Про Академію

Меню

У Львівському інституті МАУП відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Соціально-економічні та пр

10 Червня 2010 16:31

3-4 червня 2010 року у Львівському інституті МАУП відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань”, співорганізатором якої виступив Інститут регіональних досліджень НАН України.

Міжнародний статус конференції визначила участь у ній польських партнерів Львівського інституту МАУП – Вищої школи економіки і права імені проф. Е. Ліпінського у м. Кельце (Польща), яку представляла делегація польських студентів (Міхал Бараньскі, Войчєх Здраджіш, Катажина Сковера і Анна Блаха). Активна співпраця з польськими колегами триває вже шостий рік поспіль.

Актуальність сформульованої у назві конференції тематики підтверджують два важливих аспекти.

По-перше, прикладні наукові дослідження лише тоді можуть бути корисними для суспільства, мати як економічний, так і соціальний ефект, якщо вони здійснюються на міждисциплінарній основі, тобто враховують постійний взаємний вплив у житті як організації, так і суспільства в цілому, політики, економіки, соціальної сфери.

По-друге, вирішального значення у гармонійному розвитку суспільства, відіграють не просто нові знання, а їх професійне трактування, швидкість поширення у суспільстві. Швидкість такого поширення найбільшою мірою залежить від якості освіти і наукової діяльності у вищій школі.

Науково-практичною метою проведення конференція “Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань” стала необхідність системного підходу до вивчення та розуміння основних проблем сучасного суспільства в умовах світової кризи, в основі якої лежить не тільки неефективна економічна політика, а й криза загальнолюдських цінностей. У подоланні негативних суспільних явищ позитивний досвід інших країн, зокрема Польщі, є надзвичайно цінним для формування вітчизняної моделі соціально-економічної політики.

Загалом, тематика наукової зустрічі охоплювала широке коло питань, пов’язаних зі збереженням національної ідентичності, вирішенням проблем сучасної молоді, захистом права інтелектуальної власності, ефективним використанням людського потенціалу в умовах наростаючих процесів трудової міграції і вторинної зайнятості, вивченням наслідків впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на економіку України, пошуком джерел інноваційних перетворень у регіональній економіці, розвитком фінансової системи України в умовах євроінтеграції, покращенням інвестиційного клімату держави як одного з ключових факторів забезпечення національної конкурентоспроможності. Очевидно, що науковий підхід до вирішення цих проблем потребує розробки насамперед стратегії гармонійного розвитку кожної особистості, організації і суспільства в цілому.

Співголовами організаційного комітету конференції виступили директор Львівського інституту МАУП – к.е.н., професор Лелик Любов Іванівна, та завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України – д.е.н. Садова Уляна Ярославівна. У вступному слові вони сердечно привітали гостей та учасників конференції, обґрунтували важливість та актуальність даного наукового заходу, а також зазначили, що наукове вивчення соціально-економічних і правових процесів у сучасному суспільстві передбачає насамперед системність їх аналізу, дослідження ретроспективи, сучасного стану і в підсумку – розробки стратегії, яка б забезпечувала збереження та розвиток національних і духовних цінностей кожного народу, розвитку його інтелектуального потенціалу як основи конкурентоспро­можності держави.

Географія учасників наукової зустрічі цього року була надзвичайно широкою. У роботі конференції взяли участь студенти, молоді вчені, науковці провідних академічних і вузівських установ України та Польщі (Львівського, Хмельницького та Донецького інститутів Міжрегіо­нальної Академії управління персоналом, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської комерційної академії, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Львівського інституту економіки і туризму, Інституту регіональних досліджень НАН України та Вищої школи економіки і права імені проф. Е. Ліпінського у м. Кельце), представники Львівського міського центру зайнятості та профспілкових організацій (Львівської обласної профспілкової організації профспілки працівників культури України).

У ході пленарного засідання обговорювались проблеми розвитку регіонів України та роль науки на шляху їх вирішення (наукова доповідь д.е.н. Садової У.Я.). Доповідачем були представлені детальний аналіз позиції України у сучасних світових рейтингах, динаміка важливих макроекономічних показників, рівень соціальних стандартів у державі, пошук нових підходів регіональної економіки тощо.

Вже не перший рік Львівський інститут МАУП активно співпрацює з Львівським міським центром зайнятості, котрий на конференції представляла заступник директора Возна Неля Богданівна. Вона звернула увагу на сучасні інформаційні послуги для молоді на ринку праці, повідомила про інноваційні заходи Львівського міського центру зайнятості у сфері запровадження Інтернет та sms-послугдля пошуку місця праці.

На основних засадах діяльності університетських омбудсманів у системі управління вищими навчальними закладами зосередила увагу у своєму виступі старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП Голяк Людмила Володимирівна. Доповідач розповіла про історію створення університетських спеціалізованих омбудсманів, світовий досвід організації їх діяльності, головні принципи, функції, права та компетенції у роботі зазначених осіб.

Чимале зацікавлення викликав виступ в.о. завідувача кафедри психології Львівського інституту МАУП Дмишко Олександри Степанівни на тему“Психологічні підходи до визначення критеріїв оцінки ефективного керівника”. Дмишко О.С. представила результати експертного опитування на предмет виявлення ключових критеріїв успішного менеджера, а також визначила частку респондентів, котрі відповідають моделі ефективного керівника.

Доцент кафедри права Львівського інституту МАУП, юрисконсульт Львівської обласної профспілкової організації профспілки працівників культури України Тацишин Ігор Богданович у своєму виступі перед учасниками конференції окреслив власне бачення соціальної реклами як різновиду соціальних інновацій. Доповідач детально охарактеризував механізми правового регулювання соціальної реклами в Україні і продемонстрував багато прикладів даної реклами з вітчизняної та світової практики.

Про особливості прогнозування показників нерівності розподілу доходів населення, опираючись на власне дисертаційне дослідження, розповіла асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка Вільчинська Оксана Миколаївна.

Цікавим і науково пізнавальним був виступ польського студента Міхала Бараньскі стосовно суті та значення фандрайзингу у діяльності сучасних некомерційних організацій на шляху реалізації соціально значимих ідей і проектів.

Завершувала пленарне засідання конференції аспірантка Інституту регіональних досліджень НАН України Михайлюк Людмила Василівна з науковою доповіддю, котра логічно продовжила виступ колеги з Польщі, на тему “Роль недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг. Михайлюк Л.В. детально представила концепцію реформування системи соціальних послуг в Україні, місце недержавних організацій у цій системі, фінансові ресурси, що використовують дані організації для здійснення своїх функцій, та основні напрями удосконалення їх діяльності в сучасних умовах.

 

Наукові доповіді студентів та аспірантів під час секційного засідання охоплювали найбільш актуальні проблеми всіх тематичних напрямків роботи конференції, а саме: актуальні виклики духовному благополуччю людини в умовах сучасності, психологічні проблеми трансформацій у сучасному суспільстві, важливі питання гуманітарної освіти і науки в суспільстві знань, проблеми правового захисту прав і свобод особи в умовах розвитку громадянського суспільства, проблеми теорії і практики управління в суспільстві знань, розвиток ефективних систем управління людськими ресурсами організації і суспільства, дослідження фінансово-економічних систем України та світу в умовах глобалізації та кризових явищ.

Найбільш активно обговорювались наукові виступи Мар’яни Біль, Олександра Махонюка, Катажини Сковери, Анни Шендер, Ольги Левицької, Войчєха Здраджіша, Анни Блахи, Мирослави Шлапак, Романа Хамандрика, Любові Бойко, Олесі Марущак, Христини Скокта інших студентів і молодих вчених.

Проведена у Львівському інституті МАУП наукова зустріч ще раз підтвердила, що конференції – це одна із найкращих перевірених практикою форм не лише апробації наукових досліджень молодих людей, але, насамперед, форма обміну новими знаннями, можливість розширення загальної та професійної компетентності кожного з її учасників.

Поділитися посиланням: