Акредитація

I. Гарант

II. Освітньо-наукова програма
 
Презентація освітньо-наукової програма «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
Освітньо-наукова програма «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
Educational and scientific program «Economics» at the third (educational and scientific) level of higher education in the field of knowledge 05 «Social and behavioral sciences» in the specialty 051 «Economics»

Витяг з протоколу № 10 від 25 квітня 2019 р. засідання кафедри економіки та управління підприємством про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

Витяг з протоколу № 5 від 27 травня 2019 р. засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»


 
III. Стейкхолдери
 
1. Двігун Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, головний консультант Центру регіональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України.
Рецензія-відгук Двігун Алли Олександрівни на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
2. Левковська Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, с.н.с., завідувач відділу економічних проблем водокористування державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».
Рецензія-відгук Левковської Людмили Володимирівни на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
3. Вініченко Ігор Іванович – доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Рецензія-відгук Вінніченко Ігоря Івановича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
IV.  Навчальний план  освітньо-наукової програми «Економіка»
Навчальний план  освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
V. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Економіка»:
Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

STANDARDS FOR QUALITY ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME
 
VI. Таблиця 1. Інформація про обов’язкові компоненти ОНП
 
VII. Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів
 
VIII. Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Поділитися посиланням: