Підсумки наукової роботи

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ МАУП
ЗА 2020 РІК

Загальне керівництво науковою діяльністю в МАУП здійснюється Вченою радою Академії, яку очолює Президент МАУП. Вчена рада затверджує як перспективні, так і поточні плани наукової діяльності підрозділів Академії. Наукова робота в інститутах, філіях МАУП організовується Вченими радами цих підрозділів.

У процесі керівництва науковою роботою Вчена рада МАУП керується Конституцією України; Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Статутом МАУП, а також Положенням про Вчену раду МАУП.

Вчена рада МАУП:

 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Академії;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень, плани наукових видань;
 • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, кандидатури їх наукових керівників чи консультантів.

За звітний період Вченою радою МАУП було проведено 9 засідань та розглянуто численні питання, що стосуються різних аспектів розвитку наукової діяльності Академії.

Загальні показники наукової діяльності у 2020 р.

Наукова діяльність у МАУП проводиться в рамках наукових тем, затверджених Вченими радами Інститутів та відокремлених структурних підрозділів Академії. Тематичний план науково-дослідної роботи є основним документом, що визначає напрями наукової діяльності в інститутах і регіональних підрозділах Академії на найближчі роки.

Науково-педагогічна спільнота університету координує свою наукову діяльність, досліджуючи загальноакадемічну наукову тему «Україна в контексті світових та національних модернізаційних процесів формування державності та громадянського суспільства: політичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти» (керівник НДР доктор політичних наук, професор М.Ф. Головатий, державний реєстраційний номер 0119U100492, закінчення виконання роботи – 12.2024). Мета дослідження: поглиблення теоретико-методологічних основ становлення української державності і розвиток концептуальних положень, що узагальнюють соціальну практику у політичному, юридичному, економічному та психологічному аспектах.

Досліджуючи загальноакадемічну наукову тему, науковці Академії об’єднують свої зусилля у форматах наукових шкіл Академії під керівництвом:

 • доктора політичних наук, професора Головатого Миколи Федоровича «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні»;
 • доктора юридичних наук, професора Заросила Володимира Олексійовича «Адміністративно-правове забезпечення функціонування державного механізму на основі загальнодемократичних принципів та кримінальна охорона його функціонування»;
 • доктора юридичних наук, професора Юлдашева Олексія Хашимовича «Вдосконалення господарського та цивільного законодавства з метою підвищення ефективності економічного розвитку, подолання елітарної корупції та забезпечення національної безпеки України в умовах сучасних викликів»;
 • доктора наук з державного управління Романенка Євгена Олександровича «Теоретико-методологічне обґрунтування сучасних процесів та практичне впровадження результатів науково-дослідних розробок в публічному адмініструванні»;
 • доктора наук з державного управління, професора Непомнящего Олександра Михайловича «Методологічні та практичні засади формування публічної політики управління ризиками у виробничих відносинах та суспільних процесах при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості».

Важливою формою наукової діяльності є участь у наукових та науково-практичних конференціях. Науковці, аспіранти та магістранти університету у 2020 році були організаторами або брали активну участь у численних науково-практичних форумах з гуманітарних напрямків, що мали як університетський, так і всеукраїнський та міжнародний формат. Зокрема, за звітний 2020 рік науковці та фахівці Академії організували та провели 123 наукових та науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів та інших наукових заходів.

У тому числі, V Міжнародна науково-практичної конференція «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р. https://drive.google.com/file/d/1iPg3RIxujlJK7pbMS2Iv4nwUVPXgWHnu/view

та такі загальноакадемічні конференції:

 • Всеукраїнська  науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів зовнішньої політики України»  13 травня 2020 р. https://drive.google.com/file/d/1fRmya0dLXdnV5QGVI9bWLxbbEzu1e0ve/view;
 • Звітна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва»  20 листопада 2020 р. https://drive.google.com/file/d/1GbP-TTSVVJrEV1KY0hAnrslvcINDNPgq/view.

За звітний період науковці-співробітники Академії захистили 55 кандидатських та докторських дисертації з них: доктора наук (ВАК) - 5, кандидата наук (ВАК) - 41, доктора наук у галузі - 3, доктора філософії - 6.

Науковцями Академії у звітному періоді видано 36 монографій, 58 науковців здійснювали керівництво дисертаційними дослідженнями 132 аспірантами та 22 пошукувачами наукових ступенів.

Заслуговує на особливу увагу впровадження результатів наукової роботи у освітній процес, так впродовж навчального року викладачами Академії підготовлено 1149 навчально-методичних розробок, програм та тестів, 38 підручників та навчальних посібників.

Опубліковано 638 статті у наукових виданнях (з них 292 – у фахових), 413 тез та матеріалів доповідей на міжнародних наукових конференціях та  470 тез.

За звітний період у 2020 році науковцями МАУП було надруковано 87 статей у міжнародних виданнях, які індексовані наукометричною базою Scopus. На сьогоднішній день індекс Хірша МАУП у  Scopus дорівнює 14.

Участь студентів у науково-дослідній роботі

Проведення кафедрами науково-дослідної роботи, яка органічно пов’язана з освітнім процесом є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання студентів.

Усього в 2020 році до наукової роботи було залучено понад 2000 студентів, з яких 693 займалися у 61 наукових гуртках; більше 2241 студентів брали участь у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конференціях, форумах, конкурсах, олімпіадах), опубліковано 633 студентських доповідей і статей.

У звітному навчальному році 9 студентів Академії брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт один з них (Лопусевич Володимир) із Інституту права ім. князя Володимира одержав диплом переможця ІІІ ступеня у галузі «Теорія та історія держави і права». Інші учасники отримали заохочувальні грамоти та сертифікати.

Поділитися посиланням: