Про Академію

Меню

Запрошуємо на І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих і гуманітарних наук (4 жовтня - 3 грудня)

27 Вересня 2010 14:53

Міжрегіональна Академія управління персоналом

з 4 жовтня по 3 грудня 2010 року оголошує

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих і гуманітарних наук

Конкурс проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових проектах.

У Конкурсі можуть брати участь студенти Академії, зокрема й іноземні громадяни.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення (відповідно переоформлені дипломні, курсові, магістерські роботи, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес).

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Наукові роботи виконуються державною мовою.

Переможці І туру Конкурсу (не більше трьох з кожної галузі науки) нагороджуються дипломами МАУП та отримують 5% знижку в оплаті за один рік навчання. Роботи переможців І туру Конкурсу надсилаються оргкомітетом  для участі у ІІ турі.

Претенденти у переможці ІІ туру Конкурсу запрошуються на Всеукраїнську підсумкову науково-практичну конференцію, де мають змогу захистити свою наукову роботу та стати переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Переможці Всеукраїнського Конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються дипломами МОН України та отримують винагороду від Академії.

На Конкурс подаються оригінали наукових робіт (оформлені згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт).

До кожної наукової роботи окремо додаються анотація, відомості про автора та наукового керівника.

На титульній сторінці потрібно вказати: «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з (назва галузі науки); шифр роботи (не більше двох слів); назву роботи, рік виконання». Робота має бути у зброшурованому вигляді, обсягом не більше 30 сторінок, надрукованих шрифтом 14 Times New Roman, через півтора інтервали, містити: план, вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми, основну частину роботи з посиланням на літературні джерела, висновки, список використаних джерел.

Кінцевий термін подання робіт 3 грудня 2010 року.

Конкурсні роботи необхідно подавати до оргкомітету (корп. №23, кімн. 18),

відділ з науково-дослідної роботи студентів

Відповідальний секретар оргкомітету –  Янюк Лариса Володимирівна, тел. (вн. 13-47).

Перелік галузей наук, з яких проводиться
І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2010-2011 навчального року

№ з/п

Назви галузей наук

Відповідальні кафедри

1.

Історичні науки

Українознавства

2.

Педагогічна і вікова психологія

Практичної та загальної психології

3.

Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)

Фінансів та статистики

4.

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Фінансів та статистики

5.

Банківська справа

Банківської і страхової справи

6.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Обліку і аудиту

7.

Економіка підприємства та управління виробництвом

Теоретичної та прикладної економіки

8.

Маркетинг

Маркетингу

9.

Менеджмент

Менеджменту організацій

10.

Юридичні науки

Кафедри Інституту права

11.

Політичні науки

Політології

12.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Міжнародних відносин

13.

Актуальні питання співробіт-ництва з Європейським Союзом

Менеджменту ЗЕД

14.

Державне управління  (соціологія управління, філософія управління)

Організації самоврядування

15.

Соціологічні науки

Соціології

16.

Охорона праці

Управління персоналом та медичного менеджменту

Поділитися посиланням: