Порадник студента

ЧОМУ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ ЗА ЯКОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ НАВЧАЄТЬСЯ СТУДЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

  • Акцент на забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, приймати обґрунтовані управлінські рішення;
  • Виявляти і вирішувати серйозні проблеми управління людьми, ресурсами, знаннями на основі сучасних аналітичних та інформаційних технологій;
  • Організовувати впровадження рішень і керувати ним;
  • Вміти підвищувати ефективність операцій і бізнес-процесів.

Складові професійної компетентності

Управлінська - здатність і готовність спрямувати дії на розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у сфері управління та бізнес адміністрування

Дослідницька - здатність і готовність аналізувати, моделювати та систематизувати науково-технічну інформацію щодо стану і перспектив розвитку підприємницьких структур

Проектувальна - здатність і готовність розробляти моделі об’єктів і процесів у сфері управління та бізнес адмініструванняіз використанням математичних методів і інформаційних технологій.

Організаційна - здатність і готовність упорядковувати структури й взаємодії складових елементів системи управління з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності функціонуванняпідприємницьких структур

Контрольна - здатність і готовність здійснювати перевірку процесу управління відповідно до схвалених планів, норм і вимог, інструкцій та рішень

Суспільно-політична - здатність розуміти суспільні процеси і впливати на них; здатність ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечувати розв'язання проблем і досягнення позитивних результатів у галузі управління та бізнес адміністрування; адекватне розуміння того, як функціонує підприємствосприйняттявласної ролі й ролі інших людей у цьому процесі; наявність внутрішньої мотивації, здібностей і відповідної кваліфікації для діяльності в системі управління

Діагностична - володіння теорією та методологією (підходами, принципами і методами) розпізнавання проблеми, виявлення характерних ознак ситуації; застосування цих методів та принципів, аналіз процесів, ситуацій, проблем, випадків, що розпізнають деформації та встановлюють їх причини.

Інформаційно-аналітична - здатність побудувати ефективнусистему інформаційних ресурсів, необхідну для формування інформаційно-правової основи прийняття управлінських рішень у сфері бізнесу; здатність визначати певний інформаційний ресурс у межах оперативного та стратегічного управління; формування умінь на основі отриманої інформації формулювати комплексні аналітичні висновки; здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в контексті управлінського завдання або проблеми, що вирішується

Правова - уміння з правових позицій оцінювати ситуації та події, які виникають на підприємстві з використанням нормативно-правового законодавства

Дипломатична - здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й управління, уміння оцінювати вплив зовнішньої або внутрішньої політики країни на результати фінансово-господарської діяльності підприємства

Комунікативна - здатність використовувати в професійній діяльності усне та писемне мовлення, дотримання етики ділового спілк

Результати навчання

1. Уміння використовувати знання та навички з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу

2. Вміння використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняттяуправлінських рішень

3. Уміння використовувати на практиці теоретичні положення для здійснення організаційних та контрольних заходів у системі управління та бізнес адміністрування

4. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами

5. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління

6. Здатність аналізувати й структуруватипроблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації 7. Здатність до управління організацією таїї змінами

8. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення

9. Здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу економічних зв’язків України з іншими країнами світу

10. Уміння організовувати роботу, складати стратегічні плани розвитку, управляти рухом ресурсів, потоків, інформаціїта персоналу

11. Уміння застосовувати основні методи, технології в системі управління підприємницькими структурами в умовах забезпечення їх сталого економіко-інноваційного розвитку

12. Уміння використовувати нормативно-правову базу

13. Уміння проводити наукові дослідження та аналізувати їх результати

14. Уміння використовувати методи та засоби інформаційно-аналітичної діяльності

15. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління

16. Уміння використовувати знання в межах ділового співробітництва

Поділитися посиланням: