі перспективи досягнення цієї мети, виходу Академії на рівень світових стандартів та її інтеграції до світового освітньо-наукового простору.

VIVAT AKADEMIA!!!

Поділитися посиланням: