Про Академію

Меню

Запрошуємо на навчання до Інституту медичних та фармацевтичних наук МАУП!

23 Травня 2024 16:32

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками за таким спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров'я:

Спеціальність

Освітня програма, спеціалізація

Рівень вищої освіти

Форми здобуття освіти

 

221 Стоматологія

Стоматологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

225 Медична психологія

Медична психологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

Спеціалізація 226.1 Фармація

Перший (бакалаврський) рівень

Інституційна (очна (денна), заочна 

Професорсько-викладацький склад Інституту медичних та фармацевтичних наук – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні освітню, навчально-методичну та науково-дослідну роботу. Здобувачі вищої освіти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями, практиками.

Науково-педагогічний склад Інституту є запорукою гідного професійного рівня та затребуваності наших випускників на ринку праці.

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації здобувачів освіти до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання.

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них фахових компетентностей, організаторських, лідерських і комунікативних здібностей. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.


Дізнатись більше про інститут медичних та фармацевтичних наук МАУП

Поділитися посиланням: