Редакційний штат

Головний редактор:

Романенко Євген Олександрович − доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, Академік Міжнародної Кадрової Академії та Української Технологічної Академії, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії, Заслужений юрист України.

Наукові досягнення Євгена Олександровича − вагомі. Автор більше 250 наукових праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології.
Керує серйозними, спільними міжнародними науковими проектами з розвитку інноваційних і сучасних технологій в різних сферах державного управління.
Координує роботу з організації наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів.
Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України, Лауреат премії Президента України для молодих вчених та премії імені Івана Франка 2018 року у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері».

Член Національної спілки журналістів України.
Державний службовець 3−го рангу (2015).
 ORCID, Google


Заступники Головного редактора:

Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Судовий експерт 1 категорії. 3 ранг державного службовця, Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007 і 2011 рр.).

Професор Національної академії державного управління при Президентові України і Університету Яна Кохановського в Кельце (Польща).

Автор і співавтор понад 450 наукових публікацій, у тому числі монографій “Референдуми в Україні: історія та сучасність” (2000), “Аналіз соціальних систем” (2007), «Система сучасних джерел конституційного права України» (2009), «Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти» (2009), «Джерела конституційного права України» (2010), «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства та держави» (2010), «Нормотворча діяльність Президента України і її нормопроектне забезпечення» (2011), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (2013), «Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України» (2013), «Правова доктрина України : у 5 т.» (2013), «Відповідальність у публічному праві» (2014), «Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» (2016); «Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні» (2017); навчальних посібників «Виборче право України» (2003), «Референдне право України» (2006); підручників «Конституційне право України. Академічний курс у 2-х томах. Т. 1-2» (2006, 2008), “Конституційне право України” (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 рр.), «Проблеми сучасної конституціоналістики» (2015) та ін.

Підготував і захистив 9 кандидатів юридичних наук і 2 докторів юридичних наук.

 ORCID, Google Academy


Кислий Анатолій Михайлович — доктор юридичних наук, професор, директор Навчально−наукового інституту права Міжрегіональної Академії управління персоналом, автор понад 100 наукових праць, в тому числі 12 навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України, 6 монографій, серед яких 3 одноосібні; науковий консультант та науковий керівник 9 дисертаційних робіт

1. Кислий А.М. Спецтема / А.М.Кислий // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України.- К., 2015.-Вип.№202.-С.15-26.

2. Кислий А.М. Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з використанням вибухових пристроїв / А.М.Кислий // Форум права.- К., 2015.-Вип.№1.-С.129-134.

3. Кислий А.М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівль медичного обладнання та ліків / А.М.Кислий // Юридичний часопис НАВС.-Київ.-2017.- Вип.№2 (14).-С.218-230.

Anatolii Kislyi Comparative analysis of foreign and national experience of Ukrain in administration of value added tax/Publishing House ”Baltija Publishing”. – march 2018. – Volume 4 Number 2. Riga: – С. 301-308.  By Web of  Science.

ORCIDЖукова Ірина Віталіївна — кандидат наук із державного управління, доцент, Заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчий директор президії громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, Лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018».

Нагороджена Премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2019 році, Почесною відзнакою Федерації роботодавців України, Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення, Почесною грамотою Національної академії наук України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Федерації профспілок України, Грамотою Національного університету цивільного захисту, Грамотою Української Православної Церкви, Подякою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

Автор більше 120 статей у провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях із різних напрямів державного управління, зокрема: 1 одноосібної монографії та 7 статей, реферованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Також, у науковому співавторстві видано 5 монографій та 1 колективний навчальний посібник.

Головний редактор фахового з державного управління збірника наукових праць «Науковий вісник: державне управління». Заступник головного редактора рецензованого міжнародними наукометричними базами, фахового з державного управління збірника «Публічне урядування» та електронного наукового видання «Публічне адміністрування та національна безпека».

Член Національної спілки журналістів України.

Судовий експерт з правом проведення експертиз за спеціальністю 13.1.1 Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші.

ORCID, Google Academy


Члени редакційної колегії з державного управління:

 1. Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування. l_akimova@ukr.net ORCIDGoogle Academy
 2. Валюх Андрій Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. a.m.valyukh@ukr.net ORCID, Google Academy
 3. Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України. vevorotin@gmail.com ORCID, Google Academy
 4. Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, старший дослідник, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України, Перший заступник директора ВГО “Центр дослідження проблем публічного управління”. vladimir.gurkovskyi@gmail.com ORCID, Google Academy
 5. Кіслов Денис Васильович - доктор наук з державного управління, доцент, академік Української академії наук, Академік Національної Академії наук вищої освіти України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. kisad@ukr.net ORCID, Google Academy
 6. Кринична Ірина Петрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. barkri@ua.fm ORCID, Google Academy
 7. Міхальський Томаш доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету, Гданськ, Польща. tomasz.michalski@ug.edu.pl ORCID, Google Academy
 8. Мотренко Тимофій Валентинович - професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор філософських наук, професор, Академік Національної академії педагогічних наук України. ORCID
 9. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. novak.kalyayeva@gmail.com ORCID, Google Academy
 10. Орлова Наталія Сергіївна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету. nsorlova78@gmail.com ORCID, Google Academy
 11. Рябцев Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, кандидат тенічних наук, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя», член Експертної ради Міністерства енергетики України, член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. ORCID, Google Academy
 12. Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України. suray.inna@gmail.com ORCID
 13. Тимощик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, Вчений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт, оцінювач. mopof@ukr.net ORCID
 14. Хаджирадєва Світлана Костянтинівна доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України ORCID, Google Academy.
 15. Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. alinayakim@ukr.net ORCID, Google Academy
 16. Яровой Тихон Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. tikhon_9563963@ukr.net ORCID, Google Academy

Члени редакційної колегії з права:

 1. Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. ORCID
 2. Берназюк Ян Олександрович, доктор юридичних наук (конституційне право;  муніципальне право), професор кафедри конституційного та міжнародного  права, Заслужений юрист України, професор кафедри Таврійського національного  університету ім. В.І. Вернадського. bernaziuk1979@gmail.com. ORCID, Google Academy
 3. Вєчорек Лєшик - доктор хабілітований, доцент, завідувач кафедри кримінального права, кримінології та криміналістики Відділення права та соціальних наук Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Польща) wieczorekleszek@op.pl
 4. Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”  ORCID, Google Academy
 5. Кайдашев Роман Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” kaydashevrp@gmail.com  ORCID, Google Academy
 6. Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” nadyakisl@yahoo.com  ORCID, Google Academy
 7. Коваленко Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ORCID
 8. Козаченко Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, Старший науковий співробітник, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Міжрегіональної Академії управління персоналом. Kozachenko.ai@gmail.com  ORCID, Google Academy
 9. Муравйов Кирило Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної Академії управління персоналом. donkirill@ukr.net ORCID, Google Academy
 10. Нестерович Володимир Федорович - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. mail@lduvs.edu.ua ORCID, Google Academy.
 11. Ніколас Шмітт, кандидат наук, старший науковий співробітник Інституту федералізму Університету Фрібургу (Швейцарія). Nicolas.schmitt@unifr.ch
 12. Подоляка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” alena-dem@ukr.net ORCID, Google Academy
 13. Скрипнюк Олександр Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, Заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 14. Стрельбицький Микола Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри національної безпеки Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” mstrel1949@gmail.com ORCID, Google Academy
 15. Титко Анна Василівна, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ. hanna.tytko@gmail.com ORCID, Google Academy
 16. Фатхутдінов Василь Гайнулович доктор юридичних наук, Начальник головного управління Пенсійного фонду України у Київській області. zarosi@ukr.net ORCID, Google Academy
 17. Юлдашев Олексій Хашимович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського та трудового права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом” youldashev.o@gmail.com ORCID, Google Academy
 18. Яблонська-Бонса Йоланта професор, доктор юридичних наук, керівник кафедри теорії, філософії та історії права Академії Леона Козьмінського в Варшаві, головний редактор часопису «Критика права» (Республіка Польща) ORCID, Google Academy
 19. Янчук Артем Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, радник Першого заступника Голови Верховної Ради України ORCID, Google Academy
 20. Яскренія Єжи - професор, доктор хабілотований (Dr Hab), декан Факультету юридичних і суспільних наук Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце, завідувач кафедри конституційного, європейського і міжнародного публічного права, Віце-презедент Правління Польського Товариства конституційного права, Спікер Товариства Польських парламентаріїв, член Правління Європейського Товариства колишніх парламентаріїв Ради Європи (FP-AP) в Парижі (Польща). jerzyj@hot.pl