Про Академію

Меню

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Корп. № 2, тел. 524-90-64, 490-95-20

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів  (ННІМЕФ) створений на базі двох провідних інститутів Міжрегіональної Академії управління персоналом (Навчально-наукового інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги та Інституту менеджменту та охорони здоров’я) та розпочав свою діяльність з 3 квітня 2017 року. Проте історія Інституту бере свій початок практично від  часу заснування Академії, тобто з 1993 року.

Директор Інституту – Якушик Іван Давидович. Доктор економічних наук, професор.

Народився в 1956р. Працював на різних посадах у вищих навчальних закладах (асистент, доцент, завідувач кафедри). Керував Науково-дослідним центром з проблем оподаткування. Був директором Департаменту податкової політики та макроекономічного прогнозування, Департаменту податкової політики та доходів бюджету, директором Департаменту фінансової статистики та аналізу бюджету, методології бухгалтерського обліку та контролю Міністерства фінансів України. Був заступником керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента України. Керував Департаментом бюджету та фінансового моніторингу Міністерства оборони України. Працював директором Навчального центру Державного комітету фінансового моніторингу. Завідував кафедрами міжнародних фінансів, міжнародної економіки, фінансів та фінансово-економічної безпеки, керував фінансово-економічним факультетом, фінансово-економічним інститутом Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України. В даний час Директор навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів МАУП.

Автор близько 150 наукових, навчально-методичних публікацій, в тому числі підручники та навчальні посібники з грифом МОН «Податкові системи зарубіжних країн», «Податки в країнах світу», «Фінанси малого та середнього бізнесу», «Міжнародна економіка» для студентів ВНЗ напряму підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародна економіка» для студентів ВНЗ усіх напрямів підготовки, «Міжнародні фінанси», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Адміністративно-правове забезпечення економічної безпеки підприємств». Монографії, видані в останні роки «Бюджетна політика», «Фінанси домогосподарств» та колективні монографії «Information systems and innovative technologies in project and program management» та «Intelligent computer-integrated information technology in project and program management».

Наукові інтереси: економіка, фінанси, податки, економічна безпека.

Основним навчальним підрозділом Інституту є факультет стаціонарних та заочних форм навчання. Заступником директора-деканом ННІМЕФ є кандидат економічних наук (2014), професор МКА, доцент (2019) Братусь Ганна Анатоліївна. На сьогодні на факультеті навчається 1288 студентів. На денній формі навчаються 186 чол.,  на заочній – 1102 чол. Також  Інститут здійснює навчальний процес для 284 іноземних студентів економічних спеціальностей, з яких 60 чол. навчаються  на денній та 224 чол. – на заочній формі навчання.

В Інституті цілеспрямовано впроваджується комплексна модель освітнього процесу, яка включає освітні програми, навчально-методичне забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», спрямовані на формування професійних та соціально-емоційних компетентностей, що мають уможливити випереджальне реагування на зміну потреб суспільства у майбутньому з урахуванням тенденцій і перспектив розвитку бізнес-середовища, інформаційних технологій. В ННІМЕФ запроваджено принципи та орієнтири освітнього процесу: мобільність та гнучкість, міжнародна орієнтація, сертифікація за навчальними дисциплінами та освітніми програмами, практична орієнтація, емоційний інтелект, інтеграція загальних компетентностей між освітніми програмами, блоковість викладання навчальних дисциплін, модулярність та укрупнення дисциплін, акцент на індивідуальну компоненту навчання.

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів – це:

 • можливість отримати вищу освіту за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями: у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за  спеціальністю 051 «Економіка»; у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за  спеціальностями: 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»; у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
 • потужний, професійний науково-педагогічний колектив, який дозволяє готувати економістів, маркетологів, фінансистів, обліковців та менеджерів;
 • сучасний рівень навчального процесу, що забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, практичних ситуацій і контролю;
 • використання ефективних позааудиторних форм навчання, а саме: участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних виставках реклами, маркетингу, мас-медіа, рекламних фестивалях, дискусійних круглих столах з обов’язковим залученням провідних вчених, економістів-практиків,  управлінців-практиків тощо;
 • організація навчання за сучасною європейською освітньою моделлю «викладач (вчений) – навчальне і наукове об’єднання студентів – студентська творча науково-дослідницька робота», за якої забезпечується перманентне здобування знань;
 • студентські наукові гуртки;
 • студентський колектив із розвинутим самоврядуванням;
 • створення гарних умов для дозвілля (традиційні заходи: «Посвята у першокурсники»; «Дебют першокурсника»; конкурс української студентської пісні «Осінній вернісаж»; студентський Зимовий Бал; Студентська красуня МАУП; Містер МАУП; Фестиваль художньої творчості «Артпалітра»; театралізоване шоу «Козацькі забави» до свята Покрови; фотовиставки; виставки квітів; виставки предметів побуту та страв тих національностей, які представляють студенти різних країн, що навчаються в Академії; спортивні змагання з футболу, волейболу та стріт-болу; участь у благодійних акціях (акція до Дня Святого Миколая для дітей сиріт); зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами.

Забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності в Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та інших нормативних документів. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення Інститутом таких процедур і заходів (згідно із Законом):

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 •  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 •  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 •  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;
 •  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 •  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 •  інших процедур і заходів.

Головною метою функціонування системи забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності Інституту  є:

 • підтримка високого рівня і постійне вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 •  найбільш повне задоволення вимог і очікувань замовників послуг та інших зацікавлених сторін у сфері освітньої та наукової діяльності;
 • виконання вимог чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади, що стосуються сфери діяльності Академії.

При Інституті створено та ефективно діє спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Для бажаючих навчатися за третім освітньо-науковим рівнем функціонує аспірантура та докторантура.

На сьогоднішній день випусковими є шість  кафедр Інституту, зокрема:

 • кафедра фінансів, банківської та страхової справи,  завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Дацій Олександр Іванович;
 • кафедра менеджменту, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Буковинська Марія Петрівна;
 • кафедра обліку і оподаткування, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент  Коваль Микола Іванович;
 • кафедра маркетингу, завідувач кафедри –  доктор економічних наук, професор Романова Лідія Василівна;
 • кафедра економіки та управління бізнесом,  заступник завідувача кафедри – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Козлова Алла Іванівна
 • кафедра управління персоналом та економіки праці, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович.

Професорсько-викладацький склад ННІМЕФ налічує 85 штатних та 18 залучених викладачів, які працюють за контрактом.

Поділитися посиланням: