Меню

Кафедра філософії та політології

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінети 10 і 10а.

Кафедра філософії та політології створена у складі Українсько-Азербайджанського Інституту соціальних наук і самоврядування ім. Г. А. Алієва у вересні 2016 р. шляхом об’єднання кафедри філософії цього ж інституту, яка працювала з 2006 р., та кафедри політології, що з 1999 р. перебувала у складі Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса.

Кафедра забезпечує викладання філософських дисциплін в усіх інститутах МАУП, а також готує студентів зі спеціальностей: «Політичний менеджмент та державне управління», «Політологія міжнародних відносин», «Політичний маркетинг та паблік рилейшнз». Під час навчання студенти проходять практику в органах державної влади, громадських організаціях, офісах політичних партій. Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Випускники кафедри можуть розпочати власну політичну кар’єру або працювати політ-технологами, радниками з політичних питань, політичними аналітиками та експертами, прес-секретарями в державних установах та політичних партіях.

У навчальному процесі сучасного університету філософські дисципліни займають особливе місце, оскільки спрямовані на формування світогляду студента, визначаючи в ньому не лише майбутнього фахівця, але й високоосвічену людину та громадянина. На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як: «Філософія», «Політологія», «Соціальна філософія», «Логіка», «Теорія пізнання», «Етика», «Естетика», «Культурологія», «Історія української культури», «Філософія політики», «Філософія психології», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень», «Методика та організація наукових досліджень», «Гуманітарний чинник у світовій політиці», «Паблік рилейшнз», «Практична політологія», «Політична думка в Україні», «Інститут президентства», «Сучасний парламентаризм», «Політичний аналіз і прогнозування», «Політичний маркетинг», «Політична етнологія», «Політика і релігія» та ін.

Кафедру очолює доктор філософських наук Мєлков Юрій Олександрович, автор більше ніж 100 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві з А. В. Толстоуховим і І. Г. Парапан; англійське видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); коло наукових інтересів – філософія сучасної науки, практична філософія, філософія демократії.

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології представлений фахівцями у різних галузях філософського та політологічного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 200 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки;

Бідзюра І. П. – доктор політичних наук, професор, Академік Академії соціальних технологій та місцевого самоуправління (м. Москва), Української Академії наук, голова «Асоціації сільської талановитої молоді»; є спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму;

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство;

Дікарєв О. І. – кандидат політичних наук, професор кафедри; викладає дисципліни: «Політична культура та етика», «Політична теорія держави», «Ситуаційний аналіз в політиці»;

Костюк Т. О. – заступник завідувача кафедри, кандидат політичних наук, доцент; дипломований спеціаліст з міжнародних відносин та перекладу; вивчає актуальні проблеми сучасного парламентаризму, політичних ідеологій, новітніх  революцій, аналізу та прогнозування;

Нич Т. В. – кандидат філософських наук, доцент, автор бл. 20 наукових и науково-методичних робіт, наукові інтереси: історія філософії, українська філософія, методологія наукових досліджень;

Пальм Н. Д. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників: «Этика и эстетика» (2004, співавтор Т. Є. Гатало), «Історія української культури» (2012, співавтор Т. Є. Гатало); наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства;

Проскулікова Л. Н. кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу;

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрямки наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка;

Пустовіт О. В. – кандидат фізико-математичних наук, професор, автор бл. 80 наукових праць, у тому числі навчальних посібників «Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра» (2006), «История европейской культуры» (2012, 2-е вид.), «Введение в логику» (2013), монографії «Пушкин и западноевропейская философская традиция»; наукові інтереси: культурологія, логіка, етика, естетика, пушкіністика, моцартознавство;

Слободян С. І. – доктор філософії в галузі політології, доцент кафедри; постійний активний учасник проведення виборчого процесу усіх рівнів; сфера наукових інтересів: громадянське суспільство; політичне життя і політичний процес;

Чиркова O. A. – кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави.