Положення про психологічну лабораторію

Положення про психологічну лабораторію Межрегіональної Академії Управління Персоналом

1. Загальні положення

1.1. Психологічна лабораторія, далі Лабораторія, є науковим структурним підрозділом Інституту Соціальних наук і самоврядування, що створюється як підрозділ МАУП, і у своїй діяльності керується Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про авторське право і суміжні права”, Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом МАУП, Положеннями академії та цим Положенням.

1.2. Метою діяльності психологічної лабораторії є:

 • отримання нових знань, постановка і вирішення актуальних проблем гуманітарного, суспільного, соціального та природничого профілів і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків;
 • висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;
 • зв’язок з навчальним процесом, залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань.

Психологічна лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, та соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

1.3. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності МАУП і підпорядковується завідувачеві кафедри практичної психології, директору Інституту Соціальних наук і самоврядування та ректору академії.

1.4. Положення про Лабораторію, зміни і доповнення до нього затверджуються відповідним наказом ректора МАУП за директора Інституту Соціальних наук і самоврядування.

2. Завдання і функції Лабораторії

2.1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт МАУП та планів кафедри практичної психології.

2.2. Створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду; розробка технологій впровадження продуктів діяльності Лабораторії.

2.3. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

2.4. Організація і проведення науково-технічних та науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, шкіл, що забезпечує пропагування наукових, дослідницьких та освітніх досягнень МАУП.

2.5. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів.

2.6. Сприяння в організації інформаційно-технічної й рекламно-видавничої діяльності.

2.7. Виконання інших функцій відповідно до завдань і мети створення Лабораторії.

3. Структура і управління Лабораторією

3.1. Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором МАУП за пропозицією директора Інституту Соціальних наук і самоврядування.

3.2. Лабораторію очолює завідувач, який організовує роботу і несе відповідальність за зміст та результати діяльності, підтримує інноваційний пошук науково-педагогічних працівників.

3.3. Кадровий склад Лабораторії визначається штатним розкладом МАУП та затверджується наказом ректора університету.

3.4. До штату працівників Лабораторії входить як основний: завідувач лабораторії (без штатного окладу).

3.5. Викладачі, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти залучаються до роботи у складі Лабораторії на умовах трудових договорів відповідно до договорів підряду.

3.6. Для виконання окремих проектів та впровадження результатів роботи Лабораторія може створювати тимчасові творчі (трудові) колективи на контрактній основі або за трудовими угодами.

3.7. Лабораторія може організувати роботу із залученням висококваліфікованих консультантів, атестованих наукових та дослідницьких організацій, які працюють за завданням Лабораторії на договірних засадах.

3.8. Організаційне забезпечення діяльності Лабораторії та координація її роботи здійснюється за робочою необхідністю.

4. Фінансове забезпечення діяльності Лабораторії

4.1. Лабораторія не є юридичною особою і не має самостійного балансу, а у відносинах з юридичними та фізичними особами виступає від імені академії.

4.2. Лабораторія не потребує додаткового фінансування.

4.3. Лабораторія має право надавати платні послуги відповідно до встановленого в МАУП порядку.

4.4. Лабораторія має право на проведення договірних робіт за прямими договорами та міжнародними проектами, грантами відповідно до встановленого в МАУП порядку.

4.5. Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності отримує в користування від університету приміщення, сучасне офісне обладнання, інвентар та інше майно, що знаходиться на балансі академії.

4.6. Лабораторія залучає для виконання своїх завдань обладнання та устаткування організацій, установ, фірм, з якими укладені відповідні договори.

5. Організація діяльності Лабораторії

5.1. Лабораторія має право:

 • одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Лабораторії документи академії та його структурних підрозділів;
 • залучати працівників МАУП до виконання робіт у межах компетенції Лабораторії з оплатою за кошторисом Лабораторії;
 • подавати на розгляд керівництва академії пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії.

5.2. Обов’язки Лабораторії:

 • визначати стратегічну мету і завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені стратегією розвитку академії;
 • визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт;
 • формувати творчий колектив науковців;
 • брати активну участь у конкурсах та олімпіадах, у тому числі молодих науковців, аспірантів і студентів;
 • розвивати сучасні форми висвітлення діяльності Лабораторії, у тому числі засобами веб-середовища.

5.3. Лабораторія розробляє положення, плани, інструкції та ін., укладає угоди про співпрацю з науковими установами, закладами освіти з проблем дослідження із затвердженням Вченою радою.

5.4. За результатами діяльності Лабораторії організовується видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться науково-методичні заходи.

5.5. Лабораторія утворюється, реорганізується і ліквідується наказом ректора МАУП за поданням директора Інституту Соціальних наук і самоврядування.

Поділитися посиланням: