Кафедра загальномедичних дисциплін

Кафедра розміщується в корпусі № 3, 1-й поверх, кабінет №1

Кафедра загально-медичних дисциплін є загальноакадемічною кафедрою, що забезпечує викладання базових фундаментальних медичних дисциплін в Інституті медичних і фармацевтичних наук, а також готує студентів зі спеціальності 221 «Стоматологія» та 225 «Медична психологія».

Створена на кафедрі програма базової професійної підготовки майбутніх медичних стоматологів і психологів орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки лікарів, ґрунтується на сучасних фундаментальних і прикладних дослідженнях в галузі медицини, зокрема стоматології та медичної психології, розуміння психосоматичних співвідношень, теоретичної медицини, організації охорони здоров’я, з урахуванням специфіки клінічної медико-психологічної або стоматологічної практики, використовуючи комплексний підхід у підготовці майбутніх лікарів – стоматологів та медичних психологів.

Під час навчання студенти мать сучасні технологічні можливості для опанування новітніх технологій із стоматологічної або медико-психологічної допомоги. 

Окрім надання всебічної підготовки з базових професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, поза аудиторній роботі зі студентами у наукових гуртках, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, виданні студентського наукового журналу “Академічна студія”.

Основним завданням кафедри є забезпечення підготовки студентів до складання   незалежного інтегрованого іспиту “Крок 1” (“Стоматологія” - для студентів спеціальності 221та “Загальна лікарська підготовка” - для студентів спеціальності 225 “Медична психологія”).

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі в роботі студентських наукових гуртків, здобуття практичних навичок і проведення наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри.

Загально-медичні дисципліни займають особливе місце в освітньому процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, оскільки спрямовані на надання студентам базових фундаментальних знань основ медичної науки та практики, розуміння цілісного підходу до пацієнта з урахуванням його особистісних якостей і внутрішньої картини хвороби, формування особистості сучасного лікаря на основі розвитку мотиваційно-ціннісної сфери, усвідомлення норм професійної етики та деонтології, готуючи не просто майбутнього фахівця, але, насамперед, високоосвічену людину та громадянина.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Анатомія», «Фізіологія», «Біохімія», «Медична хімія», «Біологічна і медична фізика», «Медична біологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія» «Патоморфологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патологічна фізіологія», «Патологічна анатомія», «Історія медицини» та ін.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів:

природничо-наукової підготовки Медична біологія, Анатомія людини, Медична хімія, Аналітична хімія, Фізична та колоїдна хімія, Фармацевтична ботаніка, Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень;

професійної підготовки: Етика і деонтологія у фармації, Технологія ліків, Вступ у фармацію, Фармакогнозія, Фармакологія, Фармацевтична хімія, Організація та економіка фармації.

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідує кафедрою Скибінська Тетяна Ростиславівна – кандидат біологічних наук, доцент. Має довід науково-педагогічної роботи понад 20 років.

 • ДИЧКО Аліна Олегівна – доктор технічних наук, професор

  Електронна адреса: aodi@ukr.net

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  1996 року закінчила Український державний університет харчових технологій та отримала кваліфікацію інженера-біотехнолога, диплом  ЛА № 001154.

  1996-2000 навчалась в аспірантурі на кафедрі біохімії та екології УДУХТ.

  Кандидат технічних наук з 2002 року зі спеціальності 03.00.20 – біотехнологія. Дисертацію захищено  10 квітня  2002  року у спеціалізованій  вченій раді  Д 26.058.03  Українського державного університету харчових технологій  Міністерства освіти і науки України. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12 червня 2002 року, диплом  ДК № 014795.

  Доктор технічних наук з  2017 року зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Дисертацію захищено 30 березня  2017 року у  спеціалізованій вченій раді  Д 26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління  Міністерства екології та природних ресурсів України. Рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року, диплом ДД № 006692. Вчене звання професора кафедри  інженерної екології присвоєно у 2018 році.

  Загальний стаж 29 років. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 17 років.

  Має більше 120 наукових праць. Є співавтором 3 навчальних посібників, 5 патентів на винахід. Індекс Гірша (Google Scholar) – 4.

   

  Підвищення кваліфікації:

  British council, Certificate, Academic Teaching Excellence, 12.07.2017

  Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина», Сертифікат, Тренінг для тренерів з ОВД 15.03.2018

  Комунальний Позашкільний навчальний заклад "Перші Київські державні курси іноземних мов". Свідоцтво № 24447. Термін проведення: 27.04.2018

  University of Tartu in Kyiv. Сертифікат, Воркшоп для викладачів Entrepreneurship. Teaching Best Practice. Creative Teaching Methods”; 21.05.2018

  Deloitte, Green Business School, Сертифікат, Іnternational Summer School “Green Economy” 31.08.18

  Biomass, Сертифікат 181218-10, Національний тренінг для консультантів ОВСН, 18.12.18  

   

  Коло наукових інтересів:

  Основні напрями наукових досліджень: управління екологічною безпекою довкілля в умовах євроінтеграції.

   

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники

  1. Єремєєв І.С., Дичко А.О. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2016. – 500 с.
  2. Дичко А.О., Т.Б. Кудрявська, О.Г.Лемешко, Л.І. Євтєєва. Біоіндикація та біометрія природних екосистем. - К.: НТУУ «КПІ», 2016.

   

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Перелік наукових публікацій включених до переліку фахових видань МОН України

  1. Дичко А.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз / А.О. Дичко, Л.І. Євтєєва, І.О. Ополінський // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1). – С. 193-198.
  2. Дичко А.О. Екологічний моніторинг при добуванні метану з піддонних газогідратів// Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва.– 2015, №2, - С. 118-125.
  3. Dychko A. Dependence of biochemical treatment of wastewater from process factors / A. Dychko // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – №1. – С. 115–120.
  4. Dychko A. Wastewater biochemical treatment management by biotic factors effect / A. Dychko // Управління розвитком складних систем. – 2016. ‑ № 25 (1). – С. 186‑191.
  5. Dychko A. Waste and wastewater treatment bottleneck management / A. Dychko, I. Opolinskyi, L. Yevtieieva // Екологічна безпека. – 2016. – №21 (1). – С.123-126.
  6. Vorobiov V. Calculating main parameters of pollutants removal created on basis of mathematical model of biochemical wastewater treatment process / V. Vorobiov, A. Dychko // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – №2. – С. 96–101.
  7. Дичко А. О. Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – №4. – С. 88–93.
  8. Еремеев И. С. Проблема неопределенности при мониторинге окружающей среды / И. С. Еремеев, А. О. Дичко  // Системи обробки інформації. –  2016. –  № 6. –  С. 45-47.
  9. Єремєєв І. С. Проблеми системного аналізу процесів очищення стічних вод / І. С. Єремєєв, А. О. Дичко. // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №27.  – С. 170-175.
  10. Воробйов В.Д. Підвищення ефективності біотрансформації екологічно небезпечних полютантів стічних вод у біогаз  / В.Д. Воробйов, А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2016. – №30. – С.153-159.
  11. Дичко А. О. Еколого-економічне обґрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Наукоємні технології. – 2016. - №3(31). - С. 335–339.
  12. Dychko A.O., Minaieva Yu.Yu., Hrebeniuk Т.V. TECHNOLOGY OF BIOMASS CHEMICAL DISINTEGRATION IN ANAEROBIC DIGESTION OF ORGANIC WASTE// «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - Том 28 (67) № 1 2017.- с.6-10.
  13. Dychko AO, Opolinskyi IO (2017) Analysis of Methods Increasing the Productivity of Biomass Anaerobic Processing to Biogas. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (49): P.211-216. DOI: http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-49-32
  14. І. С. Єремєєв, Дичко А.О. «Вузькі місця» - джерела ризиків виникнення надзвичайних ситуацій// Вісник Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. 2017, Вип.2, с.  215-221.
  15. Dychko A., Yeremeev I. RISKS ANALISYS AND MANAGEMENT OF WATER ECOSYSTEMS // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4, 2018 (11). DOI: 10.30929/1995-0519.2018.4.115-121.
  16. Hrebeniuk T.V., Dychko A.O., Bronytskyi V.O. Modelling of process of adsorption at wastewater treatment from phenol // Екологічні науки: науково-практичний журнал. - 2019. – № 5(24). Т. 2. – С.5-7.

   

  Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS

  1. Dychko, A., Remez, N., Kraychuk, S., Ostapchuk, N., Yevtieieva, L. Modelling of Two-Stage Methane Digestion with Pretreatment of Biomass // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2018, 2, 37-44. DOI - https://dx.doi.org/10.2478/lpts-2018-0011.
  2. N. Remez, A. Dychko, L. Yevtieieva, S. Kraychuk, N. Ostapchuk and J. Oliinyk. Modeling of Synergetic Action of Radiation and Chemical Pollution on the Environmental Safety// Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2019, 2, 24–32. DOI: https://doi.org/10.2478/lpts-2019-0010.
  3. I. Yeremeyev, A. Dychko, V. Kyselov, N. Remez, S. Kraychuk and N. Ostapchuk. Model Monitoring and Evaluation of Radioactive Contamination // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2019, 4,  57-67. DOI: 10.2478/lpts-2019-0025
  4. A. Dychko, I. Yeremeyev, N. Remez, S. Kraychuk and N. Ostapchuk. Structural redundancy as robustness assurance of complex geoengineering systems // E3S Web of Conferences, 2020, 166, 11003.
  5. Dychko, A., Yeremeyev, I., Kyselov, V., Remez, N., Kniazevych, A. Ensuring reliability of control data in engineering systems // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2019, 56(6), 57-69.
  6. Dychko, A., Remez, N., Kyselov, V., Ostapchuk, N., Kniazevych, A. Monitoring and biochemical treatment of wastewater // Journal of Ecological Engineering, 2020, 21(4), 150-159.

   

  Монографії

  1. Єремєєв І.С., Дичко А.О. Проблеми екологічного моніторингу урбоекосистем/ Проблеми хімотології / К.: Центр учбової літератури, 2017, с.374-377.
  2. Дичко А.О., І.О. Ополінський. Стратегічна екологічна оцінка та розвиток біогазових технологій в умовах євроінтеграціїю Strategic estimation and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of European integration and the world partnership / UK, 2017, p.97-105.
  3. S.O. Popov, R.A. Tymchenko, D.A. Krishko et. al. Development of scientific foundations of source-saving technologies of mineral mining and processing.  Sofia: Publishing house "St.Ivan Rilski", 2018, 264 с.
  4. Dychko A.O., Yeremeev I., Remez N.S., Yevtieieva L. Reliability of monitoring of aviation influence on environment / Вибрані аспекти забезпечення хіммотологічної надійності техніки. 2019, К.: НАУ, с. 215-225.

  Робота у складі журі конкурса-захисту МАН, секція Технічні науки, «Екологічно безпечні технології енергоресурсозбереження»

  Робота у складі журі «Майбутнє України», секція Екологія

  Згорнути ↑
 • Лагодич Тетяна Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент

  ЛАГОДИЧ Тетяна Сергіївна – викладач кафедри загально-медичних дисциплін, кандидат медичних наук, доцент.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1994 р. закінчила Український державний медичний університет (Національний медичний університет з 1995 р.) – І лікувальний факультет (спеціальність – лікувальна справа, Диплом  ЛМ №002282). Була рекомендована на наукову роботу.

  З 2003 року працює на посаді доцента кафедри фізіології. У червні 2005 року присвоєне вчене звання «доцент». Лагодич Т.С. проводить практичні заняття із студентами медико-психологічного, стоматологічного факультету. Читає курс лекцій з фізіології.

     Лагодич Т.С. бере активну участь в роботі кафедри. До виконання функціональних обов’язків ставиться сумлінно,  постійно підвищує свій науковий та професійний рівень знань. Має 30 наукових праць, які опубліковані у фахових наукових виданнях, з них 26 - рекомендованих ВАК України, 5 з них індексуються реферативною базою даних Scopus, та 19 тез у матеріалах наукових конгресів і конференцій. Є співавтором 25 навчальних посібників. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

         Загальний стаж 27 років. Загальний педагогічний стаж складає 26 років. Користується заслуженою повагою серед колег та студентів, сумлінна, відповідальна.

  У 2014 році пройшла довгострокове підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів – Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. ( посвідчення № 225).

  У листопаді 2017 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти (1 кредит ЕСTS). (посвідчення № 102 від 21.11.2017 року Тема: «Тестові завдання множинного вибору»).    

  У листопаді 2017 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти (1 кредит ЕСTS). (посвідчення № 110 від 28.11.2017 року Тема: «Сучасна лекція»).    

  Коло наукових інтересів:

  Наукові інтереси присвячені проблемам фізіології, методологічним питанням, проблемам педагогіки вищої школи.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники

  1. “Фізіологія дитячого віку” рекомендованого МОЗ України для студентів вищих медичних закладів освіти. І.М. Карвацький, Н.П. Вєрко, Т.С. Лагодич  та співавт. Навчальний посібник. Видавництво «Книга-плюс», Київ, 2017 р., 160 с.
  2. “Посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів” з фізіології 2019 року видання українською, російською та англійською мовами. І.М. Карвацький, Т.С. Лагодич та співавт.  Видавництво Книга-плюс, 2019. Т.1 – 270 с.
  3. “Посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів” з фізіології 2020 року видання українською, англійською мовами. І.М. Карвацький, Т.С. Лагодич та співавт.  Видавництво Книга-плюс, 2020. Т.1 – 276 с.

   

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Перелік наукових публікацій включених до переліку фахових видань МОН України

  1. Фтизиатрия. Учебное пособие. В.Ф.Москаленко, В.И.Петренко, Т.С.Лагодич і соавт. Київ, ВСИ «МЕДИЦИНА», 2012 р., 214 с.
  2. Phthisiology. Teaching aid. Kyiv. AUS MEDICINE.2012, 151 p.
  3. Practical works in physiology. Manual for practical studies and individual work for English-speaking students 222 "Medicine". Part 1. 2020.

   

  Основні публікації за напрямом

   

  1. Сравнительное исследование влияния активаторов КАТФ каналов – диазоксида и его фторсодержащего аналога на спонтанную сократительную активность изолированных неонатальных кардиомиоцитов крысы. Т.С.Лагодич, О.А.Линник, В.Г.Шевчук.Тезисы 3 съезда физиологов СНГ - Ялта 2011. – С.146.
  2. Сучасні підходи до виділення, культивування і реєстрації скорочень кардіоміоцитів тварин різного віку огляд літератури. Т.С.Лагодич, О.О.Лінник, В.Г.Шевчук. Проблемы старения и долголетия. – 2011. –т.20, №3. – С.273-290.
  3. Хроноінотропні реакції ізольованого папілярного м’яза лівого шлуночка серця старих щурів в умовах ішемії міокарду та при дії нових активаторів КАТФ каналів – фторовмісних аналогів діазоксиду // Тарасова К.В. Т.С.Лагодич, І.М.Карвацький.  Медичні науки України. Видання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – 2015. – Том 11, №1, стор. 6-14.
  4. Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів. А.М.Дмитренко Т.С.Лагодич, К.В.Тарасова, І.М.Карвацький. Серце і судини.- 2017. –№1 (57). – С.  50—58.

   

  Участь у конференціях і семінарах

   

  1. 19-з’їзд Українського Фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка у м. Львів  05.2015 р.
  2. ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» Полтава, 09.2017 р.
  3.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті» Одеса, 04.2019 р.
  4. XХII Всеукраїнська науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника, 03. 2020 р., м. Рівне.
  5. Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів. 09-10.2020 р., м. Івано-Франківськ.
  6. ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 09.2020 р.
  7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті» Одеса, 04.2020 р.
  8. ІІ науковий конгрес з міжнародною участю « Психосоматична медицина ХХІ століття – реалії та перспективи» 11.2020, м. Киів.

   

  Підвищення кваліфікації

  1. У листопаді 2017 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти (1 кредит ЕСTS). (посвідчення № 102 від 21.11.2017 року Тема: «Тестові завдання множинного вибору»).    
  2. У листопаді 2017 року пройшла короткострокове підвищення кваліфікації науково - педагогічних працівників закладів вищої освіти (1 кредит ЕСTS). (посвідчення № 110 від 28.11.2017 року Тема: «Сучасна лекція»).    

  Відзнаки

  В жовтні 2016 року була нагороджена Подякою від Київського міського голови за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 175 –річчя від дня заснування НМУ ім. О.О.Богомольця.

  Згорнути ↑
 • Рибачук Лариса Миколаївна – кандидат хімічних наук

  Рибачук  Лариса Миколаївна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри загально-медичних дисциплін.

  Електронна адреса: kt07@ukr.net

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1996 році закінчила Український державний  педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова по спеціальності біологія-хімія. У 2006 році отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук. Читає курс лекцій з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія.» та «Медична хімія».

  Загальний стаж 30 років. Загальний педагогічний стаж 10 років.

   

  Коло наукових інтересів:

  Наукові інтереси присвячені проблемам медичної, біоорганічної та біологічної хімії, методикам викладання  вищої школи.

   

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники

  1. Рибачук Л.М. Розв’язування задач з хімії. Навчальний посібник. - Тернопіль: Мандрівець, 2013. - 144 с. - 2000 пр. - ISBN 978-966-634-725-4.

   

  Наукові праці

  1. Рибачук Л.М. Організація навчально-виховного процесу в професійній підготовці майбутнього фармацевта. Тез. доп. ХХІV Міжнар. конф. Науково-педагогічних працівників. Проблеми державного будівництва в Україні. № 27, т. 2. – Київ: КМУ– 2019. – С. 374-376.

  2. Рыбачук Л.Н., Бонь В.В. Синтез и спектральная характеристика комплексов никеля(II) и палладия(II) с производными тиомочевины.  Тез. доп. ХVIІІ Укр. конф. з неорган. хiмiї за участю закордонних учених. 27 червня-1 липня – Харків: ХНУ  ім. В.Н. Каразіна– 2011. –  С. 117.

  3. Орысык С.И., Рыбачук Л.Н., Синтез и спектральная характеристика комплексов палладия(II) с 1-аллил-3-пиридин-2-ил-тиомочевиной. Журн. неорг. химии. – 2011. – Т. 56, №11. – С. 1830-1834.

  4. Рыбачук Л.Н., Репич Г.Г., Комплексообразование Fe (III), Cu (II) и Cd (II) с N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамидом. Укр. хим. журнал. – 2014. – Т. 80, №8. – С.77-83.

  Згорнути ↑
 • Тимощук Анастасія Валентинівна – фахівець кафедри

  Електронна адреса: Inastyaaa7@gmail.com

  Телефон: +38063-03-33-903

  2008-2019 рр.- Козятинська загальноосвітня школа №5

  2019 р. – вступила до «ВНЗ «МАУП»

  Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

  Спеціалізація: Державне управління

  Грудень 2019 р. – березень 2020 р. - працювала фахівцем у «ВНЗ «МАУП»  у центрі дистанційного навчання.

  З 20 серпня 2020 р. – працює фахівцем кафедри загально-медичних дисциплін  у «ВНЗ «МАУП»

  Згорнути ↑
 • Соболь Вікторія Олегівна - Асистент кафедри загально-медичних дисциплін, кандидат медичних наук.

  +38-063-206-89-89 

  vik.o.sobol@gmail.com

  Асистент кафедри загально-медичних дисциплін, кандидат медичних наук.

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  В 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, отримала диплом за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою.

  З 2004 по 2005 рік навчалася в інтернатурі  на базі кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця та паралельно в магістратурі, після закінчення якої захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Динаміка фосфоліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом метаболічної терапії».

  З 2005 по 2008 рік навчалась у клінічній ординатурі  на кафедрі внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Терапія».

  У березні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні, нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням та порушенням дофамінового обміну» (спеціальність 14.01.11 – кардіологія).

  З 2015 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №4.

  Соболь В.О. проводить практичні заняття із студентами медико-психологічного, педіатричного, медичного, фармацевтичного факультету,  факультету підготовки іноземних (російськомовних) студентів.     

  Загальний стаж 15 років.

  Викладацьку роботу поєднує з лікувальною діяльністю, а саме веде хворих кардіологічного та терапевтичного відділення КМКЛ №12, консультує хворих кардіологічного профілю.

   

  Публікації: є автором  33 друкованих праць, з яких 3 деклараційних патенти України на корисну модель.

   

  У 2016  році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Внутрішня медицина». У листопаді 2020 року  короткострокові курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів «Методика проведення Інтернет-семінарів (вебінарів), тренінгів, симуляційних ігор у вищому навчальному закладі».

   

  Коло наукових інтересів: артеріальна гіпертензія, особливо з різними метаболічними порушеннями, ішемічна хвороба серця, профілактика серцево-судинних захворювань.

   

  Членство у професійних асоціаціях: Всеукраїнська асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

   

  Перелік наукових публікацій включених до переліку фахових видань МОН України:

  1. Ефективність агоністів дофамінових рецепторів у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням /  Соболь В.О.,  Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 1 (79).- С. 115–119. 

   2. Особливості клініко-гемодинамічних та нейрогуморальних показників у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням / Соболь В.О. // «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика». – 2014. – Вип. 23. – Кн. 2. – С. 378–385.

  3. Лікування хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням: акцент на корекцію порушень дофамінергічної системи / Соболь В.О., Лизогуб В. Г.,  Мошковська Ю. О.// Медицина транспорту України. – 2014. – № 3 (51). – С. 51–57.

  4. Місце агоністів дофамінових рецепторів в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням / Соболь В.О., Лизогуб В. Г.,  Мошковська Ю. О.// Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2013. – № 4. – С. 82–87.

  5. Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні та нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / Соболь В.О.,  Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М.// Лікарська справа. – 2014. – № 5–6. – С. 67–73.

  6. Стан активності дофамінергічноїсистеми як один з факторів розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння/ Соболь В.О.,  Лизогуб В. Г., Долинна О. В., Богдан Т.В// Лікарська справа. – 2012. – № 3–4. – С. 41–47.

  7. Features of metabolic disorders in patients with arterial hypertension  associated with obesity: connection with dopaminergic system / Sobol V., Lyzogub V.G., Moshkovska J.O. // “Ліки України” - №1 (22). - 2015. - С.29-32.

  8. Особливості лікування хворих з артеріальною гіпертензією із супутнім ожирінням: невідоме про відоме /  Соболь В.О., Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Луценко А. О.// Кардиология: от науки к практике. -  №1 (39).- 2020.- С.64-77

  9. Polymyalgia rheumatica: concerted efforts of the European rheumatological societies / Puzanova O.G.,Moshkovska Yu.O., Sobol V. // Bol', sustavy, pozvonočnik . - Vol. 10, No. 3.-  2020.- Р. 118-126

  10. Метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / Соболь В.О., Лизогуб В.Г., Пузанова О.Г., Мошковська Ю.О. // Український терапевтичний журнал.- №3.- 2019.- С.34-39

   

  Статті в міжнародних науко-метричних базах SCOPUS, Web of Science, Google Scholar:

  1.Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемодинамічні та нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / Соболь В.О.,  Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М.// Лікарська справа. – 2014. – № 5–6. – С. 67–73.( SCOPUS)

  2.Лікування хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням: акцент на корекцію порушень дофамінергічної системи / Соболь В.О., Лизогуб В. Г.,  Мошковська Ю. О.// Медицина транспорту України. – 2014. – № 3 (51). – С. 51–57( Google Scholar)

  3.Метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / Соболь В.О., Лизогуб В.Г., Пузанова О.Г., Мошковська Ю.О. // Український терапевтичний журнал.- №3.- 2019.- С.34-39 (Google Scholar)

  4.Особливості лікування хворих з артеріальною гіпертензією із супутнім ожирінням: невідоме про відоме /  Соболь В.О., Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Луценко А. О.// Кардиология: от науки к практике. -  №1 (39).- 2020.- С.64-77 ( Google Scholar)

   

  Участь у конференціях і семінарах:

  1. STALOWA WOLA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE «Kiev issues of education and sciences Development prospects for Ukraine and Poland», - STALOWA WOLA Repablic of Poland, Yuly 20-21,2018

  2. XIХ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2018р.

  3. Міжнародний он-лайн конгрес з акредитацією ACCME «Пандемія стоп!!» 24-26 квітня 2020.

  4. «Topical issue of science and practice» // VII scientific and practical conference,- London, Great Britain, 02-06 November, 2020. DOI 10.46299/ISG.2020.II.VII, ISBN 978-1-63649-929-1

  5. «Science and practice of today» IX scientific and practical conference,- Ankara, Turkey,  16-19 November, 2020. DOI 10.46299/ISG.2020.II.IX, ISBN 978-1-63649-920-8

   

  Підвищення кваліфікації:

  1. 14.11.-.19.12. 2016 - курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Внутрішня медицина».

  2. 16.11.-20.11.2020 - короткострокові курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів «Методика проведення Інтернет-семінарів (вебінарів), тренінгів, симуляційних ігор у вищому навчальному закладі».

  3. 17.09.2018-12.06.2019 - практичний курс англійської мови для викладачів НМУ  імені О.О.Богомольця.

  4. 23.05-08.07. 2016 - ТУ «Ехокардіографія серця та магістральних судин» (початковий курс)

  5. 7.02.-21.02.2020 - ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ».

  Згорнути ↑
 • Твердохліб Наталія Гнатівна

  Освіта та кар’єра

  У 2014 році закінчила медико-психологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця.

  2014 р. – 2018 р. працює асистентом кафедри анатомії людини. Мови викладання: українська, російська, англійська. 

  З 2018 р. по теперішній час – викладач кафедри загально медичних дисциплін МАУП.

  Загальний педагогічний стаж складає п’ять років.

   

  Наукові праці за останні 5 років:

  1. Проблемні акценти  в роботі з іноземними студентами під час викладання дисципліни «Анатомія людини». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти». Київ 2018.С. 101
  2. Особливості психічного стану студентів під час навчання у вищому медичному закладі на кафедрі анатомії людини. Збірник тез та доповідей конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.Одеса 2019. С. 39-41.
  3. Фактори розвитку самоактуалізації особистості. Збірник тез та доповідей конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України. Одеса 2019. С. 42-43
  4. В житті кожного є два шляхи – добра і зла, і кожен вибирає один із них. Релігія та медицина. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2019. С.107-108.

   

  Курси іноземних мов:

  2019 - курси англійської мови « Перші київські державні курси іноземних мов».

  2020 - курси «Speak up» та склала кваліфікаційний іспит на рівні В2.

   

  Курси підвищення кваліфікації:

  1. У 2016 році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів Інституту післядипломної освіти «Психолого-педагогічні основи медичної освіти. Анатомія людини» на базі НМУ імені О.О. Богомольця.
  2. У 2020 році (19.10- 23.10.2020) ККПК «Сучасні методи навчання у вищій медичній освіті».  Згорнути ↑
 • Улянченко Ірина Володимирівна

  Улянченко Ірина Володимирівна – лікар-ендокринолог відділення радіаційної ендокринології клініки ДУ ННЦРМ

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1998 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; спеціальність: лікувальна справа.

  У 2000 році пройшла курси із спеціалізації з ендокринології на базі КМАПО ім. П.Л. Шупіка.

  У 2006 році пройшла курси удосконалення та підвищення кваліфікації з ендокринології на базі КМАПО ім. П.Л. Шупика.

  У березні 2006 року була присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ендокринологія».

  У 2009 році на базі Київської МАПО ім. П.Л.Шупіка пройшла передатестаційний цикл з ендокринології, склавши іспит зі спеціальності «Ендокринологія» на першу кваліфікаційну категорію.

  У лютому 2009 року була присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ендокринологія».

  У листопаді 2013 року була присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ендокринологія».

  Працює на посаді лікаря-ендокринолога відділення радіаційної ендокринології ДУ ННЦРМ НАМН України.

  Займається безпосередньо лікувальною роботою, постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь у науково-дослідних роботах, опубліковано більше 20-ти наукових праць.

  Коло наукових інтересів: ендокринологія

  Науково-дослідна робота: брала участь в якості лікаря-дослідника в міжнародних клінічних дослідженнях; бере участь в науково-дослідній роботі відділу радіаційної ендокринології ДУ ННЦРМ.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Наукові праці

  1. Ульянченко И.В, Рожковская Л. В., Ваколюк Е.А., Теплая Е. В. «Этническая принадлежность влияет на имунный ответ при туберкулезе» //Новая медицина тысячелетия.- 2014.- №4.-С.33.

  2. Улянченко І.В. «Ещё раз о дефиците магния - внимание к нарушениям со стороны центральной нервной системы» //Новая медицина тысячелетия.- 2015.- №2.-С.3-6.

  3. Ульянченко И.В., Рожковская Л. В., Ваколюк Е.А., Муравьева И.Н., Чикалова И.Г., Теплая Е. В.,Каминский А.В., Копылова О.В., Афанасьев Д.Е., Самойлов А.А., Коваленко А.Н., Пронин А.В., Белингио Т.А., Грищенко Е.В., Цвет Л.А. «Радиационные эффекты эндокринной системы - последствия аварий на Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима-Дайичи» … и не только…» //Новая медицина тысячелетия.- 2016.- №1.-С.41-48.

  4. Ульянченко И.В., Рожковская Л. В., Ваколюк Е.А., Муравьева И.Н., Чикалова И.Г., Теплая Е. В.,Каминский А.В., Копылова О.В., Афанасьев Д.Е., Самойлов А.А., Коваленко А.Н., Пронин А.В., «Радиационная чувствительность системы регуляции углеводного обмена» //Антропология - 2017.- №1.-С.19-21.

  5. Ульянченко И.В., Рожковская Л. В., Теплая Е. В., Самойлов А.А., «Антоцианины в кардиологии – комплиментарные средства терапии и профилактики атеросклероза» //Антропология - 2016.- №1.-С.2-11.

  6. Улянченко І.В., Муравйова І.М, Чикалова І.Г.,Ю Афанасьєв Д.Є., Копилова О.В., Камінський О.В., Рожківська Л.В., Тепла О.В., Самойлов О.О. «Зв΄язок вторинного гіперпаратиреозу та коморбідних станів серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» //Міжнародний ендокринологічний журнал. 2020. Т.16. №2. С.87–92.

  7. Улянченко І.В., Муравйова І.М, Чикалова І.Г.,Ю Афанасьєв Д.Є., Копилова О.В., Камінський О.В., Рожківська Л.В., Тепла О.В., Самойлов О.О.Цвєт Л.О., Грищенко К.В. «Ендокринні наслідки крупномасштабних аварій на підприємствах ядерної енергетики та ефекти радіотерапії- з досвіду 30 років досліджень»//Антропологія. 2020. №2. С.10–14.

  Громадянська активність: Науковий оглядач та перекладач журналу «Антропологія», м. Київ.

  Підвищення кваліфікації:

  У 17.02-18.03.2014р. - ТУ «Актуальні питання клінічної ендокринології» на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

  28.10-28.11. 2016 року - ТУ «Актуальні питання сучасної діабетології» на базі НМАПО імені П.Л. Шупика.

  18.09-02.10.2018  - ТУ «Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навички лікаря – терапевта» на базі НМАПО імені П.Л. Шупика.

  Згорнути ↑
 • Гончарук Олексій Олегович

  Гончарук Олексій Олегович – лікар-нейрохірург, аспірант кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 2012 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

  У 2015 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Нейрохірургія» на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика.

  У 2017 році закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «Нейрохірургія» на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика.

  З 2015 року по теперішній час працює лікарем-нейрохірургом в КНП «КМКЛ №1».

  З 2017 року по теперішній час - аспірант кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О. Богомольця.

  В 2018 році отримав другу кваліфікаційну категорію.

  Член Української асоціації нейрохірургів.

  Член Європейської асоціації нейрохірургів.

  Вільно володіє англійською мовою та добре німецькою мовою.

  Коло наукових інтересів: малоінвазивна нейрохірургія хребта, нейроонкологія, медицина болю.

  Науково-дослідна робота: тема дисертації - «Особливості регенерації периферичного нерву при різних варіантах його з’єднання в експерименті».

  Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science

  1. Goncharuk O, Savosko S, Petriv T et al. Epineurial sutures, polyethylene glycol hydrogel and fibrin glue in the sciatic nerve repair in rats: functional and morphological assessments in experiment. Georgian Med. News. 2020; 12(309):124-131. (SCOPUS)

  Підвищення кваліфікації

  Стажування в Німеччині в клінці «Neurochirurgische Gemeinschaftspraxis Greifswald» в 2015 році.

  Стажування в Німеччині в клініці «Städtisches Klinikum Dessau» в 2017 році.

  Проходив навчання на «2nd Cologne International Skull Base Course» в 2017 році, Кьольн, Німеччина.

  Навчався на «Neurosurgery Anatomy Course» в 2018 році, Афіни, Греція.

  Проходив курси «Basic Life Support» в 2019 році.

  Згорнути ↑
 • Рєзмак Мохаммед К.Ф

  Рєзмак Мохаммед К.Ф – лікар-отоларинголог, асистент кафедри загально-медичних дисциплін МАУП.

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  З 2007 по 2013 роки навчався в Донецькому національному медичному університеті імені М. Горького за спеціальністю лікувальна справа та отримав кваліфікацію «лікар».

  З 2013 по 2014 роки проходив клінічну ординатуру на кафедрі отоларингології Донецького національного медичного університету.

  З 2014 по 2015 роки переведений до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

  У грудні 2015 року вступив до аспірантури на кафедру отоларингології НМУ.

  З 2020 - кандидат медичних наук. Тема кандидатської дисертації: «Діагностичне значення визначення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи».

  Вільно володіє російською, англійською та арабською мовами.

  Коло наукових інтересів:  сучасні методики діагностики і лікування ЛОР-патології.

   

  Науково-дослідна робота: Підвищення ефективності лікування запальних процесів  верхньощелепної пазухи.

   

  Статті в міжнародних наукометричних базах та іноземних виданнях:

   

  1. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в слюне у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед К.Ф. Резмак, А.Н. Науменко, Ю.В. Дєєва// Международный научно-практический журнал Оториноларингология Восточная Европа. – 2019. - №2. – с. 158-165.

   

   Статті в фахових виданнях, затверджених МОН України:

  1. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в сыроватке крови, слюне, тканях у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед К.Ф. Резмак, О.М. Науменко, Ю.В. Деева  // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2018. - №3-4(108).
  2. 2.                 Мохаммед К.Ф. Резмак Оценка  воздухообмена в верхнечелюстной пазухе в послеоперационном периоде при эндоназальном хирургическом доступе через нижний и середний носовые ходы / Мохаммед К.Ф. Резмак, А. Н. Науменко, Л. Р. Криничко // Науково-практичний журнал Оториноларингологія. – 2018. – №2(1).
  3. Мохаммед К.Ф. Резмак Воздухообмен в верхнечелюстной пазухе в послеоперационном периоде у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи после гайморотомии через нижний носовой ход / Мохаммед К.Ф. Резмак, А. Н. Науменко, Л.Р. Криничко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – №5 (21).  – с.160-164.
  4. Мохаммед К.Ф. Рєзмак Лікування пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи одонтогенного ґенезу / Мохаммед К.Ф. Резмак, О. М. Науменко, Л. Р. Криничко, // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2019. - №1(109). – с. 18-24

   

  Підвищення кваліфікації:

  У 2018 спеціалізація в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка  –  отоларингологія

  У 2020-спеціалізація в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка – отоларингологія дитяча.

  Згорнути ↑
 • Штанько Владислав Леонідович

  Штанько Владислав Леонідович,  лікар-фтізіатр, лікар-уролог

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1994 році закінчив Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

  У 2007 році закінчив магістратуру Київського міжнародного університету та отримав звання «магістр з адміністративної діяльності».

  Має вищу категорію за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я» та  першу категорію за спеціальністю «фтизіатрія».

  Працював на різних посадах у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Має 7 ранг державного службовця.

  Працював у медичних установах міста Києва державної та приватної форм власності.

  У 2013 році в результаті наукової діяльності на базі Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України» захистив звання кандидата медичних наук. Тема наукової роботи: «Розробка системи профілактики професійного туберкульозу серед працівників галузі охорони здоров’я України»

  На даний час працює заступником директора з питань якості лікування та експертизи непрацездатності в Університетській клініці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   

  НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА РОБОТА

  Видання фахового підручника, навчального посібника, монографії

  • Розділ «Туберкульоз» / Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна, В. Л. Штанько, А. В. Басанець, С. В. Харківська, А. Б. Мішенін / «Професійні інфекційні хвороби» - ВД «Авіцена» Київ – 2014. – С. 139-231. фаховий підручник

  Видання галузевих методичних рекомендацій, інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції

  • Удосконалення експертизи професійного ґенезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я./ Д. В. Варивончик, В. Л. Штанько // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 118-2013 інформаційний листок

   

  Публікації в наукових виданнях

  • Київському міському центральному протитуберкульозному диспансеру – 50 років / В. Л. Штанько // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2010. – № 3. – С. 122–124.
  • Стан умов праці та їх вплив на здоров’я працівників протитуберкульозних закладів м. Києва / В. Л. Штанько // Зб. праць НМАПО. – 2012. – Вип. 21, Т. 4. – С. 166–173.
  • Умови праці в протитуберкульозних закладах України, як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження – 2011 рік) / В. Л. Штанько, Д. В. Варивончик // Укр. журн. пробл. мед. праці України. – 2012. – №. 2. – С. 24–30.
  • Оцінка професійних ризиків  віл-інфікування працівників лікувально-профілактичних закладів хірургічного та фтизіатричного профілів / А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик, А.М. Кальченко, М.П. Соколова, О.І. Ременник, В.Л. Штанько // Укр. журн. пробл. мед. праці України. – 2012. – № 4. – 3–10.
  • Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006 – 2010 років / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, М. І. Линик, І. О. Новожилова, В. Л. Штанько, В. П. Дубров, В. П. Шурипа, В. М. Загорулька, О. Б. Єгорова, Н. В. Ліщенко, В. В. Камінська, С. П. Короченко // Укр. пульмонол. журн. – 2011. – № 4. – С. 5–10.
  • Медико-статистичні закономірності захворювання працівників закладів охорони здоров’я України на професійний туберкульоз / Д. В. Варивончик, В. Л. Штанько // Зб. праць НМАПО. – 2012. – Вип. 21, Т. 3. – С. 367–373.
  • Клініко-епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров’я України / В. Л. Штанько, д. в. Варивончик  // Укр. журн. пробл. мед. праці України. – 2012. – № 3. – С. 21-30.
  • Оцінка адекватності забезпечення профілактики віл-інфікування на робочому місці в галузі охорони здоров’я України, відповідно до рекомендації моп та вооз / А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко, В. Л. Штанько // Профілакт. медицин. – 2012. – № 2. – С. 50–56.
  • Економічні та соціальні втрати від захворювання працівників галузі охорони здоров’я на туберкульоз та їх попередження / Д. В. Варивончик, В. Л. Штанько // Східноєвроп. журн. громад.  здоров. – 2012. – № 2-3. – С. 49-54.
  • Фактори ризику зараження туберкульозом персоналу стоматологічних установ. /О.В. Авдоніна, С.О. Дем’яненко, І.М. Ткаченко, В. Л. Штанько, Л.В. Петрова, О.О. Заципіна, Арлиндо Валерио Арао де Оливейра // Зб. матеріалів конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни». – 2014. – Вип. 11,– С. 265–268.
  • Prognostic features of the epidemic situation of tuberculosis and its concomitance with HIV infection in Ukraine and the Republic of Belarus. /A.P. Astrauko, V.L. Shtanko, O.V. Avdonina, Arlindo Valerio Arao de Oliveira // Фізіологічний журнал – 2013. – Т. 59, № 4 (Додаток).
  • Удосконалення експертизи професійного ґенезу туберкульозу у працівників галузі охорони здоров’я./ Д. В. Варивончик, В. Л. Штанько // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я        № 118-2013.
  • Доцільність комплексного застосування метамерно-сегментарної та стандартної електрокардіографії в діагностиці та лікуванні захворювань серця./ В.П. Невструєв, С.М. Камінський, В.Л. Штанько, О.І. Гай //Зб. матеріалів IX міжнародної конференції «Медична фізика-сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології». -2020. – С. 206-209.
  • Науково-практичне значення аналізу епідеміологічної ситуації з туберкульозом дорослого населення м. Києва./ В.Л. Штанько, В.А. Черняк, О.Є. Ареф'єва, В.П. Невструєв, Л.В. Карпенко//Зб. матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути".-2021. - С.162-169.
  • Применение лазерной аурикулярной пунктуры в комплексной терапии больных с патологией дуоденопанкреатобилиарной зоны./В.П. Невструєв, В.А. Черняк, В.Л. Штанько, С.М. Каминський//Зб. матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути". -2021. - С.144-146.
  • Наукове обґрунтування створення дезінфектанта-антисептика на базі технології активації води/В.А. Черняк, Д.В. Чарний, С.А. Вижва, Л.В. Карпенко, В.Л. Штанько, О.Г. Шамро, В.П. Невструєв//Зб. матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути". -2021. - С.158-161.

  Підвищення кваліфікації

  • Актуальні питання психології, медичної етики та деонтології в організації надання медичної допомоги Кафедра менеджменту охорони здоров"я Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. 17.10.2017 - 20.10.2017
  • Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів НМАПО ім. П.Л.Шупика 14.12.2018 - 28.12.2018
  • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу з використанням схем лікування новими препаратами ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" 04.09.2019 - 06.09.2019
  • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" 26.02.2020 - 28.02.2020

   

  Наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, конгреси

  • Національна платформа за участі представників зацікавлених сторін для обговорення та впровадження рекомендацій Оцінки Правового Середовища стосовно питань туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. , м. Київ. готель , 20.11.2018 - 20.11.2018
  • Національна науково-практична конференція "Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Міжнародний та національний досвід", ДУ , 25.03.2019 - 25.03.2019
  • IX міжнародна конференція «Медична фізика-сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», онлайн, Київ, 23.09.2020 - 25.09.2020 слухач
  • Євразійський телеміст "Covid-19 - про важливе", телеміст онлайн, 21.01.2021 - 21.01.2021

  XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути", онлайн, Київ, 29.01.2021 - 29.01.2021

  Згорнути ↑
 • Кірсенко Лариса Леонідівна

  Кірсенко Лариса Леонідівна – завідуюча відділенням Дитячого Закладу «Дитячий Спеціальний (спеціалізований) санаторій «Барвінок» МОЗ Украіни, лікар фтизіатр-дитячий вищоі категоріі, лікар педіатр.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  Закінчила Киівський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія» в 1989 році. З 1990 року працює в санаторіі «Барвінок».

  Навчалась в заочній аспірантурі на кафедрі дитячоі фтизіатріі при інституті Фтизіатріі та пульмонологіі ім. Ф.Г.Яновського НАМН Украіни.

  Брала участь в наукових дослідженнях, що проводились на кафедрі дитячоі фтизіатріі по вивченю впливу синглетно-кисневоі терапіі на дітей з локальними формами туберкульозу та дітей з гіперергічною чутливістю до туберкуліну.

  З 1994 року – завідуюча відділенням в санаторіі «Барвінок».

  З 2016 року працює лікарем педіатром в обласном реабілітаційному центрі «Отчій Дім».

  З 2019 року працює в частній педіатрічній клініці «Мультіклінік» лікарем педіатром.

  Учасник IV З’ізду фтизіатрів і пульмонологів Украіни та II національного астма-конгресу Украіни.

  Учасник V З’ізду фтизіатрів і пульмонологів Украіни.

  Вільно володіє англійскою мовою.

  Відзнаки

  Почесна  грамота Міністерства Охорони Здоров’я України « За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю»

  Згорнути ↑
 • Кірсенко Олег Володимирович

  Кірсенко Олег Володимирович - лікар , хірург – онколог вищої категорії.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  1 . Закінчив Київський  медичний інститут ім.О.О. Богомольця, Київ, за спеціальністю – лікувальна справа, онкохірургія у 1989р.

  2. Післядипломна освіта:

  -  Інтернатура з хірургії, Київський  медичний інститут 1990р., на базі Київської обласної клінічної лікарні у 1990 р.

  -    З листопаду 1999 по листопад 2001 року навчався  в заочній аспірантурі при ІО АМНУ.

  -    Спеціалізація з ендоскопії 23.01-26.04.2017 рік . Віща категорія/

  -     Спеціалізація з онкогінекології  23.01-26.04.2017 рік. Лікар - спеціаліст.

  -   Спеціалізація з онкології 09.01-17.05.2018 рік. . Лікар - спеціаліст.

  3.  Трудова діяльность:

  •      01.09.1988 – 28.09.1989 - виїзний фельдшер станції швидкої медичної допомоги Боярської ЦРЛ.

  •      18.08.1989-30.07.1990 -  лікар-інтерн І хірургічного відділення Київської обласної клінічної лікарні.

  •      01.08.1990 – 01.08.1991 – лікар-онкохірург поліклінічного відділення Київського обласного онкологічного диспансеру.

  •      01.08.1991- 03.05.2000 – лікар-онкохірург стаціонару Київського обласного онкологічного диспансеру.

  •      03.05.2000- 01.04.2002 – в.о. завідуючого поліклінікою Київського обласного онкологічного диспансеру з сумісництвом 0.25 ставки лікаря-онкохірурга  І хірургічного відділення.

  •      01.04.2002-20.07.2015- 0.75 ставки лікаря-онкохірурга  І хірургічного відділення та 0.25 ставкі лікаря-онкохірурга поліклінічного відділення.

  •      20.07.2015 –в.о. заступника головного лікаря з медичної частини та 0.25 ставки  лікаря-ендоскопіста відділення функціональної діагностики.

  4. Коло наукових інтересів: використання новітніх технологій у хірургіі онкологічних хвороб шлунково-кишкового тракту. Проведення сучасних схем хіміотерапії  у  лікуванні захворювань легенів.

   

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  5. Науково-дослідна робота:  Патент України №60171. Спосіб специфічної імунотерапії аутовакциною хворих на рак шлунка / Потебня ГП, Чорний ВО, Лісовенко ГС, Розумій ДО, Кірсенко ОВ, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 19.02.2003; Опубл. 15.07.2005; Бюл.№7.

   

  6. Статті у фахових виданнях:

  1. Кірсенко ОВ, Логвінова ІО, Чорний ВО, Валецький ВЛ, Потебня ГП, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Кохановська ЛМ. Результати використання протипухлинної автологічної вакцини у лікуванні хворих на рак шлунка. Сучасна гастроентерологія 2001; 2(4): 75-7.

  2. Чорний ВО, Потебня ГП, Лісовенко ГС, Розумій ДО, Кирсенко ОВ, Осинський ДС, Танасієнко ОА. Перспективи застосування протипухлинної аутовакцини в лікуванні хворих на поширений рак шлунка. Онкология 2003; 5(2): 107-10.

  3. Потебня ГП, Кірсенко ОВ, Лісовенко ГС, Чорний ВО, Розумій ДО, Танасієнко ОА. Ефективність протипухлинних аутовакцин у хворих на рак шлунка. Онкологія 2004; 6(2): 120-3.

  4. Кірсенко ОВ, Чорний ВО, Потебня ГП, Лісовенко ГС, Розумій ДО, Танасієнко ОА. Клінічні результати імунотерапії аутовакциною хворих на рак шлунка. Укр. хіміотерап журн 2005; 5: 66-70.

  5. Потебня ГП, Розумій ДО, Лісовенко ГС, Чорний ВО, Кірсенко ОВ, Танасієнко ОА. Вплив протипухлинних автовакцин, виготовлених за різними технологіями, на ефективність комбінованій терапії хворих на рак шлунка. Специфічна імунотерапія в онкології / За ред. Ю.Я. Гриневича. Київ: Здоров'я, 2008.  160-74.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  7. Є дійснім членом :

  Європейської спілки онкологів (ESMO).

  Європейсьої асоціаціі хірургів онкологів (ESSO).

  Всеукраїнскої асоціації ендоскопістов.

  Української спілки онкохірургів.

  Російської спілки онкологів – хіміотерпевтів.

  Спілки ендоскопічних хірургів Росії.

  Російської спілки хірургів колопроктологів та гастроентерологів.

  Російської спілки хірургів.

  Російської спілки колоректальних хірургів

   

  Підвищення кваліфікації

  8.     Участь у конференціях, семінарах, тренінгах:

  -    01.06 - 15.06. 2016 на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика ТУ «Ендоскопічні методи дослідження в діагностиці злоякісних пухлин внутрішніх органів». 26-28.10.2016 – виступав з доповіддю на ІV з’їзді колопроктологів України з міжнародною участю.

  -   20.02- 24.02.2017 на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика ТУ « Ендоскопічна діагностика та ендоскопічна хірургія передракових захворювань і ранніх  стадій раку шлунка, іх морфологічна верифікація».  Клініка  « Оберіг» .

  -   01.-04.11.2017 – Інтенсивний курс «Стандартизована лімфодисекція при коло ректальному раку» на базі «Центру хірургічних інновацій».

  -   2013- 2018 роках  брав участь у  «I -V Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии» - «Эндосонография в хирургической практике»; «Стентирование в эндоскопии» ;  «Лапароскопическая хирургия ЖКТ»; «Лапароскопическая хирургия печени» ; «Лапароскопическая бариатрическая хирургия»; «Эндохирургические технологи в урологи».

   2001-2018 роках участь в щорічному симпозіумі  «Всеукраїнскої асоціації ендоскопістов».

  -     2014-2015-2016 - ESMO 16, 17, 18 World Congress on Gastrointestinal Cancer.

  -     2012-2018 - ESMO World Congress.

  -      01-02.02.2018 брав участь у майстер-класі: «Малоинвазивные доступы в хирургическом лечении колоректального рака». Москва.

  -    07.02.2018 участь в « Обучающем тренинге на биомоделях V международного фестиваля эндоскопии и хирургии».Москва.

  9. Відзнаки не має.

  Згорнути ↑
 • Драєва Катерина Олегівна

  Драєва Катерина Олегівна, лікар з спеціалізацією “інфекційні хвороби”

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА:

  Закінчила в 2012 році Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

  З 2012-2016 проходила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби» на базі інфекційних відділень Київської міської клінічної лікарні №9, Київської міської  клінічної лікарні №4, Київської міської лікарні №15 та  Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Києва.

  З 2016 року працює на посаді лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення КНП «Київська лікарня № 15» Подільського району м. Києва.

  На базі інфекційного відділення функціонує «Міський гепатологічний центр» в якому здійснюються консультування, діагностика та лікування хворих з гострими та хронічними гепатитами.

  Має 9 років професійного стажу.

  Наукові інтереси: сучасні методи діагностики та лікування хворих з гострими та хронічними гепатитами.

   

  Підвищення кваліфікації :

  Курси тематичного удосконалення “Вірусні гепатити” 2009 р.

  Згорнути ↑
 • Шумова Ганна Сергіївна

  Шумова Ганна Сергіївна – викладач кафедри загальномедичних дисциплін, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 2008 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

  У 2009-2012 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету. Під керівництвом д.фарм.н., професора Георгіянц В.А. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

  Шумова Г.С. проводить практичні заняття з навчальних дисциплін «Фармакологія» та «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» із студентами стоматологічного та медико-психологічного факультету. Читає курс лекцій з фармакології та мікробіології, вірусології та імунології.

  Має більше 35 наукових праць, 1 публікацію у журналі Web of Science, є автором 3 патентів на корисну модель. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

  Вільно володіє англійською мовою - незалежний користувач з поглибленим рівнем знань – на рівні В2 (свідоцтво №24945 від 17.12.2018 року), upper-intermediate.

  Коло наукових інтересів

  Наукові інтереси присвячені проблемам фармакології, мікробіології, вірусології та імунології, методологічним питанням, проблемам педагогіки вищої школи.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science

  1. Investigation of the effect of xanthium strumarium l. extract on the level of thyroid-stimulating hormones and mass coefficient of rat thyroid gland / I. Vladymyrova, V. Georgiyants, T. Tishakova, H. Shumova // Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. – 2019. – Vol. 5, № 381. – Р. 15‒22. (Web of Science)

  Статті у фахових виданнях

  1. Савельєва О. В. Стандартизація трави м'яточника чорного за морфолого-анатомічними ознаками / О.В. Савельєва, Г.С. Шумова, Л.М. Сіра, І.М. Владимирова // Фітотерапія. - 2015. - № 4. - С. 63-68.
  2. Савельєва О. В. Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // ScienceRise. - 2015. - № 11 (16). - С. 30-36.
  3. Савельева Е. В. Исследование состава макро- и микроэлементов цветков Lavandula angustifolia mill / Е. В. Савельева, А. С. Шумова, И. Н. Владимирова // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) / Ташкентский фармацевтивтический университет. – Ташкент, 2015. – С. 69.
  4. Savelieva E. The quantification of hydroxycinnamic acids in the grass of black horehound / E. Savelieva, A. Shumova, I. Vladymyrova // Science and practice 2015 : materials of the 6th International Pharmaceutical Conference, Kaunas, Lithuania, 5–6 november 2015. – Kaunas : LSMU, 2015. – P. 29–30.
  5. Савельєва О. В. Дослідження морфолого- анатомічних ознак трави рутвиці смердючої (Thalictrum foetidum L.) / О.В. Савельєва, Г.С. Шумова, Л.М. Сіра, І.М. Владимирова // Фітотерапія. - 2016. - № 2. - С. 47-52.
  6. Савельєва О. В. Морфолого-анатомічне дослідження трави сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2016. - № 1. – С. 55-60.
  7. Шумова Г. С. Вивчення противірусної активності добавки дієтичної «Імуно-вірал з вітаміном С» щодо штаму вірусу грипу А/Вікторія / Г. С. Шумова // ScienceRise. - 2016. – Том 1. - № 4 (18). - С. 31-35.
  8. Савельєва О. В. Морфолого-анатомічне дослідження трави сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2016. - № 1. – С. 55-60.
  9. Савельєва О. В. Визначення числових показників трави м'яточнику чорного / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали II Міжнародної науково-практичної internet-конференції, Харків, 21–23 березня 2016 р. / НФаУ. – Харків, 2016. – С. 215–2016.

  10. Савельєва О. В. Дослідження морфолого-анатомічних знак трави рутвиці смердючої (Thalictrum foetidum L.) / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. – 2016. - № 2. – С. 47–52.

  11. Савельєва О. В. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві василистнику вонючого / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова // Інновації в медицині : тези доповідей 85-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю, Івано-Франківськ, 24–25 березня 2016 р. / Івано-Франківський національний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 251–252.

  12. Савельєва О. В. Огляд лікарських засобів на основі сону лучного, представлених на ринку України / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Хімія природних сполук : матеріали IV Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 21–22 квітня 2016 р. / ТДМУ. – Тернопіль, 2016. – С. 115–116.

  13. Савельєва О. В. Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidum L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2016. - № 1 (20). - С. 57-59.

  14. Савельєва О. В. Вивчення амінокислотного складу трави сону лучного Рulsatilla Рratensis (l.) mill / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – Вип. 26. – С. 401–406.

  15. Савельєва О. В. Обґрунтування вибору екстрагенту для одержання екстракту сону широколистого / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, Харків, 24–25 березня 2016 р. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 137–138.

  16. Савельєва О. В. Визначення вмісту моносахаридів у траві рутвиці смердючої Thalictrum Foetidum L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, Харків, 13–16 вересня 2016 р. / НФаУ. – Харків, 2016. – Т. 1. – С. 209.

  17. Савельєва О. В. Розробка методу ідентифікації фенольних сполук в траві Ballota Nigra L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2016 р. / Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Вінницький медичний коледж ім. академіка Д. К. Заболотного. – Вінниця, 2016. – С.109–110.

  18. Savelieva E. V. Possibilities of small pasque-flower herb using as perspective plant / E. V. Savelieva, G. S. Shumova, I. M. Vladymyrova // Topical issues of new drugs development : аbstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016) : іn 2 vol. – Kharkiv : Publishing Office NUPh. – 2016. – Vol. 1. – P. 115.

  19. Савельєва О. В. Розробка методу ідентифікації фенольних сполук в траві Ballota nigra L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації : Всеукраїнська науково-практична конференція, Вінниця, 16 березня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 109–110.

  20. Analys of hydroxycinnamic acids pulsatilla pratensis (l.) mill. / E. Savelieva, I. Vladymyrova, O. Levashova, G. Shumova // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2017. – Vol. 4, suppl. 2 : Fourth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference “Innovations and prospects in pharmaceutical practice” : Book of Abstracts, Varna, Bulgaria, 27−29 October 2017 / Medical University Varna. – P. 42.

  21. Іnvestigation of fatty acid composition of herb and roots of fetid meadow rue (thalictrum foetidum l) / E. V. Savelieva, I. Vladymyrova, G. Shumova, T. S. Tishakova // Topical Problems of Modern Science : Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference, Warsaw, Poland, November 18, 2017 / Scientific Educational Center Warsaw. – Warsaw, 2017. – Vol. 5. – P. 55–59.

  22. Shumova G.S. Phenolic compound composition of herb of pulsatilla pratensis (L.) mill / G. S. Shumova , E. V. Savelieva, I. N. Vladymyrova , T. S. Tishakova // World science. – 2017. – Vol. 4, № 12 (28). – P. 35–38.

  23. Шумова, Г. С. Огляд асортименту засобів на основі софори жовтіючої / Г. С. Шумова, А. Р. Тарасенко, І. М. Владимирова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.-практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 136-138.

  24. Шумова, ГС Визначення макроскопічних діагностичних ознак софори жовтіючої коренів/ГС Шумова, ЛМ Сіра, ІМ Владимирова//Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІII міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26-28 листоп. 2018 р.–Х.: НФаУ, 2018.–С. 218-219.

  25. Shumova G. Determination of the content of amino acids in the roots of the sophora flavescens / G. Shumova, I. Nizhenkovska, I. Vladymyrova // ScienceRise. Pharmaceutical Science. – 2018. - № 5 (15). - С. 47-51.

   

  Патенти:

  1. Патент на корисну модель № 62918 Україна, МПК  А61К35/00. Біологічно активна добавка «Імуно-вірал з вітаміном С» / І.М. Владимирова, В.Б. Демьохін, О.В. Доровський, Г.Г.Хорунжий, Г.С. Напраснікова, В.А. Георгіянц (Україна). – № u 2011 00754; Заявл. 24.01.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.

  2. Лікувально-профілактичний засіб з седативною та снодійною дією на основі рослинної сировини : пат. 110388 України. № u 2016 02965 ; заявл. 23.03.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

  3. Лікувально-профілактичний засіб з нейромедіаторною та антиоксидантною дією на основі рослинної сировини : пат. 111636 України. № u 2016 00824 ; заявл. 02.02.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл.
  № 22.

  Та інші.

  Згорнути ↑
 • Кравченко Вікторія Віталіївна

  Спеціалізація: лікар-бактеріолог (мікробіологія та вірусологія)

  +380 (95) 4007489

  Е-mail: krab-v@i.ua

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА:

  У 1998 рр. закінчила Перше Київське медичне училище

  Спеціальність: лабораторна справа.

  З 2000 - 2005 рр. навчалась в Киевскому національному університетs імені Т. Г. Шевченко на біологічному факультеті .

  Спеціальність: мікробіологія та вірусологія

  З 2005 р. по цей час - лікар бактериолог вищої категорії Київської міської дитячої лікарні №1.

   

  Стаж роботи за спеціальністю – 16 років.

   

  Коло наукових інтересів:

  Мікробіологічна характеристика збудників пневмонії у новонароджених дітей та їх чутливість до антибактеріальних препаратів

   

  Підвищення кваліфікації:

  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика:

  11.04.2014 р. – перша кваліфікаційна категорія за фахом бактеріологія;

  03.12.2018 р. – вища кваліфікаційна категорія за фахом бактеріологія.

  Згорнути ↑
 • Кононюк Олександр Анатолійович

  лікар анестезіолог реаніматолог вищої кваліфікаційної категорії.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА:

  Закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова  у 1982 році. Інтернатуру  проходив  на базі клінічної лікарні №10, м. Києва, у відділенні кардіології за фахом “Терапія”.

  З 1983 по 1989 роки працював на  міській станції швидкої медичної допомоги м. Києва. Пройшов спеціалізацію за фахом «Кардіологія» в НДІ ім. Стражеско М. Д. Працював на «кардіо-реанімаційній бригаді».

  З 1989 - 2020р.р. працював в Київській міській клінічній лікарні №1, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Проходив курси спеціалізації та удосконалення кожні 5 років. На цей час  лікар анестезіолог реаніматолог вищої кваліфікаційної категорії.

  З 1993 року старший ординатор відділення інтенсивної терапії та реанімації у Київській міській клінічній лікарні №1.

  З 2004 по 2018 року працював за сумісництвом на кафедрах «Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини катастроф» медичного університету ім. Богомольця А.А. під керівництвом проф. Чепкія Л.П. та медичного інституту УАНМ під керівництвом проф.Карпенко А.С.

  З 2010 по 2020 роки -  завідуючий відділенням інтенсивної терапії та реанімації у Київській міській клінічній лікарні №1.

  Загальний лікарський стаж – 39 років.

  Підвищення кваліфікації:

  За час роботи у Київській міській клінічній лікарні №1  проходив навчання на курсах удосконалення по суміжним медичним спеціальностям, неодноразово брав участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном (Польща, Росія. США, Італія, Німеччина, Іспанія, Франція, Монако, Ізраїль).

   

  За час роботи отримував адміністративні відзнаки та заохочення. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства Охорони здоров’я України.

  Згорнути ↑
 • Воронко Андрій Анатолійович

  Воронко Андрій Анатолійович - кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби Збройних сил України, спеціалізація – військова медицина

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1986 році закінчив Ленінградське Суворовське військове училище.

  В серпні 1986 року був добровільно зарахований на факультет підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова у м. Санки-Петербург. 06.08.1991 став офіцером.

  В червні 1992 року - закінчив Військово-медичну академію ім. С.М. Кірова у м. Санки-Петербург з відзнакою.

  Чергове військове звання “полковник медичної служби ” було надане

  14.12.2013.

  Присягу на вірність народу України прийняв 05.07.1992.

  З 22.06 по 31.08 1992 проходив службу у розпорядженні командувача

  Чорноморським флотом.

  З 31.08 по 29.09.1992 проходив службу на посаді лікаря учбово-тренувальної станції технічного забезпечення технічної служби 1464 розвідувального пункту спеціального призначення Чорноморського флоту.

  3 29.09.1992 по 22.06.1994 проходив службу на посаді начальника медичної служби фрегату “Гетьман Сагайдачний”.

  3 22.06 по 03.09.1994 – начальник терапевтичного відділення 139 військово-морського госпіталю Штабу тилу ВМС України.

  З 03.09.1994 по 15.11.1997 – ад’юнкт Української військово-медичної академії.

  З 15.11.1997 по 04.04.1998 – старший викладач кафедри військової терапії Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії.

  З 04.04.1998 по 05.02.2000 – начальник НДЛ (бойової терапевтичної патології) Наукового центру (військової медицини) Української військово-медичної академії.

  З 05.02 по 28.12.2000 – викладач, а з 28.12.2000 по 10.08.2001 – старший викладач кафедри військової терапії Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії.

  З 10.08.2001 по 14.12.2004 – доцент, з 14.12.2004 по 27.11.2013 – заступник начальника, а з 27.11.2013 по 16.02.2021 – начальник кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії.

  17.02.2021 звільнений з військової служби за станом здоров’я. З 01.03.2021 працюю доцентом кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії.

  Учасник бойових дій.

   

  Наукова діяльність.

  Автор 1 підручника,  65 наукових праць, 11 патентів  України на корисну модель.

  Згорнути ↑
 • Денисюк Любов Ігорівна

  Денисюк Любов Ігорівна - головний лікар Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», кандидат медичних наук з 2017 року, лікар-офтальмолог вищої категорії, працює на посаді доцента кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 2000 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

  Інтернатуру по офтальмології проходила у відділенні «Реконструктивної мікрохірургії ока» Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

  З 2002 року переведена на посаду лікаря-офтальмолога відділення «Судинної патології» де пропрацювала 7 років, і у 2009 році очолила відділення «Судинної патології» на посаді завідувача.

  На початку 2015 року призначена на посаду головного лікаря Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

  З початку 2014 року працювала як зовнішній сумісник – асистентом у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на кафедрі «Офтальмологія».

  З 02.01.2019 була призначена та працювала на посаді доцента кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти
  імені П.Л. Шупика.

  З 11.01.2021 працює на посаді доцента кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

  Коло наукових інтересів: використання новітніх методів дослідження у діагностиці та прогнозуванні глаукоми, її лікуванні та моніторингу захворюваності в Україні. Новітні технології в оперативному лікуванні катаракти та патології переднього відрізку ока.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники:

  Шаргородська І.В., Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Риков С.О., Медведовська Н.В., Денисюк Л.І. Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря. // Навчально-методичний посібник для лікарів загального профілю - сімейних лікарів під редакцією Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Рикова С.О. - Київ. - 2018. – 258 с.

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science:

  1. Могілевський С.Ю., Риков С.О., Бурдей А.В., Петренко О.В., Денисюк Л.І. Значення показників швидкості розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми. // Офтальмологічний журнал. – 2018. – № 5. – С. 20-25. (Фахове видання, SCOPUS).
  2. Петренко О.В., Риков С.О., Бурдей А.В., Могілевський С.Ю.,  Денисюк Л.І. Значення показників швидкості розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми. // Стаття. Офтальмологічний журнал. – 2018. – № 5. – С. 20-25. SCOPUS.

  Статті у фахових виданнях:

  • Могилевский С.Ю., Рыков С.А., Петренко О.В., Денисюк Л.И.,
   Медведовская Н.В., Корытнюк Р.С. Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы. // Стаття. Український науково-практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини». – 2018. – Вип. 1, Т. 2 (143). – С. 184-189. (Фахове видання).
  • Петренко О.В., Рыков С.А., Могилевский С.Ю., Денисюк Л.И.,
   Медведовская Н.В., Корытнюк Р.С. Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы. // Стаття. Український науково-практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини». - 2018. - Випуск 1, том 2 (143). - С. 184-189. Фахове видання
  • Петренко О.В., Моісеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Михальчук В.М., Риков С.О., Заболотько В.М., Аліфанова Т.А., Алєєва Н.М., Барінов Ю.В., Бездітко П.А., Біляєва О.О., Венгер Л.В., Видиборець С.В., Горачук В.В., Гудзь А.С.,
   Денисюк Л.І., Денисюк О.Ю., Дуфинець В.А., Завгородня Н.Г., Ковтун М.І., Коробова О.В., Лабунська О.Є., Лаврик Н.С., Малачкова Н.В., Мелліна В.Б., Могілевський С.Ю. Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки (аналітично-статистичний довідник). // Аналітично-статистичний довідник. – Кропивницький: «ПОЛІУМ». – 2018. – 314 с.
  • Риков С.О., Могилевский С.Ю., Петренко О.В., Денисюк Л.И.,
   Медведовская Н.В., Корытнюк Р.С. Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы. // Стаття. Український науково-практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини». - 2018. - Випуск 1, том 2 (143). - С. 184-189. (Фахове видання).
  • Риков С.О., Денисюк Л.И., Сук С.А., Зинченко И.Н. Определение IGF–1 в сыворотке крови глубоко недоношенных детей как ранний фактор диагностики развития задней агресивной ретинопатии недоношенных. // Матеріали VII науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити». - 14-15 червня 2018 року. - м. Київ. - С. 109-110.
  • Риков С.О., Денисюк Л.И., Сук С.А., Зинченко И.Н. Сравнение эффективности лечения ретинопатии недоношенных желтым (577 нм) и инфракрасным
   (810 нм) лазером. // Матеріали VII науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити». - 14-15 червня 2018 року. - м. Київ. - С. 111-113.
  • Риков С.О., Бурдей А.В., Петренко О.В., Могілевський С.Ю., Денисюк Л.І. Значення показників швидкості розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми. // Офтальмологічний журнал. – 2018. – № 5. – С. 20-25.
  • Шаргородська І.В., Моісеєнко Р.О., Голубчиков М.В.. Михальчук В.М.,
   Риков С.О., Денисюк Л.І. та співавтори. Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки. // Аналітично-статистичний довідник. - Кропивницький. - 2018. - 314 с
  • Shargorodska I.V., Rykov S.O., Denisyuk L.I., Nikolaichuk N.S. Quantitative analysis of vitality of retinal ganglion cells in experimental low-pressure glaucoma in rats: the effect of polarized light therapy [Електронний ресурс]. // 36 thе Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS). Vienna,
   22-26 September 2018: abstractbook. – Vienna, 2018. Режим доступу: http://www.escrs.org/abstracts/details.asp?confid=26&sessid=1181&type=poster&paperid=31293

  Громадянська активність:

  -           член ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» (2004);

  -           член «Товариства офтальмологів України» (2010);

  -           член правління «Всеукраїнський альянс катарактальних та рефракційних хірургів» (2017);

  -           член European Society of Cataract & Refractive Surgeons (2006);

  -           член редакційної ради журналу «Архів офтальмології України» (2015).

  Підвищення кваліфікації:

  22.02.2018 - присвоєна вища категорія з організації і управління охороною здоров’я;

  16.12.2019 - підтверджена вища категорія з офтальмології;

  24.04.2020 - Офтальмологічна школа – вебінар для практикуючих лікарів. Перше засідання;

  24.04.2020 - Майстер-клас: COVID-19: Віддалені консультації офтальмолога;

  04.05.2020 - Мультидисциплінарний майстер-клас «Дивись на глаукому ширше»;

  11-12.06.2020 - Науково-практична конференція: «Своє дитинство треба бачити 2020»;

  11-12.06.2020 - Майстер-класи в рамках науково-практичної конференції: «Своє дитинство треба бачити 2020».

  Згорнути ↑
 • Коханов Ігор Вадимович

  Коханов Ігор Вадимович – кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

  Тел..+038(067) 2382170

  Електронна адреса : igvkokhanov@gmail.com

   

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА:

   У 1990 р. – закінчив  Київський  медичний інститут ім. О.О.Богомольця лікувальний факультет;

  З 1990 по1991 рік – інтернатура за спеціальністю акушерство та гінекологія в пологовому будинку № 5 м. Києва;              

   З 1991 по 1994 рік –  лікар акушер-гінеколог в пологовому будинку № 5 м. Києва;              

   У 1994–1998 рр. – асистент кафедри акушерства та гінекології Медичного інституту УАНМ;

  У 1998–2012 рр. – асистент кафедри фармакології та клінічної фармакології по циклу клінічна фармакологія  Національного  медичного інституту ім. О.О.Богомольця,  кандидат медичних наук;

  У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему ” “ зі спеціальності акушерство та гінекологія.

   У 2012–2015 рр. – доцент кафедри фармакології та клінічної фармакології по циклу клінічна фармакологія  Національного  медичного інституту ім. О.О.Богомольця;

    У 2015–2016 рр. – асистент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НМАПО імені П.Л. Шупика;

  2016 р. до тепер – доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НМАПО імені П.Л. Шупика.

  Напрямки наукових досліджень:

   акушерство та гінекологія, фармакологія та клінічна фармакологія

  Наукова діяльність: автор понад 69 наукових і навчально-методичних праць в тому числі в закордонних виданнях,   2-х патентів. Лікар акушер- гінеколог  вищої категорії.

  Наукові праці:

  1. Коханов І.В.Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на цукровий діабет, з підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл.// Здоровье женщины. – 2006. - № 4 (28)
  2. Коханов І.В. Комплекс лікувально-профілактичних заходів для вагітних, хворих на цукровий діабет, з антифосфоліпідним синдромом.// ПАГ. – 2007. - №1 (співавтор.)
  3. Коханов І.В.Нові діагностичні критерії формування мікросомії при цукровому діабеті у жінки.// “Перенатология и педиатрия” 4 (40), Київ, 2009 .(співавтор.)
  4. Коханов І.В. Профілактика пренатальних втрат у вагітних хворих на цукровий діабет з антифосфоліпідним синдромом.//«Неонаталогія, хірургія та перенатальна медицина». 2011, т. 1, № 2.(співавтор.)
  5. Коханов І.В. Клінічний досвід застосування ін’єкційних розчинів імуноглобулінів у лікуванні новонароджених з внутрішньоутробними інфекціями. // Фармакологічний журнал № 2, 2013.(співавтор.)
  6.  Коханов І.В. Методичні основи викладання аспектів взаємодії лікарських засобів та їжі в курсі клінічної фармакології.//Східноєвропейський журнал № 1 (22) 2015. .(співавтор.)
  7. Коханов І.В. Исследование взаимодействия врача и фармацевтических работников в управлении медикаментозной терапией амбулаторно-поликлинических пациентов в Украине.// Recipe. – 2017 .– том 20,  №2. (співавтор.)

  Згорнути ↑
 • Дупляк Лариса Миколаївна

  Дупляк Лариса Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри, лікар – невролог вищої категорії.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1989 році – закінчила Київський медичний інститут імені акад. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

  У 2006 році - захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Особливості клінічних проявів, перебігу та діагностики багатовогнищевих уражень головного мозку судинного ґенезу».

  З 2002 року - лікар вищої кваліфікаційної категорії.

  З 1990 по 2007 рр. – лікар-невролог Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 та Київської міської клінічної лікарні №12.

  З 2007 по 2020 рр. – завідувачка невлогічним відділенням Київської міської клінічної лікарні №15.

  З 2014 по 2017 рр. - асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (за сумісництвом).

   

  Коло наукових інтересів: медицина, неврологія, сучасні методики діагностики та лікування неврологічних захворювань, післядипломне викладання неврології для лікарів-інтернів.

  Науково-дослідна робота:

  - діагностика та лікування судинних, інфекційних, дегенеративних,захворювань, травматичних ушкоджень центральної та периферичної нервової системи.

  - рання та пізня реабілітація хворих з неврологічними захворюваннями.

  - застосування методики тромболізису при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

  - диференціальна діагностика схожих за клінічними проявами неврологічних захворювань.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Дупляк Л.М. – автор та співавтор 11 друкованих наукових робіт та 1 патенту на винахід.

  Статті у фахових виданнях

  1.Дупляк Л.М., Ткаченко О.В., Гичка С.Г. Патоморфологічні зміни головного мозку при повторному ішемічному інфаркті //Збірник наук. праць співробітників КМАПО ім.. П.Л.Шупика. – 2004. - Вип.13, Книга 3.  – С. 388– 391.

  2.Ткаченко О.В., Дупляк Л.М.  Клініко-нейровізуальні особливості та їхні патоморфологічні еквіваленти при повторних гострих порушеннях мозкового кровообігу за ішемічним типом // Український неврологічний журнал.- 2006, №1. – С.13- 18.

  3. Л. Ф. Матюха, О. Є. Коваленко, Л. М. Дупляк  Раціональне використання клінічних баз у післядипломній підготовці сімейних лікарів / // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(2). - С. 568-573.

  4. Коваленко А.Е. Гостева Г.В. Дупляк Л.М. Длугош Л.В.  Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту // Український медичний часопис. -2(1) (124) – III/IV 2018.

   

  Патент України

  Патент України на корисну модель № 60891  «Спосіб оцінки ефективності лікування наслідків перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом». – Бюл. «Промислова власність». – 2011. -№ 12. /Бичкова Н.Г.,  Середа П.І., Присяжнюк А.П., Петриченко В.Г., Дупляк Л.М.

  Підвищення кваліфікації

  Численні тематичні курси підвищення кваліфікації з неврології (1996-2019 рр.)

  Відзнаки

  Почесна грамота Київської Міської Державної Адміністрації.

  Згорнути ↑
 • Макаренко Олександр Миколайович

  Макаренко Олександр Миколайович - академік Міжнародної академії освіти і науки, доктор медичних наук, професор кафедри загально медичних дисциплін 

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  Загальний стаж роботи  - 45 років

  Є дійсним членом ряду Міжнародних професійних організацій і товариств:

  З 1992 року - International Academy of Pathology (IAP).

  З 1994 року - Neurootological and Eqilibriometric Society (NES)

  З 1994 року -  International Brain Research Organization (IBRO)

   В 2020р. номінований на отримання почесної відзнаки Міжнародної організації The International Stress and Beharior Society (ISBS) (Fellour-Elect)

  Вільно володіє англійською мовою та методиками викладання іноземним англомовним студентам.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники:

  1. Патофизиология, Тестовый контроль знаний Макаренко А.Н., Дорофеев В.М., Костенко В.А., том1, том2. Учебное пособие. Издательство Орел ОГУ. - Орел. - 2004.-307-312с.

  2. Нейроімунологія Макаренко О.М., Моложова О.С., Позур В.В., Єрмак П.В. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ,  КНУ ім.Тараса Шевчанка.-2012.-200с.

  3. Neuroimunopharneacology.- Hanbook for students. Alekander Makarenko.- LAP Lambert AcadPubl.- Saarberen.-2015.- 165 p.

  4. Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній культурі та спорті. Гетманцев С.В., Богуш В.Л., Макаренко О.М. - навчально-методичний посібник. - Миколаїв. - 2020.-190с.

   

  Статті в міжнародних наукометричних базах

  Scopus, Web of Science:

  1.Sciatic nerve regeneration after autografting and application of the bone marrowaspirate concentration. Glaiovych I., Savosko S., Labunets I., Utko N., Makarenko O., Chaikovski Y. // Georgian Med.News.-2019.-№ 10 (295).p145-152

  2.Neuroprotective effect of a new nootropical agent Mitochondin-2. Dronska K.A., Vitushynska M.V., Chernyk Y.I., Makarenko A.N., Matiytsiv //

  Фізіологія. - 2020.-T.66.№1-е.3-9

  3.Coutaibution of Glia Celis Specifically Astrocyti in the Pathologe of Depression:Immunohistochemical Study in Different Brain Areas.//Eldomiathly M., Petrov Ph., Makarenko A., Almasry S.A., Elnagger A., Hassan A.Z.//Folia Morphologica.-2020.-vol.79.-№3.-p.419-428

  Згорнути ↑
 • Трофименко Сергій Петрович

  Трофименко Сергій Петрович - доцент кафедри загально- медичних дисциплін (ЗМД), кандидат медичних наук

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  Закінчив у 1987 році  Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».  Спеціаліст – лікар-хірург. Після проходження інтернатури при Броварській районній лікарні працював  с 1987 року по 1994 рік в Центральній районній лікарні м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області.  Навчався с 1992 року по 1994 році в клінічній інтернатурі при Київському медичному інституті ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «хірургія» при кафедрі хірургії стоматологічного факультету. Після закінчення клінічної ординатури працював на посаді  асистента кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця с 1994 року по 2009 рік.

  Захистив кандидатську дисертацію у 2000 році на тему “Походження, лікування, профілактика післяопераційних рецидивів ендемічного зобу та гіпотиреозу”.

  У 2009 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. Працюючи на кафедрі займався науково-педагогічною роботою, проводив консультативно-лікувальну роботу  на базі КМКЛ № 15, КМКЛШМД міста Києва. с  1994 року по 2017 рік. С 2017 року по 2019 рік працював в приватних медичних центрах “Агапіт”, “100% LIVE ” в якості завідуючого хірургічним структурним підрозділом та лікарем-хірургом.

  С грудня 2020 року працюю на кафедрі загально-медичних дисциплін МАУП  на посаді доцента кафедри.

  Коло наукових інтересів:  сучасні методики викладання дисциплін в вищих навчальних закладах, використання новітніх технологій у викладанні дисциплін, сучасні методи лікування хворих на гостру та хронічну хірургічну патологію.

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Статті у фахових виданнях:

  1. Патогенез, хірургічне лікування та профілактика рецидиву зоба - “Клінічна хірургія”, № 3, 1999.- С.31-33 // Черенько М.П., Трофименко С.П.

  2. До походження та лікування рецидивів нетоксичного зоба. - Збірник наукових робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ-Донецк, “Клінічна хірургія”, 1998..- С. 566-567 // Черенько М.П., Трофименко С.П., Антонів В.Р.

  3. Причини виникнення. лікування та профілактика післяопераційного рецидивного зобу - Збірник робіт наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження академіка О.О.Шалімова “Актуальні проблеми панкреатогепатобіліарноної та судинної хірургії”, Київ, “Клінічна хірургія”.-1998.- С. 400-402. // Черенько М.П., Трофименко С.П

  4. Стратегія в діагностиці та хірургічному лікуванні і профілактиці післяопераційних рецидивів зобу і гіпотиреозу - Львівський медичний часопис,Том V, № 4.-1999.- С.40-43 // Черенько М.П., Трофименко С.П

  5. До питання патогенезу післяопераційних рецидивів зобу - Український науково-медичний молодіжний журнал, № 3, Київ. - 1999.- С.24-26. // Черенько М.П., Трофименко С.П

  6. Сучасні підходи у лікуванні гострого холециститу - Матеріали конференції “Нові технології в хірургії”, 27-28 листопада 2002.- С.224 // Тутченко М.І., Слонецький Б.І., Трофименко С.П., Лисенко В.М., Мохамед Х.С. Хассан

  7. Хірургічне лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком - “Хірургія України”- 2002, № 2 - C- 84-85 // Тутченко М.І., Слонецький Б.І., Трофименко С.П, Мохамед Х.С. Хассан

  8. Окремі аспекти втручання при виконанні лапароскопічної холецистектомії - “Хірургія України”- 2002, № 2 - C- 55-56 // ., Слонецький Б.І., Трофименко С.П, Мохамед Х.С. Хассан

  9. Нові технології в хірургічному лікуванні гриж живота - Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Нові технології в хірургічному лікуванні гриж живота”, 18 квітня 2003р.-С.105 // Фелештинський Я.П., Тутченко М.І., Інатовський Ю.В., Піотрович С.М,. Трофименко С.П.

  10. Особливості гемодінаміки при лапароскопічній холецистектомії у пацієнтів з високим ступенем операційного ризику - Наукова-практична конференція “Нове в хірургії ХХІ століття”. Матеріали конференції.- “Хірургія України”- 2003, № 3 - C- 64-65 // Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Трофименко С.П., Мохамед Х.С. Хассан

  11. Лечение гнойно-деструктивных осложнений острых хирургических заболеваний и повреждений органов брюшной полости “Хірургія України” - 2005, № 4 (16). С.90-93. // Тутченко Н.И., Светличный Э.В., Трофименко С.П.

  12. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з післяопераційними вентральними грижами з використанням клексана. - Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні способи хірургічного лікування гриж живота». Київ 14-15 квітня 2006р.-С.20-21. // Тутченко М.І., Піотрович С.М., Трофименко С.П., Мусієнко А.В., Коломієць П.В.

  13. Шляхи профілактики реперфузійних уражень тонкої кишки при гострому порушенні мезентеріального кровообігу.- Вісник Української медичної стоматологічної академії 2007, Том 7, -№ 1-2.-С.160-162 // Слонецький Б.І., Максименко М.В., Трофименко С.П., Руадзе О.О

  14. Негативні передумови хірургічного лікування гострої ішемії кишечника у людей похилого та старечого віку - Матеріали симпозіуму “Проблемні питання медицини невідкладних станів” (V школа-семінар).- 05-06 квітня 2007 р.- Київ.- с. 132-133 // Слонецький Б.І., Максименко М.В., Трофименко С.П., Руадзе О.О

  15. Мікробіологічні ракурси перебігу гострого калькульозного холециститу у хворих з високим ризиком оперативного втручання - Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва.-2003.-№1.-С.42-45 // Слонецький Б.І., Трофименко С.П.,  Мохамед Хасан С.Х..

  16. Деякі аспекти лікування защемлених кил черевної стінки.- Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ,,Нові технології в хірургічному лікуванні гриж живота”. К.,  2003.-С.73-74. // Слонецький Б.І., Трофименко С.П, Ночка В.Й., Щур І.В.,

  17. Малоінвазивні операції під контролем ультразвукової доплерографії в лікуванні хворих  з абсцесами печінки. - Клінічна хірургія”, № 1, 2009.- С.14-17. // Тутченко М.І., Светлічний Е.В., Трофименко С.П, Ткаченко О.О.

  18. Интервенционная сонография у пострадавших с политравмой - ІІІ Всеукраинская науч. практ. конф. «Полі травма – сучасна концепція надання медичної допомоги» - Сбірн. наук. праць.- 2006г.-с.18-19. // Тутченко Н.И.,Заруцкий Я.З., Барамия Н.Н., Светличный Э.В., Трофименко С.П,

  19. Застосування пункційно-дренувальних втручань під контролем ультразвукового дослідження в лікуванні псевдокіст підшлункової залози - “Клінічна хірургія”, № 6 , 2011, с. 62-64 // Тутченко М.І., Светлічний Е.В., Трофименко С.П.. //

  20. Гангрена Фурнье - Український журнал Хірургія, № 6, 2011, с. 118-121// Трофименко С.П.. Васильчук О.В., Крикливий Л.П., Яковченко Ю.В.

   21. .Лікувальна тактика при відмороженнях - Екстрена медицина: від науки до практики, № 3(04), 2013, с. 45 -51// Трофименко С.П.., Яковенко Ю.В., Кіндрачук В.І

  22. Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково-кишкової кровотечі - Клінічна. хірургія. - 2015. - № 10. - С. 11-14.// М. І. Тутченко, Д. В. Рудик, Н. І. Іскра, С. П. Трофименко, І. В. Щур

  Патенти та винаходи:

  1. Спосіб накладання затискуючих вузлів на протоку жовчного міхура - Патент 57409 А Україна 7 МПК А61В17/00. Опубл. 16.06.20003.- Бюл.-2003. - № 6.- С.4.25  - Тутченко М.І.,  Лисенко В.М.,Слонецький Б.І., С. П. Трофименко , Мохамед Х.С. Хассан

  2. Спосіб хірургічної корекції недостатності стегнового кільця у хворих з паховою килою - Патент України №68142 А  від 15.07.2004 - Слонецький Б.І., Харпола А.Я., Трофименко С.П.

  3. Спосіб моделювання гострої мезентеріальної ішемії. - Патент України на корисну модель № 21647 від 15.03.2007 - Слонецький Б.І., Трофименко С.П.  Максименко М.В., Шушкевич Ю.М.

  4. Спосіб моделювання гострої мезентеріальної ішемії - Патент України на корисну модель № 21647 від 15.03.2008 -  Слонецький Б.І., Максименко М.В., Шушкевич Ю.М., Трофименко С.П., Руадзе О.О. Куртанидзе З.А.

  5. Спосіб зав”язування судини брижі кишечника після видалення катетера - Патент України на корисну модель № 21107 від 15.02.2007. -- Слонецький Б.І., Трофименко С.П. Максименко М.В., Гавриленко Н.І., Шушкевич Ю.М., Руадзе О.О.

  Підвищення кваліфікації:

  Навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти “ Сучасна методика навчання на основі компетентнісного підходу у вищій медичній освіті хірургія” при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця з 22.05 по 08.06 2017р.

  Згорнути ↑
 • Кузнєцова Лариса Володимірівна

  Кузнєцова Лариса Володимирівна, д.мед.н., професор кафедри загально медичних дисциплін

  Спеціальність-лікар-імунолог

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 1963 році  вступила до Київського Медичного Інституту ім. акад. О.О. Богомольця на педіатричний факультет, який закінчила у 1969 році  та вступила в аспірантуру у Київський Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського в відділ імунології та алергології.

  У 1985 році захистила кандидатську дисертацію та була прийнята кафедру клінічної імунології та алергології при Національній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка. Докторську дисертацію захистила у 2006 році. У 2007 році отримала ступінь доктора наук та звання професора. З 2005 року по 2015 була завідуючою кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології.

  Наукова діяльність

  Науковий керівник 13-ти кандидатських та 3-х докторських дисертацій.  Автор 5-ти підручників та більше 950 наукових праць.

  Згорнути ↑
 • Сісецький Андрій Петрович

  Сісецький  Андрій Петрович,  к.мед.н., доцент кафедри загально-медичних дисциплін.

  Спеціалізація-кардіологія, реабілітологія, спортивна медицина.

  Лікар -  кардіолог вищої категорії.

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА:

  1984 - Вінницький медичний інститут. Диплом з відзнакою

  1991 – 1999 - Український НДІ кардіології ім. акад. Н.Д. Стражеска, науковий співробітник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

  Кандидат медичних наук (кардіологія): “Функціональна активність еритроцитів при лікуванні серцевої недостатності мілдронатом у хворих з ішемічною  хворобою серця”.

  1991 - Виконується дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю кардіологія, психологія: “ Предиктори дестабілізацї  у хворих із стенокардією напруги   III ФК, гіпертонічною хворобою IIст., соматоформними розладами та їх корекція. ”

  З 1999 р. - Реабілітаційний центр, кардіолог, реабілітолог.

  1999-2018 - Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1.

  1999-2002 - Центр медико-соціальної реабілітації психічно хворих, кардіолог, реабілітолог. КМКЕЦ, кардiолог.

  2001-2005 - Українсько-англійська благодійна організація “Турбота про літніх”, кардіолог, реабілітолог.

  З 2002 по 2010 роки - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, асистент кафедри терапії.  

  З 2018р. - Українсько-німецька клініка, кардіолог, реабілітолог.

  2000 -2010 - Internatiоnal Rehabilitative Group, cardiologist, rehabilitologist.

  З 2008р. - Вища кваліфікаційна категорія із спеціальності кардіологія, підтверджена у 2018 р.

  Лікарський стаж 36 років. Загальний педагогічний стаж 22 роки.

  Наукова діяльність

  Автор127 наукових праць, 2 монографії, 2 патенти.

  Грант фонду Сороса. 1990.

  Грант Кембріджcького унiверсiтету. 1995.

  Підвищення кваліфікації

  1.КМАПО. Спеціалізація з спортивної медицини. Сертифікат №49. 2001.

  2.Курс: “Фармакологічна корекція в кардіологічної реабілітації”. 2002.

  3.Курс “Психологічні аспекти кардіологічної реабілітації”. 2004.

  4.Курс “Кінезіотерапія у кардіологічній реабілітації”. 2009.

  5.Метод образно-асоціативної корекції. 2013

  6. Метод ландшафтно-образної кінезіотерапії. 2014.

  7.Реабілітація учасників АТО та волонтерів. Лекції. Семінари. 2015.

  8.Курс “Образно-асоціативна корекція та ландшафтно-образна кінезіотерапія у кардіологічній реабілітації”. 2015.

  9.Курс “Кардіоголографічне моделювання”. 2016.

  Згорнути ↑
 • Андрієнко Олександр Павлович

  Андрієнко Олександр Павлович, к.мед.н,  доцент кафедри загально-медичних дисциплін

   

  Спеціалізація: анатомія людини, радіологія.

  Електронна адреса: andrienkoap@meta.ua

  Телефон: 0988482649

   

  ОСВІТА І КАР'ЄРА:

  Київський державний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

  аспірантура кафедри анатомії Київського державного медичного університету, кандидат мед. наук;

  До 2015 року викладач предмету анатомія людини в НМУ ім. О.О.Богомольця.

  2015 року закінчив інтернатуру в Київському інституті вдосконалення лікарів (КМАПО) по спеціальності “променева діагностика”.

  З 2016 р. - променевий терапевт Київського облонкодиспансеру,

  З 2017 р. - лікар радіолог-діагност Київського наукового центру радіаційної медицини АМН України,

  Наукова робота: автор 25 наукових праць у фахових журналах і матеріалах конференцій.

  Згорнути ↑
 • Глух Олег Іванович

  Глух Олег Іванович, лікар-дерматовенеролог, ассистент кафедри загальномедичних дисциплін.

  ОСВІТА І КАР’ЄРА:

  Навчався у Одеському державному університеті за спеціальністю лікувальна справа. Завершив навчання в університеті у 1998 році і отримав диплом лікаря. В подальшому пройшов спеціалізацію з дерматовенерології. Має вищу кваліфікаційну категорію з дерматовенерології ,яка була підтверджена МОЗ України 2017 році.

  Практичний стаж роботи за спеціальністю - 23 роки.

  Згорнути ↑
Поділитися посиланням: