Докторантура

Увага! Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" докторанти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу.

Докторантура є найвищою ланкою в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Прийом до докторантури здійснюється на денну форму навчання за наступними спеціальностями:

051 - Економіка

075 - Маркетинг

081 – Право

281 - Публічне управління та адміністрування

Правила

Для підготовки в докторантурі вступають особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), наукові досягнення, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації (наукової доповіді), та не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень, і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні  наукові дослідження.

 

Вступники до докторантури подають до відділу докторантури (корп. 24, каб. 13) такі документи:

 • заява; 
 • особовий  листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • копія паспорту;
 • копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію документа про нострифікацію диплома);
 • копія диплому про присудження ступеня доктора філософії / наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію документа про нострифікацію диплома);
 • копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • копія документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, та копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • завірена у відділі військового обліку та військового співробітництва Академії копія військово-облікового документа відповідно до пункту 20 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (для чоловіків);
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • довідка з місця роботи (за наявності);
 • медична довідка для осіб з особливими потребами (за бажанням).

Докторанти проходять щорічну атестацію, згідно із затвердженим індивідуальним планом наукової роботи.

Навчання платне (вартість послуг)

Прийом документів
03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, корп. 18., каб. 25
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: [email protected]

Поділитися посиланням: