123 «Кібербезпека»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітньо-професійна: «Кібербезпека»

Рівень освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розроблена для студентів, які прагнуть стати висококваліфікаційними фахівцями у сфері кібербезпеки, забезпечує здобуття теоретичних та практичних знань, необхідних для виконання спеціалізованих завдань та вирішення практичних проблем у галузі кібербезпеки.

Програма ґрунтується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі кібербезпеки із урахуванням актуального стану ІТ- сфери та орієнтує на спеціалізації, у межах яких можлива професійна кар’єра майбутніх фахівців.

Цілі навчання:

  • підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі кібербезпеки та інфокомунікаційних технологій, застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі систем захисту інформації;
  • освоєння компетенцій в області кібербезпеки, визначених стандартом вищої освіти шляхом здобуття практичного досвіду при розробці технологій інформаційної та кібербезпеки;
  • формування у здобувачів ОП Soft Skills, шляхом заохочення до всебічного використання індивідуальної освітньої траєкторії та популяризації активності у житті органів студентського самоврядування, наукових, творчих та спортивних колективах, що існують при Академії;
  • вивчення новітніх концепцій, моделей і методів теорії алгоритмів, основних парадигм проєктування автоматизованих систем захисту інформації, розробки сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації, методів виявлення та ідентифікації ризиків.

Особливості освітньої програми:

Програма розроблена з урахуванням загальноєвропейских вимог до студентоцентрованого навчання, міжнародних зразків та директив European Standards und Guidelines der ENQA, враховуються рекомендації міжнародної асоціації обчислювальної техніки (Association for Computing Machinery, Curricula Recommendations: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science).

Проходження переддипломної практики на базі підприємств-партнерів та участь студентів у виконанні спільних проектів на замовлення установ та провідних ІТ-компаній України за фахом та в кіберполіції.

Кваліфікація, здобута в результаті освоєння програми, чітко відповідає бакалаврському рівню Національної рамки кваліфікацій у вищій освіті й системі кваліфікацій в вропейському просторі вищої освіти.

Перелік основних фахових навчальних дисциплін:

Інформаційна безпека держави  


Нормативно-організаційне забезпечення інформаційної безпеки

Теорія інформації та кодуванняКомплексні системи захисту інформації 

Сигнали та процеси інформаційних систем 

Фізичні основи захисту інформації

Управління інформаційною безпекою

Комп'ютерні системи та мережі /

Безпека комп’ютерних систем та мереж

Криптографічні системи захисту інформації

Комп’ютерна та мережева криміналістика

Операційні системи/

Захист персональних даних і класифікована інформація

Безпека операційних систем / Безпека сховищ даних

Аудит та моніторінг кібернетичної безпеки

Проектування БД

Інформаційно-телекомунікаційні системи

Інформаційна та кібербезпека підприємства/

Бездротові мережі та сенсорні технології

Програмування/  

Об’єктно орієнтоване

 програмування

Технології виявлення шкідливого трафіку

Стеганографія /

Методи штучного інтелекту

Інфраструктура кіберпростору /

Безпека банковських технологій

Системи технічного захисту  інформації/ 

Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації  

Кібернетичний захист інформаційних ресурсів/ Боротьба зі злочинами в кіберспорті

Випускники можуть працювати:

  • на підприємствах державного та приватного сектору, у виробничих та науково-виробничих об’єднаннях, науково-дослідних організаціях, у державних та банківських установах, інформаційних центрах;
  • фахівцями із захисту інформації та кібербезпеки в складі відповідних департаментів організацій, підприємств та банків, розробниками та тестувальниками застосунків, що потребують виконання особливих вимог щодо інформаційної та кібернетичної безпеки;
  • співробітниками служб захисту інформації; адміністраторами інформаційної та кібернетичної безпеки, проектувальниками систем захисту в кіберпросторі;
  • розробниками програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в кіберпросторі, консультантами-інструкторами з кібербезпеки, спеціалістами в галузі кібербезпеки в складі правоохоронних органів, спеціалістами з забезпечення кібербезпеки в кіберпросторі (зокрема, в соціальних мережах; об’єктах з використанням “інтернету речей”, об’єктах критичної інфраструктури.
Поділитися посиланням: