Про Академію

Меню

Психолог – це професія, чи покликання?

26 Лютого 2009 14:35

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професіяпсихолога. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася  роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту. Про те,  чи існує потреба у кваліфікованій психологічній допомозі розповів завідувач кафедри загальної та практичної психології кандидат психологічних наук, професор Олена Леонтіївна Туриніна.

- Як би Ви охарактеризували професію «психолог» і чи має вона попит сьогодні на ринку праці?

Професія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань, вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, навчаючись в МАУП, отримує фахову психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого-педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

- Які практичні навички повинен засвоїти майбутній психолог і чи надає таку можливість Академія?

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога. У той же час часто забутими залишаються цінності, етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійного психолога. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість. Саме таку можливість надає своїм вихованцям Інститут соціальних наук та самоврядування МАУП, зокрема кафедра загальної та практичної психології.

- Чи існує можливість проходження практики студентами-психологами МАУП? Чи сприяє цьому Інститут соціальних наук та самоврядування і кафедра загальної та практичної психології?

Студенти МАУП на лекціях та семінарських заняттях здобувають теоретичні та практичні уміння і навички майбутньої професії. Крім того, для більш ефективного засвоєння знань в МАУП діє Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який сприяє ефективному проходженню практики та майбутнього працевлаштування. Частіш усього, після проходження практики керівники із задоволенням запрошують випускників до себе на роботу.

- Чим займається кафедра загальної та практичної психології МАУП?

Кафедра бала створена у 1997 році.   На кафедрі сформовано висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку фахівців та забезпечувати на сучасному рівні науково-дослідну роботу з пріоритетних напрямків психології. У 2000 та 2005 роках кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності   «Психологія», ( для рівня бакалаврів, спеціалістів, магістрів) та готує фахівців з двох спеціальностей – «Психологія» і «Практична психологія». Сьогодні на кафедрі загальної та практичної психології працює 24 викладача, з них 4 доктори наук, 11 доцентів, кандидатів наук (серед них видатні вчені Балл Г.О. , Ложкін Г.В., Маноха І.П., Бондарчук О.І. та ін). Кафедра має п'ять напрямків діяльності, які оформлені як СЕКЦІЇ: секція фундаментальних дисциплін, Секція дисциплін прикладної психології, секція психології вищої школи, секція «Організаційної психології».

За період функціонування на кафедрі здійснено серйозну роботу з формування бази навчально-методичного забезпечення дисциплін: фонд методичних розробок з усіх дисциплін фундаментальної (Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес нові інформаційні технології).

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з Інститутом психології ім. Г.С Котюка, Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, Університетом менеджменту освіти АПН України, Білоруським Державним педагогічним інститутом ім.. М.Танка.

Науково-психологічна школа, створена колективом кафедри загальної та практичної психології, визнана не лише в Україні, а й за її межами. Кафедра була створена відомим вітчизняним вченим, доктором психологічних наук, професором Коломінським Наумом Львовичем. Кафедра працює над колективною науково-дослідною темою «Соціально-психологічні основи становлення особистості фахівця в процесі професійної підготовки». У межах цієї проблематики викладачі розробляють конкретні наукові теми. Традиційно кожний рік викладачі кафедри проводять науково-практичні конференції. За роки існування силами кафедри 9 міжнародних науково-практичних конференцій та 7 студентських. За роки існування кафедра стала успішним організатором чотирьох Всеукраїнських студентських олімпіад з психології. Кафедра постійно організовує Дні психолога, Тижні кафедри. Викладачі зустрічаються з психологами – практиками міста, проводять круглі столи з проблем психологічного становлення особистості., займаються профорієнтаційною роботою. Колектив кафедри постійно у творчому пошуку.

- Чи мають можливість Ваші студенти займатися науковою діяльністю, чи підтримує їх науковий склад кафедри?

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування – все це допомагає випускникам Інститут соціальних наук МАУП стати професійними психологами.

Поділитися посиланням: