053 «Психологія»

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 053 «Психологія»

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.

Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини. Випускники психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.

Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології. Програма передбачає можливість спеціалізації.

Основні спеціалізації для здобуття ступеня бакалавра:

 • Психологія.

Основні спеціалізації для здобуття ступеня магістра:

 • Психологія.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання і розуміння:

 • фундаментальних теоретичних та практичних знань щодо психологічних аспектів діяльності та поведінки людини, розуміння цілісного феномену існування особистості людини, її психічного здоров’я;
 • теоретичних основ та практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення чинників виникнення психологічних проблем;
 • теоретико-методологічного обґрунтування експериментально-дослідницьких програм;
 • сучасних та класичних методів діагностики індивідуально-психологічних особливостей особистості;
 • теоретико-методологічного обґрунтування та принципів організації психопрофілактичної, психокорекційної, психотерапевтичної роботи з різними верствами населення в різних галузях психології;
 • методико-психологічного забезпечення та психологічного обґрунтування різних форм організації навчально-виховного процесу у вищих та середніх навчальних закладах.

Уміти застосовувати знання і розуміння:

 • фундаментальні і практичні знання у галузі психології при розв’язанні конкретних психологічних навчально-виховних і науково-методичних завдань;
 • використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності, професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційній системах, володіти новітніми технологіями обробки інформації;
 • розробляти та впроваджувати наукові дослідження з актуальних питань у різних галузях психології;
 • розробляти та впроваджувати психодіагностичні програми, спрямовані на вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості, психологічних особливостей груп та колективів;
 • володіти сучасними методами психотерапії, психокорекції,  профорієнтаційної та консультативної роботи;
 • володіти технікою проведення соціально-психологічного тренінгу;
 • володіти методами психологічного формування навчально-виховного процесу у вищих та середніх навчальних закладах;
 • володіти сучасними методами викладання психології, проведення практичних, семінарських занять, лабораторних робіт;
 • готувати наукові статі та брати участь у роботі психологічних конференцій, з’їздів тощо, за результатами проведення науково-дослідницької роботи;
 • вести діловодство та спілкування державною мовою та іноземними мовами.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички:

 • в практично-психологічній роботі (практичний психолог; психолог; психолог-консультант; консультант психолого-медико-педагогічної консультації);
 • в науково-дослідній роботі (науковий співробітник (психологія) в науково-дослідних інституціях; асистент, викладач у вищих та середніх навчальних закладах);
 • в педагогічній роботі (асистент, викладач (психологічні дисципліни) у вищих та середніх навчальних закладів).

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1

Спеціальні (фахові)

 • Здатність до аналітико-синтетичної мисленєвої діяльності
 • Здатність до безперервного й актуального навчання
 • Опанування нових знань, методичних розробок, що накопичені у міжнародній психологічній практиці.
 • Здатність до систематизації результатів наукового пошуку з проблем дослідження
 • Здатність розуміти та використовувати інноваційні технології в професійній діяльності
 • Здатність ефективно взаємодіяти та індивідуальному та соціальному рівні
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді
 • Здатність до забезпечення професійної самореалізації індивіда
 • Здатність до діагностично-консультативної діяльності
 • Здатність до виробничо-управлінської діяльності
 • Здатність до соціально-технологічної діяльності
 • Здатність до реабілітаційно-профілактичної діяльності

 

СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ

1

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання. Теоретичне навчання (лекції, семінари, практичні заняття у малих групах, самостійна робота на основі монографій, новітніх публікацій, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи) з виконанням практичних завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, Case stady, дискусій, ігрових ситуацій, тестування, брейн-стормінгу (інтелектуальний штурм).

2

Система оцінювання

Тестування знань, опитування, дискусії, самоконтроль та самооцінка, усні та письмові екзамени; презентації; поточний контроль; письмові есе; контрольні роботи, курсові (проектні) роботи та їх захист; звіти про практику, державний екзамен; захист магістерської роботи (проекту).

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Уміти забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів;
 • Володіти методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності;
 • Уміти аналізувати та інтерпретувати результати досліджень;
 • Уміти використовувати теоретико-методологічні знання проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ;
 • Уміти проводити психологічний експеримент, обробляти та оцінювати його результати.
 • Уміти використовувати  набуті нові знання та розробки у практичній діяльності;
 • Професійно орієнтуватися у сучасних теоретичних підходах та практичних напрямах.
 • Уміти самостійно опрацьовувати наукові джерела, видобуток актуальних новітніх світових розробок, що носять теоретичний характер;
 • Використовувати теоретичні знання для розробки, впровадження нових методів психодіагностики, корекції, консультування, обробляти статистичними методами отримані емпіричні дані.
 • Застосовувати інформаційно-комунікаційні системи, володіти новітніми технологічними методиками обробками інформації
 • Володіти елементами педагогічної майстерності;
 • Уміти проводити виховну роботу щодо згуртування колективу;
 • Розуміти сутність та закономірності психічних явищ, психологічну структуру особистості, теорії особистості,  умови її розвитку та формування;
 • Прогнозувати соціально-психологічні процеси, впроваджувати новітні технології навчання
 • Уміти вибудовувати комунікаційні зв’язки з різними групами суб’єктів психологічної роботи (клієнтами, місцевими мешканцями, фахівцями, консультантами);
 • Володіти навичками та вміннями якісного, професійного усного, письмового спілкування, що є передумовою професійної ефективності;
 • Обґрунтовувати і продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності індивіда, соціальної групи;
 • Уміти супроводжувати роботу персоналу з метою осягнення бажаного результату праці і задоволення його потреб;
 • Вивчати й узагальнювати психологічні проблеми, надавати рекомендації щодо їх вирішення
 • Уміти планувати основні етапи психологічного консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження;
 • Виявляти індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • Забезпечувати перехід від діагностичної до консультативної роботи з урахуванням особливостей клієнта;
 • Прогнозувати поведінку особистості та її розвиток;
 • Уміти розробляти комплексні програми діагностико-консультавної роботи  та здійснювати організацію психолого-консультативних пунктів;
 • Організовувати роботу служб психологічної допомоги різним верствам населення.
 • Уміти організовувати і проводити психодіагностичні дослідження у сфері профорієнтації, професійного відбору та професійної адаптації персоналу;
 • Здійснювати консультативну допомогу у виробничій діяльності;
 • Проводити оптимізацію соціально-психологічного клімату в організаціях
 • Виявляти специфіку соціальних та етнічних стереотипів, упереджень;
 • Застосовувати психологічні методи аналізу основних життєвих потреб вимушених мігрантів, інших проблемних соціальних та етнічних груп;
 • Уміти організувати та надати соціально-психологічну допомогу різним верствам населення;
 • Надавати психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях;
 • Організовувати та проводити реабілітаційні заходи психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях;
 • Забезпечувати роботу системи психологічних служб, що здійснюють допомогу населенню.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 053 «психологія» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

бакалавр; магістр професійного спрямування;

ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр  зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:

 • психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи);
 • спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям;
 • спеціаліст із соціальної роботи;
 • голова секції (творчої).
 • психолог-консультант;
 • профконсультант;
 • психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Магістр зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:

 • психолог;
 • практичний психолог;
 • молодший науковий співробітник;
 • викладача психології у вищих навчальних закладах;
 • консультант психолого-медико-педагогічної комісії;
 • науковий консультант у державних та громадських установах;
 • психолог маркетингових відділів кампаній та відділів по роботі з персоналом;
 • керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва.
 • психолог в наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях, які займаються виробництвом і реалізацією послуг;
 • консультанта із суспільно-політичних питань;
 • керівник навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо);
 • директор кабінету (методичного, навчально-методичного).

Навчальний план (1.6)

Поділитися посиланням: