262 «Правоохоронна діяльність»

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»

Рівень вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого

Програма спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтована на оволодіння здобувачами вищої освіти методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку; знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку у сфері правоохоронної діяльності, публічної безпеки і порядку; розроблення і впровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Фокус програми: Бакалавр з правоохоронної діяльності має оволодіти компетентностями, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у галузі правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися  правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Кримінально-правова компетентність – здатність і готовність особи орієнтуватися в кримінально-правових нормах законів, які визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили.
 • Кримінально-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи здійснювати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
 • Адміністративно-правова компетентність – здатність і готовність особи охороняти права і свободи громадян, власність, конституційний лад України, права і законні інтереси підприємств, установ і організацій, встановлений правопорядок, зміцнювати законність, запобігати правопорушенням.
 • Адміністративно-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи регулювати суспільні відносини та визначати адміністративну відповідальність за різні правопорушення.
 • Цивільно-правова компетентність – здатність і готовність особи визначати систему правових норм, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини та здійснювати цивільно-правове регулювання суспільних відносин.
 • Цивільно-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи здійснювати процесуальний порядок розгляду і вирішення справ для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних та трудових правовідносин.
 • Господарсько-правова компетентність – здатність і готовність особи застосовувати норми права у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
 • Кримінологічна компетентність – здатність і готовність особи систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
 • Криміналістична компетентність – здатність і готовність особи застосовувати засоби, прийоми і методи збирання, дослідження, оцінки і використання доказів для розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів.
 • Компетентність у сфері інформаційно- телекомунікаційних систем – здатність і готовність особи використовувати сукупність організаційних і технічних засобів для обробки та збереження інформації.
 • Компетентність у сфері протидії насильству в сім’ї – здатність і готовність особи забезпечувати захист конституційних прав і свобод у випадках будь- яких умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • Здатність здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.
 • Здатність вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень та припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.
 • Здатність вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення.
 • Здатність здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
 • Здатність здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
 • Здатність здійснювати розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом.
 • Здатність у випадках, визначених законом, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймати рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання.
 • Здатність доставляти у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.
 • Здатність вживати заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.
 • Здатність у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснювати контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно - правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.
 • Здатність вживати заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї.
 • Здатність надавати юридичну допомогу у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Працевлаштування: Фахівці із кваліфікацією бакалавра з правоохоронної діяльності можуть знайти себе у різних напрямах правоохоронної діяльності, а саме у органах прокуратури, поліції, СБУ, митних органах, а також реалізуватися у приватній детективній діяльності тощо.

Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Магістр зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» підготовлений для роботи на посадах начальника відділу (управління), керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства тощо.

Поділитися посиланням: