035 Філологія

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Форми навчання: денна, заочна

Освітня програма спеціальності 035 Філологія орієнтована на підготовку ерудованих фахівців у галузі філології, які володіють двома іноземними мовами та здатні розв’язувати складні проблеми у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу в процесі професійної діяльності;  готові працювати у сферах діяльності, в яких вимагається професійне володіння мовами.

Навчальний план підготовки бакалавра галузі знань «Гуманітарні науки» спеціальності «Філологія» з нормативним терміном навчання 4 роки передбачає підготовку з кваліфікації «Бакалавр філології», «Перекладач з англійської (німецької мов)».

Бакалаври філології – це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними та професійно-перекладацькими компетентностями в сфері державної мови, основної іноземної мови і додаткової другої іноземної мови.

Спеціальність «Філологія (англійська мова)» базується на вивченні нормативних (обов'язкових) дисциплін фундаментальної, гуманітарної та спеціальної підготовки фахівців, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну гуманітарну підготовку, професійно вивчають англійську та німецьку мови, філологічні та практичні дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

На даний час на випусковій кафедрі працює 8 кандидатів наук, серед них штатних працівників – 7. Всього на кафедрі професорів – 3, з них штатних – 2, кандидатів наук, доцентів – 5, з них штатних – 4. Очолює випускову кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Бахов Іван Степанович, заступник завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент (атестат доцента 12 ДЦ №040217) кафедри теорії та практики перекладу Войтко Тетяна Владиславівна.

Перелік основних навчальних дисциплін:

 • Аспектний переклад
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія першої англійської мови
 • Латинська мова
 • Лінгвокраїнознавство
 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • Педагогіка і методика викладання іноземної мови
 • Переклад науково-технічних текстів (письмовий)
 • Переклад юридичних документів (письмовий) (англійська мова)
 • Перекладацький аналіз тексту
 • Порівняльна граматика англійської та української мов
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Порівняльна стилістика англійської та української мов  
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова, іспанська мова, французька мова)
 • Практичний курс третьої іноземної мови (Східна мова)
 • Семантико-стилістичні особливості перекладу
 • Спецкурс з основи художнього перекладу
 • Усний та двосторонній переклад

Здатність до працевлаштування

Спеціальність «Філологія (англійська мова)» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з філології та знайти перспективну роботу в державних та комерційних компаніях будь-якого профілю, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Філологи викладають в школах, працюють журналістами, очолюють PR-агенції, займаються маркетингом. Вони перекладають і редагують тексти, роблять рекламу, вчать діловому спілкуванню і красномовству співробітників різних компаній, управляють роботою веб-сайтів та блогів. Вони також працюють на посадах спічрайтерів для політиків, навчають українській мові іноземних студентів, ведуть діловодство. Філологи працюють у сферах, які потребують професійного володіння і роботи з усним і письмовим текстом.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

У процесі лінгвістичної підготовки перекладача професійно значимими стають такі компетенції як:

1. Семантична – здатність мобілізувати ресурси (системні знання, вміння, особистісні якості), необхідні для вилучення і передачі змісту.

2. Інтерпретативна – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для визначення контекстуального значення мовленнєвих засобів та їх трансформації.

3. Текстова – здатність мобілізувати ресурси, необхідні для текстової діяльності: відтворювати текст, а також розрізняти тип, жанр і стиль тексту.

Формування на рідній мові і розвиток цих компетенцій на іноземній сприятиме утворенню первинних перекладацьких навичок. Тому, базова лінгвістична підготовка є фундаментом для професійної перекладацької освіти.

Бакалавр зі спеціальності 035 «Філологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:

 • Викладач, репетитор,
 • Перекладач
 • Редактор
 • Рецензент
 • Розробник машинних мов
 • Спеціаліст по формуванню контента іноземною мовою.

Випускники можуть працювати у організаціях і підприємствах всіх галузей і форм власності, освітніх і культурних установах, засобах масової інформації, де потрібні кваліфіковані перекладачі англійської і німецької мов, вчителі середніх шкіл, редактори, спеціалісти з бізнес-спілкування тощо.

Поділитися посиланням: