МАУП без кордонів

03 Жовтня 2011 14:15

 Сучасний етап розвитку суспільства цілком можна охарактеризувати як інформаційний. Свого рівня розвитку він досяг за рахунок тих кардинальних змін у сфері обробки інформації, які відбулися в результаті кількох інформаційних революцій. Перша революція була пов'язана із виникненням писемності, друга - книгодрукарства, третя - з появою на початку минулого століття, таких електричних приладів для передачі інформації, як телеграф, телефон, радіо, і четверта - мікропроцесорної технології та появою, у 60-х роках ХХ століття, персонального комп'ютера. Завдяки цьому стало можливим розв'язання проблеми інформаційної кризи в суспільстві.

 В інформаційному суспільстві змінюється не тільки виробництво, а й весь уклад життя, система цінностей, збільшується значимість інтелектуальної власності. Порівняно з індустріальним суспільством, де все спрямовано на виробництво та споживання товарів, в інформаційному виробляють і споживають інтелект, знання, що збільшує частку розумової праці, тому пріоритетним ресурсом виступає саме інформація, а головною формою розвитку стає інформаційна економіка. Таким чином, застосування інформаційних технологій набуває глобального характеру, формується інформаційний простір всієї людської цивілізації, реалізується вільний доступ кожної особи до світових інформаційних ресурсів.

Інформація і знання в ході інформатизації суспільства набувають статусу основного капіталу. Тому одним із завдань сучасного суспільства є розширення можливостей доступу кожної особи до сфери освіти.

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, вимагають істотних змін в багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти на основі нових прогресивних концепцій, впровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти. Адже освіта, по суті, є однією з найбільш інформаційно містких сфер життєдіяльності, і її прогрес безпосередньо залежить від розвитку інформаційних технологій. Тому одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг незалежно від територіальних і національних кордонів.

Ця нова модель освіти згодом отримала назву відкритої. Основою розвитку цієї системи був і залишається один із головних принципів демократичного суспільства - вільний розвиток особистості. Відкрита освіта характеризується насамперед, свободою вибору місця і відкрите планування навчання; свободою вибору часу і темпу навчання, можливістю доступу до всіх рівнів освіти, рух джерела знань до людини.

Використання нових освітніх технологій відкриває реальні можливості для побудови освітньої системи, яка ґрунтується на принципах відкритого інформаційного простору. Країни, що підтримують ідеї відкритої освіти, сприймають світові тенденції глобальної інформатизації середньої і вищої освіти  як вимоги ринку праці, задоволення запитів суспільства стосовно фахівців, які володіють не тільки базовими знаннями, а й уміннями, навичками продуктивного використання світових інформаційних ресурсів у професійній діяльності.

Одним з найперспективніших шляхів реалізації ідей відкритої освіти є впровадження системи дистанційного навчання з використанням телекомунікаційних технологій. Воно являє собою комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти, сприяють досягненню рівності цього доступу незалежно від місця проживання і того, чи може людина відмовитись від праці на період навчання. Саме система інноваційної освіти надає "другий шанс" отримати освіту тим, хто в силу комплексу причин змушені були б відмовитись від подальшого навчання. Характерною рисою дистанційної освіти є можливість отримувати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, що надаються сучасними інформаційними технологіями: базами даних і знань, комп'ютерними, в тому числі мультимедіа, навчальними й контролюючими системами, відео- й аудіо-записами, електронними бібліотеками, що разом із традиційними підручниками та посібниками створюють унікальне середовище навчання, доступне широкій аудиторії. Тому істотною перевагою дистанційного навчання є ефективне використання навчальних площ, технічних та транспортних засобів, концентроване та уніфіковане представлення навчальної інформації і мультидоступ до неї, що дозволяє знизити витрати на підготовку фахівців. При цьому знімається проблема нестачі кадрів, оскільки вдало створений навчальний курс може легко транслюватися в інтерактивному режимі на всіх учасників навчання.

 Приймаючи виклик світових глобалізаційних процесів та усвідомлюючи, що ефективність освіти на базі новітніх технологій значно перевищує ефективність традиційної освіти, зумовило той факт, що 3 жовтня 2005 року у складі Міжрегіональної Академії управління персоналом розпочав роботу Телеуніверситет, який здійснює навчально-виховну та науково-методичну діяльність із використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом організації дистанційного навчання, проведення відео лекційних занять та навчальних заходів науково-педагогічним складом Президентського університету для студентів відокремлених структурних підрозділів Академії. Ці послуги представлені на базі найостаннішої моделі супутникового терміналу DirecWay 7000, що має важливі переваги для створення розгалуженої телекомунікаційної мережі. За її допомогою стає можливим швидкісне формування сітьової інфраструктури, яка охоплює велику територію і не залежить від наявності або стану наземних каналів зв’язку. По друге, використання сучасних технологій доступу до ресурсу супутникових ретрансляторів і можливість доставки інформації практично необмеженій кількості споживачів одночасно значно знижує витрати на експлуатацію мережі. До складу мультимедійних послуг входять телефонія, відео конференція, Інтернет, дистанційне навчання, огляд відео на запит в режимі „оn-line", тощо.

Виходячи з окреслених можливостей, основними завданнями Телеуніверситету є організація та здійснення навчальної діяльності із використанням дистанційних освітніх технологій за спеціальностями Академії, вивчення та розвиток потреб освітнього ринку, координація діяльності навчальних та структурних підрозділів МАУП у сфері розвитку освіти із використанням інформаційних технологій, організація та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу регіональних підрозділів Академії, участь у проведенні конференцій, наукових та методичних семінарах, проведення інформаційно-аналітичних, культурно-просвітницьких заходів, курсів підвищення кваліфікації.

До складу Телеуніверситету входять факультет дистанційного Інтернет-навчання та факультет дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій,відділ інформаційно-методичного забезпечення, дві телестудії, 36 тьюторських центрів для інформаційно-консультаційного забезпечення та здійснення контролю за самостійною роботою студентів у відокремлених структурних підрозділах Академії.  Навчально-методичне забезпечення здійснюється за рахунок наукової діяльності кафедр Академії, для проведення лекційних занять залучається професорсько-викладацький склад МАУП.

Нині, 2,5 тисячі студентів успішно навчаються на факультетах дистанційного Інтернет-навчання та дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік та аудит», «Управління трудовими ресурсами», «Фінансовий менеджмент», «Соціальна робота», «Міжднародний маркетинг та реклама», «Практична психологія» та «Політологія». Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі-тьютори, які готують навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, бази даних, тестові завдання тощо) з усіх дисциплін в електронному вигляді, проводять всі види навчальної роботи та здійснюють форми контролю, передбачені навчальним планом, за допомогою електронних засобів зв'язку.   

Перевагами дистанційного Інтернет-навчання, порівняно з традиційними формами надання освітніх послуг, за словами генерального директора Телеуніверситету Володимира Ярового, є гнучкість, коли студенти мають можливість навчатися у зручний для себе час та у зручному місці, паралельно з навчальним процесом займатися професійною діяльністю, спроможність залучення якомога більшої кількості спраглих до знань людей, з одночасним зверненням до багатьох джерел інформації за допомогою телекомунікаційного зв’язку, соціальна рівність, яка дає рівні можливості кожному охочому отримати освіту незалежно від соціального статусу, місця проживання та стану здоров’я, також дистанційна освіта розширює та оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, що змушує підвищувати його творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Значення дистанційної освіти, зі слів генерельного директора, неможливо переоцінити, адже його активне впровадження дає можливість позитивно вирішити такі проблеми як, підвищення рівня і якості освіти та реалізацію потреб населення в освітніх послуг.

Паралельно із дистанційним навчанням у Телеуніверситеті запроваджено трансляцію навчальних, виховних та культурно-просвітницьких заходів на регіональні структури Академії в режимі відеоконференції.

Відеоконференція являє собою комп'ютерну технологію, що дозволяє користувачам, які територіально розміщені у різних місцях, одночасно бачити та чути один одного, обмінюватися інформацією та спільно обробляти її в інтерактивному режимі. Це надає можливість вільно спілкуватися студентам з викладачами, ставити запитання і одразу отримувати відповіді на них. У разі необхідності, для проведення конференцій та круглих столів регіональні структури мають можливість спілкуватися не тільки із центральною студією, а й між собою.

Також, за допомогою відеоконференцій зручно керувати робою розгалуженою мережею інститутів Академії.

 За словами генерального директора Володимира Ярового, у майбутньому,  в структурі Телеуніверситету, передбачається створити службу технічного забезпечення для підготовки операторів регіональних центрів та організувати постійно діючі курси підготовки і підвищення кваліфікації тьюторів. 

Процес удосконалення технічного забезпечення мутьтимедійного навчання передбачає введення нових студій Телеуніверситету та організацію їх роботи у дві зміни для збільшення терміну трансляції відео лекцій, розширення мережі регіональних тьюторських центрів та створення тьторської мережі на базі зарубіжних відокремлених структурних представництв і підрозділів, а також участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що досвід Міжрегіональної Академії управління персоналом, щодо запровадження сучасних освітніх технологій на базі супутникового зв’язку, є одним з найперспективніших шляхів розвитку сучасної освіти в Україні, в умовах інтеграції до єдиного європейського освітянського простору.

 

Поділитися посиланням: