256 "Національна безпека"

Галузь знань:  25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Спеціальність: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Освітньо-професійна програма:

Програма є практично-орієнтована на підготовку фахівців для безпекового сектору держави та забезпечення первинної ланки управління безпекою в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та безпекового розвитку суспільства в цілому.

Фокус програми: Спеціальна освіта в галузі національної безпеки,  яка передбачає здобуття  знань з цих питань, для  здійснення практичної діяльності та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування. 

Мета освітньої програми: Підготувати фахівців з національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними професійними та аналітичними компетентностям, необхідними для провадження професійної діяльності в державному-управлінському секторі, державному та приватному безпековому секторі, у залежності від місця працевлаштування.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність критично та на межі предметних галузей осмислювати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії національної безпеки.
 • Здатність аналізувати основні напрями забезпечення національної безпеки в державі.
 • Здатність обґрунтовувати, формулювати та аналізувати основні напрями політики забезпечення національної безпеки. 
 • Здатність давати загальну характеристику системі забезпечення національної безпеки України.
 • Здатність оцінювати стан безпеки особистості, суспільства та держави в окремих сферах забезпечення національної безпеки або видах діяльності на основі положень теорії безпеки щодо окремих сфер забезпечення національної безпеки та виду діяльності.
 • Здатність до активної діяльності в умовах протиборства в окремих сферах забезпечення національної безпеки і видах діяльності.
 • Здатність визначати основні властивості об’єктів безпеки в окремих сферах забезпечення національної безпеки і видах діяльності.
 • Здатність визначати основні положення щодо методів та заходів забезпечення безпеки держави у різноманітних сферах життєдіяльності.
 • Здатність давати загальну характеристику системі забезпечення безпеки окремої сфери забезпечення національної безпеки або виду діяльності.

Програмні результати навчання:

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 256 "Національна безпека" повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • Організовувати професійну діяльність з дотриманням прав і свобод людини і громадянина, поваги до гідності особи, захисту її інтересів, а також законних інтересів суспільства та держави, забезпечення її суверенітету і територіальної цілісності.
 • Застосовувати культурні, духовні, моральні цінності Українського народу, історико-культурну спадщину з метою формування позитивного іміджу держави в умовах інформаційної глобалізації, розвитку власної інформаційної культури та здорового способу життя.
 • Застосовувати результати абстрактного мислення, самостійного пошуку, аналізу та синтезу, методів теорії інформації, теорії систем та системного аналізу для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.
 • Використання знань з основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, обробки та аналізу інформації з різних джерел, оформлення та презентування результатів наукової діяльності, здатності використовувати статистичні методи в професійній діяльності.
 • Застосовувати знання державної та іноземних мов, інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерної техніки для забезпечення професійної комунікації.
 • Відтворювати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії національної безпеки щодо структури національної безпеки, об’єктів, суб’єктів та принципів забезпечення національної безпеки.
 • Аналізувати основні напрями забезпечення національної безпеки в державі, включаючи правові основи забезпечення національної безпеки, рівні та види національної безпеки, методи забезпечення національної безпеки, управління безпекою особистості, суспільства та держави через баланс їхніх життєво важливих інтересів, характеристики та критерії забезпечення національної безпеки.
 • Формулювати та аналізувати основні напрями політики забезпечення національної безпеки, включаючи основні пріоритети національних інтересів в державі, загрози національній безпеці та їх класифікацію за сферами людської діяльності, основи забезпечення національної безпеки в основних сферах життєдіяльності.
 • Характеризувати систему забезпечення національної безпеки, включаючи повноваження і функції суб’єктів забезпечення національної безпеки, контроль за здійсненням заходів забезпечення національної безпеки, основні завдання суб’єктів забезпечення національної безпеки, а також недержавній системі забезпечення національної безпеки.
 • Оцінювати стан безпеки особистості, суспільства та держави за окремими сферами забезпечення і видами діяльності на основі положень теорії безпеки окремих сфер забезпечення національної безпеки і видів діяльності.
 • Планувати та організовувати особисту діяльність в умовах протиборства в окремих сферах забезпечення національної безпеки та видах діяльності для забезпечення безпеки окремої сфери і виду діяльності держави та організації.
 • Аналізувати та упорядковувати основні властивості об’єктів безпеки окремих сфер забезпечення національної безпеки і видів діяльності та здійснювати класифікацію загроз об’єктам безпеки, класифікацію та ранжирування джерел загроз і уразливостей безпеки.
 • Розробляти основні положення методів та заходів забезпечення безпеки держави у різноманітних сферах життєдіяльності.
 • Характеризувати систему забезпечення безпеки за окремою сферою забезпечення національної безпеки і видом діяльності, включаючи повноваження і функції суб’єктів забезпечення безпеки, контроль за здійсненням заходів забезпечення безпеки, основні завдання суб’єктів національної системи забезпечення безпеки України за окремою сферою забезпечення національної безпеки і видом діяльності.

Працевлаштування: Бакалавр спеціальності 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) може займати первинні посади: експерта з питань національної безпеки, радника, консультанта, помічника керівника підприємства, установи, організації з безпекових питань,  працівника у наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням процесів у сфері безпеки; фахівця у відділах соціально-політичного напрямку, секретаря адміністративних органів, менеджера  (управителя) з підбору забезпечення та використання персоналу, фахівця з організації майнової та особистої безпеки, інспектора прикордонної служби.

 

 

 

 

Поділитися посиланням: