Психологічна служба

Психологічна служба забезпечує психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу та реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти і всіх працівників інституту з аспекту збереження психічного здоров’я.

У своїй діяльності психологічна служба МАУП керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу у системі освіти України, статутом Академії.

Метою діяльності психологічної служби є забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їхньої поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей; сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завдання Психологічної служби:

 • повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, гуманізація стосунків у колективах здобувачів і науково-педагогічних працівників, допомога у пошуку шляхів розв’язання психологічних проблем;
 • участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для здобувачів вищої освіти, здійснення психолого-педагогічної підтримки їх становлення і розвитку;
 • надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і зміцнення психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу;
 • сприяння повноцінному особистісному розвиткові здобувачів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.

Принципи діяльності Психологічної служби:

 • пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;
 • соціальної детермінованості;
 • доступності;
 • гуманістичної спрямованості;
 • гнучкості;
 • науковості й компетентності;
 • інформаційної достатності;
 • зворотнього зв’язку;
 • єдності психодіагностики та психокорекції;
 • діалогічної взаємодії між клієнтом та психологом;
 • особистісно-орієнтованого підходу;
 • конфіденційності;
 • ділової ініціативи;
 • безперервності фахового вдосконалення;
 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Видами роботи Психологічної служби є:

 • психологічне консультування;
 • психодіагностика;
 • психопрофілактика;
 • психокорекція;
 • психологічна просвіта;
 • організаційно-методична робота.
 • Оцінка ризиків на робочих місцях

  Кожна працююча людина підпадає під певні ризики під час виконання нею трудових обов'язків. Виникає імовірність ушкодження здоров'я працівника, яка обумовлена ступенем шкідливості й небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

  Ризик - це поєднання ймовірності шкоди, завданої небезпекою, і можливої величиною цієї шкоди. Ризик є мірою небезпеки. Факторами небезпеки можуть бути, наприклад, шум, слизькі підлоги, хімічні речовини або вимушена робоча поза.

  Приступаючи до ідентифікації небезпек на робочому місці, необхідно виявити всі небезпеки, котрі можуть призвести до нещасного випадку, передбачити тяжкість наслідків і ймовірність випадку травми, захворювання, аварії, пожежі.

  Систематична ідентифікація небезпек дозволяє виявляти і своєчасно усувати їх. Джерелами небезпек можуть бути технологія, організація праці, поведінка працівників, природні явища та інше. Ризик може бути припустимий і неприпустимий. У стандарті OHSAS 18001 термін "безпека" визначений як відсутність неприпустимого ризику. Це означає, що працівник повинен знати, які заходи безпеки слід застосовувати, щоб не перевищувати рівень припустимого ризику. Керівники робіт і працівники повинні вміти ідентифікувати й оцінювати ризик.

  Під оцінкою ризиків мається на увазі виявлення небезпек, що виникають у процесі праці, небезпек, визначення величини і значущості виникаючих ризиків. Оцінка ризиків є найбільш ефективним превентивним заходом. При оцінці ризиків враховуються не тільки несприятливі події і нещасні випадки, які сталися раніше, але і небезпеки, які поки що не викликали несприятливих наслідків.

  Таким чином, оцінка ризиків дозволяє виявити ризики, властиві даній роботі, перш ніж вони викличуть нещасний випадок або заподіють іншу шкоду працівникові. Оцінка ризиків є безперервним і систематичним процесом. Вона проводиться поетапно, з урахуванням раніше виявлених небезпек, що виникли під час роботи. Якщо ці небезпеки не можна повністю усунути, слід оцінити їх ризик для здоров'я і безпеки працівників. На основі оцінки можна прийняти обґрунтовані рішення щодо підвищення безпеки.

  Оцінка професійного ризику повинна здійснюватися перед пуском обладнання, запровадженням робочого місця в експлуатацію, а в подальшому — при змінах у конструкції обладнання, організації праці, технологічному процесі, у разі аварії чи травми працівника. Працівник повинен бути ознайомлений з результатами ідентифікації й оцінки ризиків та з проведеними заходами щодо їх зменшення.

  Рішення про виконання оцінки ризиків приймається керівником. Оцінку ризиків на підприємстві можна здійснити силами діючих на ньому служби охорони праці та відділу, відповідального за розвиток виробництва. Разом з тим можна утворити окрему оціночну групу. Дуже важлива участь працівників в оцінці ризиків, так як оцінюються саме ті ризики, на які наражаються працівники. В якості допоміжної сили роботодавець залучає фахівців в оцінці таких ризиків, про які у нього самого немає достатньої інформації, також, може використовувати допомогу фахівців для оцінки особливих ризиків. Такими є, наприклад, ризики, пов'язані з психологічними навантаженнями, використанням шкідливих хімічних речовин .

  Отже, оцінка ризиків полягає у всеохоплюючому і систематичному виявленні небезпек і визначенні величини ризиків. Загальною метою оцінки ризиків є підвищення рівня безпеки праці.

  Міжрегіональна Академія управління персоналом дотримується всіх встановлених вимог українського та європейського законодавства.

  Посібник з оцінки ризиків на робочому місці

  Про затвердження Методики проведення роботодавцем заходів з безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу

  Згорнути ↑
 • Графік консультацій практичного психолога

  Відповідальна Федосова Л.О. (050-699-16-23)

  Понеділок

  17.00-18.00

  Каб.29 . корпус 23
  Або ZOOM  конференція

  Середа

  17.00-18.00

  Каб.29. корпус 23.
  Або ZOOM  конференція

  Відповідальна Раєвська Я.М. (096-668-09-58)

  Вівторок
  17.00-18.00
  Каб.21 . корпус 23
  Або ZOOM  конференція
  Четвер
  17.00-18.00
  Каб.21. корпус 23.
  Або ZOOM  конференція
  Згорнути ↑

Навчально-наукові лабораторії:Поділитися посиланням: