Навчально-методичний інститут МАУП

Грабовенко Наталія Валеріївна 

Грабовенко Наталія Валеріївна, директор центру, кандидат педагогічних наук, доцент

Кузьменко Ганна Олександрівна, заступник директора центру, аспірант

Адреса:
03039 Київ, вул. Фрометівська, 2
тел. 14-10 (внутрішній)
e-mail: natagrabovenko@uk.net

Положення про інститут

Мета діяльності – реалізація стратегічних цілей розвитку Академії щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів.

Головна відповідальність полягає у забезпеченні адміністративного керівництва та підтримки забезпечення якості на всіх рівнях Академії; Президентського та Всеукраїнського університетів.

Функції:

 • розгляд питань щодо відкриття нових освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм, призупинення та закриття.
 • розгляд проєктів описів освітніх програм та надання рекомендацій, у разі потреби, щодо їх вдосконалення;
 • розгляд питань про внесення змін (оновлення, перегляд) до затверджених освітніх програм або їх компонентів;
 • організація роботи з розробки та систематичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Академії з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти; створення ефективної системи методологічного супроводу модернізації освітнього процесу;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Академії, Президентського та Всеукраїнського університетів;
 • доведення інформації про зміни у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Академії;
 • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
 • розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою Академії, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо покращення такої діяльності;
 • впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності;
 • інформування кафедр Академії щодо досвіду застосування науково-педагогічним персоналом інноваційних методик в освітньому процесі;
 • обговорення та планування коригувальних дій за результатами проходження акредитації освітніх програм;
 • розгляд пропозицій органів студентського самоврядування, аспірантів щодо вдосконалення реалізації освітніх програм; формування рекомендацій щодо покращання організації освітнього процесу в Академії;
 • участь у розробці та затвердженні форм анкет для опитувань та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень в Академії;
 • розгляд проєктів та аналіз актуальності затверджених документів навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • звітування перед Вченою радою Академії про результативність функціонування, вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу та освітньої діяльності в Академії.
Поділитися посиланням: