Про Академію

Меню

Кафедра медичної психології та психокорекції

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінет № 10.

Медична психологія розглядає психологічні аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого. Вона вивчає психічні прояви хвороб, роль психіки в їх виникненні, перебігу, лікуванні, а також у зміцненні психічного та соматичного здоров’я людини.

Зв’язки психології та медицини настільки тісні, що для психологів, що працюють у цій сфері, медичні знання абсолютно необхідні. Водночас медики все більш і більш усвідомлюють необхідність психоло-гічних знань для успішної лікувальної роботи. Таким чином, медична психологія — це сфера наукових знань і практичної роботи, яка в однаковій мірі належить як медицині, так і психології. При розробці проблем медичної психології об’єднуються зусилля психологів, фізіологів, лікарів. Актуальність медичної психології визначається основним положенням медицини про те, що лікар повинен лікувати не хворобу, а хворого. Медична психологія, як галузь прикладної психології, виділилася в самостійну науку тільки в XX столітті. Важливий внесок у розвиток медичної психології внесли 3. Фрейд, Е. Кречмер, В. М. Бехтерєв, С. С. Корсаков, Г. І. Россолімо. Першими практичними психологами в медицині ставали лікарі. Як лікарі-невропатологи або психіатри починали працювати 3. Фрейд, Е. Кречмер, Г. Роршах,      В. М. Бехтерєв, П. Б. Ганнушкіна і інші медичні психологи.

Практична робота психологів у медицині була спрямована насамперед, на розроблення і застосу-вання методів психодіагностики (в цілях медико-психологічної експертизи), а також методів психотерапії. Турботою медичних психологів у клініках є також профілактика і лікування професійного вигоряння медичних працівників. Основними методами медико-психологічного вивчення хворого були клінічна бесіда і експериментально-психологічне дослідження душевнохворих. Герман Роршах (1884-1922) розробив проективну методику психодіагностики.

Основними методами психотерапії були сугестивні, психагогічні, психоаналітичні (Кречмер, 1998). Сугестивні методи полягали у використанні навіювання під час сну або під гіпнозом. Під психагогічними методами малося на увазі все, що пов’язано з вихованням, вправою і працетерапією. На початку XX століття сформувався новий напрямок медичної психології, створений З. Фрейдом, — психоаналіз. Цей метод виник з досвіду лікування істеричних станів і стосувався переважно клініки неврозів, психоло-гічного аналізу невротичних проявів та їх психотерапії. Серед учнів і послідовників З. Фрейда були видні психотерапевти та медичні психологи. Згодом деякі частково розійшлися з ним у поглядах і створили власні напрямки в психотерапії та психології. Найбільш відомі з них К. Г. Юнг і А. Адлер.

У розвитку медичної психології велике значення мало виникнення лабораторій експериментальної психології при клінічних психоневрологічних установах. З 1890 р. під керівництвом П. Жане працювала лабораторія в найбільшій психіатричній клініці Франції в Сальпетрієр. Практична робота в психіатрії, дослідження душевного життя людини були головним напрямком її діяльності. У той же час П. Жане був прекрасним організатором, що сприяв розвитку клінічної психології в Україні.

У 30-х і 40-х роках вийшов у світ ряд важливих робіт з експериментально-психологічного дослідження мовлення, мислення (Л.С. Виготський, А.Г. Іванов-Смоленський, М.С . Лебединський та ін), емоційно-вольової сфери (А. Р. Лурія), впливу на працездатність, відносин нервово-психічних хворих до праці (В. Н. Мясищев та ін) і деяких інших розділів медичної психології.

Кафедра медичної психології та психокорекції МАУП заснована у 2002 році, відбрунькувавшись від кафедри загальної психології. Основними завданнями кафедри є ознайомлення студентів з основами психіки особис-тості на базі курсів анатомії та еволюції центральної нервової системи, фізіології центральної нервової системи та вищої нервової діяльності. Студент повинен засвоїти взаємовпливи психіки особистості і хвороби, іншими словами основи соматопсихології, внутрішньої картини хвороби та психосоматики. Відомо, що близько 70% хворих звертаються до лікувально-профілактичних закладів у стані повного соматичного здоров’я. Отже, вони потребують саме психологічної допомоги.

Студент засвоює знання про особливості психіки пацієнтів з різними захворюваннями та людей у дитячому та похилому віці. Цілий блок знань розміщені у розділах адиктології (науки про психічну та фізичну залежність), віктимології (науки про психіку жертви злочину чи іншого психологічного впливу). В останні роки велику увагу кафедри привертають методи психопрофілактики, психотерапії та психо-кореції, а саме методи арт-терапії, методи психологічного впливу на людину та на натовп (психологія брахіології), методи невербальної та вербальної психодіагностики (психологія профайлінгу), методи дитячої та сімейної психології, геронтопсихології, перинатальної психології, гіпнології. Окремий блок знань у галузі медичної психології - консультативно-розвивальна технологія, що вже набула неабиякої популярності у країнах Європи. Цей розділ медичної психології спираючись на психофізіологічні меха-нізми мислення та пам’яті здатен навчити студентів розвивальними засобами з учня середніх здібностей зробити високоінтелектуального і здібного до навчання індивіда. За період з 2011 до цього часу кафедра запровадила, вперше в Україні, окрему підготовку студентів за спеціалізаціями: медичний психолог, геронтопсихолог, арт-психолог, психолог перинатолог, дитячий психолог, сімейний психолог, психолог психоаналітик, психолог гіпнолог, психолог профайлер, психолог брахіолог, психолог консультативно-розвивальної технології, психолог- реабілітолог, психолог кризових ситуацій. Останні два напрями пов’язані зі складною ситуацією на сході України і необхідністю надання медико-психологічної допомоги, учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям.

У науковому плані кафедра культивує напрямок вивчення впливу на психіку людини психологічних та непсихологічних чинників. Окрім того, кафедра вперше опрацювала комп’ютерну програму і метод, який здатен оцінити біля 140 показників функціональної діяльності обох півкуль великого мозку і побудувати його психофізіологічний портрет. Метод, використаний в динаміці, розкриває неабиякі переспективи для скринінгу засобів та впливів, які так чи інакше можуть змінити діяльність мозку та окремих його структур.

Отже, надбання кафедри вкрай потрібні науці медичній психології, практиці та освіті.

Кафедру медичної психології та психокорекції МАУП очолює з червня 2011 року доктор медичних наук, академік Української Технологічної Академії, доцент Руль Юрій Володимирович. Щорічно викладачами кафедри видається понад 50 навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників. На кафедрі працюють: доктор медичних наук, заслужений діяч науки, професор Чуприков А. П., доктор медичних наук, доцент Древицька О. О., доктор психологічних наук, професор МКА,доцент Багрій Я. Т., доктор психологічних наук, професор МКА, Медвін Ю. О., кандидат медичних наук, лауреат Державної премії, доцент Траченко В. А., кандидат медичних наук, доцент Буцька Л. В., доктор філософії у галузі психології, професор МКА, доцент Вакуліч Т. М., кандидат психологічних наук, доцент Федосова Л. О., кандидат психологічних наук, доцент  Чуприкова О. Г., старші викладачі: Федік І. В., Кирилюк Ю. В., Стойков І. Ю., Завгородня В. В., викладач Карачевська О. Л.

ТРАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Закінчив Вінницький медінститут за освітою лікар-лікувальник-хірург, онко-уролог, сексопатолог, психофізіолог, фаховий спеціаліст з соціальної ТРАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧгігієни та охорони здоров’я.
Має наукові ступені, звання та посади: кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доктор філософії в галузі медицини, професор кафедри психології, дійсний член (академік) УАННП.
Працює в медичній галузі з 1968 року, займається науковою та педагогічною діяльністю з 1978 року. Загальний стаж роботи – 54 роки.
Окрім лікувальної, наукової та педагогічної діяльності активно займається науково-освітньою, санітарно гігієнічною і психологічною просвітницькою діяльністю серед студентів, співробітників та населення.
Автор більше 100 публікацій.
Нагороджений Державною відзнакою «Відмінник охорони здоров’я».

Базами виробничої практики кафедри є ТМО «Психіатрія», 9-а дитяча лікарня м. Києва та Київська регіональна митниця.

При кафедрі успішно функціонує профільний електронний науковий журнал з доступом з сайту МАУП «Медична психологія» (головний редактор доц. Руль Ю. В.), де експонуються наукові праці викладачів, студентів та учнів підопічних шкіл.

З 2014 року почали діяти платні курси (30 акад годин) з 110 напрямків. Проводяться курси з психології профайлінгу та гіпнології.

При кафедрі діють три наукових студентських гуртка (керівники доц. Руль Ю. В., доц. Федосова Л. О., ст. викл. Стойков І. Ю.). Проводяться наукові викладацько-студентські конференції. У конференціях беруть участь слухачі старших класів гімназії та шкіл м. Києва. З тезами, статтями цих конференцій можна ознайомитись до і після конференції у електронному журналі кафедри «Медична психологія».

Кафедра бере активну участь у волонтерському русі з надання психологічної допомоги постраждалим в АТО та членам їх сімей (доц. Вакуліч Т. М., доц. Федосова Л. О., доц. Буцька Л. В., ст. викл. Кирилюк Ю. В. та 8 студентів).

Кафедра активно готує науковців-докторів філософії у галузі медичної психології та докторів психоло-гічних наук. У 2014-2015 рр. захистили дисертації на вчений ступінь доктора психологічних наук доц. Багрій Я. Т. (консультанат проф. Чуприков А. П.), Медвін Ю. О. (консультант доц. Руль Ю. В.). Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філософії у галузі медичної психології захистив Сиротін А. С. Дисертацію на ступінь доктора психологічних наук виконує Чухраєв М. В. (консультант  доц. Руль Ю. В.), на здобуття вченого ступеня доктора філософії у галузі медичної психології виконують при кафедрі пошукачі: Уніченко А. В. (керівник проф. Чуприков А. П.), Науменко О. П., Кирилюк Ю. В., Федік І. В., Дядченко І. В., Дяконова М. Ю., Малишенко О. С., Іверова М. В., Кравченко А. М., Губарєва М. О., Хмелєвський А. Г., Ковальчук І. Г. (керівник Руль Ю. В.)

Поділитися посиланням: