081 «Право»

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність: 081 «Право»

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого

Освітньо-професійна програма:

 • Право.

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фокус програми: Бакалавр з права має оволодіти компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Мета освітньої програми: Сформувати у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • Знання історії права та державних інститутів.
 • Знання стандартів правничої професії.
 • Знання міжнародних стандартів прав людини.
 • Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
 • Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
 • Знання основ права Європейського Союзу.
 • Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
 • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
 • Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
 • Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
 • Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;
 • здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
 • проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
 • оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
 • узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
 • використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
 • самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
 • вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
 • викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
 • відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;
 • належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
 • вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
 • користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
 • працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
 • демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Працевлаштування: Фахівець із кваліфікацією бакалавра з права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо

Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Магістр зі спеціальності 081 «Право» підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.

Поділитися посиланням: