Навчання

Меню

Спеціалізація: «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Рівень вищої освіти: магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Освітня програма

Програма практично-орієнтована на підготовку фахівців у сфері економічної безпеки державного сектору та приватних установ (організацій) по забезпеченню управлінням економічною безпекою, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та економічного безпекового розвитку суспільства в цілому.

Фокус програми: Спеціальна освіта в галузі економічної безпеки та фінансових розслідувань, яка передбачає здобуття знань з цих питань, для здійснення практичної діяльності та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Мета освітньої програми: Підготувати фахівців з економічної безпеки та фінансових розслідувань за окремими сферами і видами діяльності, які володіють належними професійними та аналітичними компетентностям, необхідними для провадження професійної діяльності в державному-управлінському секторі, державному та приватному безпековому секторі, у залежності від місця працевлаштування.

Фахові компетентності спеціальності:
 • Здатність критично та на межі предметних галузей осмислювати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії економічної безпеки та фінансових розслідувань.
 • Здатність аналізувати основні напрями забезпечення економічної безпеки в державі та організаціях.
 • Здатність обґрунтовувати, формулювати та аналізувати основні напрями політики забезпечення економічної безпеки.
 • Здатність давати загальну характеристику системі забезпечення економічної безпеки організаціям різних форм власності.
 • Здатність оцінювати стан економічної безпеки державних та приватних установ в різних сферах життєдіяльності на основі положень теорії економічної безпеки.
 • Здатність до активної діяльності в умовах протиборства в окремих сферах забезпечення економічної безпеки і під час фінансових розслідувань.
 • Здатність визначати основні властивості об’єктів безпеки в окремих сферах забезпечення економічної безпеки і під час фінансових розслідувань.
 • Здатність визначати основні положення щодо методів та заходів забезпечення економічної безпеки організацій у різноманітних сферах життєдіяльності та проводоти фінансові розслідування в них.
 • Здатність давати загальну характеристику системі забезпечення економічної безпеки окремої сфери забезпечення економічної безпеки або виду господарської чи суспільної діяльності.
Програмні результати навчання:
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр освітньої програми «Економічна безпека та фінансові розслідування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» повинен продемонструвати такі результати навчання:
 • Організовувати професійну діяльність з дотриманням прав і свобод людини і громадянина, поваги до гідності особи, захисту її інтересів, а також законних інтересів суспільства та держави, з урахуванням економічних чинників усіх сторін процесу.
 • Застосовувати культурні, духовні, моральні цінності Українського народу, історико-культурну спадщину з метою формування позитивного іміджу держави в умовах інформаційної глобалізації, розвитку власної інформаційної культури та здорового способу життя.
 • Застосовувати результати абстрактного мислення, самостійного пошуку, аналізу та синтезу, методів економічної теорії, теорії систем та системного аналізу для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.
 • Використання знань з основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, обробки та аналізу інформації з різних джерел, оформлення та презентування результатів наукової діяльності, здатності використовувати статистичні методи в професійній діяльності.
 • Застосовувати знання державної та іноземних мов, інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерної техніки для забезпечення професійної комунікації.
 • Відтворювати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії безпеки щодо структури системи економічної безпеки та під час фінансових розслідувань, у об’єктів, суб’єктів та принципів забезпечення економічної безпеки.
 • Аналізувати основні напрями забезпечення економічної безпеки в організаціях різної форми власності, включаючи правові основи забезпечення економічної безпеки, методи забезпечення економічної безпеки, управління безпекою особистості, суспільства та держави через баланс їхніх життєво важливих економічних інтересів, характеристики та критерії забезпечення економічної безпеки.
 • Формулювати та аналізувати основні напрями політики забезпечення економічної безпеки, включаючи основні економічні інтереси в державі, загрози економічній безпеці та їх класифікацію за сферами людської діяльності, основи забезпечення економічної безпеки в основних сферах життєдіяльності.
 • Характеризувати систему забезпечення економічної безпеки, включаючи повноваження і функції суб’єктів забезпечення економічної безпеки, контроль за здійсненням заходів забезпечення економічної безпеки, основні завдання суб’єктів забезпечення економічної безпеки, особливо для організацій усіх форм власності.
 • Оцінювати стан безпеки особистості, суспільства та держави за окремими економічними сферами і видами діяльності на основі положень теорії безпеки окремих сфер забезпечення економічної безпеки і видів діяльності.
 • Планувати та організовувати особисту діяльність в умовах протиборства в окремих сферах забезпечення економічної безпеки та видах діяльності для забезпечення безпеки окремої сфери і виду діяльності організації, та під час фінансових розслідувань.
 • Аналізувати та упорядковувати основні властивості об’єктів економічної безпеки, окремих сфер забезпечення економічноїної безпеки і видів діяльності, та здійснювати класифікацію загроз об’єктам безпеки, класифікацію та ранжирування джерел загроз і уразливостей безпеки.
 • Розробляти основні положення методів та заходів проведення фінансових розслідувань, як складову забезпечення економічної безпеки у різноманітних сферах життєдіяльності.
 • Характеризувати систему забезпечення економічної безпеки, включаючи повноваження і функції суб’єктів забезпечення економічної безпеки, контроль за здійсненням заходів, основні завдання суб’єктів системи економічної безпеки під час фінансових розслідувань в загалі та за окремою сферою і видом діяльності.

Працевлаштування: Бакалавр, магістр програми «Економічна безпека та фінансові розслідування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» може займати посади: експерта з питань економічної безпеки, радника, консультанта, помічника керівника підприємства, установи, організації з безпекових питань, працівника у наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням процесів у сфері економічної безпеки; фахівця у відділах соціально-політичного напрямку, секретаря адміністративних органів, менеджера (управителя) з підбору забезпечення та використання персоналу, фахівця з організації майнової та особистої безпеки, кадрового працівника державних правоохоронних служб.

Поділитися посиланням: