Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 7.

Кафедра іноземної філології та перекладу здійснює підготовку фахівців: у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізаціями «Переклад. Англійська мова (друга мова - німецька», «Переклад. Англійська мова (друга мова – французька)»  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Бахов Іван СтепановичЗавідувач кафедри Бахов Іван Степанович, доктор педагогічних наук (13.00.04) – теорія та методика професійної освіти; доцент; професор МКА, автор 10 навчальних посібників та 120 наукових публікацій у фахових та зарубіжних наукових виданнях.

Закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов (1980 р.) за фахом «Англійська мова».

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) у Національній Академії Внутрішніх справ (Київ).

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) у Національному Педагогічному Університеті імені М. П. Драгоманова.

Учасник численних конференцій – вітчизняних та зарубіжних (США, Канада, Велика Британія, Австралія, Польща, Німеччина, Австрія, Угорщина) автор понад 150 публікацій з професійної освіти, перекладу та методики викладання, в тому числі 8 наукових публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science., автор та співавтор 7 навчальних посібників та підручників. Переможець конкурсу на кращий навчальний посібник (2009).

Член-кореспондент МАНПО (м. Москва), академік Міжнародної академії інноваційних технологій (МАІТ) (м. Кропивницький), професор МКА.

Наукові інтереси. Полікультурна освіта в Україні, США, Канаді, Австралії. Підготовка перекладачів, перекладознавство, теорія і методика викладання іноземних мов.

Нагороджений почесною грамотою Міністерства Освіти і Науки України, почесною грамотою Київської міської адміністрації.

На випусковій кафедрі працює Михайленко Валерій Васильович. доктор філологічних наук (10.02.04 – германські мови), доцент, професор кафедри іноземної філології та перекладу.

Закінчив П'ятигорський державний педагогічний інститут іноземних мов (1968 р.) за фахом «Англійська мова».

У 1973 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Московському державному педагогічному університеті.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у П’ятигорському державному університеті, у 2012 році в Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Викладач англійської мови, граматики та історії англійської мови у П'ятигорському держпедінституті іноземних мов (РФ). Доцент Івано-Франківського педінституту ім. Василя Стефаника (1976-1980). Завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (1980-2008); Завідувач кафедри сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 2008-2013). Професор кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького з 2015р.

Керівник наукової роботи аспірантів (16 захищених кандидатських дисертацій), магістрантів, студентів. Консультант докторантів; рецензент, наукових і прикладних робіт; опонент; Член Вченої ради по захисту дисертацій Київського міського педагогічного університету з 2015р.; до 2008р. – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Учасник численних конференцій – вітчизняних та зарубіжних; автор більше 500 публікацій з германістики, типології, семантики, граматики, перекладу та методики викладання, укладач словників і посібників.

Член редколегії наукових вісників ЧНУ, БДФЕУ, Прикарпатського НУ, Міжнародного збірника наукових записок із культурології (Самара, РФ). Читав лекції, перекладав; виступав з доповідями, проходив стажування в університетах Канади та США.

У 1980-90-х роках зробив значний внесок у розвиток стосунків між Україною та Канадою, а також між Україною та Сполученими Штатами Америки; у започаткування зв'язків між українськими Чернівцями та містами Саскатаун (Канада), Солт-Лейк-Сіті та Лок-Гейвен (США). Почесний громадянин міста Лок-Гейвен, штат Пенсильванія.

У 2015 та 2016 роках видав перші в Україні англо-українські глосарії. A Glossary of Linguistics and Translation Studies.-Ivano-Frankivsk: King Danylo Galytskiy University of Law, 2015. – 528 p. A Glossary of Poltical Terms on Cross-Cultural Principles: English-Ukrainian. - Chernivtsi, Druk Art, 2016-348 p.

Наукові інтереси: фахові мови, термінознавство, германістика, концептологія, перекладознавство. Автор більш як 500 наукових публікацій.

Нагороди та відзнаки. Знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти України, Подяка Міністерства фінансів України. Нагороджений Міжнародною медаллю пошани Американського бібліографічного інституту, 2003р. (World Medal Of Honor, American Bibliograpical Institute, USA, 2003); звання «Людина року – 2009» (Man Of The Year 2009 representing Ukraine). Outstanding Contributions to Country as recognized by the American Bibliograpical Institute, USA, July 17, 2009).

На випусковій кафедрі працюють кандидати філологічних наук Войтко Тетяна Владиславівна, Акімова Аліна Олександрівна, Харченко Олег Валентинович, кандидати педагогічних наук Алексєєва Олександра Вікторівна, Моцар Марія Миколаївна, Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, кандидат філософських наук Артюшенко Оксана Миколаївна, доктори філософії у галузі освіти Первушкіна Людмила Петрівна, Гончаренко Євгенія Юріївна, Камінська Ірина Тарасівна.

За час існування кафедри у складі кафедри працювали доктори філологічних наук Кияк Тарас Романович, Гамзюк Микола Васильович, кандидати філологічних наук Олійник Володимир Олександрович, Дубенко Олена Юріївна, Рудько Людмила Петрівна, Пастушенко Тетяна Володимирівна, Мірончук Тетяна Андріївна та інші.

Кафедра здійснює підготовку ерудованих фахівців у галузі філології, які володіють двома іноземними мовами, здатні розв’язувати складні проблеми у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу в процесі професійної діяльності, готові працювати у сферах діяльності, в яких вимагається професійне володіння мовами.

Кафедра бере участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах з проблем викладання іноземних мов та перекладу, тісно співпрацює з навчально-методичними центрами  „America House”, “British Council” та “Goethe Institut”.

Випускники філології – це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними та професійно-перекладацькими компетентностями в сфері державної мови, основної іноземної мови і додаткової другої іноземної мови.

Спеціальність «Філологія» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з філології та знайти перспективну роботу в державних та комерційних компаніях будь-якого профілю, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Філологи викладають в школах, працюють журналістами, очолюють PR-агенції, займаються маркетингом. Вони перекладають і редагують тексти, роблять рекламу, вчать діловому спілкуванню і красномовству співробітників різних компаній, управляють роботою веб-сайтів та блогів. Вони також працюють на посадах спічрайтерів для політиків, навчають українській мові іноземних студентів, ведуть діловодство. Філологи працюють у сферах, які потребують професійного володіння і роботи з усним і письмовим текстом.

У процесі лінгвістичної підготовки перекладачі оволодівають наступними професійно значимими компетенціями, як: семантична – здатність мобілізувати ресурси (системні знання, вміння, особистісні якості), необхідні для вилучення і передачі змісту; інтерпретативна – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для визначення контекстуального значення мовленнєвих засобів та їх трансформації; текстова – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для текстової діяльності: відтворювати текст, а також розрізняти тип, жанр і стиль тексту.

Формування на рідній мові і розвиток цих компетенцій на іноземній сприяє утворенню первинних перекладацьких навичок. Тому, базова лінгвістична підготовка є фундаментом для професійної перекладацької освіти.

Поділитися посиланням: