Кафедра психології

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 18.

Коли ми бажаємо визначити особливості будь-якої професії, доцільно спочатку виявити, чому виникла ця професія. Це необхідно кожному з Вас ще й тому, що людина, яка обирає певну професію або спеціальність, повинна чітко усвідомлювати зміст праці за обраним фахом, особливості цієї професії.

Отже, термін «професія» у перекладі з латинської, французької мови означає «говорити публічно, заявляти, оголошувати» (Є.О.Клімов). Тобто, виникнення тієї чи іншої професії соціально зумовлено. Суспільство усвідомлює необхідність у конкретній професії, і вона оформлюється як окремий вид праці. Щодо професії психолога, то її виокремлення відбулося у ХХ сторіччі на основі соціального замовлення з боку представників різних сфер життя та праці людини, а саме: управління, освіти, оборони, спорту, а також сімейного життя.

Навіщо було робити цей запит, якщо і так, мовляв, «життя навчить»? Дійсно, найкращий учитель психології – саме життя, а її уроки людина засвоює задовго до того, як прочитає книгу про неї. У практиці живого спілкування люди засвоюють чимало психологічних законів. Адже кожний з нас є психологом, який з дитинства починає за зовнішніми ознаками (міміки, жестів, голосу, особливостям поведінки) «читати» інших людей, їх емоційні стани, і на цій основі будувати свою взаємодію з ними. Ця донаукова «житейська психологія» дає нам певні орієнтири у нашій життєдіяльності. У зв’язку з цим виникає запитання: «Чи не є психологія аналогом здорового глузду?» (Д.Майерс). На жаль, «здоровий глузд» далеко не завжди правильно віддзеркалює суттєві психологічні закономірності та особливості розвитку людини. Саме тому наш прогноз щодо поведінки людини, її вчинків часто не збігається з реальними психологічними явищами. Відомий американський соціальний психолог Д.Майерс у зв’язку з цим відзначає: «Справа не в тому, що здоровий глузд є заздалегідь помилковим. Ймовірно, що здоровий глузд звичайно правий, але вже після факту, який відбувся. З цієї причини ми легко вводимо себе в оману, думаючи, що знаємо, як це було насправді. Саме тому нам потрібна психологічна наука, яка б допомогла відділити реальність від ілюзій...» (Майерс Д. Социальная психология/ перев. с англ. – СПб: Питер, 2010  – с.45).

Отже, для правильного розуміння нашої поведінки, вчинків, характеру треба знати психологію. Що ж вивчає психологія?

Психологія – це наука, яка досліджує закономірності виникнення та розвитку психіки, психічних процесів, станів та властивостей. Психологічні особливості людини і навіть тварин здійснюють вирішальний вплив на наше життя. Саме тому знання психології та її використання є необхідною умовою розвитку кожної особистості та суспільства в цілому.

У зв’язку з цим сьогодні чітко виокремлюються психологічні професії, які диференціюють наступним чином:

  • професії, пов’язані з науковим дослідженням психологічних закономірностей, особливостей виникнення та розвитку психіки особистості, специфіки міжособистісної, міжгрупової взаємодії у соціальних групах тощо. Це – наукова або академічна психологія;
  • професії, пов’язані з викладанням психології. Викладачі психології мають на меті забезпечувати професійну підготовку психологів, підвищувати психологічну компетентність усіх інших фахівців. Адже програми підготовки управлінців, інженерів, економістів, офіцерів армії та органів внутрішніх справ, і особливо педагогів, містять психологію як навчальну дисципліну;
  • професії, пов’язані з  психологією. Метою роботи психологів є надання психологічної допомоги з розв’язання психологічних проблем клієнтів.

Щодо наукової психології, то діагностика певних психологічних проблем клієнта має дещо спільне з науковим дослідженням. А проведення психологічного консультування об’єктивно містить риси викладацької діяльності, адже тут певною мірою підвищується психологічна культура клієнта.

Проаналізуємо далі, в загальному плані, що в нашому житті потребує психологічної допомоги з боку психолога-практика. Значущою особливістю сучасного життя є поєднання високих вимог до професійної діяльності людини з «поліпрофесійністю» особистості, адже вона змушена бути здатною не тільки працювати у межах однієї професії, але й успішно, коли цього потребує життєва необхідність, опановувати інші професії.

І в такій ситуації теж можуть виникнути певні проблеми, у розв’язанні яких стає необхідною кваліфікована допомога практичного психолога.

Деякі сфери використання психології

Психологічна служба потрібна сучасній армії. По-перше, тут завданням психолога є надання психологічної допомоги юнакові з адаптації до нових (у порівнянні з родинними) умов служби: суворого режиму, необхідність підпорядковувати своє життя уставним вимогам тощо. По-друге, у сучасній армії є розповсюдженою так названа «дідівщина» – стосунки військовослужбовців, які мають певний термін спілкування із новобранцями, засновані на зневазі до їх особистості, знущання. Такі стосунки у деяких випадках призводять до виникнення в молодих солдат почуття неповноцінності, а в інших – до трагічних наслідків. Психолог-професіонал, працюючи з особистим складом військових, сприяє подоланню та попередженню цих негативних явищ.

Позитивну роль відіграє практичний психолог в органах внутрішніх справ та пенітенціарних установах. У цих сферах він потрібен як експерт, що допомагає визначити мотиви і причини злочину, виявити особливості усвідомленості або неусвідомленості вчинку правопорушника. Крім того, психолог необхідний для попередження та подолання професійної деформації особистості працівників ОВС.

Психолог у медичній сфері. Як свідчить світова практика організації охорони здоров’я, надання медичної допомоги населенню може бути якісним у наш час лише за умови широкого використання психологічних знань у практичній діяльності лікаря. Особливо це стосується клінічної медицини, яка не лише використовує психологію у практиці, а й збагачує її. У зв’язку з цим, завданням медичного психолога є підтримання психологічного здоров’я населення, попередження захворювань, діагностика патологічних станів, психокорекція, вирішення багатьох питань експертизи, соціально-трудової реабілітації хворих людей, а також  вивчення психологічних особливостей професійної діяльності медичного працівника. Медичний психолог вивчає психічні прояви хвороб, роль психіки в їх виникненні, перебіг, лікуванні, а також у зміцненні психічного та соматичного здоров’я людини. Практична ж робота психологів у медицині  спрямована насамперед, на розроблення і застосування методів психодіагностики (в цілях медико-психологічної експертизи), а також методів психотерапії. Турботою медичних психологів у клініках є також профілактика і лікування професійного вигоряння медичних працівників. Медичний психолог застосовує знання про особливості психіки пацієнтів з різними захворюваннями та людей у дитячому та похилому віці. Здійснює заходи, спрямовані на відновлення, корекцію або компенсацію порушених психічних функцій, станів, особистісного й соціально-трудового статусу хворих та інвалідів, а також осіб, які перенесли захворювання, зазнали психічної травми в результаті різкої зміни соціальних відносин, умов життя.

Важливу роль відіграє психологічна служба в системі освіти. Адже практичний психолог надає слушну допомогу не тільки дітям, яких ми виховуємо та навчаємо, їх батькам у вирішенні нагальних проблем стосунків з дітьми, а також педагогам у виробленні найбільш правильних шляхів та методів навчання й виховання.

Складно переоцінити значення психологічної служби у сфері підприємництва та бізнесу, оскільки розвиток ринкової економіки ставить перед комерційними організаціями безліч проблем психологічного характеру, а саме: розробка та сприймання реклами, забезпечення конкурентоздатності продукції, попередження та розв’язання конфліктів, створення позитивного іміджу організації, технологія ведення переговорів тощо.

Практичної психологічної допомоги та супроводу потребує управлінська праця. Це проблеми професійного відбору, розподілу, адаптації кадрів, розробки та прийняття управлінських рішень, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, удосконалення стилю керівництва тощо.

Практичний психолог сьогодні вкрай потрібен при розв’язанні проблем сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, виробленні оптимальних шляхів попередження та розв’язання сімейних конфліктів тощо.

Все більш популярним у сучасному житті стає телефон довіри, який передбачає надання кожній людині психологічної допомоги у розв’язанні найрізноманітніших проблем.

Практичний психолог є необхідним також у сфері політики, оскільки він допомагає в аналізі суспільних настроїв, інтересів різних соціальних груп суспільства, у прогнозі сприймання політичних рішень. За рекомендаціями психолога здійснюється створення політичним діячам позитивного (у т.ч. і негативного) іміджу, посиленню їх психологічного впливу на людей.

Без практичного психолога неможливо уявити собі космічну галузь. Відомо, що підготовка космонавтів, астронавтів здійснюється за допомогою психологічної служби, адже космічний політ вимагає особливої психологічної налаштованості та психологічної сумісності.

Професійний психолог-практик, допомагаючи людям успішно розв’язати їхні психологічні проблеми, сприяє зосередженню особистості на самоактуалізації, духовному розвитку.

Отже, яку б сферу життя та праці людини ми не обрали, всюди є потреба у психологічній допомозі, психологічному супроводі. Саме тому можна стверджувати, що професія психолога є необхідною у сучасному складному житті.

З 1993 року професійною підготовкою практичних психологів в Інституті займається кафедра психології.

Сьогодні у складі кафедри – відомі в Україні й за кордоном провідні психологи й молоді співробітники, об’єднані бажанням допомогти молоді стати висококваліфікованими психологами-практиками, сформувати у них необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння, що відповідають вимогам сьогодення до цієї почесної професії.

Науково-педагогічний склад кафедри психології

Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Шопша Олена Леонідівна.

Заступник завідувача кафедри Вакуліч Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Члени кафедри:

Доктор психологічних наук, професор  Грись Антоніна Михайлівна. 

Доктор медичних наук, професор  Макаренко Олександр Миколайович. 

Доктор медичних наук, доцент Коляденко Ніна Володимирівна.

Доктор медичних наук, доцент Древіцька Оксана Остапівна. 

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки, професор Чуприков Анатолій Павлович.

Кандидат медичних наук, професор Траченко Владислав Анатолійович.

Кандидати психологічних наук, доценти кафедри Туриніна О.Л., Войтенко О.В., Вус В.І., Коняєва Л.Д., Павлюк М.М., Ткачук Т.Л., Федосова Л.О., Хлонь О.М.  

Старші викладачі – Доріченко В.А., Михайлюк І.В.

 

Багато різноманітних навчальних дисциплін вивчають студенти – майбутні психологи: загальну, вікову, педагогічну, соціальну психологію, основи психологічного консультування та психокорекції, теорію і практику психотренінгу, етнопсихологію, психологію травмуючих ситуацій, нейропсихологію, психофізіологію, геронтопсихологію, дефектологію та патопсихологію, основи психотерапії, основи психосоматики, основи реабілітації, психологію масової поведінки, психологію творчості тощо.

Кафедра здійснює рівневу підготовку психологів

На першому (бакалаврському) рівні майбутні психологи вивчають основи психологічної теорії. На заняттях з практикуму по психології та на виробничій практиці у базових психологічних центрах вони набувають практичних знань й вмінь щодо роботи з клієнтами.

Магістр психології – це вищий рівень професійно-виробничої підготовки, який дає право викладати психологію у ВНЗ і працювати науковим співробітником у науково-дослідних інститутах.

У нас ви можете вступити до докторантури (стати доктором філософії в галузі психології або доктором наук). Навчання в нашому інституті дає широкі та реальні можливості для Вашого творчого зростання, професійного й особистісного вдосконалення.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у  реабілітаційних заходах та психологічній адаптації учасників АТО і членів їх сімей, переселенців і їх родин із зони військового конфлікту. 

Стало традицією проводити міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем практичної та медичної психології. За матеріалами конференції видаються наукові збірники. Крім цього, кафедра активно розвиває наукову творчість студентів, які щорічно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Результати студентських науково-практичних конференцій розміщуються в електронному журналі – «Наукові праці студентів кафедри психології». Під керівництвом викладачів кафедри працюють студентські наукові гуртки.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування – все це допомагає випускникам Інституту стати професійними психологами.

Поділитися посиланням: