Про Академію

Меню

Інститут медичних та фармацевтичних наук

Контакти:

Адреса: 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 корпус № 4.

тел.:(044) 490-95-11, 490-95-26

e-mail: imphs@maup.com.ua

Інститут медичних та фармацевтичних наук розпочав свою діяльність на ринку освітніх послуг у 2019 року. Проте історія Інституту бере свій початок з 2017 року, коли на базі Інституту менеджменту та охорони здоров’я Міжрегіональної Академії управління персоналом було створено факультет фармації та започаткована підготовка фахівців галузі знань 22 Охорона здоров'я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ІНСТИТУТУ

МІСІЯ: сприяння розвитку здоров'я українського суспільства; здійснення підготовки кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців галузі охорона здоров'я на основі компетентнісного підходу з урахуванням вимог стейкхолдерів національного і міжнародних ринків; розвиток наукового потенціалу із застосуванням інноваційних технологій і наукових досліджень у медичному та фармацевтичному секторах економіки України й Європейського простору;  формування іміджу та репутації на ринках освітніх послуг і праці.

 

ВІЗІЯ:  заклад освіти з інноваційними підходами в освітньому й науковому просторі та цінностями, що передаються від покоління до покоління.

ЦІННОСТІ:

Особистість

ІМФН орієнтує свою діяльність на формування ціннісних орієнтацій особистості; шанує людську гідність, дбає про людину, формує систему ціннісних орієнтацій особистості; сприяє набуттю професійної компетентності, розвитку та реалізації професійності; забезпечує реалізацію соціальних очікувань особистості.

Гуманізм

ІМФН у своїй діяльності дотримується принципів, цінностей та норми гуманізму; створює атмосферу доброзичливості та співпраці між ТОП-менеджментом, викладачами, здобувачами освіти, практиками та громадянами. Концепція гуманізму націлена на повагу до гідності кожної особистості/людини та її право на свободу в розвитку, вдосконалення, критичного мислення тощо.

Професіоналізм

Діяльність ІМФН сфокусована на професіоналізм та інноваційність, формування консолідованої команди професіоналів для реалізації місії та стратегічних завдань Інституту, підготовку успішних фахівців, які будуть прагнути до професійного вдосконалення.

Якість освіти

ІМФН у своїй діяльності застосовує комплексний підхід до якості освіти; на постійній основі визначаються характеристики та критерії вдосконалення якості освітнього процесу, які є підгрунттям формування професійної компетентності здобувачів освіти.

Соціальна відповідальність

 

ІМФН всіляко сприяє дотриманню усіма суб’єктам освітнього процесу соціальних норм; проводить всебічні заходи, що спрямовані на гармонізацію міжособистісних відносин, і виховує відповідальний, зрілий підхід до питань взаємин особистості і сучасного суспільства.

Етика

ІМФН декларує фундаментальні принципи професійної етики та деонтології, що засновані на моральних зобов’язаннях і цінностях.

Доброчесність

Усі учасники освітнього та наукового процесу ІМФН у своїй діяльності дотримуються академічної доброчесності, етичних принципів та правил під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

Лідерство

 

Сьогодні Межрегіональна академія управління персоналом є лідером у сфері недержавної освіти в Україні, у складі якої функціонує ІМФН. Інститут створює всебічні  умови для розвитку лідерських якостей у здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу.

Здоровий спосіб життя

ІМФН здійснює підготовку фахівців для медичного та фармацевтичного секторів економіки України; надає можливість здобувачам освіти набути знання та навички здорового способу життя; приділяє значну увагу заходам, що сприяють зміцненню здоров’я; формує підгрунття для розвитку та зростання здоров'я населення країни.

 

 

Інститут очолює Ольховська Анжела Борисівна - доктор фармацевтичних наук, доцент.

 

Автор понад 270 наукових та навчально-методичних видань, із них понад 100 статей у фахових журналах України та зарубіжних країн, Фармацевтичній енциклопедії. Співавтор 2 монографій. Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 2 нововведення в Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для упровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Співавтор 15 навчальних посібників, із них 9 з грифами МОН та МОЗ України.

За результати наукових досліджень розроблені та впроваджені у фармацевтичну практику та освітній процес закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти  12 науково-методичних рекомендацій, які затверджені ПК Фармація МОЗ та АМН України та узгоджені МОЗ України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0237-5741

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220814743

Освіта:

 • Українська фармацевтична академія, спеціальність «Фармація».
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність «Маркетинг».
 • Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», спеціальність «Переклад» (англійська мова).
 • Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «КПІ», курс «Розроблення дистанційного курсу».
 • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», програма «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-tutor».

Міжнародне стажування:

l   «Medicine and Pharmacy: Marketing in the Modern Economy, Science, Education and Practice. Management of Pharmaceutical Marketing» (180 год.) на базі International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland, 2016).

l   «Modern university in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process» (180 год.) на базі «Higher School of Social and Economic in Przeworsk» (Польща, 2019).

l   «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» (150 год.) на базі Вищої школи бізнесу та підприємництва (Польща, 2020).

Співрозробник:

 • стандарту вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • варіативних частин освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми галузевого стандарту вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр галузі знань 0305 Економіка і підприємництво спеціальності 8.03050701 Маркетинг;
 • освітніх програм Фармація, Фармацевтичний маркетинг та адміністрування для галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислово фармація, Маркетинг для галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти.

Напрями наукових досліджень: теоретико-концептуальні та прикладні засади маркетингових комунікативних стратегій у соціально-відповідальної маркетингової PR-стратегії фармацевтичними підприємствами; антикризовий менеджмент системи маркетингових комунікацій; особливості маркетингових досліджень у фармації; дослідження споживчої поведінки фармацевтичних товарів; бренд-менеджмент та брендинг стейкхолдерів фармацевтичного сектора галузі охорона здоров’я та ін.

 Ольховська А.Б. є членом:

 • Української Асоціації Маркетингу.
 • Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Нагороджена:

 • Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2020).
 • Подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2019).
 • Подякою за відповідність функціонування процесів СУЯ НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (2019).
 • Дипломом переможця І ступеня у номінації «Кращий кандидат наук НФаУ» (2017).
 • Дипломом за кращий дистанційний курс (2017).

Ольховська А.Б. є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК

ВЧЕНА РАДА ІМФН

ДИРЕКТОРСЬКА РАДА ІМФН

МЕТОДИЧНА РАДА ІМФН

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками за таким спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров'я:

Спеціальність

Освітня програма, спеціалізація

Рівень вищої освіти

Форми здобуття освіти

 

221 Стоматологія

Стоматологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

225 Медична психологія

Медична психологія

Другий (магістерський) рівень

Інституційна (очна (денна)

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

Спеціалізація 226.1 Фармація

Перший (бакалаврський) рівень

Інституційна (очна (денна), заочна

 

Професорсько-викладацький склад Інституту медичних та фармацевтичних наук – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні освітню, навчально-методичну та науково-дослідну роботу. Здобувачі вищої освіти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями, практиками.

Науково-педагогічний склад Інституту є запорукою гідного професійного рівня та затребуваності наших випускників на ринку праці.

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації здобувачів освіти до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання.

 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них фахових компетентностей, організаторських, лідерських і комунікативних здібностей. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.

Поділитися посиланням: