Кафедра загальної та клінічної фармації

Кафедра розміщується в корпусі № 23, 1-й поверх, комплекс «Учбова аптека», кабінет №1.

Кафедра загальної та клінічної фармації здійснює підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» за першим (бакалаврським) освітнім рівнем.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів:

природничо-наукової підготовки: Органічна хімія, Загальна та неорганічна хімія, Аналітична хімія, Фізична та колоїдна хімія, Фармацевтична ботаніка, Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень;

професійної підготовки: Етика і деонтологія у фармації, Технологія ліків, Вступ у фармацію, Фармакогнозія, Фармакологія, Фармацевтична хімія, Організація та економіка фармації.

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, ознайомчої практики з організації та економіки фармації, пропедевтичної практики з аптечної технології ліків (модулі 2 та 3 дисципліни «Вступ у фармацію»), навчальної практики з фармацевтичної ботаніки, переддипломної практики.

Базовими закладами для проведення практики студентів є Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України; НПП „Голосіївський” Мінприроди України; ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»»; ТОВ «АПТЕКА №1. ТРАНСФАРМ», мережа аптек «Здорова сім’я»; ТОВ «Фармастор», мережа фармамаркетів «Аптека Доброго Дня»; ТОВ «ТАС-Фарма»; ТОВ «Сімейна аптека 2011»; Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека № 24».

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідує кафедрою Носенко Олександр Анатолійович – кандидат фармацевтичних наук, гарант ОПП «Фармація»

Закінчив Національний фармацевтичний університет, фармація (1995), магістратура «Організація та економіка фармації (1997), кандидат фармацевтичних наук (2007).

Викладацький склад:

 • Соловйов Олексій Станіславович, доктор фармацевтичних наук, доктор медичних наук

  Доктор фармацевтичних наук; спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи  та судова фармація.

  Тема дисертаційної роботи: «Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції, лікарських засобів і парафармацевтичної продукції»

  Доктор медичних наук; спеціальність 14.01.21 – травматологія та ортопедія;

  Тема дисертаційної роботи: «Травматична хвороба у ВІЛ- інфікованих постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями»

   

  Професор кафедри загальної та клінічної фармації МАУП

  З 2018 року викладає фармакологію та дисципліну «Вступ у фармацію» в МАУП.

  Має досвід практичної роботи за спеціальністю – 23 роки.

  Має більше 100 наукових публікацій у періодичних виданнях, зокрема таких, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН. Це, зокрема останні наукові статті:

  1. Pashkov V., Soloviov A., Olefir A. Legal aspects of counteracting the trafficking of falsified medicines in the European Union // Wedomosci Lekarskie. – 2017. – T. LXX., № 4. –– P. 843-849. Scopus.

  2. Формування правової обізнаності як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської Республіки) / І. М. Алєксєєва, М. С. Пономаренко, О. Г. Алексєєв, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2016. № 2. С. 96-101.

  3. Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Т. М. Краснянська, Ю. М. Григорук. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. 2016. № 2. С. 110-117.

  4. Дроздова А.О., Соловйов О.С. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України на наявність аерозолів / Фармацевтичний журнал. 2016. № 1. С. 19-25.

  5. Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук. Фармацевтичний часопис. 2016. № 2. С. 54-60.

  6. Soloviov O.S. Practical implementations of the PIC/S principles in Ukraine after its accepting international requirements for quality control of medicinal products. Management, Economy and Quality Assurance in Pharmacy. 2017. № 1 (49).  Р. 42-48.

  Є співавтором монографії та 9 навчальних посібників, серед яких:

  1. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні: монографія / К., 2014. 128 с.

  2. Бушуєва І. В. , Погорєлова О. О. , Соловйов О. С. Методичні рекомендації по вдосконаленню комунікаційних навичок фармацевтичних фахівців у напрямку продажів. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

  3. Молодожонова О. О. , Бушуєва І. В., Соловйов О. С. Методичні рекомендації по визначенню ступеню задоволеності та прихильності споживачів до фармацевтичного підприємства. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

  4. Погорєлова О. О. , Бушуєва І. В. , Соловйов О. С.  Методичні рекомендації по прогнозуванню поведінки споживачів на перетині використання фізичних факторів впливу аптечного підприємства. Запоріжжя, вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. 2014. 16 с.

  5. Положення про сертифікацію і ліцензування професійного рівня персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів. Проект / Ю. В. Вороненко, М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, В. П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Ю. М. Григорук. Вінниця: вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. 15 с.

  6. Інтегрована модель сімейної (страхової) фармації в організації медикаментозного забезпечення населення України в умовах амбулаторій загальної практики сімейної медицини у відповідності до міжнародних стандартів GPP: методичні рекомендації / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, Л. А. Бутко, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, Ю. М. Григорук. Вид-во «Юстон». К., 2017. 29 с.

  Активно працює над удосконаленням фармацетивчного ринку України, цьому присвячена значна частина публікацій, деякі із них:

  1. Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів. Повідомлення 1. Нормативно-правовий супровід впровадження страхової медицини та фармації / Л. Ю. Бабінцева, О. П. Мінцер, М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов. Медична інформатика та інженерія. 2013. № 4. С. 16-19.

  2. Соловйов О. С. На ринку України будуть лише якісні лікарські засоби. Фармац. кур'єр. 2013. № 1. С. 12-17.

  3. Computer prediction and synthesis of new azoles based on N-benzoyl-N’-(9, 10-dioxo-9, 10-dihyndroan-thaceh-1-y1) thioureas / V. Zvarych, M. Stasevych, O. Stanko, V. Novikov, M. Vovk, V. Porovikov, O. Solovyov. Chemine Technologiya. 2013. № 2. Р. 5-13.

  Sinthesis of new thiosulfonate derivatives with guinone and guinoxaline fragments / K. Bolibrukh, N. Monka, S. Polovkovych, V. Lubenets, V. Novikov, O. Khoumeri, T. Terme, P. Vanelle, O. Solovyov. Chemine Technologiya. 2013. № 2. Р. 14-20.

  Соловьев А. С. Аптеки – это хоть и социальный, но бизнес. Сегодня. 2013. № 209. С. 6.

  4. Соловйов О.С. Держлікслужба України продовжить курс на імплементацію європейського законодавства до вітчизняного. Фармацевт практик. 2013. № 12. С. 9.

  5. Соловйов О. С. Концепція системи підтримки прийняття рішень в клініко-фармацевтичному менеджменті негоспітальних пневмоній вірусно-бактеріальної етіології. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. К.: НМАПО, 2015. Вип. 24, кн. 1. С. 567-574.

  6. Ретроспективний аналіз кадрового складу аптечних закладів України за 1913-1940 та 1950-1980 р.р. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2015. № 3-4. С. 14-18.

  Згорнути ↑
 • Слободяник Геннадій Іванович, кандидат медичних наук

  Кандидат медичних наук, спеціальність 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія . Тема дисертаційної роботи: „Загоєння ран шкіри при аплікації вуглецевого сорбенту, в тому числі пов'язаного з антиоксидантом (експериментально-морфологічне дослідження)”(1996 р)

  Доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.00 – психологічні науки (2005 р.)

  Професор кафедри загальної та клінічної фармації

  Після закінчення медичного університету викладає гістологію спочатку в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, потім у Київському медичному університеті, де з 1996 р. по 2003 був завідувачем кафедри гістології. З 2019 року працює в МАУП. Викладає дисципліни «Патологічна фізіологія», «Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою», «Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Фармація"

  Має практичний досвід роботи лікарем 29 років, із них 3 роки в зоні АТО, майор медико-санітарного резерву ЗСУ.

  Автор та співавтор більше 200 наукових публікацій. Останні наукові публікації присвячені проблемам військової медицини:  

  1. Нікітюк О.В., Андрейко Я.Т., Слободяник Г.І., Копичко Н.М.. Формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я в процесі навчання за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу. //Мат.XVIII  Міжнар. наук. конф., пам’яті засновника і керівника Поканевича Валерія Володимировича. «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я». К., - 2018. - с.127-130.
  2. Слободяник Г.І. Досвід організації медичної служби військової бригади та роль особистості та патріотичного виховання у підготовці офіцерів медичної служби. Програма XVIII  Міжнародної  наук. конф., пам’яті засновника і керівника Поканевича Валерія Володимировича 20 березня 2018 року «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я». К., - 2018. - С.4.
  3. Слободяник Г.І., Нікітюк О.В. Якість освіти та компетентність офіцерів запасу медичної служби у процесі навчання на кафедрах медицини катастроф та військової медицини. //Тези доповідей. науково-метод. конференції Військової академії (м. Одеса). «Наукові основи функціонування системи метод. роботи у Військовій академії та шляхи підвищення її ефективності». Одеса, - 2018. - с.48-52.
  4. Нікітюк О.В., Слободяник Г.І. .Формування мужності – важлива складова у патріотичному вихованні військовослужбовця. //Зб. тез доповідей Міжн. наук.-техн.конф.:«Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 17-18 травня 2018 р.. Національна академія сухопутних військ ім..Гетьмана Сагайдачного. ISBN 978-966-2609-722. Львів, - 2018. - с.314-315.
  5. Слободяник Геннадій, Нікітюк Олексанндр. З власного досвіду організації медичного та кадрового забезпечення військової частини В 3500 – А 2227 (40 окремої артилерійської бригади – 40 – ОАБр). //Мат. Третьої всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014-2018 рр.». К., - 2018. – с.

  Детальна інформація про результати наукових досліджень https://scholar.google.com/citations?user=how5GwUAAAAJ&hl=ru

  Є співавтором навчальних посібників:

  1. Книга-підручник для військовослужбовців та військових медиків.«Основи тактичної медицини», під ред.. Тітова І.І., Голуба В.В., Колосовського С.О., Вихло І.І., Слободяника Г.І., Луціва І.В., Багрія М.М.. ISBN 478-966-2073-21-8, УДК 614.88, ББК 51.1(УКР 230-75).  Виниця. - 2015. - 64 С.

  2. Слободяник Г.І. Організація та надання медичної допомоги військовослужбовцям у зонах проведення бойових дій (АТО, ООС). Книга-посібник. КПДЮ. К., - 2019. - С.80.

  Має власні методичні розробки лекцій з військово-медичної підготовки з особовим складом військової частини (в/ч пп В 3500 – 40 ОАБР): Слободяник Г.І. Туберкульоз. Основні симптоми лікування та профілактики. План-конспект лекції. Первомайськ – Володарське. - 2015, - 9 с

  Працює в напрямку вивчення педагогіки вищої школи, популяризації здорового способу життя, народної та нетрадиційної медицини. Це, зокрема, останні публікації:

  1. Слободяник Г.І., Андрієнко О.П., Наумейко І.В. Деякі індивідуальні та організаційні можливості реалізації умов особистістно орієнтованого навчання у вищому медичному закладі. //Мат. XIV Міжнар. наук.-практ. конф.:«Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2014. - с.37-38.
  2. Слободяник Г.І, Андрієнко О.П., Шаповал О.М. Мануальна медицина - деякі аспекти проблем навчання та практики в Україні. //Мат. XIV Міжнар. наук.-практ. конф.:«Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навч. закладів». К., - 2014. - с.64-66.
  3. Профилактика ВИЧ - инфекции в Украине: информационный аспект (учебная программа специального курса для учащихся общеобразовательных школ Оболонского района г. Киева). Под ред. Слободяник Г.И., Косяк М.С.  К., - 2014, - С.7.
  4. Навчальний план курсу ВІЛ - інфекція в Україні, інформаційний аспект. управління освіти, молоді та спорту Оболонського району у м. Києві.(укладачі Слободяник Г.І., Косяк М.С.). К., - 2014. - 6 С.

  Наполегливо працює над підвищенням своєї кваліфікації,  зокрема у Національному еколого-натуралістичному центрі (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 15.03.2019 р.).

  Згорнути ↑
 • Паршиков Віктор Олександрович, кандидат фармацевтичних наук

  Кандидат фармацевтичних наук 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія, Тема:«Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних  1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот»

  Доцент кафедри загальної та клінічної фармації

  З 2009 року викладав медичну хімію в Кримському державному медичному університеті (до 2014 р), потім хімічні дисципліни в Київському міжнародному університеті, з 2018 року працює в МАУП. Викладає дисципліни «Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень», «Аналітична хімія», «Органічна хімія».

  Автор та співавтор 35 наукових публікацій, серед яких 18 наукових статей в закордонних фахових виданнях. Наукові дослідження присвячені вивченню властивостей і способів синтезу перспективних біологічних похідних хінолону-2.

  Зокрема, це останні статті:

  1. Модификация карбоксильной группы как метод усиления диуретических свойств 2-карбоксианилида 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоновой кислоты / Украинец И.В., Голик Н.Ю., Черненок И.Н., Паршиков В.А. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії.-2013 .- т. 11, вип. 4 (44) .- с 77-82

  2. 4-Hydroxy-2-quinolones. 220*. Bromination of ethyl 7-hydroxy-5-oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylate /I. V. Ukrainets, , N. Yu. Golik, I. N. Chernenok, S. V. Shishkina, V. A. Parshikov // Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 48, No. 11 (2012), Page 1665-1669. doi 10.1007/s10593-013-1190-8

  3. 4-Гидроксихинолоны-2. 196. Синтез и бромирование 1-аллил-3-(2-гидроксиэтил)-1Н,3Н-хиназолин-2,4-диона / И.В. Украинец, Е.В. Моспанова, А.В. Туров, Паршиков В.А. //Химия гетероциклических соединений. – 2011. – № 6. – С. 885-891.

  Є заявником 1 патенту на корисну модель.

  Детальна інформація про результати наукових досліджень

  Цитування в базі SCOPUS Parshikov: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=19934064400

  Цитування в базі Google Academia: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wCD9knUAAAAJ

  Активно займається методичною роботою, має власні навчально-методичні розробки, готує до друку навчальний посібник «Сучасний лабораторний посуд та устаткування хімічних лабораторій» :

  Керує студентським науковим гуртком «Інноваційна фармація», в якому студенти мають можливість з першого курсу активно включатись в життя фармацевтичної науки України.

  Наполегливо працює в напрямку підвищення наукової та науково-педагогічної кваліфікації, перш за все у викладанні дисциплін хімічного спрямування для студентів фармацевтичних спеціальностей.

  Проводить наукове консультування підприємств та організацій в галузі контролю якості лікарських засобів, розробки методів контролю якості.

  Згорнути ↑
 • Дьякова Лариса Юріївна, кандидат фармацевтичних наук

  Кандидат фармацевтичних наук, спеціальність 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи та судова фармація,

  Тема дисертаційної роботи: «Управління персоналом аптечних закладів відповідно до вимог належних практик

  Декан факультету фармації МАУП

  Доцент кафедри загальної та клінічної фармації

  Має досвід науково-педагогічної діяльності на посаді завідувача кафедри  медико-фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету (2012-2016 рр.)

  З 2017 року працює в МАУП, викликає дисципліни «Основи економіки», «Охорона праці та охорона праці в галузі».

  Автор та співавтор більше 100 наукових публікація. Наукові дослідження пов’язані із проблемами екстемпорального виготовлення лікарських засобів, особливостями виготовлення різних лікарських форм та контролю їх якості, організацією роботи аптек тощо. Зокрема, це останні статті:  

  1. Дьякова Л.Ю. Аналіз вимог до супозиторіїв згідно Державної Фармакопеї України// Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. –        С. 81.
  2. Дьякова Л.Ю. Дослідження особливостей приготування дерматологічних і косметичних мазей// Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. –  С. 79.
  3. Аналіз особливостей контролю ін’єкційних лікарських форм, виготовлених в аптеці// Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 87.
  4. Дьякова Л.Ю. Внутрішнє навчання персоналу аптек як складова системи забезпечення якості лікарських засобів // ХХ Міжнародна науково - практична  конференція професорсько-викладацького  складу “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій”, 14 березня 2015 року / Київський міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 1. – С. 38-40.
  5. Дьякова Л.Ю. Удосконалення системи управління персоналом аптечних закладів з використанням мотиваційних принципів//  Молодий будівничий України № 35 : у 2 томах : збірник матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів  «Європейський вибір України: сучасні виклики та  реалії»,  28 квітня 2015 року / Київський міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 2. – С. 472-473.
  6. Дослідження сучасного стану виробництва назальних лікарських засобів в Україні // Молодий будівничий України № 35 : у 2 томах : збірник матеріалів ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів  «Європейський вибір України: сучасні виклики та  реалії»,  28 квітня 2015 року / Київський міжнародний університет. – К. : КиМУ, 2015. – Т. 2. – С. 475-476.
  7. Гудзенко А.В., Власенко С.О., Дьякова Л.Ю. Валідація методики визначення елагової кислоти в рослинній сировині плодів шипшини // "Управління якістю в фармації" : матеріали ІХ Науково-практичної конференції. (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С 36.

  Активно займається методичною роботою, має власні навчально-методичні розробки, зокрема в напрямку вивчення аромології та косметології у ВНЗ фармацевтичного профілю:

  1. Дьякова Л.Ю., Носенко О.А., Майдебура О.П. Аромологія в косметології та ароматерапії: методичні вказівки для студентів до практичних занять. – К.: КиМУ, 2015.

  2. Дьякова Л.Ю., Носенко О.А., Майдебура О.П. Аромологія в косметології та ароматерапії: методичні розробки до лекцій. – К.: КиМУ, 2015.

  Досвід практичної роботи за спеціальністю – 7 років на посадах завідуючого відділом постачання та збуту аптечного складу, завідуючого аптекою, директора фармацевтичної фірми

  Проводить наукове консультування підприємств та організацій. Одна з найбільших робіт була проведена для ТОВ “Фармасофт” – розробка фармацевтичної системи якості, яка підтверджена отриманням сертифіката належної практики дистрибуції № 02/2018/GDP від 07.05.2018.

  Підвищення кваліфікації проходить в напрямку організації та  управління фармацією. Зокрема, в 2015 році проходив стажування в Українській військово-медичній академії.

  Згорнути ↑
 • Джан Тетяна Віталіївна, кандидат фармацевтичних наук

  Кандидат фармацевтичних наук 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія, Тема: «Фармакогностична характеристика айви довгастої Cydonia oblonga Miller та айви японської Chaenomeles speciosa (Sweet.) Nak. та розробка субстанцій на їх основі»

  Заступник декана факультету фармації, доцент кафедри загальної та клінічної фармації

  З 2007 року викладає фармацевтичну хімію та фармакогнозію, спочатку в Київському медичному університеті (до 2013 р), потім в Київському міжнародному університету, з 2017 року працює в МАУП.

  В 2010-2014 рр. працювала науковим співробітником в Державній лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ».

  Працює над докторською дисертацією. Тема дисертації; «Фармакогностичне вивчення представників родин Rosaceae, Annonaceae, Rhamnaceae, Ebenaceae, Cornaceae та створення фітозасобів на їх основі»

  Автор та співавтор 118 наукових публікація, серед яких 47 наукових статей. Наукові дослідження присвячені вивченню нетрадиційних плодових культур України з метою створення нових лікарських засобів проводяться у співпраці із Національним Ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України. Зокрема, це останні статті:  

  1. Кузнєцова О. В. Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви та шроту винграду на основі поліметилсилоксану з метою оптимізації та удосконалення технології  / О. В. Кузнєцова, Т.В. Джан, В. Є. Буцька, О. Г. Тимченко // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2016. - №3(3). – Р. 60-64

  2. Dzhan T. Study of fatty and organic acids composition in Quince leaves and fruits (Cydonia oblonga Mill.) / T. Dzhan  // Eureka: life sciences. Agricultural and biological sciences. – 2016. – N5. – P. 39-44

  3. Кузнєцова О. В. Determination of influence of auxiliary ingredients on antioxidant activity of extract of leaves of the quince and grapes seed meal in phytogel with the use of spectrometric method with the DPPH indicator system / О. В. Кузнєцова, Т.В. Джан, В. Є. Буцька, О. Г. Тимченко // Eureka: life sciences. Agricultural and biological sciences. – 2017. – N2. – P. 3-8

  4. Розробка технології ферментованих напоїв лікувально-профілактичної дії на основі екстракту плодів хурми віргінської (DYOSPYROS VIRGINIANA L.) / Л.О. Косоголова, І.С. Кривутенко, Т.В. Джан, Б. В. Поліщук та ін. // Фітотерапія. Часопис. – 2017. - №2. – С. 62-64

  Є співвласником 10 патентів на корисну модель.

  Детальна інформація про результати наукових досліджень https://scholar.google.com.ua/citations?user=0EljD9IAAAAJ&hl=uk

  Є співавтором навчальних посібників:

  1. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів.  / Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Джан Т.В., Дульцева О.В.– К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 280 с.
  2. Ефіроолійні та жироолійні рослини. / Дудченко Л.Г., Коновалова О.Ю., Гарник Т.П., Джан Т.В., Грабова Т.Ю., Пилипчук А.Б./ – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 496 с.
  3. Отруйні рослини: Навчальний посібник / Коновалова О.Ю., Туманов В.А., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К.. Джан Т.В., Дудченко Л.Г., Лебеда А.П., Гергель Є.М., Рибак Л.М. – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 842 с.
  4. Лікарське ресурсознавство: Навчальний посібник / Джан Т.В., Мазулін О.В., Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Шураєва Т.К., Доля В.С., Гречана О.В., Смойловська Г.П.. –  Запоріжжя, 2011. – 320 с.
  5. Мінеральні елементи лікарських рослин та їх роль у життєдіяльності людини: Навчальний посібник / Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К.. Джан Т.В., – К., Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 192 с.
  6. Лікарські рослини в онкології: Навчальний посібник / Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К.. Рибак Л.М., Джан Т.В., – К., Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 456 с.

  Приймає участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент

  Надає консультації виробникам фармацевтичної та косметичної продукції, зокрема брала участь в розробці реєстраційного досьє на лікарський засіб, розділ «Методи контролю якості» ТОВ «Фіто-Фарм», м. Артемівськ, розробці сертифікатів безпеки для косметичної продукції «Полтавський бішофіт» тощо.

  Наполегливо працює над підвищенням своєї кваліфікації, зокрема проходила стажування в 2013 році на базі Словацького аграрного університету в Нітрі, в 2019 – на базі Люблінського медичного університету.  Згорнути ↑

Андрієнко Олександр Павлович, кандидат медичних наук;

Тимчик Олеся Володимирівна, кандидат біологічних наук;

Чернявська Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук;

Коваль Інна Володимирівна, кандидат біологічних наук.