Кафедра економіки та управління бізнесом

Завідувач кафедри – Братусь Ганна Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри – Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Контакти:
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 37
Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 15-16

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми рівнями:

 • Навчання на першому рівні здійснюється за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Економіка та управління бізнесом»);
 • Другий магістерський рівень за спеціальністю 073 «Менеджмент» представлений освітньою програмою «Економіка та управління бізнесом».

Спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів. Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання менеджменту.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для державних та приватних бізнес-структур (вони можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

 • Третій (освітньо-науковий) рівень освіти представлений програмою підготовки здобувачів вищої освіти на отримання ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 «Економіка». На кафедрі навчаються аспіранти денної та заочної форми навчання. 

Метою освітньо-наукової програми «Економіка» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка», що мають теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей у галузі економічних наук, розв’язання комплексних завдань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особливість ОНП «Економіка»:

 • -  фокус ОНП – глибокі теоретичні знання, розуміння сучасних проблем економічного розвитку, здатність розробляти новітні економічні концепції, володіння методологією проведення економічних досліджень, методами статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання та сучасними ІТ технологіями для економічних досліджень, що забезпечує унікальний синергетичний ефект підготовки аспірантів;
 • - викладачами ОНП та науковими керівниками аспірантів є висококваліфіковані науково-педагогічні працівники Академії;
 • - фахові дисципліни є авторськими, відповідають сучасним досягненням економічної науки та практики;
 • - надано можливість вибору дисциплін задля забезпечення ефективної реалізації індивідуальних дослідницьких проектів аспірантів.

 

Історія

Кафедра була заснована  1 вересня 1999 року як кафедра економіки. У 2019 році її було перейменовано на кафедру економіки та управління бізнесом.

Завданням кафедри є підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, які навчаються за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Першим очільником кафедри була Осокіна Валентина Василівна, кандидат економічних наук, професор МКА. З 2005 р. - Малиш Наталія Андріївна, кандидат економічних наук, професор, з 2006 р. - Кривобороденко Геннадій Павлович, доктор економічних наук, професор, з 2010 р. - Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА. З 2018 р. - Сафонова Віра Євгеніївна, доктор економічних наук, професор МКА. З вересня 2019 р. - заступник завідувача кафедри Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА. З січня 2021 р. – Якушик Іван Давидович, доктор економічних наук, професор, директор ННІМЕФ МАУП.

З січня 2022 р. кафедру очолює  Братусь Ганна Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор МКА. Вона є автором цілої низки наукових та навчально-методичних матеріалів. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 10 років. Є автором більш ніж 80 публікацій, у т. ч. монографій, навчальних посібників, наукових статей та методичних розробок.

У 2005 році вона закінчила Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. М.Туган-Барановського за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та отримала ступінь кандидата економічних наук.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської та страхової справи.

У 2020 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності економіка та управління національним господарством та отримала ступінь доктора економічних наук.

З 2014 року Братусь Г.А, працювала в Академії на посаді заступник директора-декана ННІМЕФ. У 2022 році була обрана на посаду завідувача кафедри економіки та управління бізнесом Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу.

Основні напрями наукової роботи спрямовані на формування науково-прикладного фундаменту стратегії і тактики сталого соціально-економічного розвитку, нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо посилення конкурентоспроможності економіки із використанням сучасного методологічного інструментарію. Наукові наробки в значній мірі відпрацьовуються на: обґрунтуванні складових системи науково-технічного розвитку економіки та її ролі у формуванні інтелектуальної власності; дослідженні, розробці та інформаційному забезпеченні математичних моделей системної організації економічних процесів й управління складовими фінансової системи.

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 7 викладачів, з яких 1 має науковий ступінь доктора економічних наук і 6 – науковий ступінь кандидата економічних наук.

До викладання професійно-орієнтованих дисциплін залучено 4 сумісники, які мають науковий ступінь кандидата економічних наук, також на постійній основі запрошуються фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

 • Братусь Ганна Анатоліївна

  ПІБ

  Братусь Ганна Анатоліївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, доцент

  Посада

  завідувач кафедри економіки та управління бізнесом

  Освітня кваліфікація

  Кандидат економічних наук, 051 Економіка / 073 Менеджмент / 075 Маркетинг / 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Підвищення ефективності діяльності підприємств військової торгівлі України», від 26.06.2014 р.., Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. М.Туган-Барановського;

  Доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, від 15.10.2019 р., Міністерство освіти і науки;

  Доктор економічних наук, 051 Економіка / 073 Менеджмент (08.00.03 – економіка та управління національним господарством),  «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку економіки України»,09.02.2021., Міжрегіональній Академії управління персоналом

  Науково-педагогічна діяльність

  8 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Central European Education Institute. Bratislava, Slovak Republic. Economics and Business Administration, Enterprise menedgment, Law si the EU. From 08 july to 23 august, 2018.

  2..Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку №18/22/С/9, 02.05.2018 р.

  2. ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004554-21 від 29.01.2021 р. «Моделювання економічних процесів та прийняття управлінських рішень в умовах парадигмальних зрушень».

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Братусь Г.А. Методичний підхід до розробки збалансованої оцінки ефективності діяльності сучасних промислових підприємств. Наукові праці МАУП, 2016.  Вип. № 50(3).  С. 165-170.
  2. Братусь Г.А. Управління інтелектуальною власністю: особливості теорії та методології. Ефективна економіка. № 8. 2017. (Index Copernicus та ін.). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8201.
  3. Братусь Г. А., Захожай В.Б. Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 81-92.
  4. Братусь Г. А., Захожай В.Б. Методичні засади формування стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств. Європейські перспективи. 2017. Вип. 1. С. 154-159. 
  5. Братусь Г. А. Стратегічні напрями розвитку сфери інтелектуальної власності в системі науково-технічного забезпечення України. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. 2018. № 4(7). С. 205–213.
  6. Братусь Г. А.  Парадигмальний підхід до управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку. Ефективна економіка. № 4. 2018. (Index Copernicus та ін.). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8211.
  7. Братусь Г. А. Методологія складання прогнозів інтелектуального розвитку вітчизняної економіки. Ефективна економіка. № 8. 2018. (Index Copernicus та ін.). URL: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8305.
  8. Братусь Г. А. Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності та змісту поняття інтелектуальної власності. Наукові праці МАУП. Серія: Економічні науки. Київ. Міжрегіональна Академія управління персоналом. 2019. Вип. 1 (57). С. 27–33.
  9. Братусь Г. А. Загальні особливості теорії інтелектуальної власності та її захисту. Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. Київ : КМУ. 2019. Випуск 2(10). С. 9–16.
  10. Братусь Г. А. Інтелектуальна власність в контексті розвитку постіндустріального суспільства. Бізнес-навігатор. Херсон : Вид. дім «Гельветика». 2019. Вип. 6.1–1. С. 61–66. (Index  Copernicus та ін.).
  11. Братусь Г. А.  Сучасний стан та тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород. 2019. Вип. 28 (1). С. 51–56. (Index Copernicus та ін.).
  12. Братусь Г. А. Управління знаннями як основна структурна компонента розвитку інтелектуальної власності. Наукові праці МАУП. Серія: Економічні науки. Київ. Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2019. Вип. 2 (58). С. 32–39. (0,5 д. а.).
  13. Братусь Г. А. Генезис державного регулювання системи освіти як пріоритетного напряму економіки знань. Інтелект XXI. Київ. 2019. № 5. С. 30–35. (Index Copernicus та ін.).
  14. Братусь Г. А. Трансформаційний підхід до структурної архітектоніки інтелектуальної власності. Підприємництво та інновації. Київ : Вид. дім «Гельветика». 2019. № 10.  С. 31–38.
  15. Братусь Г. А. Методологічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності як форми підприємницької активності в інноваційній сфері. Університетські наукові записки. Хмельницький. Вид. ХУУП. 2019. № 4. С. 149–159.
  16. Братусь Г. А. Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку інтелектуальної власності. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Одеса. 2019. Т. 24. Вип. 6. С. 44–49. (Index Copernicus та ін.).
  17. Братусь Г.А. Управління ризиками при застосуванні деривативів на фінансовому ринку України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 16. С. 66-75.
  18. Братусь Г.А., Карбовська Л.О. Особливості використання статистичних методів для прогнозування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. №4 (11). 2019. С.113-118.
  19. Братусь Г. А., Могилевська О. Ю., Майдан С. В. Інтелектуальна власність як стратегічна складова бізнесу. Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. Київ: КМУ. 2020. Випуск 1(11). С. 25–33.
  20. Братусь Г. А. Організаційний механізм оцінки економічного стимулювання розвитку інтелектуальної власності. Підприємництво та інновації. Вид. дім «Гельветика». 2020. (11-1). С. 43–48.
  21. Братусь Г. А. Інформаційно-знаннєві ресурси в структурі інтелектуальної власності. Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Київ : Вид. дім «Гельветика». Т. 31 (70). № 2. 2020. С. 45–51. (Index Copernicus та ін.).
  22. Братусь Г. А. Концептуальні засади оцінки інтелектуальної власності. Причорноморські економічні студії. Одеса. 2020. Вип. 52-1. С. 65–72.
  23.  Братусь Г. А. Комплексна оцінка рівня інтелектуального розвитку вітчизняної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Херсон : Вид. дім «Гельветика». 2020. № 2(113). С. 39–44. (Index Copernicus та ін.).
  24. Bratus H. Methodological aspects of creating evaluation model for intellectual property assessment. Economic Herald of State Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology». Dnepro. 1(11). 2020. Р. 35–42. (Index Copernicus та ін.).
  25. Братусь Г. А. Питання формування фрактальної моделі управління об’єктами інтелектуальної власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Вид. дім «Гельветика». 2020. Вип. 42. С. 114–118.

  26. Bratus H. et al. (2019) State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 1022–1031. (Scopus та ін.).

  27. Bratus H. Internal Audit of Activity Results at Enterprises of Hotel and Restaurant Business // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Issue 2, Vol 23, 2019, P. 1-6. (Scopus та ін.).

  1. Bratus H. (2020) Genesis conceptst abolishment of intellectual propertyas an economic category. Sciences of Europe. Praga, Czech Republic. Vol. 3, № 52. Р. 13–16.
  2. Bratus G. A. (2020) Metodicke nastroje pro posuzovani urovne vyvoje objektu dusevniho vlastnictvi. Moden science – Moderni veda. Praga. № 7. Р. 56–64.
  3. Bratus H. (2020) Features of state regulation of intellectual property of Ukraine. The sciencesheritage. Budapest, Hungary. Vol. 5, № 48. Р. 14–17.
  4. Bratus H. (2020) Advantages of formation and functioning of intellectual clusters in economy. Nauka i studia. № 8(210). Praga. P. 20–27.

  32. Братусь Г.А., Дмитренко Г.А., Лазарева М.Г. Якість трудового потенціалу організації як ключова умова реалізації системного менеджменту. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. №1. 2021.

  33. Братусь Г.А., Лазарева М.Г. Деякі властивості соціально-економічних систем. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. №2. 2021. С.4-17.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Керівник кафедральної науково-дослідної роботи:121U107812 «Управління соціально-економічною ефективністю систем менеджменту підприємств».
  Згорнути ↑
 • Козлова Алла Іванівна

  ПІБ

  Козлова Алла Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук 051 Економіка / 074 Публічне управління та адміністрування (08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) Тема дисертації: «Удосконалення промислово-економічних зв’язків м’ясної промисловості з тваринництвом», від 20.06.1979 р.

  старший науковий співробітник 15.02 1994р.

   

  Посада

  заступник завідувача  кафедри економіки та управління бізнесом,

  Науково-педагогічна діяльність

  47 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004558-21 від 29.01.2021 р. «Теоретико-методологічні засади сучасних глобальних зрушень та модернізації економічних процесів».

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Публікації у періодичних наукових виданнях:

  1.«Економічна теорія».  Навч. посібник під загальною редакцією В.Захожая. Розділ 12, 15, 25, 27. - К.: 2016, ДП «Видавничий дім «Персонал».

  2.Козлова  А.І.,Іноземні інвестиції в промисловість України. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 5. .  К.: Видавничий дім Персонал, 2018.- с.223-226.

  3. Козлова  А.І., Чинники, що стоять  на заваді іноземному інвестуванню в економіку України Науковий часопис. Випуск 7.-  К.: Видавничий дім Персонал, 2018.- с.223-226

  4. Козлова  А.І., Мельник А.В. Роль мотивації персоналу в системі управління підприємством. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9.-    К.:  МАУП ., 2019.- с.381-383 

  5. Козлова А.І., Гафуров Б.С. Корпоративна культура підприємства як шлях до впровадження принципів глобального договору ООН. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9.  - К.:  МАУП., 2019.-  с.381-383 

  6. Козлова А.І., Поврезнюк Д.В., Роль Інвестицій в управлінні розвитком нафтогазовидобувних підприємств особливості управління. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Впуск 11. – К.: МАУП., 2020.- ст. 123-1257. Козлова А.І., Звягінцева Ю.В., Інноваційним проектом на підприємстві. Проблеми модернізації України. Нвуковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020-ст 117-1808. Тужакова А.А., Козлова А.І., Теоретичні аспекти управління персоналом на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- ст 330-3309.  Юрків В.О., Козлова А.І., Формування та розвиток мотивів трудової поведінки персоналу на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис.Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- ст. 345-34810. Козлова А.І., Карпенко Т.О., Формування кадрової політики на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП.,2020- ст.120-12311. Козлова А.І., Синьоок Є.В., Особливості структури організаційної культури підприємства Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020 – ст 311-31312. Accounting as an integral part of financial and economic assessment of business entities. Naukoviy Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – 5(1) – V.3/ - P. 162 – 166 – URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/162. M.Bodretskyi, M. Koval, H. Skyba, A, Kozlova, H. Kryshtal.

  13. Карбовська Л., Якушик І., Фещенко О., Каліна І., Козлова А. (2021) Забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення енергетичної безпеки на основі використання вед: Проблеми та перспективи. Фінансово – кредитна діяльність:проблеми теорії та практики, 2021, №37, с. 438-446

  https://fkd.ubs/ua/index./php/fkd/issue/view/51

   

  14. H.Kryshtal, I.Novykova, E.Vasylknova, Yu.Kuzminska, A.Kozlova The influence of digitalization on the development of industrial enterprises. Naukovys Visnyk Natsionalnoho  Hirnychoho Universytetu/ 2022, №3,  р. 151-155. (Scopus).

  Згорнути ↑
 • Каменева Наталія Володимиріна

  ПІБ

  Каменева Наталія Володимиріна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  9 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Захист кандидатської дисертації, 24.11.2016 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Каменева Н.В. Концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства // Економіка та держава. - 2016. - № 1. − С. 97 − 100;

  2. Каменева Н.В., Фещенко О.Л. Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 2. − С. 28−32.

  3. Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні Проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2016. - № 1. − С. 348 − 360 (1,2 ум. друк. арк.) (видання включене до міжнародних наукометричних баз).

  4. Каменева Н. В. Согласование критериев оптимизации экологических инвестиций / Н. В. Каменева // «Украйна-България-Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 3. Варна – Херсон: Издателство «Наука и экономика», 2018. – С. 88- 92.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Філіппов Михайло Іванович

  ПІБ

  Філіппов Михайло Іванович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук/ доцент

  Посада

  Професор

  Науково-педагогічна діяльність

  50 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНВ»МАУП» Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21 грудня 2015р. № 12СПК 745255 «Етапи та моделі управління змінами»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Філіппов М.І., Довбик К.С.-Особливості діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту . / Проблеми модернізації Украіни (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2016. с.70-74.

  2.Філіппов М.І., Мотов О.В.- Удосконалення управління торговельною діяльністю підприємств на ринку легкових автомобілів / Проблеми модернізації України (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2017. с.329-331.

  3.Филиппов М.І., Чжан Паньсин – Социально-экономическая  эффективность профессионального развития персонала в СК «Украинская страховая компания» / Проблеми модернізації України (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2017. с.332-335.

  4. Філіппов М.І., Сахарова Т.В., Перешкоди в процесі маркетингових комунікаціїї підприємств: причини виникнення та шляхи подолання.

  Актуальні проблеми економіки, №6(192), 2017, с.120-126.

  5.Філіппов М.І., Сотнікова Я.С.,- економічна діагностика та напрями та напрями зростання ефективності  використання виробничого потенціалу підприємства. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9. - К.: МАУП., 2019.- с. 396-399

  6.Белкіна Т.А., Філіппов М.І., Фактори впливу на соціально психологічний клімат колективу підприємства. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- с. 245-251

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Черняєва Олександра Олександрівна

  ПІБ

  Черняєва Олександра Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Захист кандидатської дисертації, 07.06. 2018 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Черняєва О.О. Діагностика ефективності управління витратами підприємства в залежності від рівня його інформаційного забезпечення // Економіка і фінанси: наук. журнал. Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2016. Спецвипуск. С. 19-28 (0,50 друк. арк.)(Включено до Index Copernicus).

  2.Черняєва О.О. Особливості формування системи управління витратами підприємства: теоретичний аспект // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. пр. / Донецький державний університет управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. Т. ХVІІ. С. 143-153 (Серія «Економіка»; вип. 299) (0,54 друк. арк.).

  3.Cherniaieva O. О. The conceptual framework of information support for enterprise cost management // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. Одеса: ФОП Головко О.А., 2017. Т. 22. Вип. 3 (56). С. 107-111 (0,50 друк. арк.)(Включено до Index Copernicus).

  4.Захожай В.Б., Черняєва О.О. Інформаційне підґрунтя процесів обліку витрат підприємства // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. К.: ЮНЕСКО, 2017. № 2. С. 15-20 (0,46 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: визначено взаємозв’язок та узгодженість елементів інформаційного підґрунтя процесів обліку витрат підприємства (0,32 друк. арк.).

  5.Zakhozhai V., Cherniaieva O. A technical approach to assessment  of the level of information support  for an industrial  enterprise costs management // Економіка. Фінанси. Право: наук. журнал. К.: ТОВ «Міжнародний бізнес центр», 2017. №6/2. С. 39-43 (0,54 друк. арк.) (Включено до Index Copernicus). Особистий внесок здобувача: удосконалено науково-методичний підхід до оцінки рівня інформаційного забезпечення управління витратами промис

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Даневич Микола Володимирович

  ПІБ

  Даневич Микола Володимирович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Захист кандидатської дисертації,  2015 р. Спеціальність 08.00.07 –демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.);

  ВНЗ «Кіровоградський Національний Технічний Університет»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010, випук 18, ч.1. Стр.48 – 54

  2. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю продукції». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП, 2020,  52 с.

  3. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління бізнес -процесами». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП» 2020,  30 с.

  4. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи управління бізнесом». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП,2020, 32с.

  5. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи антикризового управління». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП , 2021, 27с

  6. Силабус навчальної дисципліни  «Основи антикризового управління». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП., 2021, 12с.

  7. Силабус навчальної дисципліни  «Управління конкурентоспроможністю продукції». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП., 2021, 12с.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Скаредов Максим Олегович

  ПІБ

  Скаредов Максим Олегович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Студент

  Посада

  Фахівець кафедри економіки та управління бізнесом

  Науково-педагогічна діяльність

  -

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  -

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  -

  Розробки та патенти

  -

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  -

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Українською та англійською

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Управління соціально-економічною ефективністю систем менеджменту підприємств»», затвердженої на 2021-2025 рр.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність та беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Результати досліджень викладачів публікуються у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, а також у провідних фахових виданнях та монографіях.

До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри. На кафедрі успішно діють студентські наукові гуртки «Основи управління бізнесом» та «Сучасна економічна теорія».

Наукова робота здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»  знаходить своє відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах.

За кафедрою закріплено понад 60 дисциплін, у тому числі: «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Моделювання в управління соціально-економічними системами», «Антикризове управління», «Конкурентоспроможність підприємства», «Організаційна культура», «Організація виробництва», «Стратегічне управління бізнесом», «Управління виробничими конфліктами», «Управління проектами», «Управління якістю».

Відомі випускники

Жан Беленюк - народний депутат України фракція політичної партії Слуга Народу, український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, дворазовий чемпіон світу. Чемпіон Європейських ігор 2019 року м. Мінськ. Заслужений майстер спорту України. Народний депутат Верховної ради України IX скликання з 2019 року. Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2016 році.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2015 році.

Любарець Тетяна – керівник відділення № 768 м. Київ, АТ Укрсиббанк BNP Paribas Group. Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчила навчання у 2018 році.

Михальчик Ілля Ю́рійович (народ. 17.08.1996, Київ, Україна) — мотогонщик, майстер спорту міжнародного класу по мотоспорту.

В 2014 р. зайняв шосту позицію на Чемпіонаті світу в класі Superstock 600, віце-чемпіон Європи в класі Supersport 600 (2016р.), чемпіон міжнародного чемпіонату Германії IDM Superbike (2018). Переможець добового мотоциклетного марафону «24 години Спа» (2022), бронзовий призер мотомарафонів «Боль д'Ор» (2019) и «24 години Ле-Мана» (2021).

Закінчив навчання у жовтні 2022 р.

Володимир Жемчугов – український партизан, учасник російсько-української війни. Провів 11 місяців у російському полоні, втратив обидві руки та зір. Герой України (2017). Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» освітньою програмою «Економіка та управління бізнесом». Закінчить навчання у 2023 році.

Поділитися посиланням: