Про Академію

Меню

Інститут медичних та фармацевтичних наук МАУП

Контакти:

Адреса: 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 корпус № 4.

тел.:(044) 490-95-11, 490-95-26

e-mail: [email protected]

Інститут медичних та фармацевтичних наук розпочав свою діяльність на ринку освітніх послуг у 2019 року. Проте історія Інституту бере свій початок з 2017 року, коли на базі Інституту менеджменту та охорони здоров’я Міжрегіональної Академії управління персоналом було створено факультет фармації та започаткована підготовка фахівців галузі знань 22 Охорона здоров'я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ІНСТИТУТУ

МІСІЯ: сприяння розвитку здоров'я українського суспільства; здійснення підготовки кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців галузі охорона здоров'я на основі компетентнісного підходу з урахуванням вимог стейкхолдерів національного і міжнародних ринків; розвиток наукового потенціалу із застосуванням інноваційних технологій і наукових досліджень у медичному та фармацевтичному секторах економіки України й Європейського простору;  формування іміджу та репутації на ринках освітніх послуг і праці.

 

ВІЗІЯ:  заклад освіти з інноваційними підходами в освітньому й науковому просторі та цінностями, що передаються від покоління до покоління.

ЦІННОСТІ:

Особистість

ІМФН орієнтує свою діяльність на формування ціннісних орієнтацій особистості; шанує людську гідність, дбає про людину, формує систему ціннісних орієнтацій особистості; сприяє набуттю професійної компетентності, розвитку та реалізації професійності; забезпечує реалізацію соціальних очікувань особистості.

Гуманізм

ІМФН у своїй діяльності дотримується принципів, цінностей та норми гуманізму; створює атмосферу доброзичливості та співпраці між ТОП-менеджментом, викладачами, здобувачами освіти, практиками та громадянами. Концепція гуманізму націлена на повагу до гідності кожної особистості/людини та її право на свободу в розвитку, вдосконалення, критичного мислення тощо.

Професіоналізм

Діяльність ІМФН сфокусована на професіоналізм та інноваційність, формування консолідованої команди професіоналів для реалізації місії та стратегічних завдань Інституту, підготовку успішних фахівців, які будуть прагнути до професійного вдосконалення.

Якість освіти

ІМФН у своїй діяльності застосовує комплексний підхід до якості освіти; на постійній основі визначаються характеристики та критерії вдосконалення якості освітнього процесу, які є підгрунттям формування професійної компетентності здобувачів освіти.

Соціальна відповідальність

 

ІМФН всіляко сприяє дотриманню усіма суб’єктам освітнього процесу соціальних норм; проводить всебічні заходи, що спрямовані на гармонізацію міжособистісних відносин, і виховує відповідальний, зрілий підхід до питань взаємин особистості і сучасного суспільства.

Етика

ІМФН декларує фундаментальні принципи професійної етики та деонтології, що засновані на моральних зобов’язаннях і цінностях.

Доброчесність

Усі учасники освітнього та наукового процесу ІМФН у своїй діяльності дотримуються академічної доброчесності, етичних принципів та правил під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

Лідерство

 

Сьогодні Межрегіональна академія управління персоналом є лідером у сфері недержавної освіти в Україні, у складі якої функціонує ІМФН. Інститут створює всебічні  умови для розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу.

Здоровий спосіб життя

ІМФН здійснює підготовку фахівців для медичного та фармацевтичного секторів економіки України; надає можливість здобувачам освіти набути знання та навички здорового способу життя; приділяє значну увагу заходам, що сприяють зміцненню здоров’я; формує підгрунття для розвитку та зростання здоров'я населення країни.

 

 

Директор Інституту медичних та фармацевтичних наук - Свиридова Наталія Костянтинівна.

Кваліфікація: доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»; головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал»; член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» «Лікувальна справа», «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками за таким спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров'я:

Спеціальність

Освітня програма, спеціалізація

Рівень вищої освіти

Форми здобуття освіти

 

221 Стоматологія

Стоматологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

225 Медична психологія

Медична психологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

Спеціалізація 226.1 Фармація

Перший (бакалаврський) рівень

Інституційна (очна (денна), заочна

 

Професорсько-викладацький склад Інституту медичних та фармацевтичних наук – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні освітню, навчально-методичну та науково-дослідну роботу. Здобувачі вищої освіти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями, практиками.

Науково-педагогічний склад Інституту є запорукою гідного професійного рівня та затребуваності наших випускників на ринку праці.

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації здобувачів освіти до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання.

 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них фахових компетентностей, організаторських, лідерських і комунікативних здібностей. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.


Завітайте до МАУП на День відкритих дверей, щоб краще поринути в навчальний процес. Реєструйтеся на подію за посиланням: http://od.maup.com.ua/ та отримуйте знижку 20% на навчання

Поділитися посиланням: