Про Академію

Меню

Стратегія розвитку України у ХХІ столітті в контексті формування громадянського суспільства

18 Квітня 2008 14:30

Суспільний прогрес, до якого прагне Україна, здійснюючи запровадження в життя ідеї громадянського суспільства та демократичної, соціальної правової держави, може бути реальним лише за умови, коли політична, економічна,  правова реформа поєднуватимуться з формуванням освіченого та національно-свідомого суспільства.

В сучасній Україні відбувається великомасштабна трансформація соціального буття, змінюються соціальні цінності, норми діяльності і поведінки людей, що зумовлює необхідність підвищення ролі та значення накопичення нових знань протягом всього життя людини. Брак та викривлення історичних знань, деформованість національної свідомості і несформованість активної громадянської позиції посттоталітарного українства породжують складні суспільні процеси, які і відбуваються сьогодні.

Подолання деформації національної свідомості та створення умов для підвищення рівня політичної, економічної, правової культури населення, активної свідомої участі громадян у здійсненні перетворень – першочергове завдання діяльності Українського Народного університету МАУП на шляху формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.

Тому закономірним було проведення за ініціативи Українського народного університету Всеукраїнського круглого столу на тему «Стратегія розвитку України у XXI столітті в контексті формування громадянського суспільства», що відбувся 17 квітня 20008 року у Міжрегіональній Академії управління персоналом. На урочистому відкритті ректор Академії, доктор політичних наук, професор Микола Головатий вказав на актуальність та необхідність проведення такого роду зібрань, що сприяють формуванню у молоді активної громадянської позиції, почуття гідності та національної свідомості. Також у роботі круглого столу взяла участь проректор з регіональної роботи-генеральний директор Всеукраїнського університету МАУП, кандидат економічних наук, доцент Людмила Гурч, яка у своїй  доповіді вказала на пріоритетні напрямки стратегії розвитку України в умовах глобалізації. Основними проблемами, які обговорювалися учасниками, були такі: наукові засади стратегії розвитку України, громадянське суспільство, демократія, права людини як основи формування стратегії розвитку України, основні напрями стратегії розвитку України: стратегія духовно-цивілізаційного розвитку, стратегія соціально-політичного та економічного розвитку, воєнно-політична стратегія розвитку держави, європейський та євразійський вектор стратегії розвитку, проблеми формування громадянського суспільства в сучасній Україні. У роботі круглого столу взяли участь провідні науковці, аспіранти, слухачі Українського народного університету МАУП, студенти МАУП. За словами виконавчого директора Українського народного університету Олени Макеєвої, пріоритетною діяльністю Українського народного університету є розвиток мислячого, свідомого суспільства, яке розуміє, що паралельно із задоволенням матеріальних інтересів слід активно працювати у напрямку пробудження та реалізації духовно-культурних потреб людини. Цінними є знання людини, її внутрішня культура, інтелект, якість праці. Основними завданнями Українського Народного університету є, зокрема, формування національної свідомості та національної гідності особи та суспільства в цілому; дати пересічному громадянинові сучасні теоретичні та практичні знання, що дасть можливість професійно зростати та забезпечить майбутнє йому та його нащадкам; формування в Україні громадянського суспільства та правової держави; формування національно свідомої еліти; створення умов для консолідації суспільства навколо прогресивних ідей розвитку українського суспільства; сприяння елітаризації українського суспільства та інтелектуальної його орієнтації на такі цінності, як Знання і Розум, Духовність і Патріотизм, Свобода і Творчість; повернення народові його історичної пам’яті, навичок державотворчої діяльності.

Основні напрями діяльності, зазначила Олена Макєєва, реалізуються через відкриття та діяльність факультетів Українського народного університету МАУП.

1. економічний: дати можливість здобути основи економічних знань з метою використання отриманих знань у практичній професійній діяльності;

2. управлінський: сформувати у слухачів основні теоретичні і практичні навики управління, загальні правила менеджменту, навчити як організувати власний бізнес та як ним управляти, дати правові основи діяльності підприємця;

3. психологічний: допомогти людині розібратися у власному «Я», допомогти знайти і розкрити власний потенціал, навчити людину запобігати  конфліктам у процесі трудової діяльності та осягнути особливості психології управління, дати основи етнопсихології;

4. етнополітичний: дати можливість опанувати основи політичної науки, ознайомитися з історією української політичної думки, метою реалізації української національної ідеї та формування активної громадянської позиції та національної свідомості;

5. суспільний; реалізується через факультет управління суспільним розвитком  з метою формування стратегічного мислення у громадян, національно свідомої еліти;

6. національний: з метою практичної реалізації української національної ідеї, дати можливість опанувати етнологію та антропологію українського народу, його історію та етнопсихологію, дати загальні поняття генезису українського етносу, його культурної спадщини;

7. просвітницький: дати основи сучасних знань з економіки, політики, права, психології з метою підвищення загального культурного освітнього рівня, рівня національної свідомості, правової та політичної культури.

Час усвідомити, що побудувати в ринковому світі самостійну Українську Державу – це означає насамперед забезпечити її інтелектуальну самостійність, яка не дасть їй перетворитися на ринок малокваліфікованої робочої сили, дешевого постачальника напівфабрикатів чорної металургії, мінеральної сировини чи стати сміттєзвалищем промислових відходів європейської індустрії. В умовах великої конкуренції та шаленого економічного тиску інтелектуальна самостійність України — це один з пріоритетів роботи УНУ, який має об’єднати націю.

Інтелектуальна самостійність України головним чином залежить від рівня розвитку національної освіти, науки і культури, патріотизму та високої активності до здобуття і засвоєння нових знань. Нездатність (можливо небажання)  суспільної еліти, особливо політичної, а тому провідну роль повинні відігравати національна духовна еліта, передусім наукова, технічна, освітянська, мистецька. До неї слід віднести насамперед Український народний університет МАУП як заклад, що реально займається проблемами суспільного розвитку України, створенням нових інформаційних продуктів, нагромадженням нових знань, ідей, проектів тощо.