Меню

Навчально-науковий інститут права

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого,
корпус № 7, телефон: 490-95-21

Інститут заснований у 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 р., протокол №14 та наказом Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 1994 р. №310. Інститут створювався за участю Національної Академії служби безпеки України.

У 2001 році збудовано корпус №7 Інституту права. Який має загальну площу 2850,2 кв.м., аудиторний фонд 1280 кв.м. з них: 3 потокові аудиторії на 150-200 місць кожна. 14 аудиторій для практичних занять на 30-60 місць.

Литвиненко Віктор Іванович

Інститут очолює Литвиненко Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (тел.: 490-95-21 вн.тел.: 12-31). Народився 30.09.1952р. у м. Кіровоград. У 1978 році закінчив Кіровоградський педагогічний інститут; у 1984 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова; у 1989 році закінчив Академію МВС СРСР; у 2004 році закінчив Інститут інтелектуальної власності і права. З 1974 по 2005 роки проходив службу в органах внутрішніх справ (має звання: генерал-лейтенант міліції). З 28.02.2012р. обіймає посаду директора Інституту права.

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП здійснює, відповідно ліцензованих обсягів, підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

«Правознавство» (спеціалізації: «Комерційне та трудове право», «Фінансове та банківське право», «Міжнародне комерційне право», «Цивільне право та право інтелектуальної власності») фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр;

«Правоохоронна діяльність» (спеціалізації: «Приватна детективна діяльність», «Безпека діяльності організацій та установ») фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і спеціаліст;

«Управління фінансово-економічною безпекою» фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (кваліфікація: «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»).

При інституті створено та ефективно діють дві спеціалізовані вчені ради:

 • Спеціалізована вчена рада Д 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».
 • Спеціалізована вчена рада Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

В Інституті права відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично-консультаційний цент «Центральна юридична клініка».

Високопрофесійні кадри професорсько-викладацького складу кафедр, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах.

У складі Інституту права діють сім кафедр:
КафедраГалузь знань, спеціальністьCпеціалізація
Адміністративного, фінансового та банківського права 08 Право

081 Право
Фінансове та банківське право
Господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін 08 Право

081 Право
Комерційне та трудове право
Цивільне право та право інтелектуальної власності
Нотаріальна діяльність
Конституційного права, історії та теорії держави і права 08 Право

081 Право
Правнича освіта
Міжнародного права та порівняльного правознавства 29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право
Міжнародне комерційне право
Управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності 08 Право

081 Право
Адвокатська діяльність
Приватна діяльність з виконання рішень
Антикорупційна діяльність
Детективна діяльність
26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність
Безпека діяльності організацій та установ
Приватна детективна діяльність
07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент
Управління фінансово-економічною безпекою
Напрями навчання

Галузі знань, напрями підготовки та спеціализації Інститута.

 • «Правознавство»

  Сфера діяльності фахівця з правознавства пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та міжнародного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

  Фахівець-правознавець повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; давати кваліфіковані висновки та консультації.

  Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховування громадян, проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

  Наші випускники мають право працювати на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах прокуратури; в правоохоронних органах; в митних та фіскальних органах; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в адвокатурі; в юридичних службах підприємств усіх форм власності; в юридичних навчальних закладах.

  Згорнути ↑
 • «Правоохоронна діяльність»

  Сфера діяльності фахівця з правоохоронної діяльності пов’язана з діяльністю як державних так і приватних органів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян. В правоохоронної діяльності є декілька аспектів, які мають знати випускники. До них відносяться: діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, СБУ, податкової міліції та ряду інших державних структур спрямованих на виявлення, запобігання та розслідування злочинів, забезпечення охорони учасників судового процесу, забезпечення національної безпеки , правопорядку та охорони державного кордону.

  Для фахівців з правоохоронної діяльності необхідно вміти тлумачити та застосовувати законодавство, правильно кваліфікувати юридичні факти і на основі такої кваліфікації складати відповідні підзаконні акти, протоколи та інші документи з практичного застосування права.

  Основна ознака правоохоронної діяльності полягає в її властивості охороняти права фізичної або юридичної особи публічно встановленими процедурами. Способи здійснення правоохоронної діяльності складаються із спеціально встановлених юридичних процедур, таких як подання позову, звернення, опитування, допит та ін. Порушення посадовими особами правоохоронних органів встановлених процедур визнають істотним порушення процесуального законодавства, тому випускники повинні чітко знати та дотримуватися вимог встановлених процедур.

  Наші випускники мають право працювати на посадах, які вимагають наявність вищої юридичної освіти: в правоохоронних органах, органах державної виконавчої влади, в судах, в фіскальних й митних органах та в органах нотаріату, адвокатури і службах безпеки підприємств усіх форм власності, а також в приватних детективних агенціях

  Згорнути ↑
 • «Управління фінансово-економічною безпекою»

  Розв’язання проблеми організації безпеки підприємств у нашій державі відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань на всіх рівнях, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з фінансово-економічної безпеки.

  В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює насамперед площину управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців певних знань з управління, економіки, права.

  На навчання за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» приймаються громадяни України, які мають базову (рівень бакалавра за напрямами підготовки галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент», «Право», «Інформаційна безпека») або повну вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

  Протягом навчання слухачі програми отримують ґрунтовну підготовку з основ національної безпеки України, організації та управління фінансово-економічною безпекою, організації інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки, конкурентної розвідки, корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання, сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захистом комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою тощо.

  Магістр з управління фінансово-економічною безпекою – це фахівець вищої ланки управління, який вміє:

  • розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму розвитку підприємства;
  • формувати колективи та забезпечувати їхнє ефективне функціонування, використовуючи неформальні методи управління, попереджувати конфліктні ситуації;
  • створювати та контролювати діяльність операційної системи управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в цих системах;
  • розробляти плани та програми забезпечення безпеки в різних видах діяльності та здійснювати оперативне прикриття в даних системах;
  • разом з іншими фахівцями готувати необхідні розрахунки, аналізи та економічні обґрунтування розроблених проектів, ідей та планів діяльності компанії та її безпеки.

  Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники програми можуть займати такі посади: професіонал із фінансово-економічної безпеки, професіонал із корпоративного управління, відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи), експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, консультант з економічних питань, фахівець із фінансово-економічної безпеки, фахівець з організації майнової та особистої безпеки тощо.

  Також випускники магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу – суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах у підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

  Згорнути ↑