073 «Менеджмент»

Галузь знань: 07 «Менеджмент та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів. Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання менеджменту та адміністрування.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для державних та приватних бізнес-структур (вони можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Багато з них працевлаштовуються в українських банківських структурах, туристичних, рекламних і медіа-агенціях, компаніях-операторах мобільного зв’язку, центральних і регіональних органах державної влади, а окремі заснували і ведуть власну підприємницьку справу. Після завершення навчання талановита молодь обирає освітньо-науковий шлях розвитку своєї кар’єри, вступаючи до аспірантури, захищаючи кандидатські дисертації та обіймаючи викладацькі й дослідницькі посади у різних вищих навчальних закладах та наукових інституціях України. Окрім того, з метою побудови міжнародної професійної кар’єри випускники спеціальності також продовжують навчання у відомих європейських університетах. За спеціальністю «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв’язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності. Якщо ви мрієте стати директором підприємства або керувати його підрозділами, стати авторитетним спеціалістом державної установи чи створити свій власний бізнес і управляти ним – прямувати треба саме до нас!

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент туризму та готельного бізнесу;
 • Економіка та управління бізнесом;
 • Менеджмент організацій;
 • Медичний та фармацевтичний менеджмент.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;
 • прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
 • планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства;
 • організація колективної праці;
 • координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
 • організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією;
 •  регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності;
 • набування концептуальних знань, здобутих у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;
 • критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; - спеціалізовані концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи;
 • критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей; - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
 • використання іноземних мов у професійній діяльності.

Уміння:

 • розв’язання складних непередбачуваних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
 • на практиці застосовувати базовізнання з фундаментальних економічних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
 • формулювати та реалізовувати основні цілі менеджменту;
 • донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
 • здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
 • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
 • уміння управляти комплексними діями або проектами, відпо­відати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; - прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • уміння відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди;
 • здатність до подальшого навчання, що значною мірою є автономним та самостійним;
 • розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • магістр освітньо-наукового спрямування;

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • Оптова та роздрібна торгівля
 • Транспорт, складське господарство
 • Інформація та телекомунікації
 • Малий та середній бізнес
 • Операції з нерухомим майном
 • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
 • Державне управління й оборона;
 • Соціальне страхування
 • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
 • Всі види промисловості
 • Фінансова та страхова діяльність
 • Будівництво
 • Компаніях мобільного зв’язку

Випускники можуть займати такі посади (на початковому етапі їх фахової діяльності):

 • фахівці в галузі праці та зайнятості;
 • менеджер, керівник на підприємствах всіх видів;
 • менеджер з транспортної логістики;
 • менеджер з міжнародних перевезень;
 • менеджер автосервісних, авторемонтних підприємств, автосалонів;
 • начальник відділу постачання;
 • головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
 • начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • заступник директора (керівника) підприємства;
 • головний диспетчер транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
 • начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв’язок), маршруту міського транспорту;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • менеджер з транспортної логістики;
 • головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
 • начальник відділу матеріально-технічного постачання, складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.);
 • заступник директора (керівника) підприємства;
 • головний диспетчер автомобільного транспорту;
 • начальник зміни (транспорт, складське господарство;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • брокер митний;
 • інспектор з експорту;
 • менеджера з аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • менеджер з маркетингу;
 • керівник автосервісного та авторемонтного підприємства;
 • начальник відділу;
 • старший менеджер виробництва;
 • торгівельний представник;
 • адміністратор всіх видів підприємства;
 • фахівець служби матеріально-технічного забезпечення;
 • технічні та торговельні представники;
 • помічники керівників;
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
 • начальник перевантажувального комплексу;
 • керівник (менеджер) підрозділу матеріально-технічного забезпечення;
 • менеджер автосервісних, авторемонтних підприємств, автосалонів.


Спеціалізація «Управління навчальним закладом» поєднує у собі специфіку навчання адміністративному менеджменту, педагогіці, психології і дає право випускникам працювати на посадах:

 • Керівників/заступників обласних/районних/міських управлінь та департаментів освіти;
 • Директорів/заступників шкіл;
 • Завідувачів дошкільними/шкільними закладами;
 • Керівників/спеціалістів структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Державної служби якості освіти України;
 • Керівників/заступників ВУЗів, як державної форми власності, так і приватної;
 • управлінців, менеджерів, адміністраторів широкого профілю.

Підготовка за даною спеціалізацією передбачає оволодіння знаннями щодо:

 • організації діяльності сучасних закладів середньої освіти (приватних);
 • організації діяльності центрів розвитку (тренінгових центрів);
 • нормативно-правової бази регулювання закладів освіти (питань децентралізації повноважень в системі освіти);
 • управління персоналом сучасних закладів освіти (дошкільної, шкільної, професійно-технічної, вищої);
 • організації дистанційної середньої освіти;
 • забезпечення доступності різних сучасних форм освіти;
 • нових підходів до освітнього процесу в закладах середньої освіти (в тому числі у сільських школах);
 • формування сучасного мобільного та креативного педагогічного колективу (якісний підбір та формування);
 • нових підходів до контролю якості освіти тощо.


Спеціалізація: Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Можливості працевлаштування: інспектор та інструктор з туризму, організатор туристичної і готельної діяльності, фахівець з розвитку туризму та туристичного обслуговування, організатор подорожей, екскурсовод, фахівець з розвитку туризму, оргсекретар, референт в туристичних агентствах, фірмах, підприємствах; інформаційних центрах, управліннях, відділах, службах з туризму; органах державної влади та місцевого самоврядування; асоціаціях та федераціях туризму

Мета діяльності: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців у  сфері туризму та готельного бізнесу.

Серед основних завдань: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем  організації туристичної діяльності та готельного бізнесу на національному та міжнародному туристичному ринках, вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності підприємств туристичної індустрії та готельного бізнесу; досягати результативності в реалізації як цілей  туристичної організації, так і власних цілей.

Основна мета спеціальності – формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер (управитель) з туризму;
 • гід-перекладач;
 • туризмознавець;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • інспектор з туризму;
 • агент з організації туризму;
 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація "Менеджмент туризму та готельного бізнесу") дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Фахівці спеціальності 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») підготовлені для  організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи; туристичних агенціях, екскурсійних бюро, готельних підприємствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю туристичної діяльності, зокрема, Департаменті туризму та курортів України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері туризму, вищих навчальних закладів.

Поділитися посиланням: