Кафедра міжнародних відносин та організації туристичної діяльності

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 39.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

 • Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
 • Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

 • бакалаврат: «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Історія міжнародних відносин», «Історія дипломатії», «Теорія міжнародних відносин», «Країнознавство», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України», «Внутрішньополітичний розвиток країн світу», «Державна символіка країн світу», «Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатична і консульська служба», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика країн регіону (країни Європейського Союзу)», «Європейська інтеграція», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини», «Геополітика», «Зовнішня політика України»;
 • магістратура: «Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи», «Проблеми національної та регіональної безпеки», «Аналіз зовнішньої політики», «Світова політика», «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО», «Система міжнародних відносин», «Етика в міжнародних відносинах», «Дипломатія України».

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 242 «Туризм»:

 • бакалаврат: «Вступ до спеціальності «Туризм», «Географія туризму», «Історія туризму», «Основи туризмознавства», «Туристичне країнознавство», «Основи міжнародного туризму», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Основи управління готельним бізнесом», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Організація туристичних подорожей», «Правове забезпечення в туризмі», «Організація екскурсійної діяльності», «Менеджмент в туризмі», «Організація ресторанного господарства», «Екологія», «Організація анімаційної діяльності», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг», «Маркетинг в туризмі», «Туроперейтинг», «Організація готельного господарства», «Екологічний туризм», «Основи безпеки у туризмі», «Основи транспортної системи України», «Організація санаторно-курортного обслуговування», «Менеджмент суб’єктів туристичної індустрії», «Економіка туристичного підприємства», «Основи управління якістю туристичних послуг», «Основи наукових досліджень у сфері туризму», «Сільський зелений туризм», «Ринок міжнародних туристичних послуг». «Транспортне забезпечення в туризмі», «Страхування в туризмі»;
 • магістратура: «Міжнародний туризм», «ТНК в туризмі», «Управління якістю туристичних послуг», «Наукові дослідження у сфері туризму» «Управління туристичними комплексами», «Мотивація персоналу суб’єктів туристичної індустрії».

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»):

 • бакалаврат: «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». «Історія готельної та туристичної індустрії», «Основи туризмознавства», «Організація роботи закладів гостинності», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Правове забезпечення готельної та туристичної діяльності», «Рекламна діяльність в туризмі», «Туроперейтинг», «Менеджмент туризму та готельного господарства», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг та готельного господарства», «Організація курортно-лікувального туризму», «Транспортні послуги в туризмі», «Страхування в готельному та туристичному бізнесі»;
 • магістратура: «Міжнародний туризм», «Управління якістю туристичних послуг», «Управління проектами в туризмі», «Методологія і організація наукових досліджень в туризмі та готельному бізнесі», «Управління якістю в сфері туризму та готельного господарства», «Державне та регіональне управління туризмом та готельним господарством».

Графік взаємовідвідування

Графік консультацій

Науково-педагогічний склад кафедри

Гольцов Андрій Геннадійович - завідувач кафедри, доктор політичних наук, кандидат географічних наук, професор МКА, автор багатьох науковий праць і монографій: «Геополітичний вимір стратегії Російської Федерації на пострадянському просторі : монографія.», «Міжнародний регіоналізм: геополітичний вимір», «Стратегія Російської Федерації в геополітичній конкуренції на Південному Кавказі» та ін. Навчання в докторантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка протягом 2016-2018 рр. З 2019 року обіймає посаду завідувача кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 25 років.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Кривоберець Марина Миколаївна - заступник завідувача кафедри, доцент кафедри, док. філос. в гал. економ., автор багатьох наукових праць: «Інструменти підвищення якості туристичних послуг», «Стандарти ISO серії 9000: зовнішні переваги, ступінь довіри, відповідність міжнародним вимогам» та ін. Науково-педагогічна діяльність: з 2015 року (за суміщенням) - старший викладач кафедри організації туристичної діяльності); з 2017 року і до тепер – доцент кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності МАУП.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Храбан Ігор Анатолійович - доктор політичних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради, перекладач-референт з англійської та португальської мов. Автор багатьох наукових праць та монографій: «Зовнішня політика Португальської Республіки – виразний прояв геополітичної концепції політології», «“Оборонний” характер нової редакції воєнної доктрини Російської Федерації», «Співдружність португаломовних країн». Стаж роботи у сфері науково-педагогічної діяльності становить 29 років. Служба у Збройних Силах СРСР та України становить 40 років.

Радзієвський Олександр Іванович - доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед них: “Механізм державного та регіонального регулюваннясфери туризму в Україні”, “Запровадження інноваційних технологій в туризмі: зарубіжнийдосвід та українські реалії”

У 2013-2017 обіймав посаду завідувача кафедри організації туристичної діяльності.

Досвід науково-педагогічної роботи понад 40 років

Лукашенко Аліса Іванівна - доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності. Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі 6 монографій. У 2018 році закінчила докторантуру кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила докторську дисертацію. У 2016-2017 рр. обіймала посаду директора Міжнародного центру академічної мобільності та атестації «Британська кафедра». Науково-педагогічний стаж 10 років.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Перегуда Юлія Андріївна – кандидат географічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в 31 науковій праці загальним обсягом,  серед них 11 статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом, 2 статті – у зарубіжних виданнях та наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 18 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій . Одне з найважливіших видань: «Критерії приналежності до середнього класу в Столичному макрорайоні України : суспільно-географічне дослідження».

Боринська Ольга Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент, стажувалась в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), автор 25 наукових , навчально-методичних праць: «Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи», «Інформаційні технології у розвитку громадянського суспільства», «Окремі аспекти європейського вибору країн Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія)» та ін.
Тюріна Олена Миколаївна – кандидат політичних наук, PH доктор філософії в галузі політології,  доцент кафедри. Стажувалась у США, Майамі (штат Флорида), автор 23 наукових та навчально-методичних праць, серед них: «Культура політичної опозиції в умовах становлення демократії», «Проблеми модернізації України» та ін. Досвід науково-педагогічної роботи 7 років.
Алєксєйченко Олександр Володимирович – кандидат політичних наук, доктор філософії в галузі міжнародних відносин, доцент, стажувався у Посольстві України в Сирійській Арабській Республіці та Італійській Республіці. Автор численних наукових праць, серед яких: «Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Участь Російської Федерації у Придністровському врегулюванні», «The participation of the Russian Federation in NagornoKarabakh resolution» та ін., досвід науково-педагогічної роботи 5 років.

Степашко Даніелла Олександрівна – фахівець кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності.

Контакти: тел. 490-95-28 (внутрішній телефон: 15-29); е-mail: kaf.mvotd@gmail.com

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Чинники та закономірності розвитку міжнародних відносин та туристичної діяльності» (керівник д.політ.н. Гольцов А. Г.).

Тема наукового проекту: «Теоретико-методологічні засади дослідження історико-культурного туризму» (керівник д.істор.н., проф. Лукашенко А.І.)

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться дослідження з широкого кола наукових тем: інтеграційні процеси в Європі, міжнародно-політичні аспекти участі України в європейській та євроатлантичній інтеграції, теоретичні та прикладні питання геополітики та геостратегії, глобальні проблеми людства, теоретичні та прикладні проблеми національної та регіональної (європейської) безпеки, туристичне регіонознавство; утворення та розвиток туристично-рекреаційних комплексів у країнах Європи; розвиток історико-культурного туризму в Україні; актуальні проблеми організації внутрішнього туризму в Україні

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

 • «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (керівник – д.політ.н., проф. Храбан І. А.);
 • «Young tourists» (керівник – к.е.н., доцент кафедри Кривоберець М. М.);
 • «Азимут» (керівник – д.і.н., доцент, професор кафедри Лукашенко А. І.).

Базовими установами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, представництва міжнародних організацій, спільні підприємства, представництва іноземних компаній в Україні, українські компанії, що працюють на світових ринках, туристичні фірми, готельні комплекси тощо.

Забезпечуються сталі зв’язки з потенційними місцями працевлаштування випускників. Регулярно відбуваються зустрічі студентів з керівниками та відповідальними представниками установ та підприємств, що є роботодавцями майбутніх фахівців.

Наукова робота кафедри в 2020 р.

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Стандарт вищої освіти (магістра) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Стандарт вищої освіти (магістра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Мобільність студентів спеціальності Туризм

Порадник студента - майбутнього фахівця з туризму

Поділитися посиланням: