Про Академію

Меню

Заява про порушення Декларації прав людини ООН (укаїнська, русский, english)

20 Листопада 2006 11:17

Керівництву Організації Об’єднаних Націй,
Євро­пей­ського Союзу,
Співдружності Незалежних Дер­жав,
Ліги Арабських Держав,
Руху неприєднання

Вельмишановні добродії!

Звернутися до Вас примушує безпрецедентна за своїм цинізмом ситуація, яка склалася навколо одного з найбільших українських закладів освіти – Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна), де навчається понад 55 тисяч студентів та працює близько 5 тисяч професорсько-викладацького складу. Йдеться про кричущі факти порушення основних положень Декларації прав людини ООН, зокрема, прав на свободу слова, свободу переконань та свободу наукових досліджень.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, будучи вищим навчальним закладом недержавної форми власності, відома в Україні та за її межами своєю прин­ци­повою позицією у дослідженні та висвітлюванні найгостріших проблем, зокрема проблеми міжнародного сіонізму. Ці проблеми виносяться на широке обговорення наукової громадськості під час конференцій, круглих столів, міжнародних форумів, виступи учасників яких та прийняті на них рекомендації оприлюднюються у виданнях Академії.

Така принципова, наукова та громадська діяльність викликає шалений спротив сіоністських та наближених до них кіл, які буквально окупували владні структури в Ук­раїні. Почалося це ще за часів президентства Кучми, але особливого поширення на­було при нинішньому президентові Ющенку. Можливо, цьому сприяло те, що дружиною президента Ющенка є колишня спецпомічниця  держсекретаря США Олбрайт, відомої своїми агресивними просіоністськими поглядами.

Науковці, викладачі, студенти українського навчального закладу відчувають по­стій­ний тиск та переслідування з боку сіоністських структур, які діють через державні органи Ізраїлю, США та України. Наприклад, за повідомленнями в засобах масової ін­фор­мації, заступник генерального директора МЗС Ізраїлю, голова відділу країн Єв­ро­пи та Азії Марк Софер викликав до себе 14 листопада минулого року Тимчасового По­ві­ре­но­го у справах України в Ізраїлі Олександра Хом’яка та вимагав через нього у керів­ницт­ва Держави Україна закриття (тобто протизаконного знищення) Міжрегі­ональ­ної Ака­демії управління персоналом. Державний департамент та комітети Конгресу США, де активно діє ізраїльське лобі, двічі у своїх щорічних звітах без­під­став­но та про­во­ка­тив­но звинувачували Академію, де навчаються студенти з 30 країн світу,  у вига­да­но­му «антисемітизмі». Про засилля ізраїльського лобі в США загаль­но­ві­домо, про що, зокрема, свідчить і недавно широко оприлюднена доповідь амери­кан­сь­ких професорів Ст. Волта та Дж. Міашаймера.

Втручання у внутрішні справи України просіоністських американо-ізраїльських кіл набуває в останні роки системного характеру. Посли США в Україні Паскуаль та Пайфер дозволяли собі некоректні висловлювання,  а Пайфер – прямі образи на адресу МАУП, що взагалі завжди вважалося неприпустимим у дипломатичній прак­ти­ці. Ворожу до українського навчального закладу позицію дозволяють собі і ізраїльські посли в Україні – Азарі та Бен-Наомі. Це є нічим іншим як зухвалим та підступним втручанням у внутрішні справи незалежної держави, що може відбуватися лише за злочинним потуранням місцевих агентів міжнародного сіонізму, які випадково опинилися у державній владі.

Сіонізм – це агресивна шовіністична ідеологія, яка свого часу була визначена Генасамблеєю ООН формою єврейського расизму. Жодна ідеологія не може бути виведена з-під критики та контролю міжнародної громадськості аби не повторилися жахливі часи гітлеризму та більшовизму, які, за рядом наукових досліджень, мають багато спільних рис із сучасним сіонізмом. Вільне висловлювання та широке по­ши­рен­ня думок, результатів наукової діяльності гарантоване Загальною Декларацією прав людини ООН і Міжрегіональна Академія управління персоналом діє саме в руслі цієї Декларації. 

Просимо Вас, як керівників впливових міжнародних організацій, звернути увагу на порушення Декларації ООН стосовно українського навчального закладу та вжити відповідні заходи по недопущенню кривдження її основних положень.

З повагою та надією на розуміння:

Голова Академічної ради Міжнародної Кадрової Академії
та Наглядової ради Міжрегіональної Академії
управління персоналом, заслужений працівник освіти України  
Г.Щокін

Голова Конфедерації недержавних
вищих закладів освіти України,
ректор Міжрегіональної Академії
управління персоналом, професор
М.Головатий

Президент Федерації юристів України,
професор Б.Беззуб

Президент Федерації патріотичних
видань України, професор
В.Яременко

Генеральний секретар Всеукраїнського
громадсько-патріотичного об’єднання
«Український вибір», професор
В.Гайченко

Президент Всеукраїнської громадської
організації «Антинаклепницька ліга України»,
професор М.Сенченко

Президент Київського бюро з прав людини,
професор І.Бейко

Заявление о нарушении Декларации прав человека ООН

Руководству Организации Объединенных наций,
Евро­пейс­кого союза,
Содружества независимых государств,
Лиги Арабских стран,
Движения неприсоединения.

 Глубокоуважаемые господа!

Обратится к Вам заставляет беспрецендентная по своему цинизму ситу­а­ция, сложившаяся вокруг одного из крупнейших украинских обра­зо­ва­тельных учреждений – Межрегиональной Академии управления персоналом (Киев, Ук­ра­и­на), где обучается более 55 тысяч студентов и работает около 5 тысяч профес­сор­ско-преподавательского состава. Речь идет о вопиющих фак­тах нарушения ос­новных положений Декларации прав человека ООН, в частности сво­боды сло­ва, свободы убеждений и свободы научных иссле­до­ва­ний.

Межрегиональная Академия управления персоналом, будучи высшим учеб­ным заведением негосударственной собственности, известна в Украине и за ее пределами своей принципиальной позицией в исследовании и обнародовании самых острых проблем, в част­ности проблемы между­на­род­но­го сионизма. Эти проблемы выносятся для широкого обсуждения научной общест­вен­ности во время конференций, круглых столов, между­на­род­ных форумов, ма­териалы ко­то­рых и принятые на них рекомендации публикуются в из­да­­ниях Академии. 

Такая принципиальная научная и общественная деятельность вызывает ожесто­чен­ное сопротивление сионистских и приближенных к ним кругов, ко­то­рые буквально окупи­ро­вали структуры власти в Украине. Началось это еще во времена Кучмы, но особенное распространение приобрело при нынешнем пре­зиденте Ющенко. Возможно, этому спосо­бст­вовало то, что супругой пре­зи­дента является бывшая спецпомощница госсекретаря США М.Олбрайт, из­вест­ной своими агрессивными просионистскими взглядами. 

Научные работники, преподаватели, студенты украинского учебного заве­де­ния чувст­ву­ют постоянное давление и преследование со стороны сионистских структур, дейст­ву­ющих через государственные органы Израиля, США и Укра­и­ны. К примеру, по сооб­ще­ни­ям средств массовой информации, заместитель ге­нерального директора МИД  Израиля, руководитель отдела стран Европы и Азии Марк Софер вызвал к себе 14 ноября прошлого года Временного Поверенного в делах Украины в Израиле Олександра Хомяка и требовал через него у руковод­ст­ва государства Украина закрытия (тоесть противозаконного унич­то­же­ния) Меж­региональной Академии управления персоналом. Госдепартамент и коми­те­ты Конгресса США, где активно действует израильское лобби, дважды в своих ежегодных от­че­тах безпочвенно и провокационно обвиняли Академию, в кото­рой обучаются студенты из 30 стран мира, в вымышленном „антисемитизме”. О за­силии израильского лобби в США общеизвестно, о чем, в частности сви­де­тель­ству­ет и недавно широко опублико­Ван­ный доклад американских профессоров Ст. Волта и Дж. Миашаймера.  

Вмешательство во внутренние дела Украины просионистских американо-изра­иль­с­ких кругов прибретает в последние годы системный характер  Послы США в Украине Пас­ку­аль и Пайфер позволяли себе некоректные выска­зы­ва­ния, а Пайфер – прямые унизи­тель­ные выражения в адрес МАУП, что всегда считалось недопустимым в диплома­ти­чес­кой практике. Враждебную к украинскому учебному заведению позицию за­ни­мают и из­ра­иль­ские пос­лы в Украине – Азари и Бен-Наоми. Это является ни чем иным, как вызы­ва­ю­щим вмешательством во внутренние дела независимого государства, которое может про­ис­­ходить только при условии противозаконного содействия местных агентов между­на­род­ного сионизма, которые случайно оказались у государственной власти. 

Сионизм – это агрессивная шовинистическая идеология, в свое время признанная Генассамблеей ООН формой еврейского расизма. Никакая идеология не может быть осво­бож­дена от критики и контроля международной общественности, дабы не повторились ужасные времена гитлеризма и большевизма, которые, по ряду научных исследований име­ют много общих черт с современным сионизмом.  Свобод­ное высказывание и широкое рас­простра­не­ние мыслей и результатов научной деятель­нос­ти гарантированно Общей Дек­ла­­ра­цией прав человека ООН и Межрегиональная Акаде­мия управления персо­на­лом дей­ст­вует именно в русле этой Декларации. 

Просим Вас, как руководителей влиятельных международных орга­ни­за­ций, об­ра­тить свое внимание на нарушение Декларации ООН относительно укра­ин­ского учеб­ного заведения и принять необходимые меры к недопущению игно­ри­рования ее ос­нов­ных положений.   

С уважением и надеждой на понимание:

Председатель Академического совета
Международной Кадровой Академии
и Наблюдательно совета Межрегиональной
Академии управления персоналом,
заслуженный работний образования Украины
 Г.Щекин

Председатель Конфедерации негосударственных
высших учреждений обра­зо­ва­ния Украины,
ректор Межрегиональной Академии управления персоналом,
профессор Н.Головатый

Президент Федерации юристов Украины,
профессор Б.Беззуб

Президент Федерации патриотических изданий Украины,
профессор В.Яременко

Генеральный секретарь Всеукраинского
общественно-патриотического
объединения «Украинский вибор»,
професор В.Гайченко

Президент Всеукраинськой общественной
организации «Анти­наклеп­ницькая лига України»,
професор Н.Сенченко

Президент Киевского бюро по правам человека,
професор И.Бейко

 

Statement  about violation of  human rights Declaration of UNO

To the leaders of the United Nations Organizations of the European Union
To the Community of the Independent States of the Arabic States Leagues of
Nonalignment movement

Dear sirs!

We have to  appeal to you because of the unprecedented after its cynicism situation, which is formed round of the one of the biggest Ukrainian educational establishments– Interregional Academy of personnel management  (Kyiv, Ukraine), where over 55 thousand students study and about 5 thousand teaching staff work. We pay Your attention to the loud facts of violation of the fundamentals of Declaration of  human rights of UNO, in particular, rights on freedom of word, freedom of persuasions and freedom of scientific researches.

Interregional Academy of personnel management, being the higher educational establishment of unstate form of ownness, is well-known in Ukraine and abroad by its  principle position in research and illumination of the sharpest problems, in par­ti­cular problems of international Zionism. These  problems submit for wide discussion of scientific public during conferences, round tables, international forums. The re­ports of the participants and accepted recommendations are promulgated in editions of the Academy.

Such  principle, scientific and public activity causes reckless resistance of Zio­nist and its close circles, which is literally occupied imperious structures in Ukraine. It began in the days of presidency of Kuchma, but have got the special distribution at the present president Yushchenko. It is possibly, that the wife of president Yush­chen­ko is a former special assis­tant of U.S.A Secretary M.Olbrayt, who is known by her  aggressive pro-zionist views.

Research workers, teachers, students of the Ukrainian educational establish­ment, feel permanent pressure and pursuits from the side of Zionist structures, which operate through the public organs of Israel, USA and Ukraine. For example, accor­ding the reports in the mass medias, deputy of director general of MFA of Israel, the chairman of department of countries of Europe and Asia Mark Sofer had a meeting on November, 14 this year with the Temporal charge d'affairesin of Ukraine in Israel Alexander Homiak and required through him at the guidance of the State of Ukraine to close (that is illegal elimination) the Interregional Academy of personnel manage­ment. State department and committees of Congress of the USA, where the Israel lobby operates actively, twice in the annual reports, groundlessly and provocative, ac­cused the Academy, where the students from 30 countries of the world study, in the invented «anti-semitism». It is generally known, about dominant influence of the Israel lobby in the USA. About it, in particular, testifies the lecture of the American professors St.Volt and J. Miashaymera, which were widely promulgated recently.

The interference in the internal affairs of Ukraine of the pro-Zionist American-Israel circles acquires, for the last years, the system character. The ambassadors of the USA in Ukraine  Paskual' and Payfer allowed itself improper utterances,  and Pay­fer - the direct offenses to the address of IAPM, that was always considered to be im­permissible in diplomatic practice. The Israel ambassadors in Ukraine – Azari and Ben-Naomi, are allowed themselves the hostile to the Ukrainian educational estab­lish­ment position. It is nothing other as  impertinent and insidious interference in the in­ternal affairs of the independent state, which can take a place only after the criminal connivance of local agents of international Zionism, who, by chance, got in the state power.

Zionism is the aggressive chauvinism ideology, which, at one time, was determined by the General Assemble of UNO, the form of Jewish racism. Not a single ideology can be shown out from under criticism and control of international public, for the terrible times of Hitlerism and bolshevism have not repeated, which, according to the scientific researches, have a lot of general features with modern Zionism. Free utterance and wide distribution of ideas, results of scientific activity and, assured by the General Declaration of human rights of UNO and Interregional Academy of personnel management operates exactly in the course of this Declaration. 

We ask you, as the leaders of influential international organizations, to pay attention to the violation of Declaration of UNO in relation to the Ukrainian educational establishment and to accept the proper measures on non-admission of offending of its substantive provisions.

With best regards and with hope on understanding:

Chairman of Academic Counsel of International
Personnel Academy and Tutorial Counsel
of the  Interregional Academy of personnel management,
the honoured worker of Ukraine education
 G.Shchokin
 

Chairman of Confederation of un-state higher
educational establishments of Ukraine, rector
of the Interregional Academy of personnel management ,
professor M.Golovatiy

President of Federation of lawyers of Ukraine,
professor B.Bezzyb

President of the Federation of patriotic edition of Ukraine,
professor V.Yaremenko

Secretary general of the All-Ukrainian
public-patriotic association  «Ukrainian choice»,
professor  V.Gaichenko

President of All -Ukrainian public organization
«Antislanderous league of Ukraine»,
professor M.Senchenko

President of the Kyiv bureau of human rights,
professor I.Beiko

Поділитися посиланням: