Курси «Ділова українська мова»

Вільне володіння та правильне користування українською мовою є не лише обов’язком будь-якого державного службовця та ознакою його професійної відповідності, але й умовою прийняття ефективних управлінських рішень, порозуміння між керівництвом та трудовим колективом, формування ділової атмосфери у службових стосунках, укріплення авторитету установи в її відносинах з користувачами адміністративних послуг.

Кафедра філології та українознавства Міжрегіональної Академії управління персоналом пропонує посадовцям різних рівнів професійну перевірку ступеня їх обізнаності у державній мові, якості володіння алгоритмами складання ділових паперів та прийомами спілкування з аудиторією.

У разі потреби кваліфіковані фахівці кафедри забезпечать підвищення відповідної компетентності у максимально стислі терміни на індивідуальних заняттях. Орієнтовно для кожного слухача плануються два заняття по дві години на тиждень. Для отримання відповідного сертифікату про проходження курсів з ділової української мови потрібне їх відвідування протягом трьох місяців. Загальний обсяг навчального часу складає 48 годин.

Індивідуальні курси підвищення кваліфікації для державних службовців передбачають вдосконалення знань, вмінь та навичок у діловодстві, риториці, етиці та етикеті ділового спілкування тощо.

Графік індивідуальних занять складатиметься виходячи з інтересів та можливостей слухача, з урахуванням його робочого навантаження. Заняття проводитимуться на навчальній базі МАУП. За проханням відвідувачів окремі теми вивчатимуться дистанційно, з постійним консультуванням з боку викладачів. Більшість навчального часу, відведеного на підвищення кваліфікації, витрачатиметься на практичні заняття.

Виходячи з конкретних результатів моніторингу практичних знань кожного відвідувача курсів, можливе коригування програми курсів, з метою збільшення навчального часу на відповідні розділи програми.

Початок індивідуальних занять запланований на 1 березня 2017 року.

Пропонуємо нашим майбутнім слухачам часткову самостійну перевірку власного рівня мовної компетентності. Виконайте, будь ласка, декілька тестових завдань за посиланням. Також ознайомтеся з орієнтовною програмою курсів.

У разі Вашої зацікавленості у нашій пропозиції просимо зареєструватися на сайті МАУП на „Курси з ділової української мови” за приведеним зразком. Чекаємо на Вашу реєстрацію до 15 лютого.

Заявки надсилайте на email: [email protected] (з поміткою курси ділової української мови).

БЛАНК РЕЄСТРАЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць та рік народження

Посада
(за бажанням)

Електронна адреса

Мобільний телефон

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСІВ

Курс «Ділова українська мова (з елементами культури мови, етики ділового спілкування, риторики)» містить систематизований теоретико-практичний матеріал з українського ділового мовлення, зокрема висвітлено питання орфографічних, лексичних, граматичних форм ділових паперів, етики ділового спілкування, питання риторики.

Предметом вивчення курсу є структура і властивості документальної інформації в українському діловодстві, ділова українська мова, культура усного й писемного спілкування, підготовка до публічного виступу, основні вимоги до виголошення доповіді тощо. Специфіка курсу зумовлена застосуванням основних понять ділової української мови у професійній діяльності фахівців різного напряму.  

Метою курсу є вивчення ділової української мови, структури і властивостей документальної інформації, культури мови, етики спілкування, елементів риторики.  Мета цієї дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:

 • ознайомлення з нормативною базою, що регламентує документознавство на сучасному етапі;
 • вивчення основних  видів  документів,  вимог  щодо їхнього  оформлення;
 • формування умінь і навичок складання, написання та оформлення організаційної, розпорядчої документації, документації щодо особового складу, довідково-інформаційної, господарсько-договірної та обліково-фінансової;
 • оволодіння нормами української літературної мови та дотримання вимог усного й писемного мовлення, а також навичками комунікативного використання засобів мови в різних життєвих ситуаціях.

            Під час створення документів, вивчення основних правил етикету ділового спілкування, слухачі повинні:

- знати відомості про ділові документи: класифікацію документів, їхні види за класифікаційними ознаками, формуляр документа, реквізити, основні правила оформлення документів та вимоги до тексту документу; оволодіти основними навичками усного й писемного ділового українського мовлення, елементами риторики;

- уміти  створювати документи різних видів, редагувати тексти документів відповідно до фаху, відтворювати їх на бланках, добирати та використовувати у ділових документах найуживаніші типові мовні звороти і кліше; спілкуватися фаховою українською мовою відповідно до ситуації.

Курс розрахований на охочих удосконалити свої знання з української мови загалом.

 

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу

 1. Предмет, завдання курсу.
 2. Українська літературна мова та її норми.
 3. Стилі сучасної української літературної мови.
 4. Характеристика офіційно-ділового стилю.

Тема 2. Сучасне справочинство

 1. З історії українського справичинства.
 2. Класифікація документів.
 3. Правила оформлення документів.
 4. Вимоги до тексту документа.

Тема 3. Лексика ділових паперів

 1. Професійна лексика, терміни в ділових паперах.
 2. Іншомовні слова в ділових паперах.
 3. Синоніми, пароніми в документах.
 4. Книжні й урочисті слова в документах.

Тема 4. Власні назви в документах

 1. Велика літера в документах.
 2. Правопис та відмінювання прізвищ, імен по батькові в документах.
 3. Географічні назви в ділових паперах.

Тема 5. Іменники в офіційно-діловому стилі

 1. Граматичні категорії іменників у документах.
 2. Особливості відмінювання закінчень іменників у документах.
 3. Правопис закінчень власних і загальних назв у кличному відмінку при звертанні.
 4. Особливості відмінювання складних слів у документах.

Тема 6. Граматичні форми прикметників, займенників, числівників в офіційно-діловому стилі

 1. Особливості використання прикметників у документах.
 2. Особливості використання займенників у ділових паперах.
 3. Правила запису цифрової інформації у документах.
 4. Зв'язок числівників з іменниками в ділових паперах.
 5. Правипис числівників.

Тема 7. Дієслово в офіційно-діловому стилі

 1. Поділ дієслів на дієвідміни. Дієвідмінювання.
 2. Особливості використання дієслів у ділових паперах.

Тема 8. Службові частини мови в офіційно-діловому стилі

 1. Прийменники в офіційно-діловому стилі.
 2. Особливості використання сполучників у документах.

Тема 9. Синтаксис ділових паперів

 1. Особливості синтаксису ділових паперів.
 2. Узгодження підмета з присудком у ділових паперах.
 3. Складні випадки керування в ділових паперах.
 4. Скорочування слів і словосполучень у документах.

Тема 10. Культура мови і стилістика

 1. Культура ділового мовлення.
 2. Ознаки культури мови.
 3. Основні поняття стилістики.

Тема 11. Етика та етикет ділового спілкування

 1. Діловий етикет.
 2. Ділова етика.
 3. Мовний етикет.
 4. Етикетна формула.

Тема 12. Риторика

 1. Риторика як складова частина культури ділового спілкування.
 2. Теорія риторики.
 3. Енргетика та емоційність мовлення.

Тема 13. Публічний виступ

 1. Ділова нарада.
 2. Прес-конференція.
 3. Культура проведення суперечки.
 4. Публічна промова.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Поясніть, що таке гриф обмеження доступу до документа:

а) внутрішнє узгодження документа;

б) відмітка про конфіденційну інформацію;

в) затвердження документа;

г) реєстрація документа.

2. Розголошення змісту таємних документів призводить до:

а) кримінальної відповідальності;

б) адміністративної відповідальності;

в) службової відповідальності.

3. Назвіть документ, який створюють від першої особи:

а) протокол;

б) довідка;

в) автобіографія;

г) характеристика.

4. Визначте рядок, у якому немає помилок у вживанні прийменників:

а) по дорученню, по непорозумінню, по ініціативі;

б) за бажанням, з питання, на замовлення;

в) з алгебри, з примусу, по адресу;

г) по вимозі, через помилку, по закінченню.

5. Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми дієприкметників:

а) панівний, гальмівний, руйнівний, керований;

б) відмінюваний, пізнаваємий, управляємий, навколишній;

в) пануючий, руйнуючий, оточуючий, виробляємий;

г) недосяжний, незгасний, координуючий, лежачий.

6. Укажіть варіант, де правильно утворено форму родового відмінка іменників чоловічого роду:

а) після закінчення інститута, внаслідок туману, у напрямку до Львову, щопонеділка;

б) виконання плану, близько майдану, зроблено з воску, гарного малюнка;

в) без винятку, другого сорту, готуватися до екзамена, населеного пункту;

г) без плаща, виступ лектора, звернутися до Івана Дорошенка, багато товара.

7. Визначте, у якому рядку допущено помилку при творенні вищого ступеня порівняння прикметників:

а) тепліший, менш вдалий, вужчий, більш влучний;

б) більш сумлінний, нижчий, більш здібний, важчий;

в) гірший, менш вживаніший, більш сумлінний, кращий;

г) дорожчий, більш ефективний, більш вимогливий, менш впертий.

8. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилки у правописі числівникових форм:

а) п’ятдесяти, обом, мільярдом, семистам, шістдесятьох;

б) двомастами, десятьох, чотирьохсот, одного, сорока;

в) тридцятьома, тисячею, восьмисот, одинадцяти, сімдесятьма;

г) ста, п’ятидесяти, мільйону (Р.в.), дев’ятисот, чотирма.

9. Визначте, у якому рядку правильно оформлено звертання:

а) шановна Наталія Олександрівна;

б) шановна Наталія Олександрівно;

в) шановна Наталіє Олександрівно;

г) шановна Наталію Олександрівно.

10. Визначте, у якому рядку правильно відредаговано словосполучення

у відповідності з виводами комісії:

а) відповідно до виводів комісії;

б) у відповідності до виводів комісії;

в) відповідно до висновків комісії;

г) у відповідності до висновків комісії.

Відповіді

 1. б
 2. а
 3. в
 4. б
 5. а
 6. б
 7. в
 8. г
 9. в
 10. в

 

Поділитися посиланням: