Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

інститут міжнародних відносин та лінгвістики

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин та соціальних наук функціонує на ринку освітніх послуг з 2000 року.

Інститут очолює Бідзюра Іван Павлович  –  доктор політичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, Української Академії політичних наук, Заслужений працівник сільського господарства України, вчений-суспільствознавець і педагог вищої школи, державний службовець і народний дипломат. Автор більше 200 наукових праць в галузях сільського господарства, державного управління та публічного адміністрування, політології, соціології та соціальної роботи.   

 

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (на базі повної середньої освіти та молодшого спеціаліста (спорідненого і неспорідненого фаху), другим (на базі бакалавра (спорідненого і неспорідненого фаху) освітніми рівнями.

Для охочих навчатися за третім (освітньо-науковим) рівнем функціонує аспірантура та докторантура за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

В інституті щорічно здобувають вищу освіту понад 1000 студентів, у т.ч. з Азербайджану, Ірану, Камеруну, Туреччини, Туркменістану, Тунісу, Грузії, Кіпру, Білорусі тощо.

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

Випускники Інституту можуть займатися такими видами діяльності: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; державного управління та адміністрування; соціальної сфери; у системі охорони здоров’я; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; займатися обробкою міжнародної інформації; дослідженнями та розробками в галузі гуманітарних та суспільних наук; дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативною та виконавчою діяльністю у міністерствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; плануванням та проведенням рекламних кампаній; представництвом у державних структурах та зв’язками з громадськістю; громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; письмовим та усним перекладом; редагуванням сайтів, рекламних, соціальних та медійних проектів, надавати освітянські філологічні послуги. Вони  йдуть у самостійне життя висококваліфікованими фахівцями. Ми впевнені, що вони всі добре працюватимуть, утверджуючи себе і нашу країну. Нові засади навчання, використання нових методик та активних їх форм, отримання належної фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми – це ті складові, що допомагають нашим студентам упевнено крокувати у складному соціальному бутті.

Багатогранним є і студентське життя. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII (розділ VII, ст. 40), в інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, різноманітних художніх конкурсів, систематично відвідують театри, арт-майстерні, виставки. Студенти мають можливість реалізувати себе в 22 спортивних секціях. Вже стали традиційними конкурси авторської пісні, «Міс МАУП» та «Містер МАУП», святкування Покрови Пресвятої Богородиці, Дня студента, Нового року, змагання з шахів, волейболу, баскетболу, міні-футболу, аеробіки та ін.

Науково-педагогічний колектив Інституту здійснює науково-дослідну діяльність, спрямовану на розробку й вирішення як внутрішніх, так і сучасних міжнародних проблем розвитку України, поза межами якої не залишаються і студенти Інституту. Разом із своїми наставниками вони організовують конференції, семінари, круглі столи, відвідують лекції, в яких беруть участь гості Інституту – відомі діячі науки України та інших країн світу.

У структурі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук діють 10 кафедр, серед яких – 8 випускових. 

Викладацький склад кафедр сьогодні – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями. 

Науково-педагогічний склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та витребуваності наших випускників на ринку праці. 

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.

Науково-педагогічні працівники Інституту постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Спільно з інститутом в Академії щорічно презентується понад 150 нових найменувань науково-практичних та науково-методичних розробок. Загальний річний педагогічний ресурс навчального часу кафедр становить більше 40 тис. годин.

Навчальні плани підготовки фахівців поєднують фундаментальні дисципліни з практичною підготовкою, що дає змогу готувати професіоналів високої компетентнісної кваліфікації. Свої теоретичні знання, навички аналітичної роботи та прикладних досліджень студенти інституту адаптують під час проходження навчальної, виробничої, переддипломної, асистентської, виробничо-стажерської, дипломної, науково-дослідної та педагогічної практик.

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедр:

Кафедра

Галузь знань

Спеціальність

Міжнародних відносин та організації туристичної діяльності

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації:

Міжнародні відносини і дипломатія країн Європейського Союзу

24 Сфера обслуговування

 

 

 

242 Туризм

Спеціалізації:
Міжнародний туризм
Організація туристичної діяльності

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Спеціалізація:
Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Професійної освіти та управління навчальним закладом

1801 Специфічні категорії

 

01 Освіта

8.18010020 Управління навчальним закладом

 

015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)

Спеціалізації:

Управління навчальним закладом

Іноземної філології та перекладу

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Спеціалізації:

Переклад Англійська мова (друга мова – французька)

Переклад Англійська мова (друга мова – німецька)

Політології, соціології та соціальної роботи

23 Соціальна робота

 

 

231 Соціальна робота

Спеціалізації:

Соціально-правова робота

05 Соціальні та поведінкові науки

 

054 Соціологія

Спеціалізації:

Соціологія управління та паблік-рілейшнз

 

052 Політологія

Спеціалізації:

Політологія міжнародних відносин

Психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Спеціалізації:

Медична психологія

Практична психологія

Публічного адміністрування

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація:

Державна служба

Українознавства, православ’я та теології

Не є випусковою

При Інституті діють такі структурні підрозділи:

- Центр з організації підготовки офіцерів запасу і військового обліку. Студентам, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу та атестовані до офіцерського складу, присвоюється військове звання «молодший лейтенант» запасу.

- Центр практичної психології

- Центр перекладу.

Поділитися посиланням: