Про Академію

Меню

Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу

Корп. № 2, тел. 524-90-64, 490-95-20

Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу (ННІУЕБ) створений на базі двох провідних інститутів Міжрегіональної Академії управління персоналом (Навчально-наукового інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги та Інституту менеджменту та охорони здоров’я) та розпочав свою діяльність з 3 квітня 2017 року. Проте історія Інституту бере свій початок практично від  часу заснування Академії, тобто з 1993 року.

Директор інституту - Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, професор.

Член Ради молодих вчених при МОН України, член ГЕР НАЗЯВО за 28 галуззю знань Публічне управління та адміністрування, переможець у кількох номінаціях Всеукраїнського конкурсу Молодий вчений року 2021, сертифікований тренер з громадянської освіти, член робочих груп з розробки нормативних актів у сфері розбудови системи освіти та імплементації реформи з децентралізації влади. Автор більше 200 наукових публікацій.

Заступник директора

КАЛІНА Ірина Іванівна ‒ доктор економічних наук, доцент.

Спеціаліст із інноваційної, маркетингової, рекламної та цифровізаційної діяльності.

З 2020 р. сертифікований бізнес-тренер (коуч) з менеджменту.

У 2021 р. пройшла закордонне стажування в Університет Економіки на тему «Міжнародні гранти та дослідницькі проекти від ідеї до реалізації: практика, досвід, перспективи.» в обсязі 6 кредити (180 годин), м. Бидгощі, Республіка Польща та Фундація зустріч (Польща), Центр розвитку кар’єри ГО «Соборність» (Україна); Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) на тему: «Фандрайзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти : європейський досвід (Польща –України)», в обсязі 6 кредити (180 годин).

Автор більше 80 наукових публікацій.

Декан інституту – Мазур Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

Член Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців галузі вищої освіти. Автор більше 40 наукових публікацій.

Пріоритетні наукові інтереси: роль вищої освіти у розвитку національної економіки, діяльність у сфері маркетингу та інтелектуальної власності.

У 2022 р. пройшла закордонне стажування в WSG University in Bydgoszcz (Poland) на тему “European and Polish higher education systems: practice, experience and innovative learning methods”, 180 годин (6 кредитів).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4728-4640

https://scholar.google.com/citations?user=yn7_WcIAAAAJ&hl

Основним навчальним підрозділом Інституту є факультет денної та заочної форм навчання. На сьогодні на факультеті навчається 1615 здобувачів вищої освіти та 199 аспірантів. На денній формі навчаються 406 чол., на заочній – 1209 чол. Також Інститут здійснює навчальний процес для 111 іноземних здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, з яких 18 чол. навчаються на денній та 93 чол. – на заочній формах навчання. Позитивним в діяльності ННІУЕБ є зростання контингенту здобувачів вищої освіти.

Наразі 9 студентів 1 курсу навчаються за рахунок бюджетних коштів (денна форма: 281 спеціальність (Публічне управління та адміністрування) - 1 студент; 051 спеціальність (Економіка) - 1 студент; 242 спеціальність (Туризм) - 1 студент; 075 спеціальність (Маркетинг) - 2 студенти; 072 спеціальність (Фінанси, банківська справа та страхування) - 1 студент; 073 спеціальність (Менеджмент) - 2 студенти; заочна форма: 073 спеціальність (Менеджмент) - 1 студент).

В Інституті цілеспрямовано впроваджується комплексна модель освітнього процесу, яка включає освітні програми, навчально-методичне забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», спрямовані на формування професійних та соціально-емоційних компетентностей, що мають уможливити випереджальне реагування на зміну потреб суспільства у майбутньому з урахуванням тенденцій і перспектив розвитку бізнес-середовища, інформаційних технологій. В ННІУЕБ запроваджено принципи та орієнтири освітнього процесу: мобільність та гнучкість, міжнародна орієнтація, сертифікація за навчальними дисциплінами та освітніми програмами, практична орієнтація, емоційний інтелект, інтеграція загальних компетентностей між освітніми програмами, блоковість викладання навчальних дисциплін, модулярність та укрупнення дисциплін, акцент на індивідуальну компоненту навчання.

Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу  – це:

 • можливість отримати вищу освіту за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями: у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за  спеціальністю 051 «Економіка»; у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за  спеціальностями: 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»; у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 • потужний, професійний науково-педагогічний колектив, який дозволяє готувати економістів, маркетологів, фінансистів, обліковців та менеджерів;
 • сучасний рівень навчального процесу, що забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, практичних ситуацій і контролю;
 • використання ефективних позааудиторних форм навчання, а саме: участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних виставках реклами, маркетингу, мас-медіа, рекламних фестивалях, дискусійних круглих столах з обов’язковим залученням провідних вчених, економістів-практиків,  управлінців-практиків тощо;
 • організація навчання за сучасною європейською освітньою моделлю «викладач (вчений) – навчальне і наукове об’єднання студентів – студентська творча науково-дослідницька робота», за якої забезпечується перманентне здобування знань;
 • студентські наукові гуртки;
 • студентський колектив із розвинутим самоврядуванням;
 • створення гарних умов для дозвілля (традиційні заходи: «Посвята у першокурсники»; «Дебют першокурсника»; конкурс української студентської пісні «Осінній вернісаж»; студентський Зимовий Бал; Студентська красуня МАУП; Містер МАУП; Фестиваль художньої творчості «Артпалітра»; театралізоване шоу «Козацькі забави» до свята Покрови; фотовиставки; виставки квітів; виставки предметів побуту та страв тих національностей, які представляють студенти різних країн, що навчаються в Академії; спортивні змагання з футболу, волейболу та стріт-болу; участь у благодійних акціях (акція до Дня Святого Миколая для дітей сиріт); зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами.

Забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності в інституті здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та інших нормативних документів. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення Інститутом таких процедур і заходів (згідно із Законом):

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 •  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 •  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 •  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;
 •  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 •  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 •  інших процедур і заходів.

Головною метою функціонування системи забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності Інституту  є:

 • підтримка високого рівня і постійне вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 •  найбільш повне задоволення вимог і очікувань замовників послуг та інших зацікавлених сторін у сфері освітньої та наукової діяльності;
 • виконання вимог чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади, що стосуються сфери діяльності Академії.

При Інституті створено та ефективно діє спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Для бажаючих навчатися за третім освітньо-науковим рівнем функціонує аспірантура та докторантура.

На сьогоднішній день випусковими є вісім  кафедр Інституту, зокрема:

 • кафедра фінансів, банківської та страхової справи, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Кришталь Галина Олександрівна;
 • кафедра менеджменту, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Каліна Ірина Іванівна;
 • кафедра обліку і оподаткування, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Коваль Микола Іванович;
 • кафедра маркетингу, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Дацій Олександр Іванович;
 • кафедра економіки та управління бізнесом, завідувача кафедри – доктор економічних наук, доцент Братусь Ганна Анатоліївна;
 • кафедра управління персоналом та економіки праці, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович;
 • кафедра публічного адміністрування, завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Семенець-Орлова Інна Андріївна;
 • кафедра організації туристичної діяльності, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Кривоберець Марина Анатоліївна.

Професорсько-викладацький склад ННІУЕБ налічує 85 штатних та 18 залучених викладачів, які працюють за контрактом.

Поділитися посиланням: