Меню

Кафедра філософії та політології

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінети 10 і 10а.

Кафедра філософії та політології забезпечує викладання філософських дисциплін в усіх інститутах МАУП, а також готує студентів зі спеціальностей: «Політичний менеджмент та державне управління», «Політологія міжнародних відносин», «Політичний маркетинг та паблік рилейшнз». Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

У навчальному процесі сучасного університету філософські дисципліни займають особливе місце, оскільки спрямовані на формування світогляду студента, визначаючи в ньому не лише майбутнього фахівця, але й високоосвічену людину та громадянина. На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як:

 • Філософія
 • Політологія
 • Практична політологія
 • Порівняльна політологія
 • Соціальна філософія
 • Логіка
 • Теорія пізнання
 • Етика
 • Естетика
 • Культурологія
 • Історія української культури
 • Філософія політики
 • Філософія психології
 • Релігієзнавство
 • Основи наукових досліджень
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Гуманітарний чинник у світовій політиці
 • Паблік рилейшнз
 • Політична думка в Україні
 • Псефологія
 • Інститут президентства
 • Сучасний парламентаризм
 • Політичний аналіз і прогнозування
 • Політичний маркетинг
 • Політична етнологія
 • Політична ризикологія
 • Політична регіоналістика
 • Політика і релігія
 • Історія та теорія демократії та ін.

Кафедру очолює доктор філософських наук Мєлков Ю. О., автор більше ніж 100 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); відомий дослідник у галузі філософії постнекласичної науки, зокрема, автор концепції людиномірності наукового пізнання як форми наукової об’єктивності за сучасної доби розвитку наукової раціональності, а також у таких напрямах, як віртуалістика, філософія демократії, практична філософія;

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології представлений фахівцями у різних галузях філософського та політологічного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; у 2017 р. на базі кафедри філософії та політології була створена Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні»;

Бідзюра І. П. – доктор політичних наук, професор; голова «Асоціації сільської талановитої молоді»; автор багатьох наукових праць, в тому числі монографій, які присвячено актуальним питанням політичної науки, зокрема: «Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть» (2004), «Наука в структурі радикального реформування суспільства» (2006), «Політологічні роздуми у контексті тріади «парламентаризм – громадянське суспільство – правова держава» (2007), «Учебник для учёного. Методология и логика научного исследования» (у співавторстві, 2014) та ін.; є спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму;

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство;

Костюк Т. О. – кандидат політичних наук, доцент; дипломований спеціаліст з міжнародних відносин та перекладу; вивчає актуальні проблеми сучасного парламентаризму, політичних ідеологій, новітніх революцій, аналізу та прогнозування;

Нич Т. В. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 20 наукових и науково-методичних робіт, наукові інтереси: історія філософії, українська філософія, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень;

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства;

Проскуликова Л. Н. – кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу;

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка;

 

 

Чиркова O. A. – заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики;

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент кафедри, автор бл. 20 наукових праць, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.

Політична освіта – це не лише престижна освіта, що відкриває широкі перспективи в майбутньому та забезпечує конкурентоздатність на ринку праці: вона є нагальною потребою для кожної сучасної людини, яка прагне бути суб’єктом, а не об’єктом соціально-політичних процесів, вміти кваліфіковано, раціонально-критично оцінювати окремі політичні факти, події та політичну реальність в цілому, і яка не бажає бути жертвою інформаційно-психологічних війн, політичних та медійних маніпуляцій, ілюзій, навіювань.

Політика є невід’ємною складовою суспільного життя впродовж усієї історії людства, яка часто має доленосний вплив на життя як окремої людини, так і цілих народів. З політикою зустрічається кожен з нас: так чи інакше ми беремо участь у різних політичних заходах, процесах. Тому мати та вміти використовувати політичні знання вкрай важливо, адже лише політично освічена людина здатна правильно орієнтуватися у надскладному, суперечливому й інформаційно-перенасиченому сучасному світі, презентувати та захищати свої інтереси і права, усвідомлювати свої обов’язки.

Політика як особлива сфера суспільного життя вивчається однією з найбільш авторитетних наук – політологією (political science), наукою про політику. Політологія становить собою комплекс дисциплін, в межах яких поглиблено вивчаються політична влада, держава, політичні партії, політичні еліти, політичні ідеології, політичний процес, політична система суспільства, політичні режими та багато іншого, що пов’язано з політичною сферою.

Політичні знання, як і будь-які інші знання, цінні як засіб вирішення практичних завдань. Тому, навчальні плани студентів-політологів сформовані таким чином, щоб вони мали змогу отримати не лише глибокі теоретичні знання, але й оволоділи практичними навичками. Важливою складовою процесу професійної підготовки студентів є політологічна практика, яку вони проходять у центральних органах державної влади, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях й офісах політичних партій. Крім цього, студенти активно залучаються до наукової діяльності, беручи участь у різноманітних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах та інших заходах, які мають науково-практичну спрямованість. 

Вивчення «вищої науки», як визначали політику ще за часи Античності, не лише значно розширює простір для саморозвитку, але й є винятково важливим для тих, хто вирішив присвятити себе політичній діяльності. Випускники кафедри можуть працювати:

 • політтехнологами,
 • радниками з політичних питань,
 • політичними аналітиками та експертами,
 • прес-секретарями в державних установах та політичних партіях,
 • розпочати власну політичну кар’єру, володіючи для цього належними знаннями та навичками.

Якщо ви хочете бути особистістю, а не об’єктом політичних маніпуляцій, якщо ви бажаєте мати змогу керувати своїм власним життям і життям свого суспільства, – вивчайте філософію та політичну науку!

Поділитися посиланням: