Аспірантура

Аспірантура МАУП є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Спеціальності:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

08 Право

081 Право

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури необхідно подати:
 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорту;
 • копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплому);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).
Абітурієнти складають такі вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткове випробування (в разі необхідності).

Прийом до аспірантури проводиться 2 рази на рік в терміни, встановлені Академією (див. Додаток 5 Правил прийому).

Аспіранти МАУП та здобувачі інших навчальних закладів мають можливість скласти кандидатські іспити зі спеціальностей:

 • 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;
 • 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 • 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 • 25.00.01 – Теорія та історія державного управління.
 • 25.00.02 – Механізми державного управління.
Викладацька та наукова практика

Протягом навчання аспіранти отримують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії.

Аспіранти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях та семінарах з економіки, права, психології, медицини, сучасних інформаційних технологій, політології, публічного управління та адміністрування тощо, а також публікувати результати своїх досліджень в наукових виданнях Академії.

Міжрегіональна Академія управління персоналом забезпечує аспіранту можливість протягом навчання працювати у Міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі імені Ярослава Мудрого, а також в провідних наукових бібліотеках України та Світу.

Навчання платне (вартість послуг)

Накази про зарахування на навчання до аспірантури

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, 24 корп., каб. 13.
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: aspirant@iapm.edu.ua

Поділитися посиланням: