Про Академію

Меню

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права

Кафедра адміністративного права була заснована у 1996 році . У лютому 2017 році  її було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та банківського права

Склад кафедри налічує 9 штатних науково педагогічних працівників та 22 сумісника

Завідувач кафедриАнуфрієв Микола Іванович, доктор юридичних  наук, професор (корп. 7, каб. 202, вн. тел. 13-51).

Заступник завідувача кафедри Бортник Валентин Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доктор наук у галузі права, професор Міжнародної кадрової академії  (корп. 7, каб.202 , вн. тел. 13-51 )

Провідний фахівець кафедри - Валуєва Марія Михайлівна (корп. 7, каб.202, вн. тел. 13-51 )

За кафедрою закріплено 25 дисциплін. Основними дисциплінами кафедри є: « Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна відповідальність», «Фінансове право України», «Банківське право України».

Науково-методична робота кафедри

Кафедрою адміністративного, фінансового та банківського права  проводяться дослідження відповідно до календарного плану науково-дослідних робіт Академії з виконання кафедральної науково-дослідної теми на термін з 2016-2020 рр. За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень науково-педагогічним складом кафедри готуються і видаються наукові статті і тези доповідей у фахових журналах і збірниках наукових праць.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно оновлює і вдосконалює навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання та конкурентоспроможності випускників.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін.

При кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Актуальні проблеми адміністративного,фінансового та банківського права» (керівник Бортник В.А.), на заняттях якого студенти обговорюють сучасні проблеми адміністрування в Україні та проблеми світових фінансових систем. Під час засідань гуртка студенти набувають досвіду підготовки тез доповідей та наукових статей.

За результатами наукових досліджень 2012-2017 роках науково педагогічним складом кафедри опубліковано понад 60 наукових праць  з них понад 35 статей та більше 20 тез, доповідей на міжнародних та наукових конференціях, а також видано 10 навчальних посібників.

Кафедральна наукова тема «Теоретико-правові засади становлення владування в Україні»

Навчально-наукова робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

  • основні проблеми адміністративного, права України;
  • основні проблеми фінансового та банківського права України;
  • адміністративно правову діяльність України на сучасному етапі її розвитку ;
  • зв'язок адміністративного, фінансового та банківського права з іншими галузями права;
  • зв'язок адміністративного, фінансового та банківського права з міжнародними правовими системами за цими напрямами;
  • ознайомлення студентів з особливостями основними поняттями,  категоріями, інститутами та галузями адміністративного, фінансового та банківського права;

На кафедрі адміністративного, фінансового та банківського права спільно з кафедрою управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності створена Наукова школа під керівництвом завідувача кафедри, доктора юридичних наук, професора Заросило Володимира Олексійовича за науковим напрямом: «Адміністративно правове забезпечення функціонування державного механізму на основі загально - демократичних принципах» за час функціонування школи підготовлено 10 кандидатів наук  за спеціалізацією 12.00.07 адміністративне, фінансове та інформаційне право, а також 3 доктора юридичних наук за цією ж спеціальністю. Науково – дослідною роботою займаються 6 докторів юридичних наук, та 15  кандидатів юридичних наук. Також в Науковій школі є 10 аспірантів та задіяні студенти Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого.

Поділитися посиланням: