Про Академію

Меню

ПОРЯДОК проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

23 Травня 2020 18:47

СХВАЛЕНО

Рішенням Вченої Ради МАУП від 20.05.2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МАУП № 50

від 22.05.2020 р.

 ПОРЯДОК
проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку для здобувачів вищої освіти в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі - Академія) розроблено у відповідності до законів України «Про вишу освіту»; наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. №466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 р. за №703/23235, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013 р. №1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 р. за №1857/24389, наказу Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2012 р. за №1695/22007; Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання від 14.05.2020 року №1/9-249 та інших вимог чинного законодавства України; Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

1.2. Порядок проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку для здобувачів вищої освіти  розроблено у відповідності до змін, внесених за рішенням вченої ради Академії (протокол № 4 від 20.05.2020 року) у «Положення про організацію освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; «Положення про екзаменаційну комісію у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; «Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» та інших розпорядчих документів Академії.

1.3. Проведення атестації здобувачів вищої освіти за умови послаблення протиепідемічних заходів, вказаних в п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», в Академії відбувається у звичному режимі (із присутністю учасників освітнього процесу в аудиторіях) із дотриманням таких умов:

- кількість осіб, які одночасно мають перебувати в одній аудиторії – не більше 10 осіб разом із членами екзаменаційної комісії;

- наявність індивідуальних медичних масок або респіраторів;

- застосування дезінфекторів для обробки рук;

- ізольований доступ до процедури проведення атестації здобувачів вищої освіти осіб із членів екзаменаційної комісії, які знаходяться у групі ризику.

 

2.     Підготовчий етап до проведення атестаційного іспиту з використанням дистанційних технологій

2.1. Авторизований доступ здобувачів вищої освіти до інформаційно-комунікаційних інструментів дистанційного навчання для підготовки та проведення передатестаційних консультацій забезпечується випусковими кафедрами Академії та відокремлених структурних підрозділів (надалі – ВСП) із застосуванням особистих кабінетів студентів в LMS Moodle та/або месенджерів Viber, Telegram, відеоконференцій з використанням Skype, MS Teams, ZOOM не пізніше ніж за 5 днів до проведення атестації.

2.2. Передатестаційні консультації проводяться засобами відеозв’язку за затвердженим розкладом. Під час проведення передатестаційної консультації викладачем, який проводить консультацію, та адміністратором, який відповідає на технічний супровід проведення атестації в інституті/факультеті, здійснюється попередня перевірка технічних параметрів налаштування відеозв’язку із здобувачами освіти, з метою усунення виявлених проблем.

2.3. Здобувачі вищої освіти повинні мати надійний інтернетзв’язок, комп’ютер з мікрофоном та відеокамерою, можливість встановлення на комп’ютер необхідного програмного забезпечення тощо.

2.4. Атестаційні іспити проводяться в синхронному режимі з використанням систем відеоконференцій зазначених в Skype, MS Teams, ZOOM з обов’язковим записом відеоконференції та ідентифікацією особи здобувача, заповнення протоколів засідання членами екзаменаційних комісій.

2.5. Ідентифікація здобувачів проводиться за допомогою відеозв’язку  та пред’явленням здобувачем посвідчення особи.

2.6. Конкретний спосіб та етапи проведення атестаційного іспиту визначаються з урахуванням технічних та комунікативних можливостей учасників освітнього процесу. Відповідальними за проведення атестаційного іспиту є завідувачі випускових кафедр.

2.7. Для забезпечення варіативності формування завдань при складанні атестаційних іспитів застосовуються можливості LMS Moodle (через активацію опції автоматичного вибору випадкових тестових завдань з банку питань та перемішування запропонованих відповідей), автоматичні рандомайзери (Google, автоматичні рандомайзери https://formula.co.ua/uk/category/randomizer, https://uk.piliapp.com/random/number/ тощо).

2.8. Жеребкування при виборі екзаменаційних білетів відбувається прозоро із фіксацією цифровим відеозаписом і занесенням в протокол засідання екзаменаційних комісій.

2.9. Тривалість виконання завдань атестаційних іспитів розраховується в залежності від видів завдань (тестові, текстові, усні) та з урахуванням можливостей дистанційних платформ.

2.10. У разі виникнення під час атестації обставин непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити членів екзаменаційної комісії, секретаря комісії або іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, Viber, Telegram тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання атестації визначається екзаменаційною комісією в індивідуальному порядку.

 

3. Порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційної комісії

 

3.1. Час початку атестаційного іспиту для кожної «хвилі» роботи екзаменаційної комісії регламентується затвердженим розкладом атестаційної сесії для кожної спеціальності, який оприлюднюється на офіційному сайті Академії та доводиться до відома здобувачів за допомогою особистих кабінетів студентів, Telegram каналу тощо.

3.2. Порядок організації «хвиль» передбачає складання атестаційного іспиту в різні дні для різних груп кожної освітньої програми для можливості повторного складання атестаційного іспиту тими здобувачами, у яких виникли технічні перешкоди при першій спробі.

3.3. Порядок організації «хвиль» також передбачає  додаткову «хвилю» для забезпечення можливості складання атестаційного іспиту здобувачів, що потрапили під вплив обставин непереборної сили.

3.4. Здобувачі освіти, які допущені до складання атестаційного іспиту, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених технічних засобів або через необхідність госпіталізації, мають надіслати деканату та членам екзаменаційної комісії підтверджуючі матеріали до початку атестації.

У такому випадку члени екзаменаційної комісії можуть прийняти рішення щодо можливості перенесення атестації здобувача на іншу «хвилю» або запропонувати альтернативний варіант складання атестації, який би забезпечив ідентифікацію особи здобувача освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів (один з альтернативних варіантів – виїзд відповідальної особи з відповідним обладнанням до помешкання здобувача, проведення ідентифікації та відстеження доброчесності складання за допомогою встановлення відеозв’язку з членами атестаційної комісії, «стрім» написання іспиту, відеозапис написання завдань власноруч та фотофіксація відповідей тощо).

3.5. Альтернативний варіант складання атестації має не суперечити карантинним вимогам, дійсним на час складання атестаційного іспиту та бути узгодженим з керівництвом Академії.

 

4.     Інформація про зміст та структуру завдань, які виносяться на атестаційний іспит

 

4.1. Зміст, структура та види завдань враховують особливості освітньої програми (усна відповідь, тести, розгорнута відповідь, типові та комплексні прикладні задачі, комбіновані форми тощо) і відповідають вимогам Стандарту вищої освіти щодо підтвердження сформованих під час навчання загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання.

4.2. Тривалість часу виконання завдань атестаційного іспиту розраховується випусковою кафедрою в залежності від видів завдань (тести, розгорнута відповідь, типові та комплексні задачі тощо) та з урахуванням можливостей дистанційних платформ (час на завантаження відповідей). Про час, який буде відведений на виконання завдань здобувачі вищої освіти інформуються під час проведення передатестаційної консультації.

4.3. У випадку, якщо перелік питань, що виносяться на атестаційний іспит, доведений до відома здобувачів освіти заздалегідь, то для уникнення завчасної підготовки відповідей порядок проведення атестаційного іспиту може передбачати виконання додаткового завдання (наприклад написати у тексті відповідне кодове слово тощо), про яке здобувачів освіти повідомляють під час проведення іспиту.

 

5. Атестація здобувачів освіти на першому (бакалаврському) рівні та на другому (магістерському) рівні у формі захисту кваліфікаційної роботи з використанням дистанційних технологій

 

5.1. Атестація у формі захисту кваліфікаційної роботи здійснюється в синхронному режимі (відеоконференція) з обов’язковою цифровою фіксацією (відеозапис, аудиозапис) процесу атестації.

5.2. Для проведення захисту кваліфікаційних робіт допускається, як альтернатива синхронному виступові, надсилання здобувачем вищої освіти до екзаменаційної комісії відеозаписів, заздалегідь записаних презентацій-виступів у такий спосіб, щоб на записі можливо було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу.

5.3. Запитання-відповіді до здобувача, виступ керівника роботи обов’язково проводяться у синхронному режимі.

 

6.     Документальний супровід атестації здобувачів освіти

6.1. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з власноручним підписом здобувача освіти має знаходитися в екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами поштового зв’язку тощо.

6.2. До захисту кваліфікаційної роботи здобувач освіти повинен надіслати електронний примірник кваліфікаційної роботи для обов’язкової перевірки на наявність академічного плагіату.

6.3. Якщо на момент захисту екзаменаційна комісія не отримала паперовий примірник кваліфікаційної роботи, то на початку процедури захисту секретар екзаменаційної комісії у присутності членів комісії та здобувача освіти має оголосити перед виступом здобувача освіти фразу: «Чи підтверджуєте Ви (ПІБ здобувача) надсилання (дата) кваліфікаційної роботи на тему (Тема кваліфікаційної роботи) загальним обсягом (кількість сторінок) на електронну пошту Академії. Відповідь здобувача має бути зафіксована на відеозаписі захисту.

6.4. Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту кваліфікаційної роботи набирає чинності після отримання екзаменаційною комісією примірника роботи з власноручним підписом здобувача та після завершення оформлення супровідних документів.

6.5. Цифровий запис процесу захисту кваліфікаційних робіт зберігається на випускових кафедрах не менше 1 календарного року.

 

Поділитися посиланням: