Кафедра міжнародних відносин

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 39.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей:

  • Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

  • бакалаврат: «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Історія міжнародних відносин», «Історія дипломатії», «Теорія міжнародних відносин», «Країнознавство», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України», «Внутрішньополітичний розвиток країн світу», «Державна символіка країн світу», «Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатична і консульська служба», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика країн регіону (країни Європейського Союзу)», «Європейська інтеграція», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини», «Геополітика», «Зовнішня політика України»;
  • магістратура: «Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи», «Проблеми національної та регіональної безпеки», «Аналіз зовнішньої політики», «Світова політика», «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО», «Система міжнародних відносин», «Етика в міжнародних відносинах», «Дипломатія України».

Графік взаємовідвідування

Графік консультацій

Науково-педагогічний склад кафедри

 

Боринська Ольга Леонідівна – виконуючий обов’язки завідувача кафедри міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент, стажувалась в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), автор 25 наукових , навчально-методичних праць: «Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи», «Інформаційні технології у розвитку громадянського суспільства», «Окремі аспекти європейського вибору країн Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія)» та ін.

Храбан Ігор Анатолійович - доктор політичних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради, перекладач-референт з англійської та португальської мов. Автор багатьох наукових праць та монографій: «Зовнішня політика Португальської Республіки – виразний прояв геополітичної концепції політології», «“Оборонний” характер нової редакції воєнної доктрини Російської Федерації», «Співдружність португаломовних країн». Стаж роботи у сфері науково-педагогічної діяльності становить 29 років. Служба у Збройних Силах СРСР та України становить 40 років.
Піляєв Ігор Славович - доктор політчних наук, професор. Автор та співавтор понад 120 наукових праць, що друкувалися в Україні, Росії, Угорщині, Литві, Монголії, на Тайвані (Китай), у т.ч. 6 наукових монографій, 5 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, понад 60 статей у фахових наукових журналах, 2 навчальні посібники з грифом МОН України. Наукові праці І.С. Піляєва присвячені аналізу європейських, євразійських та регіональних інтеграційних процесів, процесам соціально-політичної модернізації в регіонах Центрально-Східної Європи, Східної Азії, міжнародно-правовим принципам захисту мов та національних меншин, досвіду демократизації та консолідації громадянського суспільства в посттоталітарних країнах, історичному досвіду етнонаціональної політики, а також проблемам міжнародної міграції. Закінчив із відзнакою факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1984), достроково – аспірантуру Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР (1988). Доктор політичних наук (2004), кандидат економічних наук (1988), доцент (2014), професор (2019). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Перегуда Юлія Андріївна – кандидат географічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в 31 науковій праці загальним обсягом,  серед них 11 статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом, 2 статті – у зарубіжних виданнях та наукових фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 18 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій . Одне з найважливіших видань: «Критерії приналежності до середнього класу в Столичному макрорайоні України: суспільно-географічне дослідження».

Тюріна Олена Миколаївна – кандидат політичних наук, PH доктор філософії в галузі політології,  доцент кафедри. Стажувалась у США, Майамі (штат Флорида), автор 23 наукових та навчально-методичних праць, серед них: «Культура політичної опозиції в умовах становлення демократії», «Проблеми модернізації України» та ін. Досвід науково-педагогічної роботи 7 років.

Алєксєйченко Олександр Володимирович – кандидат політичних наук, доктор філософії в галузі міжнародних відносин, доцент, стажувався у Посольстві України в Сирійській Арабській Республіці та Італійській Республіці. Автор численних наукових праць, серед яких: «Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Участь Російської Федерації у Придністровському врегулюванні», «The participation of the Russian Federation in NagornoKarabakh resolution» та ін., досвід науково-педагогічної роботи 5 років.

Степашко Даніелла Олександрівна – фахівець кафедри міжнародних відносин.

Контакти: тел. 490-95-28 (внутрішній телефон: 15-29); е-mail: kaf.mvotd@gmail.com, daniella.stepashko@gmail.com

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Чинники та закономірності розвитку міжнародних відносин» (керівник к.політ.н., доц. Боринська О.Л.).

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться дослідження з широкого кола наукових тем: інтеграційні процеси в Європі, міжнародно-політичні аспекти участі України в європейській та євроатлантичній інтеграції, теоретичні та прикладні питання геополітики та геостратегії, глобальні проблеми людства, теоретичні та прикладні проблеми національної та регіональної (європейської) безпеки

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

  • «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (керівник – д.політ.н., проф. Храбан І. А.);

Базовими установами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, представництва міжнародних організацій, спільні підприємства, представництва іноземних компаній в Україні, українські компанії, що працюють на світових ринках тощо.

Забезпечуються сталі зв’язки з потенційними місцями працевлаштування випускників. Регулярно відбуваються зустрічі студентів з керівниками та відповідальними представниками установ та підприємств, що є роботодавцями майбутніх фахівців.

Наукова робота кафедри в 2020 р.

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Стандарт вищої освіти (магістра) за спеціальністю 291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Поділитися посиланням: