Кафедра дизайну

Кафедра дизайну є випусковою кафедрою, і сьогодні вона навчає та випускає студентів — дизайнерів. Молодший спеціаліст, бакалавр , магістр, отримуючи грунтовну загальнопрофесійну і спеціальну художньо — графічну підготовку, повинен бути готовий до вирішення сучасних дизайнерських завдань практично у всіх галузях людської діяльності — створенні фірмового стилю, промислова та прикладна графіка, макет та упаковка, журнальна та книжкова графіка, прикладна ілюстрація, WEB-дизайн, графіка та анімація, зовнішній та внутрішній інтер’єр. Головне завдання в роботі кафедри  — підготовка дизайнера — здатного працювати в сфері графічного дизайну, або дизайну середовища і забезпечвати високі споживчі властивості та естетичні якості виробів візуального середовища. Мета кафедри орієнтація на кар’єру і професійне зростання наших випускників. Співпраця з Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Львівською академією друкарства, Спілкою дизайнерів України та іншими творчими об’єднаннями є відмінною особливістю наших освітніх програм. Можливість участі в реалізації реальних замовлень в процесі проходження практик, орієнтація навчальних завдань на потреби індустрії дизайну роблять навчання не тільки цікавим, але і полегшують процес адаптації молодого фахівця в сучасному інформаційному просторі.

Особливість кафедри дизайну полягає в можливості запрошувати провідних професорів і фахівців в галузі дизайну для здійснення процесу навчання, який спрямований на розвиток творчих здібностей студентів з урахуванням індивідуальної художньої підготовки кожного студента і на вміння працювати в сучасних умовах в команді. Активізація творчих здібностей, розвиток проектного мислення, що дозволяє застосовувати його не тільки для вирішення проектних завдань в різних галузях дизайну, а й для подолання будь-яких проблемних ситуацій — головна перевага наших випускників.

Випускники кафедри — молоді професіонали, що поєднують в собі як академічні знання, так і художній смак до сучасного комерційному дизайну. Дипломні проекти відрізняються оригінальними ідеями і свіжими рішеннями, багато з яких впроваджуються у практику роботи комерційних організацій Вони реально працюють на благо нашого суспільства.

Ведеться експериментальна робота зі студентами в галузі сучасного актуального мистецтва. Стрижневими лініями програми навчання є такі дисципліни, як композиція, шрифт, типографіка, графічна техніка. Особлива увага приділяється вивченню комп’ютерної графіки. Йде безперервна комп’ютерна підготовка студентів, що включає вивчення програм 3D Studio Max, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Sketch Up, AutoCAD, ArchiCAD, Realtime Landscaping Architect – Idea Spectrum, Sweet Home 3D.

Теоретичне навчання поєднується з практикою. Здійснюється проектна та виробнича практика в галузі реклами та упаковки, музейна практика в якості дизайнера- оформлювача, переддипломна практика на поліграфічному і проектному виробництві. Студенти розробляють концептуальні ідеї, які представляють в структурованих проектах. Студенти беруть участь у виставках і конкурсах творчих робіт, в процесі практики виконують реальні замовлення.

Студенти беруть активну участь у науково -дослідній роботі (НДР). Виступають з доповідями на наукових конференціях факультету, приймають участь у художніх виставках, готуються до того , щоб на науковій основі організовувати свою працю, володіти комп’ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації.
Студенти кафедри мають можливість отримати найсучаснішу та престижну спеціальність і надалі працювати в різних галузях. Багато студентів очно — заочного відділення вже працюють за фахом.

Випускники кафедри дизайну завжди затребувані, вони можуть працювати на малих підприємствах, в комерційних структурах, а також у фірмах, які пов’язані з проектуванням і виконанням реклами; в поліграфічних підприємствах, у дизайн — центрах, рекламних агенціях, творчих спілках та організаціях. Крім того, вони можуть працювати викладачами дизайну у середніх загальноосвітніх школах, у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. В інших організаціях: бюро технічної естетики, конструкторських бюро промислових підприємств; творчих спілках та організаціях. Випускникам кафедри присвоюється кваліфікація «Дизайнер» за спеціалізацією «Графічний дизайн і реклама», “Дизайн середовища” та “WEB-дизайн”.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціалізаціями:

 • дизайн середовища (бакалавр, магістр) – сьогодні дизайн середовища неймовірно популярний в Україні, і розвивається бурхливими темпами. Архітектори та художники ще на стадії проектування приймають не тільки рішення щодо загального інтер’єру, пов’язаних з використанням будови взагалі, а й застосовують найвиразніші форми багатьох видів декору. Для того, щоб фахівці кафедри дизайну могли задовольнити найвибагливішого клієнта, викладачі постійно вдосконалюють методику викладання наступних дисциплін: архітектурні конструкції, ландшафтний дизайн, дизайн і декор меблів, сучасний дизайн та обладнання в інтер’єрі, декоративна дендрологія і світлодизайн, інше;
 • графічний дизайн і реклама(бакалавр, магістр) – є найуніверсальнишим видом мистецтва. Ми бачимо його навколо себе та стикаємося з ним кожного дня. Важливою функцією цього виду дизайну є розробка унікальності будь-якого предмета чи явища. Не менш важливим для графічного дизайнера є вміння впливати на емоційний стан людини. Основними дисциплінами з цього напрямку є: дизайн реклами, розробка фірмового стилю, типографіка, розробка фірмового знаку та логотипу, інше;
 • web-дизайн(бакалавр, магістр) – вид дизайну для розробки і оформлення об’єктів інформаційного середовища Інтернету, покликаний забезпечити високі споживчі властивості та естетичні якості. Сучасні вимоги до web-дизайнерів охоплюють не лише здібності фахівця до програмування, а й володіння ним знаннями про новітні web-технологій та художніми навичками: анімаційна графіка, ергономіка та промоушн веб-ресурсів, комп’ютерне дизайн-проектування та інше;

 

НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ (на період 2020–2024 роки)

Тема дослідження 

«Екологічні проблеми формування міського середовища методами дизайн проектування (в історичному середмісті)»

Об’єкт дослідження – історичне середмістя з об’єктами соціально-культурного призначення міст України.

Предмет – методи дизайн проектування в покращенні екологічно – сталого формування міського середовища.

Під час виконання досліджень залучались такі методи:

За період дослідження планується досягти таких результатів:

 • підготувати до друку й опублікувати:
 • 2 монографії (одну на 2 роки);
 • 4 навчальних посібників і підручників;
 • 8 курсів лекцій;
 • 10 наукових статей;
 • 20 тез доповідей за результатами участі в роботі науково-практичних конференцій);
 • організувати й провести 12 науково-практичних конференцій і симпозіумів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

 • вперше в Україні буде розроблено теоретичні підходи до вирішення проблемиформування міського середовища методами дизайн проектування (в історичному середмісті);
 • буде розроблено теоріюекологічно – сталого формування міського середовища;
 • буде розроблено новий ретроспективно-рефлексійний метод аналізу історичного розвитку та системних трансформацій середмістя історичних міст України;
 • буде запропоновано теорію формування дизайнерських процесів в історичному просторі завдяки зовнішній рекламі.

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому:

 • будуть підготовлені й адаптовані тексти навчальних посібників та курсів лекцій членів виконавського колективу дослідників, які дозволять студентам бакалаврам й магістратури, аспірантам та докторантам опановувати передові ідеї, концепції й винаходи авторів науково-дослідної теми;
 • положення, закони, принципи й теорії, що будуть запропоновані авторським колективом, активно розроблятимуться в магістерських освітньо-кваліфікаційних роботах та в аспірантських і докторантських працях;
 • наукові ідеї авторського колективу виконавців набудуть розвитку й дозволяють констатувати факт появи в галузі дослідження інформаційних процесів нових наукових шкіл.

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі дизайну середовища, здатних конкурувати на європейському ринку праці.

Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Дизайн».

Робота кафедри зорієнтована на:підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці новітніх технологій у галузі ландшафтної архітектури та міського середовища;підготовку нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти їх упровадженню.

Загальні відомості

Кафедра здійснює викладання на високому професійному рівні понад ….. дисциплін, які забезпечені необхідною навчально-методичною літературою: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками тощо.

Освітні ступені: бакалавр, магістр.

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Ковальчук Майя Олегівна

Посада: Завідувач кафедри дизайну

Біографія: 2009 закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

 2017 захистила дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх вчителів до застосування мультимедійних навчальних систем в початковій школі».

Наукові інтереси: web-дизайн, SEO, мультимедійні технології в дизайні

Нагороди: грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010 р), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 року).

Наукові праці: 36 публікацій,  з них 30 – одноосібних (5 статей – у провідних наукових виданнях України, четвертий зарубіжних наукових періодичних виданнях, 2 – розділи монографій, 2 – навчально-методичні посібники, 22 статті – в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій), 3 – посібники в співавторстві .

Бут Наталія Костянтинівна

Посада: Заступник завідувача кафедри дизайну

Науковий ступінь: Доцент кафедри.

Біографія: Закінчила Київський художній інститут (НАОМА) за спеціальністю архітектура
Викладає такі фахові дисципліни: ландшафтне проектування, озеленення інтер’єрів, дизайн міського середовища, теорія ландшафтного проектування.

Руденченко Алла Андріївна

Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук, професор.

Біографія: У 2000 р. закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка.
Має близько 70 опублікуваних наукових статей.
Викладає такі фахові дисципліни: рисунок, живопис, декоративно-прикладне мистецтво.
Здійснює керівництво дипломними проектами.

Рильцев Євген Володимирович

Науковий ступінь: Доктор хімічних наук, професор.

Біографія: Закінчив Львівський державний університет ім.І.Франка за спеціальністю фізика.
Викладає такі фахові дисципліни: нарисна геометрія та перспектива, матеріалознавство, інженерне обладнання, опоряджувальні матеріали.

Здійснює керівництво дипломними проектами.

Шемеліна Тетяна Альбертівна

Посада: Викладач

Біографія: Закінчила у 2005 році Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Опублікувала близько 84 наукових статей.
Викладає навчальні дисципліни: живопис, кольорознавство, композиція, дизайн реклами.

Член національної спілки художників.

Домків Тетяна Сергіївна

Посада: викладач

Біографія: У 2018 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Прикладна математика» та отримала кваліфікацію магістра прикладної математики.

Наукові інтереси: web-дизайн, інноваційні технології, захист інформації

Нагороди:

Викладає дисципліни: «Дизайн-проектування», «Комп’ютерне дизайн-проектування», «3D моделювання», «Автоматизовані системи розробки сайтів», «Сучасні веб-технології», «Web-дизайн»

Наукові праці:

Гапон Людмила Володимирівна

Посада: Викладач кафедри

Біографія: Навчалась у Київській державній академії прикладного мистецтва і
дизайну ім. Михайла Бойчука, де здобула професійну кваліфікацію художника
декоративно-прикладного мистецтва. Приймала участь у багатьох виставках
,серед яких є і персональні. Створила проект вхідних дверей Михайлівського
собору у Ніжині. Має авторські програми навчання.

Викладає:
Декоративно-прикладне мистецтво;
Рисунок;
Живопис.

Наукові праці:
Велика дослідницька робота «Етнографія Прилуччини»
Навчальні програми з образотворчого мистецтва.

Завадська Тетяна Володимирівна Завадська Тетяна Володимирівна

Посада: Викладач

Біографія: Закінчила Інститут дизайну, архітектури та журналістики.

Викладає такі фахові дисципліни: «Мистецтво шрифту», «Типографіка»,
«Сучасні технології поліграфічного виробництва», «Фото та відеомонтаж».

 

Поділитися посиланням: