Про Академію

Меню

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ МІЖНАРОДНОЇ КАДРОВОЇ АКАДЕМІЇ ДО УРЯДІВ КРАЇН СВІТУ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

04 Квітня 2004 10:45

Президія Міжнародної Кадрової Академії – міжнародної громадської організації, яка об’єднує державних і громадських діячів, науковців, освітян, діячів культури із 55-ти країн світу – глибоко занепокоєна ескалацією військових дій в Палестині. Щохвилини там гинуть і дістають поранення невинні люди, старі і діти. Під загрозою знищення опинилися святині всіх християн Землі. І це відбувається у дні, коли християнський світ мав би радісно відзначати Великодневі свята, вшановуючи нашого Спасителя.

На очах людей усього світу у черговий раз ізраїльська вояччина безжалісно знищує палестинський народ, який прагне жити у власній державі, відверто і цинічно топче вимоги міжнародної спільноти поважати за палестинським народом право на національне самовизначення.

МИ НАГАДУЄМО, що від самого моменту утворення Держави Ізраїль, яке стало можливим лише завдяки добрій волі Організації Об’єднаних Націй, Ізраїль безперервно проводив агресивну політику щодо арабських країн-сусідів. Більш того, він перетворив на вигнанців народ Палестини, держави, яка мала бути створена, як і Ізраїль, згідно із тією ж Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №181 від 29 листопада 1947 р.

МИ НАГАДУЄМО, що злочинні дії Ізраїлю неодноразово засуджували як окремі держави, так і міжнародні організації, насамперед, Організація Об’єднаних Націй. Але керівництво Держави Ізраїль завжди безкарно ігнорувало міжнародні рішення. Досить лише згадати сумну долю всіх вимог ООН до керівництва Ізраїлю припинити окупацію арабських територій.

МИ ВВАЖАЄМО, що агресивні дії керівництва Ізраїлю стали можливими завдяки моральній і матеріальній підтримці могутніх союзників із числа західних країн, передусім, США, та, на жаль, через недостатньо принципову позицію або навіть байдужість світового співтовариства.

МИ НАГАДУЄМО, що свого часу Генеральна Асамблея ООН прийняла принципове рішення засудити сіонізм як форму расизму та расової дискримінації. Підставами для ухвалення цієї Резолюції №3379 від 9 листопада 1975 р. була повсякденна антигуманна і репресивна практика Ізраїлю на окупованій палестинській території. Тоді ООН, а раніше й інші міжнародні організації та конференції, засудили злочинний альянс сіонізму та південноафриканського режиму апартеїду, расистську політику Ізраїлю на окупованих арабських територіях, визначили сіонізм як загрозу всьому людству і закликали всі народи світу протистояти цій людиноненависницькій ідеології. На жаль, у 1991 р. під тиском Ізраїлю та його могутніх західних покровителів ООН відкликала цю резолюцію без жодних пояснень.

МИ ПАМ’ЯТАЄМО, що саме через шалений спротив сіоністів та їхніх союзників зазнала провалу Всесвітня Конференція ООН із боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості в Дурбані, Південна Африка, 31-го серпня – 8 вересня 2001р., підсумкові документи якої викривали і засуджували расистську політику Ізраїлю проти палестинського народу.

Глибоко усвідомлюючи, що війна на Близькому Сході несе загрозу не лише палестинському народу, і в черговий раз пересвідчившись, що потурання агресорові лише посилює його злочинні апетити, Президія Міжнародної Кадрової Академії ВИСТУПАЄ  З  ПРОПОЗИЦІЄЮ  ДО  ВСІХ  УРЯДІВ  КРАЇН СВІТУ, ГРОМАДСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І  РЕЛІГІЙНИХ  ГРОМАД, УСІХ  ЛЮДЕЙ  ДОБРОЇ  ВОЛІ  ІНІЦІЮВАТИ В   ОРГАНІЗАЦІЇ  ОБ’ЄДНАНИХ  НАЦІЙ ВІДКЛИКАННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ  ГЕНЕРАЛЬНОЇ  АСАМБЛЕЇ  ООН №181 від 29 листопада 1947 р. у тій її частині, де йдеться про створення Держави Ізраїль. До остаточного мирного врегулювання, повернення і облаштування біженців на своїх рідних землях, міжнародна адміністрація із мандатом ООН має здійснювати управління на цих територіях, а міжнародний миротворчий контингент - забезпечувати безпеку усього населення.

Заява прийнята 4 квітня 2002 р.
на засіданні Президії МКА

Від Президії Міжнародної Кадрової Академії заяву підписав
Президент МКА Георгій Щокін

Ця заява надіслана всім посольствам та дипломатичним представництвам, акредитованим в Україні, та Генеральному Секретарю ООН пану Кофі Ананну.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА   МЕЖДУНАРОДНОЙ  КАДРОВОЙ  АКАДЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН МИРА, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЩИНАМ

Президиум Международной Кадровой Академии – международной общественной организации, которая объединяет государственных и общественных деятелей, научных работников, деятелей в сфере образования и культуры из 55-ти стран мира – глубоко обеспокоен эскалацией военных действий в Палестине. Каждую минуту там убивают и ранят невинных людей, стариков и детей. Под угрозой уничтожения оказались святыни всех христиан Земли. И это происходит в дни, когда христианский мир должен радостно отмечать светлый Пасхальный праздник, почитая нашего Спасителя. На глазах людей всего мира в очередной раз израильская военщина безжалостно уничтожает палестинский народ, который стремится жить в собственном государстве, откровенно и цинично топчет требования международного сообщества уважать право палестинского народа на национальное самоопределение.

МЫ  НАПОМИНАЕМ, что с самого момента образования Государства Израиль, которое стало возможным лишь благодаря доброй воле Организации Объединенных Наций, Израиль непрерывно проводил агрессивную политику в отношении арабских стран-соседей. Более того, он превратил в изгнанников народ Палестины, государства, которое должно было быть создано, как и Израиль, в соответствии с той же Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №181 от 29 ноября 1947 г.

МЫ  НАПОМИНАЕМ, что преступные действия Израиля неоднократно осуждали как отдельные государства, так и международные организации, прежде всего, Организация Объединенных Наций. Но руководство Государства Израиль всегда безнаказанно игнорировало международные решения. Довольно лишь вспомнить печальную судьбу всех требований ООН к руководству Израиля прекратить оккупацию арабских территорий.

МЫ  СЧИТАЕМ, что агрессивные действия руководства Израиля стали возможными благодаря моральной и материальной поддержке могущественных союзников из числа западных стран, прежде всего, США, и, к сожалению, из-за недостаточно принципиальной позиции или даже равнодушия мирового сообщества.

МЫ НАПОМИНАЕМ, что в свое время Генеральная Ассамблея ООН приняла принципиальное решение осудить сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Основаниями для принятия этой Резолюции №3379 от 9 ноября 1975 г. была повседневная антигуманная и репрессивная практика Израиля на оккупированной палестинской территории. Тогда ООН, а раньше и другие международные организации и конференции, осудили преступный альянс сионизма и южноафриканского режима апартеида, расистскую политику Израиля на оккупированных арабских территориях, определили сионизм как угрозу всему человечеству и призывали все народы мира противостоять этой человеконенавистнической идеологии. К сожалению, в 1991 г. под давлением Израиля и его могущественных западных покровителей ООН отозвала эту резолюцию без каких-либо объяснений.

МЫ ПОМНИМ, что именно из-за неистового сопротивления сионистов и их союзников потерпела провал Всемирная Конференция ООН по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в Дурбане, Южная Африка, 31-го августа – 8 сентября 2001г., итоговые документы которой разоблачали и осуждали расистскую политику Израиля против палестинского народа.

Глубоко осознавая, что война на Ближнем Востоке несет угрозу не только палестинскому народу, и в очередной раз убедившись, что потворство агрессору лишь усиливает его преступные аппетиты, Президиум Международной Кадровой Академии ВЫСТУПАЕТ  С  ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КО ВСЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН МИРА, ОБЩЕСТВЕННЫМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ  И  РЕЛИГИОЗНЫМ  ОБЩИНАМ, ВСЕМ  ЛЮДЯМ  ДОБРОЙ  ВОЛИ  ИНИЦИИРОВАТЬ В   ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ ОТЗЫВ РЕЗОЛЮЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  АССАМБЛЕИ  ООН №181 от 29 ноября 1947 г. в той ее части, где речь идет о создании Государства Израиль. До окончательного мирного урегулирования, возвращения и обустройства беженцев на своих родных землях, международная администрация с мандатом ООН может осуществлять управление на этих территориях, а международный миротворческий контингент — обеспечивать безопасность всего населения.

 

Заявление принято 4 апреля 2002 г.
на заседании Президиума МКА.

От Президиума Международной Кадровой Академии заявление подписал
Президент МКА Георгий Щёкин.

Это заявление отосланно всем посольствам и дипломатическим представительствам, аккредитованным в Украине, и Генеральному Секретарю ООН господину Кофи Ананну.

 

THE STATEMENT  of the PRESIDIUM of the INTERNATIONAL PERSONNEL ACADEMY to GOVERNMENTS of the WORLD COUNTRIES, PUBLIC ORGANIZATIONS and RELIGIOUS COMMUNITIES

The Presidium of the International Personnel Academy, an international public organization, which unites politicians and public figures, scientists, educational and cultural workers from 55 countries of the world – is deeply concerned about the escalation of military actions in Palestine. Every minute innocent people, old men, women and children are being killed and wounded there. Under menace of destruction are sacred places of all Christians of Earth. And it happens in the time, when the Christian world should joyfully celebrate Easter holiday and worship our Saviour.

Before people eyes of the whole world once more time Israeli army ruthlessly terminate the Palestinian people, which seeks to live in their own state, frank and cynical trample on the requirements of the international community to respect the right of the Palestinian people to national self-determination.

WE REMIND, that since formation of the State of Israel, which became possible only due to good will of the United Nations, Israel continuously carried out aggressive policy concerning the Arab neighboring countries. Moreover, it has turned to refugees the people of Palestine, a state, which should have been created, as well as Israel, according to the same of the UN General Assembly Resolution №181 of November 29, 1947.

WE REMIND, that criminal actions of Israel have been repeatedly condemned both by separate states and international organizations, first of all the  United Nations. But the government of the State of Israel has always ignored with impunity the international decisions. It is sufficiently to recollect a sad destiny of all UN requirements to the government of Israel to stop occupation of the Arab territories.

WE CONSIDER, that the aggressive actions of the Israeli government have been enabled due to moral and material support of the powerful allies from western countries, first of all, the USA, and, unfortunately, owing insufficiently principled position or even indifferences of the world community.

WE REMIND, that in due time the UN General Assembly passed the principled decision to condemn Zionism as the form of racism and racial discrimination. The reasons for this Resolution №3379 of November 9, 1975 were the daily antihumane and repressive practice of Israel on the occupied Palestinian territory. Then the UN, and earlier both other international organizations and conferences, condemned criminal alliance of Zionism and South African regime of apartheid, the racist policy of Israel on the occupied Arab territories, defined Zionism as menace to the whole mankind and called all peoples of the world to resist to this misanthropic ideology. Unfortunately, in 1991 under pressure of Israel and its powerful western patrons the UN revoked this resolution without any explanations.

WE REMEMBER, that exactly owning to violent resistance of Zionists and their allies the UN World Conference of struggle against racism, racial discrimination, xenophobia and connected to them intolerance, failed in Durban, South Africa, August 31 – September 8 2000 which final documents revealed and condemned racist policy of Israel against the Palestinian people.

Deeply understanding, that the war in Middle East brings menace not only to Palestinian people, and once more time having convinced, that the connivance to an aggressors only strengthens their criminal appetites, the Presidium of the International Personnel Academy SPEAK with the OFFER TO ALL GOVERNMENTS of the WORLD COUNTRIES, PUBLIC ORGANIZATIONS and RELIGIOUS COMMUNITIES, ALL PEOPLE of good WILL TO INITIATE in the UNITED NATIONS TO REVOKE the UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION №181 of November 29, 1947, in that part, where is about creation of the State of Israel. Until the final peace settlement, returning and accommodating the refugees on the native lands, the international administration with the UN mandate can carry out management on these territories, and international peacemaking contingent to secure of all population.

The statement is passed on April 4, 2002.
at the session of the IPА Presidium

On behalf of the International Personnel Academy Presidium the statement was signed by IPA President George Shchokin

This statement has been sent to all embassies and diplomatic representations accredited in Ukraine, and To the UN General Secretary Mr. Kofi Annan

 

Поділитися посиланням: