Про Академію

Меню

Британія оголосила конкурс на створення лазерного зброї

15 Травня 2016 14:09

Міністерство оборони королівства Великобританія має намір впритул зайнятися дослідженнями технології лазерної зброї, збільшивши цільові фінансові вкладення. Как заявляют представители Минобороны – это самый перспективный на данный момент проект, который хотелось бы реализовать в кротчайшие сроки. Як заявляють представники Міноборони - це найперспективніший на даний момент проект, який хотілося б реалізувати в найкоротші терміни. Реализовать проект решено с помощью конкурса, военные также планируют подключить молодых специалистов. Реалізувати проект вирішено за допомогою конкурсу, військові також планують підключити молодих фахівців. Подрядчик, выигравший тендер, займется разработкой сверхсовременного лазерного вооружения. Підрядник, що виграв тендер, займеться розробкою надсучасного лазерного озброєння.

На реализацию проекта, как сообщает Министерство, отведено четыре года. На реалізацію проекту, як повідомляє Міністерство, відведено чотири роки. Исполнителю придется изучить потенциал исследуемого вида оружия. Виконавцю доведеться вивчити потенціал досліджуваного виду зброї. Специалисты разберутся с преимуществами инноваций над действующим оснащением армии, определят возможности применения лазерного арсенала при военных конфликтах. Фахівці розберуться з перевагами інновацій над чинним оснащенням армії, визначать можливості застосування лазерного арсеналу при військових конфліктах. Ключевой этап программы - проверка нескольких разработанных по итогам исследований систем (их интегрируют во взаимосвязанный комплекс). Ключовий етап програми - перевірка декількох розроблених за підсумками досліджень систем (їх інтегрують у взаємопов'язаний комплекс). Развитие новых технологий поспособствует замене нынешних устаревающих моделей вооружения на прогрессивные, соответствующие сегодняшним мировым реалиям. Розвиток нових технологій посприяє заміні нинішніх застарілих моделей озброєння на прогресивні, відповідні сьогоднішнім світовим реаліям.

Бюджет проекта, которым сможет распоряжаться победитель открытого тендера, – 30 миллионов фунтов. Бюджет проекту, яким зможе розпоряджатися переможець відкритого тендера, - 30 мільйонів фунтів. Уже поступили заявки нескольких компаний, среди них: Thales, Raytheon UK, MBDA и другие. Вже надійшли заявки кількох компаній, серед них: Thales, Raytheon UK, MBDA і інші.

Поділитися посиланням: