Про Академію

Меню

Створення Української консервативної партії

11 Лютого 2005 14:53

10 лютого у приміщенні Українського культурно-просвітницького центру президії Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулось продовження установчого з’їзду Української консервативної партії, сформованої на базі громадсько-патріотичного об’єднання «Український вибір». На зборах головою партії обрано президента МАУП Георгія Щокіна, першим заступником – віце-президента з регіональної та виховної роботи Миколу Дробнохода. Було затверджено Статут та Програму Української консервативної партії, а також обрано Національну Раду Української консервативної партії.

Основною метою діяльності партії є утвердження гармонійного демократичного ладу в Україні як необхідної умови самореалізації українського суспільства.

Головним завданням партії відповідно до її Програми є повномасштабна реалізація української національної ідеї та формування нової національно свідомої еліти, яка здатна реалізувати цю ідею.

Кінцевою метою сучасного процесу державотворення є досягнення високої якості життя українців, на основі побудови національної, демократичної, духовно і економічно розвиненої, соціальної, правової, соборної держави – досконалого управління. Українська консервативна партія вважає, що для України традиційною світоглядною концепцією є християнсько-православна доктрина, яка повинна стати світоглядно-концептуальною основою.

 

УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ: ОСНОВНІ РИСИ.

В світі все системно, все взаємопов'язане, все підпорядковане об'єктивним законам і в той же час самокероване. Знаючи закономірності соціального розвитку можна свідомо використовувати їх у соціальному управлінні. Світ рухається циклічно і тому домінування політичної сфери організації суспільства з часом змінюється домінуванням економічної, а остання таким самим закономірним чином заміщується духовною сферою. Головна характеристика сучасного глобального розвитку полягає саме в зміні економічних, матеріальних цінностей на духовні, абсолютні.

Українська Консервативна партія

Виразним завершенням політичної доби став крах інтернаціонального більшовизму та націонал-соціалізму, а ліберальна система доживає свій вік на наших очах. Тому, на думку багатьох сучасних дослідників, загибель СРСР як оплоту тоталітарного соціалізму є тільки передвіщенням швидкого краху США як оплоту лібералізму. Сучасний етап розвитку людства характеризується тріумфом не соціалізму та лібералізму, а тріумфом етнізма та патріотизму, що найбільш притаманне ідеології консерватизму.

Соціалізм, що відповідав переважно політичній сфері та лібералізм з домінуванням економічної сфери, вважаються сьогодні справжніми утопіями і тільки консерватизм з його опорою на духовну сферу є дійсно адекватним сучасному етапу розвитку суспільства. При цьому ми виступаємо за здоровий націоналізм, етнізм і патріотизм, що базується на любові до Бога та Батьківщини і проти расизму, шовінізму, фашизму, сіонізму, які сповідують ненависть до інших Божих творінь.

Структура та система влади

Класична теорія державної влади та управління, починаючи з Платона і Аристотеля, вирізняє п'ять ієрархічно взаємопов'язаних складових: світоглядно-концептуальну, ідеологічну, законодавчу, виконавчу та судову владу. Світоглядно-концептуальною владою для сучасної України - найбільшої в світі Православної Держави - може бути тільки християнська доктрина, побудована на світлі Нагорній Проповіді Ісуса Христа. Прирорднім продовженням такої світоглядної влади є український консерватизм, який базується на традиційних християнських цінностях, народної моралі, захисті сім'ї, релігії та нації. Законодавча, виконавча та судова влада є подальшим подовженням світоглядно-концептуальної та ідеологічної влади. Тому ми виступаємо за внесення до Основного Закону України цих базових державотворчих положень, а також про відновлення в українських паспортах записів про національність та відміну антихристиянських ідентифікаційних кодів.

Україна - Козацька Держава

До майже XVIII століття українців називали козаками, а український народ - козацьким народом. Козак, за визначенням, це - вільна людина, яка захищає Православ'я, Україну та свій неповторний національний дух.

Козацька Держава є унікальним явищем не тільки для Європи, а й для всього світу. Невипадково саме з України вийшла перша в світі Конституція Пилипа Орлика. Тому ми виступаємо за повноцінне відродження суто українського феномену у формі козацтва, яке повинно стати основою формування місцевих органів влади різних рівнів та всеукраїнської системи громадської самооборони, а також за відновлення в Україні інституту гетьманства, як одноособового глави держави, глави уряду та верховного головнокомандуючого.

Ми виступаємо за безблоковий статус України та проти її входження у будь-які політичні об'єднання з наддержавними органами управління (СНД, Євросоюз, НАТО тощо). Україна як держава та українці як народ є самодостатним для організації національного буття і не потребує якихось зовнішніх дороговказів.

Організація суспільства

Провідною сферою є духовна сфера організації суспільства, яка базується на приоритетному розвитку народної духовності, культури, науки та освіти. Україна в сучасних умовах повинна перетворитися на кра'їну університетів, потужного експортера інтелектуальних послуг, країну-вчителя, що безумовно виведе її на провідне місце у світі.

В соціально-економічній сфері необхідно оптимальне співвідношення міждержавною, комунальною, колективною та приватною власністю з визначальною роллю національних інтересів. При цьому надра та інші природні ресурси є власністю українського народу та його нащадків. Повинні бути створені такі умови існування для українського етносу, щоб відбувся „демографічний вибух", в результаті якого протягом життя одного-двох поколінь українців стало вдвічі більше.

В політичній сфері: влада в майже моноетнічній Україні (близько 80% населення - українці) повинна переважно належати представникам титульної нації, тобто етнократії, яка за рахунок формування національної еліти стає виразником всього українського народу.

Тактичні кроки.

Місце Української консервативної партії на правовому фланзі політичного спектру, де вона буде брати участь у формуванні право-консервативного блоку національно-демократичних сил, який єдиним фронтом піде на парламентські вибори 2006 року. Мета такого блоку - постійне утримування української влади на обраному українському шляху, захист національних інтересів та українства у всьому світі, розбудова по-справжньому Української Держави. Збережемо Україну і вона збереже кожного з нас!

Поділитися посиланням: