Науково-методична робота кафедри

Науково-методична робота кафедри
фінансів, банківської та страхової справи ННІМЕФ

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб’єктами господарювання і населенням України як умова економічного та соціального розвитку суспільства» номер 0121U108233, затвердженої на 2021-2025 рр.

На кафедрі плідно працює науково-методична рада в складі Філіної Г.І., кандидата економічних наук, професора кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІМЕФ; Владики Юлії Павлівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІМЕФ; Брюховецької Ірини Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІМЕФ.

За результатами наукових досліджень на завершену тему ІІ.2 29.04 «Забезпечення фінансової стійкості підприємств України в умовах кризи», протягом 2016-2020 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри проводилась підготовка та видання наукових статей у журналах, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science, фахових журналах та збірниках наукових праць, тез наукових доповідей для участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Так за звітний період було опубліковано 78 статей, надруковано 57 тез конференцій та виконано 178 доповідей.

Кількість публікацій виконавців науково-дослідної теми кафедри за 2016-2020 рр.

Рік

Кількість:

статей

надрукованих тез конференцій

доповідей учасників конференцій

2016

19

9

26

2017

8

17

41

2018

14

9

30

2019

18

7

40

2020

19

15

41

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів – протягом 2016-2021 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри було захищено наступні дисертації:

2016 р.

Бурсов Р.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)».

Онищук В.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України (на прикладі підприємств машинобудування)».

Казак О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств».

2017 р.

Котляров Валерій Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інвестиційна привабливість агропромислових формувань».

2018 р.

Чумак О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління економічною діяльністю державних підприємств».

Слоньовский М.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток людських ресурсів в системі публічного управління».

2019 р.

Дмитенко Тетяна Леонідівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Фінансовий моніторинг вексельного ринку».

2020 р.

Чумак Оксана Володимирівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України».

Братусь Ганна Анатоліївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку економіки України».

2021 р.

Ліщенко Андрій Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інформаційне забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств».

Наукова робота студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» знаходить своє відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. Протягом 2016-2020 рр. було проведено 12 круглих столів та 7 науково-практичних семінарів, у яких пройняло участь 236 студентів та аспірантів. Студенти залучені до роботи у студентському науковому гуртку: «Фінансист» (керівник Тімко Н.І.).

За кафедрою закріплено викладання 42 дисциплін, основними з яких є: «Фінанси», «Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Гроші та кредит», «Банківська система», «Інвестування», «Корпоративні фінанси», «Проектне фінансування», «Ринок фінансових послуг», «Статистика», «Страховий менеджмент», «Страхування», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Ціноутворення», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Валютне регулювання», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Грошово-кредитні схеми зарубіжних країн» тощо.

Фінанси, банківська справа та страхування одна з основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів та міжнародних фінансів, розробляти та розв’язувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, у науково-дослідних установах тощо.

Основна мета – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Об’єктом професійної діяльності випускника є устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем на фінансовому ринку, діяльність фінансових посередників.

Поділитися посиланням: