Редакційний штат

Головний редактор:

Кислий Анатолій Михайлович — доктор юридичних наук, професор, директор Навчально−наукового інституту права Міжрегіональної Академії управління персоналом, автор понад 100 наукових праць, в тому числі 12 навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України, 6 монографій, серед яких 3 одноосібні; науковий консультант та науковий керівник 9 дисертаційних робіт

1. Кислий А.М. Спецтема / А.М.Кислий // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України.- К., 2015.-Вип.№202.-С.15-26.

2. Кислий А.М. Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з використанням вибухових пристроїв / А.М.Кислий // Форум права.- К., 2015.-Вип.№1.-С.129-134.

3. Кислий А.М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівль медичного обладнання та ліків / А.М.Кислий // Юридичний часопис НАВС.-Київ.-2017.- Вип.№2 (14).-С.218-230.

Anatolii Kislyi Comparative analysis of foreign and national experience of Ukrain in administration of value added tax/Publishing House ”Baltija Publishing”. – march 2018. – Volume 4 Number 2. Riga: – С. 301-308.  By Web of  Science.

ORCID


Заступники Головного редактора:

Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Судовий експерт вищої категорії. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007 і 2011 рр.).

Автор і співавтор понад 500 наукових публікацій, у тому числі монографій «Референдуми в Україні: історія та сучасність» (2000), «Аналіз соціальних систем» (2007), «Система сучасних джерел конституційного права України» (2009), «Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти» (2009), «Джерела конституційного права України» (2010), «Нормотворча діяльність Президента України і її нормопроектне забезпечення» (2011), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (2013), «Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України» (2013), «Правова доктрина України, у 5 т.» (2013), «Відповідальність у публічному праві» (2014), «Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» (2016); «Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні» (2017); «Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні» (2020), «Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики» (2020), «Новий шлях до права» (2021); навчальних посібників: «Виборче право України» (2003), «Референдне право України» (2006); підручників «Конституційне право України. Академічний курс у 2-х томах. Т. 1-2» (2006, 2008), “Конституційне право України” (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 рр.) і ін. Має публікації, індексовані в Scopus і Web of Science, є членом наукової ради часопису «Критика права» (Польща, Scopus).

Підготував і захистив 9 кандидатів юридичних наук, 2 кандидатів наук із державного управління, 5 докторів юридичних наук.

 ORCID, Google Academy


Романенко Євген Олександрович − доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, Академік Міжнародної Кадрової Академії та Української Технологічної Академії, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії, Заслужений юрист України.

Наукові досягнення Євгена Олександровича − вагомі. Автор більше 250 наукових праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології.
Керує серйозними, спільними міжнародними науковими проектами з розвитку інноваційних і сучасних технологій в різних сферах державного управління.
Координує роботу з організації наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів.
Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України, Лауреат премії Президента України для молодих вчених та премії імені Івана Франка 2018 року у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері».

Член Національної спілки журналістів України.
Державний службовець 3−го рангу (2015).
 ORCID, GoogleЖукова Ірина Віталіївна — кандидат наук із державного управління, доцент, Заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчий директор президії громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, Лауреат Всеукраїнської премії «Інновація в освіті — 2018».

Нагороджена Премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2019 році, Почесною відзнакою Федерації роботодавців України, Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення, Почесною грамотою Національної академії наук України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Федерації профспілок України, Грамотою Національного університету цивільного захисту, Грамотою Української Православної Церкви, Подякою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

Автор більше 120 статей у провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях із різних напрямів державного управління, зокрема: 1 одноосібної монографії та 7 статей, реферованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Також, у науковому співавторстві видано 5 монографій та 1 колективний навчальний посібник.

Головний редактор фахового з державного управління збірника наукових праць «Науковий вісник: державне управління». Заступник головного редактора рецензованого міжнародними наукометричними базами, фахового з державного управління збірника «Публічне урядування» та електронного наукового видання «Публічне адміністрування та національна безпека».

Член Національної спілки журналістів України.

Судовий експерт з правом проведення експертиз за спеціальністю 13.1.1 Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші.

ORCID, Google Academy


 1. Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 2. Валюх Андрій Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 3. Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 4. Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, старший дослідник, Перший заступник директора ВГО “Центр дослідження проблем публічного управління”. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 5. Кіслов Денис Васильович - доктор наук з державного управління, доцент, академік Української академії наук, Академік Національної Академії наук вищої освіти України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 6. Кринична Ірина Петрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічногоуправління та адміністрування Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 7. Міхальський Томаш доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету, Гданськ, Польща. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 8. Мотренко Тимофій Валентинович, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор філософських наук, професор, Академік Національної академії педагогічних наук України.  ORCID
 9. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна,доктор наук з державного управління, професор. ORCIDGoogle Academy
 10. Орлова Наталія Сергіївна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету.  [email protected] ORCIDGoogle Academy
 11. Рябцев Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Псіхєя», член Експертної ради Міністерства енергетики України, член Комітету з питань розвитку економічної конкуренції Торгово-промислової палати України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.   ORCIDGoogle Academy
 12. Стрельбицький Микола Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри національної безпеки Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”.
 13. Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, професор, професор кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ORCID
 14. Тимощик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, учений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт, оцінювач. ORCID
 15. Хаджирадєва Світлана Костянтинівна доктор наук з державного управління, професор, заступник директора Української школи урядування – керівник Центру оцінювання кандидатів на зайняття посади державної служби. ORCIDGoogle Academy.
 16. Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 17. Яровой Тихон Сергійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. [email protected] ORCIDGoogle Academy

 

Члени редакційної колегії з права:

 1. Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. ORCID
 2. Батанов Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. ORCIDGoogle Academy
 3. Берназюк Ян Олександрович, доктор юридичних наук (конституційне право;  муніципальне право), професор кафедри конституційного та міжнародного  права, Заслужений юрист України, професор кафедри Таврійського національного  університету ім. В.І. Вернадського. [email protected]ORCIDGoogle Academy
 4. Вєчорек Лєшик - доктор хабілітований, доцент, завідувач кафедри кримінального права, кримінології та криміналістики Факультету юридичних і суспільних наук Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельц (Польща). [email protected]
 5. Кайдашев Роман Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”. [email protected]  ORCIDGoogle Academy
 6. Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”. [email protected]  ORCIDGoogle Academy
 7. Коваленко Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. ORCID
 8. Козаченко Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Міжрегіональної Академії управління персоналом. [email protected]  ORCIDGoogle Academy
 9. Кравчук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки. ORCID (https://orcid.org/0000-0001-8332-3523).
 10. Нестор Наталія Володимирівна - доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Заслужений юрист України, ORCID, Google Academy.
 11. Нестерович Володимир Федорович - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. [email protected] ORCIDGoogle Academy.
 12. Ніколас Шмітт, кандидат наук, старший науковий співробітник Інституту федералізму Університету Фрібургу (Швейцарія). [email protected]
 13. Скрипнюк Олександр Васильович,  доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, Заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 14. Сопілко Ірина Миколаївна  доктор юридичних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Національного Авіаційного Університету.   ORCIDGoogle Academy
 15. Стрельбицька  Лілія Миколаївна доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри цивільно-правових дісциплін Національної академії Служби безпеки України . ORCIDGoogle Academy
 16. Титко Анна Василівна, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ. [email protected] ORCIDGoogle Academy
 17. Яблонська-Бонса Йоланта професор, доктор юридичних наук, керівник кафедри теорії, філософії та історії права Академії Леона Козьмінського в Варшаві, Головний редактор часопису «Критика права» (Польща). ORCIDGoogle Academy
 18. Янчук Артем Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, радник Першого заступника Голови Верховної Ради України. ORCIDGoogle Academy
 19. Яскренія Єжи - професор, доктор хабілотований (Dr Hab), декан Факультету юридичних і суспільних наук Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце, завідувач кафедри конституційного, європейського і міжнародного публічного права, Віце-презедент Правління Польського Товариства конституційного права, Спікер Товариства Польських парламентаріїв, член Правління Європейського Товариства колишніх парламентаріїв Ради Європи (FP-AP) в Парижі (Польща). [email protected]