Аспірантура

Увага! Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" аспіранти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу. 

Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти

Освітньо-наукова програма

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

0231 Language acquisition

0232 Literature and linguistics

Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

0311 Economics

Економіка*,**

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

0313 Psychology

Психологія*,**

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0412 Finance, banking and insurance

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок**

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

0413 Management and administration

0415 Secretarial and office work

Менеджмент**

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

0414 Marketing and advertising

Маркетинг

08 Право

081 Право

0421 Law

Право*

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0613 Software and applications development and analysis

Інженерія програмного забезпечення**

24 Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація

1015 Travel, tourism and leisure

Туризм і рекреація

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

0413 Management and administration

Публічне управління та адміністрування*

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

0312 Political sciences and civics

0314 Sociology and cultural studies

0388 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

*

- акредитовані освітньо-наукові програми;

**

- освітньо-наукова програма підлягає процедурі акредитації в період з 2024 по 2025 рік

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів і ТЗНК не менше ніж 100 балів.

Вступники до аспірантури можуть здійснити реєстрацію заяви на участь у Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) в 2024 році відповідно до графіку проведення основної і додаткової сесій ЄВІ, встановленого Міністерством освіти і науки України.

Вступники до аспірантури подають до відділу аспірантури (корп. 24, каб. 13) такі документи:

 • роздрукований сертифікат про складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з результатом за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів і ТЗНК не менше ніж 100 балів;
 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорта та, у випадку ID-картки, довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи;
 • копія диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності та копія додатка до диплома з оцінками (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію документа про нострифікацію диплому);
 • копія документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • реферат з презентацією дослідницької пропозиції з обраної наукової спеціальності;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, копії опублікованих статей / тез (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • довідка з місця роботи (за наявності);
 • завірена у відділі військового обліку та військового співробітництва Академії копія військово-облікового документа відповідно до пункту 20 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (для чоловіків);
 • медична довідка для осіб з особливими потребами (за бажанням).

Приймальна комісія аспірантури допускає вступників до аспірантури до складання вступних випробувань на підставі поданих всіх вищенаведених у переліку (!!!) документів.

Вступники до аспірантури Академії складають наступні вступні випробування:

 • вступний іспит зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької або французької) за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. ;
 • презентація дослідницької пропозиції – у формі заслуховування, обговорення та оцінювання наукового повідомлення вступника.

Вступники, які вступають до аспірантури на основі НРК7 з іншої галузі знань, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додаткове вступне випробування зі спеціальності.

Вступники до аспірантури з числа іноземних громадян та осіб без громадянства складають додаткове вступне випробування з української мови.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Щодо такого вступника до аспірантури до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти вноситься інформація про наявність у вступника відповідного міжнародного сертифікату.

Прийом до аспірантури проводиться в терміни, встановлені Академією (див. Додаток 1 Правил прийому).

Викладацька та наукова практика

Протягом навчання аспіранти отримують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії.

Аспіранти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях та семінарах з економіки, права, психології, медицини, сучасних інформаційних технологій, політології, публічного управління та адміністрування тощо, а також публікувати результати своїх досліджень в наукових виданнях Академії.

Міжрегіональна Академія управління персоналом забезпечує аспіранту можливість протягом навчання працювати у Міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі імені Ярослава Мудрого, а також в провідних наукових бібліотеках України та Світу.

Навчання платне (вартість послуг)

Накази про зарахування на навчання до аспірантури

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, 24 корп., каб. 13.
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: [email protected]

Поділитися посиланням: