Кафедра фінансів, банківської та страхової справи

Завідувач кафедриДацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор (корп. 2, каб. 30, вн. тел. 12-29)

Заступником завідувача кафедри є Тімко Наталія Іванівна, доктор філософії в галузі економіки (корп. 2, каб. №34, вн. тел. 12-29).

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 30

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-29

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями

 • Бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінансовий менеджмент»);
 • Магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Кафедра готує фахівців з фінансового аналізу стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних та страхових угод; управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності в сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська та страхова справа» можуть бути: вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо); фондові біржі; державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Історія

Кафедра фінансів і статистики була заснована у 1996 р. Засновником та першим її завідувачем був кандидат економічних наук, професор МКА Бугулов Валерій Миколайович. У 1998 р кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент, професор МКА Грідчіна Марина Володимирівна, а з 2001 року – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, академік МКА Захожай Валерій Борисович.

У грудні 2011 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів і кредиту, а з 01 вересня 2016 року отримала назву – фінансів, банківської та страхової справ, шляхом об’єднання з кафедрою банківської справи.

З 2017 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти, професор Дацій Олександр Іванович. Він є автором цілої низки наукових та навчально-методичних матеріалів. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 20 років. Є автором більш ніж 240 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та методичних розробок.

У 1995 році він закінчив Дніпропетровський Державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК та отримав ступінь кандидата економічних наук.

У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів і обліку.

У 2005 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності економіка та управління науково-технічним прогресом, на тему «Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України» та отримав вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

З 2016 року Дацій О.І. працює в Академії на різних посадах. У 2017 році був обраний на посаду завідувача кафедри фінансів, банківської та страхової справи Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів.

Наукові інтереси – теоретичні, методологічні і практичні питання управління фінансовою діяльністю суб’єктів економіки. Керівник науково-дослідної роботи Інституту «Проблеми і перспективи розвитку промислових і сільськогосподарських підприємств в Україні» (ДР № 0207U004302) та кафедральної науково-дослідної роботи ІІ.2 29.04 «Забезпечення фінансової стійкості підприємств України в умовах кризи».

Голова спеціалізована Вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 25 викладачів, з яких 1 має науковий ступінь доктора економічних наук і 14 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 4 доценти).

До викладання дисциплін також залучено 4 сумісники, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 2 – науковий ступінь кандидата економічних наук.

 • Дацій Олександр Іванович

  ПІБ

  Дацій Олександр Іванович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, професор

  Посада

  завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  25 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Підручник, монографія, 2 навчальні посібники, 26 наукових праць

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Foundation Central European Academy of Studies and Certification, Certificate of participation, Training «Projects preparation. EU funds», 20-21.06.2015;
  2. Consulting Group 2027, Fundacja Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Certyficat,
  3. Training «Projects preparation. EU funds», 06-07.06.2015
  4. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат, Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», 06.10.2019 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  15 підприємств

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Andriushchenko K., Datsii O.,  Aleinikova O., Abdulla A. M.,  Ali A. M. (2019). Improvement of the water resources management system at the territorial level. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 421-437. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.34.
  2. Andriushchenko K., Kondarevych V., Datsii O., Mishchenko D., Ivashova L., Levchenko N., Pivovarov K., Kutashev I. (2019). The Impact of Digital Transformation on the Company's Financial Growth. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-4, November 2019. Page No.: 8929-8935. available at: https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4/
  3. Datsii O., Alebri Mohamed Abdulla. Systems of Physical Registration of Watwe Supply in Ukraine. International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 2 (4), Swinoujscie, Polska, Varna, Bulgaria, 2019. P. 59-66.
  4. Datsii O., Alhemeiri Mohammed Ali. Clustering as a Strategic Tool of Anticrisis Public Management of Territories. International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 2 (4), Swinoujscie, Polska, Varna, Bulgaria, 2019. P. 97-107.
  5. Liezina, A.V., Andriushchenko, K.A., Rozhko, O.D., Datsii, O.I., Mishchenko, L.О., Cherniaieva, O.O. (2020). Resource planning for risk diversification in the formation of a digital twin enterprise. Accounting, 6 (2020) , 1337-1344. doi: 10.5267/j.ac.2020.8.016.
  6. Miroshnychenko O., Prytomanov S., Schokin R., Romanenko le., Datsii O. Elaborating professional qualifications in Ukraine: a new approach. Professional Pedagogics. 2020. № 1 (20). Р. 4-14.
  7. Дацій О.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні / О.І. Дацій, І.І. Туболець, Н.І. Шевченко // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2019. – № 3. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1442
  8. Дацій О.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства / О.І. Дацій, І.І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 9. - С. 5 – 9.
  9. Дацій О.І., Азізов С.П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
  10. Державне та регіональне управління: [підручник] / Є.Г. Карташов, В.В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є.Г. Карташова. – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с.
  11. Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Моделі публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в зарубіжному і вітчизняному досвіді. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2020. № 5. (13). С. 27-38.  https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-5964. Режим доступу до журналу : https://www.inter-nauka.com/ua/issues/administration2020/5/5964/
  12. Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Перспективи розвитку професійної освіти у взаємодії із соціальними партнерами. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2020. № 6. (14). С. 28-36. Режим доступу до журналу : https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15951571817803.pdf.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 у  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом»

  Згорнути ↑
 • Тімко Наталія Іванівна

  ПІБ

  Тімко Наталія Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі економіки

  Посада

  Заступник завідувача кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  23 роки

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  2 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189895, «Механізм забезпечення та відновлення фінансової стійкості банківської системи України», 27.05.2016 р.
  2. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку, №18/22/П/1, 21.05.2018 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Тімко Н.І. Облікова ставка як інструмент реалізації грошово-кредитної політики// Проблеми модернізації України.- К.: Персонал, 2017.- Вип. 5. - С.317-320.
  2. Тімко Н.І. Іноземні інвестиції в Україні: далі чи горизонти// Проблеми модернізації України.- К.: Персонал, 2019.- Вип.9. - С.358-362.
  Згорнути ↑
 • Братусь Ганна Анатоліївна

  ПІБ

  Братусь Ганна Анатоліївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук, професор МКА, доцент

  Посада

  професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  3 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189895, «Контролінг як система стратегічного управління ефективністю на підприємствах», 27.05.2016 р.

  2. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку №18/22/С/9., 02.05.2018 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Bratus, H. Internal Audit of Activity Results at Enterprises of Hotel and Restaurant Business [Електронний ресурс] / S.Nikola, Yu. Arsenyev, L. Potemkin, S. Filyppova, H. Bratus// Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019 Vol: 23 Issue: 2, p. https://www.abacademies.org/articles/Internal-Audit-of-Activity-Results-at-Enterprises-of-Hotel-1528-2635-23-SI-2-426.pdf

  2. Братусь Г. А. Методичні засади формування стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. Б. Захожай, Г. А. Братусь // Європейські перспективи. - 2017. - Вип. 1. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2017_1_27

   3. Братусь Г. А. Формування економіко-математичної оптимізаційної моделі підвищення ефективності діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Г. А. Братусь // Інноваційна економіка. - 2019. - № 5. - С. 309-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_5_80

  4. Братусь Г. А. Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації [Електронний ресурс] / В. Б. Захожай, Г. А. Братусь // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. - С. 81-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_11

  5.Методичні засади формування стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. Б. Захожай, Г. А. Братусь // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 159-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_32Братусь Г. А. Методичний підхід до розробки збалансованої оцінки ефективності діяльності сучасних промислових підприємств / Г. А. Братусь // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 165-170.

  6.Братусь Г. А. Управління ризиками при застосуванні деривативів на фінансовому ринку України / Г. А. Братусь, С. Г. Шклярук // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2018. - № 16. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_16_8

  7. Братусь Г.А. Генезис державного регулювання системи освіти як пріоритетного напрямку економіки знань  / Г.А. Братусь // Інтелект XXI. – 2019. – № 5. – С. 30-36.

  8. Братусь Г.А. Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності та змісту поняття інтелектуальної власності/ Г.А. Братусь // Наукові праці МАУП. – Серія: Економічні науки. – 2019. – Вип. 1(57). – Київ: МАУП, ДП «Вид. дім Персонал». – С. 27-34

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  PEGASUS BUSINESS ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LLC, Certificate, Level 3 Pearson English Test Academic (B2), December 2018

  Згорнути ↑
 • Котляров Валерій Олександрович

  ПІБ

  Котляров Валерій Олександрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук, доцент

  Посада

  доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  18 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  Київське державне підприємство по виробництву бактерійних препаратів «Біофарма»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Voronin, V. & Kozachenko, O. & Kutashov, I. & Kotliarov, V.. (2018). FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL AND CREDIT SYSTEMS IN A MULTI-FACETED ECONOMY. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 3. 376-383. 10.18371/fcaptp.v3i26.144367.
  2. Котляров В. О. Теоретичні положення змісту інвестиційної привабливості агропромислових підприємств / В. О. Котляров // Європейські перспективи, 2016. – № 4. – С. 29 – 33.
  3. Котляров В. О. Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України / В. О. Котляров // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 18. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_18_19.
  4. Котляров В. О. Інвестиційно-інтеграційна діяльність агропромислового комплексу України в сучасних ринкових умовах / В. О. Котляров // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 147-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_29.
  5. Котляров В. О. Тенденції та перспективи інвестиційної діяльності агропромислових формувань Київської області в контексті євроінтеграційних процесів / В. Б. Захожай, В. О. Котляров // Науковий вісник НУБіП України. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2016. – Вип. 247. – 110-119.
  6. Котляров В. О. Структурно-аналітичний підхід до управління інвестиційною привабливістю агропромислових формувань / В. О. Котляров, Н. П. Резнік // Наукові праці МАУП, 2017 . – № 52 (1). – С. 5-12.
  7. Резнік Н. П., Слободяник А. М., Котляров В. О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань [Текст] : монографія / Н. П. Резнік, А. М. Слободяник, В. О. Котляров. - Київ : Персонал, 2018. - 343 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-214. - 300 прим. - ISBN 978-617-02-0311-3
  8. Котляров В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Управління ризиками» (для студентів освітнього рівня бакалавр) / В.О. Котляров // Київ: МАУП. ВД «Персонал»., 2017. – 24 с.
  9. Котляров В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітнього рівня бакалавр) / В.О. Котляров // Київ: МАУП. ВД «Персонал»., 2018. – 22 с.
  10. Котляров В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Основи управління бізнесом» (для студентів освітнього рівня бакалавр) / В.О. Котляров // Київ: МАУП. ВД «Персонал»., 2017. – 19 с.
  11. Kotlyarov V. O. Investment attractiveness of Ukraine: STATE AND WAYS OF ACTIVATION / V. O. Kotlyarov // Międzynarodowe Forum Naukowe, 2017, Польша, м. Лодзь http://forumnaukowe.edu.pl/index.php/finanse/12-investment-attractiveness-of-ukraine-state-and-ways-of-activation
  12. Котляров В. О. Особливості економічно-інвестиційної інтеграції України / В. О. Котляров // Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2016 року. – Частина 2. – С. 117-120.
  13. Котляров В. О. Особливості прямих іноземних інвестицій в економіку країни: аспект ЄС / В. О. Котляров // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2016 року. Частина 2. – С. 117-119.
  14. Котляров В. О. Аналіз питань залучення та використання зовнішніх інвестицій / В. О. Котляров // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні. Збірник тез наукових доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 27 жовтня 2016 року. – Частина 1. – С. 226-228.
  15. Котляров В. О. Порядок іноземного інвестування в Україні / В. О. Котляров // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти. Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-26 листопада 2016 року. – С. 49-51.
  16. Horbach L.M., Kotliarov V.O. CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY / International scientific conferences: Science and education: trends and prospects // United States of America. – New York, Yunona Pablishing. – 2018. – P.25-31. ISBN 978-0-9988574-2-0
  Згорнути ↑
 • Шклярук Сергій Григорович

  ПІБ

  Шклярук Сергій Григорович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, доцент, професор МКА

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  25 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  21 рік

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ № 189898, «Проблеми та напрями удосконалення недержавного пенсійного забезпечення в Україні», 27.05.2016 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Братусь Г. А. Управління ризиками при застосуванні деривативів на фінансовому ринку України / Г. А. Братусь, С. Г. Шклярук // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2018. - № 16. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_16_8.
  2. Шклярук С.Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика: навч. посіб./ С.Г. Шклярук // – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2016. – 528 с.
  3. Шклярук С.Г. Трастові послуги як механізм виведення активів з України// Проблеми модернізації України.- К.: Персонал, 2016.- Вип.2. - С.203-205.
  4. Шклярук С.Г., Чупак О.В. Лізингові послуги фінансових компаній і участь банківських установ в їх фінансуванні// Проблеми модернізації України.- К.: Персонал, 2017.- Вип.4. - С.258-260.
  Згорнути ↑
 • Філіна Ганна Ісаївна

  ПІБ

  Філіна Ганна Ісаївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук/професор МКА

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  36 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  12 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189883, «Оцінювання результативності дії фінансових важелів на результуючі показники фінансових механізмів», 27.05.2016 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 320 с.
  2. Філіна Г.І. Ефективне ціноутворення як невід'ємна складова стратегії розвитку підприємства.// Становлення і розвиток української державності. - К.: Персонал, 2014.- Вип.10. - С.138-139.
  3. Філіна Г.І. Управління ефективністю компанії на основі її фінансової архітектури// Проблеми модернізації України.- К.: Персонал, 2017.- Вип.5. - С.326-328.
  4. Філіна Г.І., Гайдученко Я.С. Інвестиційний клімат України як умова залучення прямих іноземних інвестицій// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2017.- Вип.4. - С.250-252.
  Згорнути ↑
 • Брюховецька Ірина Олександрівна

  ПІБ

  Брюховецька Ірина Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  Доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  1 рік

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  ТОВ «Консалтингова група «Де-Юре», комерційний директор;

  ТОВ «Авіс Бізнес груп», директор

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дисертація «Страхування майна громадян та напрями активізації його розвитку»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», диплом кандидата наук ДК №046813 від 16.05.2018 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  ТОВ «Консалтингова група «Де-Юре», ТОВ «Авіс Бізнес груп»

  Розробки та патенти

  1. Патент на корисну модель №131477 від 10.01.2019.
  2. Теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо умов та правил здійснення обов’язкового страхування житла громадян, пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення страхування майна громадян використовуються Комітетом із питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України (довідка від 07.07. 2015 р.).
  3. Положення щодо розрахунку оцінки ймовірності втрат і економічного ризику надзвичайних ситуацій природного характеру по областях України для територій, де економічний ризик перевищує середнє значення для встановлення необхідності застосування поправочних коефіцієнтів, використані товариством з обмеженою відповідальністю – страховим та перестраховим брокером «РЕЮНІОН Україна» (довідка № 01-05/74 від 04.10.2017 р.).
  4. Методичний підхід до здійснення комплексної оцінки якості страхування майна громадян враховано у діяльності приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» (довідка № 1616/04 від 05.10.2017 р.).
  5. Рекомендації щодо законодавчих ініціатив впроваджено в Національній академії державного управління при Президентові України (довідка № 23-11/466 від 10.10.2017 р.).
  6. Результати дослідження щодо здійснення страхування майна громадян з використанням електронних систем використовуються кафедрою страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка від 9.09.2016 р.).

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Чорна І. О. (Брюховецька І. О.) Підвищення професійної культури страхових посередників як напрям активізації розвитку страхування майна громадян / І. О. Чорна (Брюховецька І. О.) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - Вип. 10 (4). - С. 108-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(4)__27.
  2. Чорна І. О. (Брюховецька І. О.) Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні / І. О. Чорна (Брюховецька І. О.) // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 2. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_2_20
  3. Briukhovetska I.O. Problems of low demand for property insurance services of Ukrainian citizens / I.O Briukhovetska // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2017. - № 9. – P. 16-20.

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, номер реєстрації А-478/2017.

  Свідоцтво щодо володіння англійською мовою на рівні В2, реєстраційний номер 31681.

  Згорнути ↑
 • Бігдаш Володимир Дмитрович

  ПІБ

  Бігдаш Володимир Дмитрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі економіки/професор МКА

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  19 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  25 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189883, «Оцінювання результативності дії фінансових важелів на результуючі показники фінансових механізмів», 27.05.2016 р.
  2. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку, №18/22/С/5, 02.05.2018 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Бігдаш В. Д. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України// Наукові праці МАУП.- К.: Персонал, 2018. - Вип. 2 (56). - С.122-131.
  2. Бігдаш В.Д. Джерела та чинники управління ризиками медичної реформи// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2017.- Вип.5. - С. 246-247.
  3. Бігдаш В.Д. Модернізація як суттєвий чинник реформування вітчизняного страхового ринку// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2015.- Вип.1. - С.282-284.
  4. Бігдаш В.Д. Напрями розвитку державного регулювання у страховому секторі небанківських фінансових установ// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2019.- Вип.9. - С. 86-88
  5. Бігдаш В.Д. Особливості формування принципів менеджменту страхової діяльності в Україні// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2016.- Вип.2. - С.218-220.
  6. Бігдаш В.Д. Проблеми розвитку страхового ринку України в умовах реформування вітчизняної економіки// Наукові праці МАУП.- К.: Персонал, 2015.- Вип. 46(3-2015). - С. 169-173.
  7. Бігдаш В.Д. Розвиток страхового захисту в системі публічного управління в процесах економічних реформ в Україні// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2016.- Вип. 3. - С.46-47.
  8. Бігдаш В.Д. Чинники формування стратегії інновацій у страхуванні// Проблеми модернізації України. - К.: Персонал, 2017.- Вип. 4. - С. 91-92.
  Згорнути ↑
 • Владика Юлія Павлівна

  ПІБ

  Владика Юлія Павлівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  к.е.н., доцент

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  10 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», атестат доцента, АД № 002307, 23.04.2019 р.

  Розробки та патенти

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86509, від 01.03.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Agroeconomic and agroecological aspects of spatial variation of rye (Secale cereale) yields within Polesia and the Forest-Steppe zone of Ukraine: The usage of geographically weighted principal components analysis/ Biosystems Diversity, ISSN 2519-8513 (Print), ISSN 2520-2529 (Online). Approved by the Scientific Council of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. – 2019. –  Volume 26(4). – P. 276-285.  – Access mobe: http://doi.org/10.15421/011842

  2. Стратегія волатильності: небезпека та наслідки. Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 267-275 с.

  3. Банківські операції: навч. посіб. / Н.І.Демчук, В.О.Довгаль, Ю.П.Владика – Дніпро: Пороги, 2017. – 460 с.

    4. Інноваційний розвиток підприємства: законодавчо-методологічного апарату: словник-довідник / Пугач А.М., Демчук Н.І., Владика Ю.П. та ін.; за ред. д-ра екон наук, проф. Н.І.Демчук. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. – 364 с.

  5. Alternative sources of financing for the sustainable development of Ukraine. Management of modern socio-economic system. – Collective monograph. – Vol. 1. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 296 p.

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Certificate № АМ 100127, Center of foreign languages «All inclusive» 04 September 2017

  Згорнути ↑
 • Дмитренко Тетяна Леонідівна

  ПІБ

  Дмитренко Тетяна Леонідівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  18 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  28 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дисертація «Фінансовий моніторинг вексельного обігу»;

  науковий твір «Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів» зареєстровані авторські права Дмитренко Т.Л. (свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір від 21.02.2019 №86284).

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №177786, «Перспективи розвитку вексельного ринку України», 27.05.2016 р.
  2. НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522/002551-18, «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», 06.09.2018 р.
  3. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку, №18/22/С/12, 02.05.2018 р.

  Розробки та патенти

  Науковий твір «Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів» зареєстровані авторські права Дмитренко Т.Л. (свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір від 21.02.2019 №86284).

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Підрозділи у колективних монографіях

  1. Дмитренко Т.Л. Удосконалення механізмів управління ризиками та внутрішнього контролю в Міністерстві фінансів України. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст. кол. моногр. / за ред. Т. І. Єфименко Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”. 2016. С. 355-364. (0,41 друк. арк., автору належить 0,38 друк. арк.; особистий внесок: аналіз сучасного стану ринку боргових цінних паперів та визначення факторів впливу на їх дохідність).

  Статті у наукових фахових виданнях

  1. Дмитренко Т.Л. Фінансовий моніторинг готівкового обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму. Наукове фахове видання Академії муніципального управління «Науковий вісник». 2012. Вип. 12. С. 212–222. (0,63 друк. арк.) (Google Scholar, ResearchBib).
  2. Дмитренко Т.Л. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму. Науковий, виробничо-практичний журнал Інституту розвитку фондового ринку «Ринок цінних паперів України». 2012. №9. С.17–25. (0,71 друк. арк.) Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
  3. Дмитренко Т.Л., Тиховська Н.М. Формування державної стратегії інноваційного розвитку фінансового ринку. Науково – аналітичний журнал «Митна справа» Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. №3. ч.2. С.173–179. (0,65 друк. арк., автору належить 0,60 друк. арк.; особистий внесок: розробка Єдиної державної (національної) інформаційної системи обігу векселів) (Web of Science)
  4. Гулей А.І., Дмитренко Т.Л. Шляхи імплементації рекомендацій FATF щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів. Науковий журналу «ScienceRise». 2015. №5/3(10). C.22–27. (0,67 друк. арк., автору належить 0,63 друк. арк.; особистий внесок: дослідження розвитку вітчизняної і закордонних депозитарних систем та міжнародних стандартів щодо ПВК/ФТ) (Index Copernicus, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, SIS, ESJI, UlrichsWeb, EconPapers, ResearchBib, ISIFI та ін.).
  5. Гулей А.І., Дмитренко Т.Л. Формування державної політики розвитку вексельного ринку України. Збірник «Наукові праці МАУП». 2015. №2. С. 77–88. (0,58 друк. арк., автору належить 0,53 друк. арк.; особистий внесок: дослідження розвитку національного законодавства у сфері ПВК/ФТ та вексельного обігу) (Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).
  6. Дмитренко Т.Л. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів. Український журнал «Економіст». 2017. №12. С.20–31. (1,95 друк. арк.) (RePЕc, ISSN 1810-3944).
  7. Дмитренко Т.Л. Типологізація протизаконних схем у фінансовому секторі. Науковий, виробничо-практичний журнал Інституту розвитку фондового ринку «Ринок цінних паперів України». 2017. №19. С. 61-73. (1,04 друк. арк.) (Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).
  8. Дмитренко Т.Л. Особливості ризик-орієнтованого підхода у протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. / Т.Л. Дмитренко // Науковий збірник «Наукові праці НДФІ». 2018. – № 4. - C. 118-130 (1,38 друк. арк.) (Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, ISSN 2414-3499).
  9. Dmytrenko T.L. Digital signatures and circulation of electronic promissory notes as means of improving the financial market transparency/ T.L. Dmytrenko// Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 99–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.39 (0,74 друк. арк.) (Index Copernicus, Google Scholar, Sis, ResearchBib, ISSN 2306-6814).

  Статті в іноземних наукових виданнях

  1. Dmytrenko T.L. Introduction of bill circulation in electronic form as an increasing the financial market / T.L. Dmytrenko// Regional Innovations Journal, 2019. –№1. С.14-24 (1,29 друк. арк.) (Advance Science Index, GIF - Global Impact Factor, EconPapers, Registry of Open Access Repositories, ISSN 2273-2640)

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  AML adviser (радник) OSCE

  AML adviser (радник) UNODC

  Згорнути ↑
 • Ліщенко Андрій Володимирович

  ПІБ

  Ліщенко Андрій Володимирович

  Науковий ступінь/вчене звання

  -

  Посада

  старший викладач кафедри фінансів, банківської та страхової справи

  Науково-педагогічна діяльність

  1рік 6місяців

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Система інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості.

  А.В. Ліщенко Ефективна економіка. 2018. № 5.

  2. Структура ризиків підприємств молокопереробної промисловості. А.В. Ліщенко Наукові праці МАУП. – 2018. – Вип. 2 (56).

  3. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки виробників молочної продукції А.В. Ліщенко Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17.

  4. Аналіз рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств А.В. Ліщенко Економіка та держава. 2019. № 1.

  5. Вдосконалення показників економічної безпеки виробників молочної продукції в системі продовольчої безпеки України А.В. Ліщенко Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2020 – 2020. – 2(63)

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Викладачами кафедри підготовлено та видана велика кількість підручників та навчальних посібників, таких як: «Державне та регіональне управління» (Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І. та ін.), «Фінанси (теоретичні основи)» (Захожай В.Б., Грідчіна М.В., Осіпчук Л.Л., та ін.), «Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика» (Захожай В.Б.), «Статистичне забезпечення управління якістю» (Захожай В.Б.), «Система оподаткування та податкова політика» (В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко), «Страховий та інвестиційний менеджмент» (Захожай В.Б.), «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики)» (А.В., Головач, В.Б. Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Н.А. Головач), «Банківська статистика» (Захожай В.Б.), «Статистика фінансів» (Захожай В.Б.), «Управління фінансами акціонерних товариств» (Грідчіна М.В), «Податкові системи зарубіжних країн» (Литвиненко Я.В., Якушик І.Д.), «Фінанси» (Довгань Л.П., Данілов О.Д., Філімоненков О.С., Бедринець М.Д., Коробкіна С.А.), «Зовнішньоекономічний менеджмент» (Варениченко Л.Л., Коломійченко Н.І. та ін.), «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» (Філіна Г.І.), «Страхування» (Бігдаш В.Д.).

За кафедрою закріплено викладання близька 60 дисциплін, у тому числі: «Банківська система», «Гроші та кредит», «Корпоративні фінанси», «Міжнародні фінанси», «Ринок фінансових послуг», «Статистика», «Страхування», «Страховий менеджмент», «Сучасна політика ціноутворення», «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансова статистика», «Фінанси підприємства», «Фінансовий ринок», тощо.

Для підготовки фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з метою впровадження сучасних методів навчання, кращого вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, підвищення якості навчання, використовуються сучасні інтерактивні засоби навчання та відповідні пакети прикладних програм, а також фахові періодичні видання.

Відомі випускники

Ельбрус Тедеєв – український спортсмен (вільна боротьба),  народний депутат України, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України (1996), президент Асоціації спортивної боротьби України. 21 вересня 2013 року увійшов до всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).

Навчання у МАУП: вступив у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої княгині Ольги МАУП у 2004 році. Навчався за спеціальністю «фінанси» спеціалізацією «міжнародна економіка та фінанси». Закінчив навчання у 2007 році.

Василь Волга – український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007).

Навчання у МАУП: вступив до Академії на навчання за спеціальністю «Банківська справа». Закінчив навчання у 1999 році.

Сергій Броневицький – український фахівець у галузі містобудування, кандидат технічних наук (1996), керівник розробників проекту Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025. Головний архітектор Києва у 2009-2011.

Навчання у МАУП: вступив до Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги у 1999 році. Навчався за спеціальністю «фінанси». Закінчив навчання у 2000 році, отримавши спеціалізацію «фінансовий менеджмент».

 

Поділитися посиланням: