Меню

Кафедра загальної психології

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінет № 1.

Коли ми бажаємо визначити особливості будь-якої професії, доцільно спочатку виявити, чому виникла ця професія. Це необхідно кожному з Вас ще й тому, що людина, яка обирає певну професію або спеціальність, повинна чітко усвідомлювати зміст праці за обраним фахом, особливості цієї професії.

Отже, термін «професія» у перекладі з латинської, французької мови означає «говорити публічно, заявляти, об’являти» (Є.О.Клімов). Тобто, виникнення тієї, чи іншої професії соціально обумовлено. Суспільство усвідомлює необхідність у конкретній професії, і вона оформлюється як окремий вид праці. Щодо професії психолога, то її виокремлення відбулося у ХХ сторіччі на основі соціального замовлення з боку представників різних сфер життя та праці людини, а саме: управління, освіти, оборони, спорту, а також сімейного життя.

Навіщо було робити цей запит, якщо і так, мовляв, «життя навчить»? Дійсно, найкращий вчитель психології — саме життя, а її уроки людина засвоює задовго до того, як почитає книгу про неї. У практиці живого спілкування люди засвоюють чимало психологічних законів. Адже, кожний з нас є психологом, який з дитинства починає за зовнішніми ознаками (міміки, жестів, голосу, особливостям поведінки) «читати» інших людей, їх емоційні стани, і на цій основі будувати свою взаємодію з ним. Ця донаукова «житейська психологія» дає нам певні орієнтири у нашій життєдіяльності. У зв’язку з цим виникає запитання: «Чи не є психологія аналогом здорового глузду?» (Д.Майерс). На жаль, «здоровий глузд» далеко не завжди правильно віддзеркалює суттєві психологічні закономірності та особливості розвитку людини. Саме тому, наш прогноз щодо поведінки людини, її вчинків часто не збігається з реальними психологічними явищами. Відомий американський соціальний психолог Д.Майерс у зв’язку з цим відзначає: «Справа не в тому, що здоровий глузд є заздалегідь помилковим. Ймовірно, що здоровий глузд звичайно правий, але вже після факту, який відбувся. З цієї причини ми легко вводимо себе в оману, гадаючи, що знаємо як це є було насправді. Саме тому, нам потрібна психологічна наука, яка б допомогла відділити реальність від ілюзій...» ( Майерс Д. Социальная психология/ перев. с англ.— СПб: Питер, 2010 —с.45).

Таким чином, для правильного розуміння нашої поведінки, вчинків, характеру треба знати психологію. Що ж вивчає психологія?

Психологія — це наука, яка досліджує закономірності виникнення та розвитку психіки, психічних процесів, станів та властивостей. Психологічні особливості людини і навіть тварин здійснюють вирішальний вплив на наше життя. Саме тому знання психології та її використання є необхідною умовою розвитку кожної особистості та суспільства в цілому.

У зв’язку з цим, сьогодні чітко виокремлюються психологічні професії, які диференціюють наступним чином:

  • професії, пов’язані з науковим дослідженням психологічних закономірностей, особливостей виникнення та розвитку психіки особистості, специфіки міжособистісної, міжгрупової взаємодії у соціальних групах тощо. Це — наукова або академічна психологія;
  • професії, пов’язані з викладанням психології. Викладачі психології мають на меті забезпечувати професійну підготовку психологів, підвищувати психологічну компетентність усіх інших фахівців. Адже, програми підготовки управлінців, інженерів, економістів, офіцерів армії та органів внутрішніх справ, і особливо педагогів, містять психологію як навчальну дисципліну;
  • професії, пов’язані з практичною психологією. Метою роботи практичних психологів є надання психологічної допомоги всім людям з розв’язання їх психологічних проблем. Можна стверджувати, що в роботі практичних психологів, або, як справедливо називає їх В.Г.Панок, практикуючих психологів є риси наукової психології та її викладання.

Щодо наукової психології, то діагностика певних психологічних проблем клієнта, яка є невід’ємною частиною його діяльності, має дещо спільне з науковим дослідженням. А проведення психологічного консультування об’єктивно містить риси викладацької діяльності, адже тут певною мірою підвищується психологічна культура клієнта.

Проаналізуємо далі, в загальному плані, що в нашому житті потребує психологічної допомоги з боку практикуючого психолога.

Значущою особливістю сучасного життя є поєднання високих вимог до професійної діяльності людини з «поліпрофесійністю» особистості, адже вона змушена бути здатною не тільки працювати у межах однієї професії, але й успішно, коли цього потребує життєва необхідність, опановувати інші професії.

І у такій ситуації теж можуть виникнути певні проблеми, у розв’язанні яких стає необхідною кваліфікована допомога практичного психолога.

Деякі сфери використання практичної психології.

Психологічна служба потрібна сучасній армії. По-перше, тут завданням психолога є надання психологічної допомоги юнакові з адаптації до нових ( у порівнянні з родинними) умов служби: суворого режиму, необхідність підпорядковувати своє життя уставним вимогам тощо. По-друге, у сучасній армії є розповсюдженою так названа «дідівщина» — стосунки військовослужбовців, які мають певний термін спілкування із новобранцями, засновані на зневазі до їх особистості, знущання. Такі стосунки у деяких випадках призводять до виникнення в молодих солдат почуття неповноцінності, а в інших — до трагічних наслідків.

Психолог-професіонал, працюючи з особистим складом військових, сприяє подоланню та попередженню цих негативних явищ.

Позитивну роль відіграє практичний психолог в органах внутрішніх справ та пенітенціарних установах. У цих сферах він потрібен як експерт, що допомагає визначити мотиви і причини злочину, виявити особливості усвідомленості або неусвідомленості вчинку правопорушника. Крім того, психолог необхідний для попередження та подолання професійної деформації особистості працівників ОВС.

Важливу роль відіграє психологічна служба в системі освіти. Адже, практичний психолог надає слушну допомогу не тільки дітям, яких ми виховуємо та навчаємо, їх батькам у вирішенні нагальних проблем стосунків з дітьми, а також педагогам у виробленні найбільш правильних шляхів та методів навчання й виховання.

Важко переоцінити значення психологічної служби в сфері підприємництва та бізнесу, оскільки розвиток ринкової економіки ставить перед комерційними організаціями безліч проблем психологічного характеру, а саме: розробка та сприймання реклами, забезпечення конкурентноздатної продукції, попередження та розв’язання конфліктів, створення позитивного іміджу організації, технологія ведення переговорів тощо.

Практичної психологічної допомоги та супроводу потребує управлінська праця. Зазначимо, наприклад, проблеми професійного відбору, розподілу, адаптації кадрів, розробки та прийняття управлінських рішень, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, удосконалення стилю керівництва тощо.

Практичний психолог сьогодні вкрай потрібен при розв’язанні проблем сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, виробленні оптимальних шляхів попередження та розв’язання сімейних конфліктів тощо.

Все більш популярним у сучасному житті стає телефон довіри, який передбачає надання кожній людині психологічної допомоги у розв’язанні найрізноманітніших проблем.

Практичний психолог є необхідним, також, у сфері політики, оскільки, за допомогою до нього звертаються як майбутні депутати Верховної Ради, так і інші політичні діячі. Він допомагає їм у аналізі суспільних настроїв, інтересів різних соціальних груп суспільства, у прогнозі сприймання ними певних політичних рішень. За рекомендаціями психолога здійснюється створення політичними діячами позитивного, привабливого для оточуючих іміджу, що сприяє посиленню психологічного впливу його особистості на людей з метою реалізації певних ідей, втілення їх у життя.

Без практичного психолога неможливо уявити собі космічну галузь. Відомо, що підготовка космонавтів, астронавтів здійснюється за допомогою психологічної служби, адже космічний політ вимагає особливої психологічної налаштованості, сильної нервової системи, високої психологічної стійкості.

Професійний психолог — практик, допомагаючи людям успішно розв’язати їх психологічні проблеми, сприяє зосередженню особистості на самоактуалізації, духовному розвитку.

Отже, яку б сферу життя та праці людини ми не обрали, всюди є потреба у психологічній допомозі, психологічному супроводі. Саме тому можна стверджувати, що професія практичного психолога є необхідною в сучасному і майбутньому суспільстві.

Метою діяльності психологічної служби в нашому суспільстві є сприяння створенню позитивних умов для кожної особистості, забезпечення психічного та психологічного здоров’я народу України на основі використання досягнень психологічної науки.

Саме меті професійної підготовки практичних психологів присвячено діяльність кафедри загальної психології Міжрегіональної Академії управління персоналом, яка була створена у 1993 році.

Сьогодні у складі кафедри — відомі в нашій країні і за кордоном провідні психологи й молоді співробітники, які об’єднані бажанням допомогти молоді нашої країни стати висококваліфікованими психологами-практиками, сформувати у них необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння, що відповідають вимогам сьогодення до цієї почесної професії.

Кафедру загальної психології очолює доктор наук в галузі психології, професор, Туриніна Олена Леонтіївна, яка за наукові досягнення та високі показники у викладацькій діяльності нагороджена Європейським орденом «Катерина Велика». Вона має 90 науково-методичних публікацій, серед них 10 навчальних посібників ( 3 з яких під Грифом Міністерства освіти та науки України). Заступник завідувача кафедри Шопша О.Л. — кандидат психологічних наук, доцент. Крім того, на кафедрі працюють: Ложкін Г.В.- заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, про-фесор; Бондарчук О.І — доктор психологічних наук, професор; Грись А.М. — доктор психологічних наук, професор; Коняєва Л.Д. — кандидат психологічних наук, доцент; Вус В.І. — кандидат психологічних наук, доцент; Войтенко О.В. — кандидат психологічних наук, доцент; Зеленько О.А. — кандидат медичних наук, доцент; Ткачук Т.Л. — кандидат психологічних наук, доцент; Глушко Л.О. — доктор філософії в галузі психології, доцент; Доріченко В.А. — ст. викладач; Діденко Р.Ф. — ст.викладач.

Багато різноманітних навчальних дисциплін вивчають студенти — майбутні практичні психологи: загальну, вікову, педагогічну, соціальну психологію, основи психологічного консультування та психокорекції, теорію і практику психотренінгу, етнопсихологію, психологію травмуючих ситуацій, психологію масової поведінки, психологію творчості тощо.

У нашому інституті здійснюється постійна рівнева підготовка психологів

Перший кваліфікаційний рівень, який закріплюється дипломом, є рівень бакалавра. Майбутні бакалаври вивчають основи психологічної теорії. На заняттях з практикуму по психології та на виробничій практиці у базових психологічних центрах вони набувають практичних знань й вмінь щодо роботи з клієнтами.

Однак наші студенти не зупиняються на рівні «бакалавр». Вони продовжують професійне навчання, з метою стати магістрами психології. Адже магістр психології — це вищий рівень професійно-виробничої підготовки, який надає право викладати психологію у ВНЗ і працювати науковим співробітником у науково-дослідних інститутах.

Крім цього, в МАУП після отримання диплому магістра ви можете вступити до докторантури (стати доктором філософії в галузі психології або доктором наук).

Навчання в нашому інституті дає широкі та реальні можливості для Вашого творчого зростання, професійного й особистісного вдосконалення.

Підвищенню якості професійної підготовки сприяє розробка співробітниками кафедри загальної психології підручників, навчальних посібників з різних психологічних дисциплін. Це, наприклад, навчальний посібник С.Д.Максименка та В.О.Соловієнка «Загальна психологія», навчальний посібник Н.Л.Коломінського «Психологія педагогічного менеджменту» та його монографія «Психологія менеджменту в освіті», навчальні посібники: «Основи психологічного консультування» (Хоміч Г.О., Ткач Р.М.), «Експериментальна психологія» (Бондарчук О.І.), «Практическая психология конфликта» (Г.В.Ложкин, Н.И.Повякель), «Психологія травмуючих ситуацій» та "Психологія масової поведінки«(Туриніна О.Л., «Економічна психологія» ( Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська.) та ін.

Значну допомогу в опануванні психології студенти отримують у роботах Георгія Васильовича Щокіна: «Как эффективно управлять людьми», «Основы визуальной психодиагностки» та ін.

Кафедра загальної психології бере активну участь у науковому житті нашої країни. Кожний рік вона проводить міжнародні науково-практичні конференції з актуальних проблем теоретичної і практичної психології. За матеріалами конференції видано VІ випусків «Наукових праць МАУП». Крім цього, кафедра активно розвиває наукову творчість студентів. За матеріалами студентських науково-практичних конференцій видано випуск ХІІ «Наукові праці МАУП — Реалії сучасного життя в психологічному вимірі». Під керівництвом кафедри працюють студентські наукові гуртки.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування — все це допомагає випускникам Інститут соціальних наук МАУП стати професійними психологами.