Кафедра журналістики

Кафедра журналістики створена у 2014 році та проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Журналістика».

Кафедра розвиває міждисциплінарні зв’язки, запрошує провідних викладачів інших кафедр і факультетів інституту для участі в навчальному процесі, щоб дати можливість студентам знайти застосування своїм творчим силам в таких суміжних областях як міжнародна журналістика, політконсалтинг, психологія реклами, соціологія.

Також кафедра тісно співпрацює з різними медійними групами представники яких, за попереднім обговоренням, складання плану, проводять майстер-класи на актуальні та перспективні теми сьогоденої медійної діяльності як в Україні так і за кордоном.

Завдяки укладеним угодам студенти проходять практику у друкованих та в Інтернет-виданнях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та поліграфічних підприємствах Києва та області.

Студенти активно беруть участь у конференціях, симпозіумах та олімпіадах, поєднують навчання із роботою в медіахолдингаг, видавничих центрах, видають навчальну газету «Студ.ОК», знімають відеосюжети та ведуть радіорепортажі з якими можна ознайомитися на сайті. Кафедра популяризує свою діяльність у соціальних мережах: Фейсбук та Інстаграм.

Спеціальність «Журналістика» – це одна з небагатьох професій, яка поєднує інноваційну, креативну та творчу складові, відповідає сучасним міжнародним кваліфікаційним стандартам та новітнім тенденціям розвитку ринку праці, а також користується неабияким попитом серед роботодавців.

Для успішної кар’єри і особистісного розвитку майбутнім фахівцям в галузі журналістики надається широкий набір дисциплін. З першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти вивчають дисципліни, які закладають фундаментальні знання в гуманітарній області (філософія, основи економіки, соціологія, конфліктологія та ін.), а також дисципліни професійного циклу («Журналістські жанри», «Авторське право», «Міжнародна журналістика», «Креатив у журналістиці», «Медіакритика» ). Студенти опановують культуру мислення, здібності до сприйняття інформації, її узагальнення та аналізу, вчаться розуміти соціальну значущість своєї майбутньої професії, аналізувати процеси, які відбуваються в суспільстві та швидко реагувати на них і знаходити рішення в кризових ситуаціях.

Випускники кафедри працюють у газетах, на телеканалах , на радіо, на сайтах, у журналах, в інформагентствах та у видавництвах.

НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ
(на період 2021–2025 роки)

Тема дослідження «Медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі на шляху до демократичних трансформацій»

Об’єкт дослідження – медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі.

Предмет – медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі на шляху до демократичних трансформацій.

Під час виконання досліджень залучались такі методи:

 • загальнонаукові – емпіричні (експеримент, спостереження, опитування, опис);
 • теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, систематизація, класифікація).

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому:

 • будуть підготовлені й адаптовані тексти навчальних посібників та курсів лекцій членів виконавського колективу дослідників, які дозволять студентам бакалавратури й магістратури, аспірантам та докторантам опановувати передові ідеї, концепції й винаходи авторів науково-дослідної теми;
 • положення, закони, принципи й теорії, що будуть запропоновані авторським колективом, активно розроблятимуться в магістерських освітньо-кваліфікаційних роботах та в аспірантських і докторантських працях;
 • наукові ідеї авторського колективу виконавців набудуть розвитку й дозволяють констатувати факт появи в галузі дослідження інформаційних процесів нових наукових шкіл.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фахівець у галузі журналістики на професійному рівні володіють сучасними комунікативними технологіями Це повністю відповідає вимогам часу, оскільки інтеграція України у світовий інформаційний простір, об’єднаний загальними політичними, економічними, освітніми, соціальними та культурними процесами, розвиток громадського суспільства в Україні, розв’язання суперечностей в етноконфесійній сфері, модернізація політичної системи України вимагають саме таких висококласних професіоналів у сфері комунікативної діяльності.

Можливі місця роботи 

Випускники спеціальності «Журналістика» зможуть працювати:

 • в рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • дизайн-студіях,
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Крім того випускники можуть обіймати посади:

 • арт-директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативного директора (керівник з неймінгу, криейтингу та розвитку бренду, фахівець із стратегічного планування реклами);
 • директора з PR (фахівець із підвищення престижу, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнера реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламного агента і менеджера по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджера зі зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій ттощо);
 • копірайтера та спічрайтера (фахівця у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців держави, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для брендів).

Склад кафедри

 • ПАРТИ́КО Зіно́вий Васи́льович

  ПАРТИ́КО Зіно́вий Васи́льович ‒ доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та редагування, професор кафедри журналістики.

  Народився 9 лютого 1954 року в м. Прокопʼєвськ, РРФСР.

  Наукові публікації за такими напрямами: теорія редагування, теорія інформації та комунікації, комп'ютерна лінгвістика.

  У 1976 році закінчив Український поліграфічний інститут та отримав кваліфікацію журналіста, редактора науково-технічної інформації і рекламної літератури.

   

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 31 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Загальне редагування»;
  • «Теорія та історія журналістики».

  Автор наукових публікацій, серед яких 5 монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій. 5 зарубіжні публікації в 4-ти країнах світу (Казахстан, Франція, Польща, США).

  У доробку понад 160 наукових праць, серед них навчальні посібники «Комп'ютеризація видавничого процесу», «Загальне редагування»; монографії «Образна концепція теорії інформації» та «Нормативний аспект і автоматизація редагування»; конспект лекцій «Галузеве редагування в засобах масової інформації».

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Немає

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Немає

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво НС № 44/14 від 19.05.2014 р. про підвищення кваліфікації в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Наукове консультування з 2016 року. Приймає участь у розробці маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «ЄВРОСТРАТОС».

   

  Розробки та патенти

  Немає

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  1. Партико 3.В. Словник видавничих термінів / 3.В. Партико. ‒ Запоріжжя: КПУ, 2013.         ‒ 68 с.
  2. Партико 3.В. Основи видавничої справи: навч. посібник. Л.: ВФ «Афіша», 2014. 304 с., рис. 64, додатків 16.
  3. Партико 3.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посібник       / 3.В. Партико. ‒ Запоріжжя: КПУ, 2015. ‒ 236 с.
  4. Партико 3.В. Основи редагування: у 2-х кн. / 3.В. Партико. ‒ Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2016. ‒ Кн. 1: підручник. ‒ 332 с., табл. 12, рис. 18.
  5. Партико 3.В. Основи редагування: у 2 кн. / 3.В. Партико. ‒ Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2016. ‒ Кн. 2: практикум. ‒ 130 с. ‒ Додатків 18.
  6. Партико 3., Шепелева Г. Типологія покупців видавничої продукції: монографія // Ви-давничий інформаційний продукт в сучасному суспільстві. ‒ Запоріжжя: КПУ, 2016.      ‒ С. 111-114.
  7. Партико 3.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посібник      / 3.В. Партико. ‒ 2-ге вид., перероб. і доп. ‒ Київ: Видавництво «Ліра-К», 2017. ‒ 232 с.
  8. Партико 3.В. Основи редагування: у 2-х кн. / 3.В. Партико. ‒ 2-ге вид., перероб. і доп.    ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. ‒ Кн. 1, підручник. ‒ 332 с., табл. 12, рис. 18.
  9. В. Партико. ‒ 2-ге вид., перероб. і доп. ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. ‒ Кн. 2: практикум. ‒ 130 с. ‒ Додатків 18.
  10. Партико 3.В. Основи видавничої справи: навч. посібник. ‒2-ге вид., перероб. і доп.          ‒ Київ: Видавництво «Ліра-К», 2017. ‒ 304 с., рис. 64, додатків 16.
  11. Партико З.В. Логіка (теоретичні засади та практичне застосування в мас-медіа). Київ: Інститут реклами, 2017. 330 с.

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених

  до переліку наукових фахових видань України

  1. Партико 3.В. Норми редагування перекладів // Вісник Книжкової палати. 2013. ‒ № 7. ‒ С. 9-14.
  2. Партико 3. Підготовка фахівців вищої кваліфікації в ділянці соціальних комунікацій // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. ‒ 2013. ‒ Вип. 38. ‒ С. 203-210.
  3. Партико 3.В. Типологія акцидентної продукції // Вісник Книжкової палати. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 6-7.
  4. Партико 3.В. Типологія акцидентної продукції // Вісник Книжкової палати. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 6-7.
  5. Партико 3., Шепелева Г. Характеристика типології покупців видавничої продукції          // Вісник Книжкової палати. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 51-52.
  6. Партико 3.В., Бевзюк C.В. Галузеві норми редагування поетичних творів // Наукові записки Інституту журналістики. ‒ Т. 55. ‒ 2014. ‒ С. 137-141.
  7. Партико 3.В., Бевзюк С.В. Галузеві норми редагування поетичних творів // Вісник Книжкової палати. ‒ 2014. ‒ № 10. ‒ С. 9-11.
  8. Партико3.В. Творче редагування та його методи // Вісник Книжкової палати. ‒ 2015. ‒ № 1.  ‒ С. 36-42.
  9. Партико 3. Критерії обґрунтованості захищуваних положень у дисертаціях з мистецтвознавчих наук / Зіновій Партико // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. ‒ Вип. 39. ‒ Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. ‒ С. 68-76.
  10. Партико 3., Старкова С. Галузеві норми редагування зібрань творів // Вісник Книжко-вої палати. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 14-20.
  11. Партико 3., Бахрушин В.Є. Статистика помилок в авторських оригіналах // Вісник Книжкової палати. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 15-19.
  12. Партико 3.В. Особливості викладання логіки для студентів-журналістів // Вісник НУ «ЛП». Серія «Журна-лістика». ‒ Т. 1. ‒ Львів, 2017. ‒ C. 213.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Не має

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Не має

  Згорнути ↑
 • СМИРНОВА Тетяна Вікторівна

  СМИРНОВА Тетяна Вікторівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси, професор кафедри журналістики.

  Народилася 27 червня 1951 року в м. Бендери (Молдова).

  Фахівець у галузі філології, психології реклами, психології журналістської діяльності. Займається психологією міжособистісного спілкування в мас-медіа. Приділяє увагу проблемам професійних стандартів та журналістської етики, соціальним проблемам журналіста, психолого-соціальним аспектам журналістського розслідування.

  У 1973 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, викладач.

   

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 40 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Практика рекламної діяльності»;
  • «Наукова й освітня журналістика».

  У доробку понад 50 наукових праць., серед яких: «Підручник з української мови для студентів-іноземців» (у співавторстві), навчальний посібник «Моделювання рекламного іміджу», співавтор навчально-методичний посібника «Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу».

  Має педагогічний досвід роботи за кордоном: філологічний факультет Лондонського університету, філологічний факультет Кабульського університету.

  Брала участь у тренінгах із журналістського фаху у Швеції (м. Кальмар) та Великобританії (м. Лондон).

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Немає

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Немає

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Рекламне агентство «Рубльовка». Довідка № 7-08-2/32 від 07.08.2020 р.

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  З 2017 р. по теперішній час ‒ наукове консультування Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ТАНДЕМСАНТАН»

   

  Розробки та патенти

  Немає

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  1. Українська мова: Підручник для іноземців. Основний курс (у співав.) ‒ К., 1998.
  2. Моделювання рекламного іміджу: Навчальний посібник (з грифом МОН України).        ‒ К., 2005.
  3. Комунікативна компетентність та засоби її формування // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навчально-методичний посібник. ‒ К., 2007.

   

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених

  до переліку наукових фахових видань України

   

  1. Мовленнєва структура рекламного тексту як засіб формування впливу на соціальну поведінку людини // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2001. – Т. 5.
  2. Образи рекламної комунікації // Образ. – К., 2002. – Вип. 3. – Ч. 2.
  3. Вербальні та невербальні засоби формування іміджу об’єкта реклами // Вісник Дніпропетровського університету. – Д.: Видавництво Дніпропетровського універ-ситету, 2003. – Вип. 6.
  4. Механізми впливу рекламного іміджу на соціальну поведінку реципієнта // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2003. – Т. 11.
  5. Недовільна увага як вид психічної діяльності – один із комунікативних механізмів створення рекламного іміджу // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2004. – № 49 – Т. 2.

   

  Згорнути ↑
 • АЗОЯН Артем Акопович

  АЗОЯН Артем Акопович ‒ старший викладач кафедри журналістики .

  Копірайтер, сценарист, спеціаліст із брендингу, реклами та піару. Автор навчального посібника з копірайтингу для економічних вузів.

  З 1995 року член Спілки рекламістів України. Як неймер, копірайтер і сценарист, автор десятка назв торгових марок, два десятки рекламних ТБ-роликів, двох сотень радіороликів. Автор двох поетичних збірок. Лауреат міжнародного фестивалю реклами «Золотий ПРОФИль» в 1997 і 1998 роках. Номінант літературної премії «Поет року» в 2012 і 2014 роках.

  Наукові публікації за такими напрямами: журналістика та маркетинг.

  Народився 11 жовтня 1962 року в місті Києві у родині службовця.

  Освіта: КНУ ім. Шевченко, географічний факультет, спеціальність ‒ географ-картограф (1984 р.).

  Вища школа реклами Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка, спеціальність ‒ рекламіст (1995 р.).

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 14 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Креатив в журналістиці»;
  • «Комунікаційна діяльність»;
  • «Теорія РR»;
  • «Історія РR»;
  • «Теорія реклами».

  Проводить тренінги та майстер-класи в провідних вузах, бізнес-школах і тренінгових компаніях, в числі яких: Вища школа реклами інституту журналістики КДУ, Університет економіки і підприємництва «Крок», Інститут кіно і телебачення Університету культури, Школа рекламних технологій, компанія «Інтерньюз Україна», Навчальний центр «Перспектива ХХI».

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Після закінчення Київського державного університету ім. Шевченка за спеціальністю географ-картограф, 12 років відпрацював в системі Міністерства геології і академії наук України.

  У 1996 році, після закінчення Вищої школи реклами інституту журналістики КДУ почав працювати в рекламі.

  15 років роботи в рекламі:

  • 1996-1997 рр. ‒ редактор-копірайтер РК «Музична біржа»;
  • 1997-1998 рр. ‒ клієнт-менеджер РА «Кепітал Віжн»;
  • 1998-99 рр. ‒ головний редактор РК «МБ-груп»;
  • 2000-2002 рр. ‒ креативний директор РА «Атака»;
  • 2003-2005 рр. ‒ спеціаліст управління маркетингу ФГ «Автоальянс»;
  • з 2006 року ‒ робота за договором з рекламними агентствами, теле- і радіокомпаніями, бізнес-школами та вузами.

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  НЕМАЄ

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Довідка № 15-01-4/18 від 15.01.2018 р. про проходження стажування в ТОВ «Ровус» загальним обсягом 200 робочих годин.

  Свідоцтво ПК № 00127522/003884-19 від 30.10.2019 р. про підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАЦП» за програмою «Маркетинг». Тема: «Позиціювання як обов’язкова умова конкурентоздатності будь-якого суб’єкта сучасного ринку».

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Написання сценаріїв і текстів для телевізійних програм, корпоративних свят і презентацій.

  Літературне редагування.

  Розробка і планування рекламних кампаній.

  Креативне забезпечення рекламних кампаній (розробка назв, слоганів, створення рекламних і pr-статей, прес-релізів, текстів брошур та буклетів, написання сценаріїв аудіо- та відеороликів, рекламних акцій).

  Кока-Кола, Шеврон, Нестле (Нескафе, Несквік), ІДС (Миргородська), Філіпс, Самсунг, Енран, Верес, Бліц-інформ (Бізнес, Наталі), ЮМС, Фарматон і багато інших.

  Більше 200 аудіороликів, близько 20 відеороликів, численна друкована рекламна продукція (статті, плакати, буклети, календарі), кілька телепрограм («Кулінарний етюд», Міс Україна Всесвіт-2008, «Шлюбні ігри-2, або «Останній шанс» та ін.).

   

  Розробки та патенти

  Азоян А.А. Київська абетка. Поезія. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. ‒ 144 с. ISBN 978-966-170-015-3.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Азоян А.А. Особливості просування бізнесу у соціальних мережах на прикладі Instagram / А.А. Азоян, Є.М. Лойко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції               (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). ‒ К.: Університет «КРОК», 2019.                 ‒ С. 165-167.
  2. Азоян А.А. Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання/ А.А. Азоян, В.Ю. Охапіна // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». ‒ 2017. ‒ Вип. 48.               ‒ С. 129-136.
  3. Азоян А.А. Київська абетка. Поезія. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. ‒ 144 с.
  4. Азоян А.А. Ефективне з точки зору споживача рекламне звернення                 / А.А. Азоян // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». ‒ 2011. ‒ Вип. 28, т. 1. ‒ С. 4-12.
  5. Азоян А.А. Копірайтинг для бізнес-персоналу: методологія викладання / А.А. Азоян // Школа інтернет-маркетингу учбового комп’ютерного центру «Перспектива XXI». ‒ 2010.
  6. Азоян А.А. Концепція позиціювання творчої спілки / А.А. Азоян                      // Спілка рекламістів України. ‒ 2010.
  7. Азоян А.А. Возможности копирайтинга в повышении эффективности менеджмента / А.А. Азоян // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). ‒ Вчені записки Університету «КРОК» ‒ 2008. ‒ Вип. 18. т. 2. ‒ С. 4-10.

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  НЕМАЄ

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Згорнути ↑
 • Павленко Людмила Григорівна

  Павленко Людмила Григорівна — кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент  кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Вищого навчального закладу «Інститут дизайну, архітектури та журналістики»

  З вересня 2019 р. викладає навчальні дисципліни:

  • «Радіовиробництво»
  • «Українська мова у професійному спрямуванні»
  • «Репортерська журналістика»
  • «Основи редагування»

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Досвід роботи

  2011 – 2013 н. р.:

   

  Кафедра  української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту КУ імені Бориса Грінченка (старший викладач).

   Кафедра телебачення та радіомовлення Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (доцент).

  З травня 2000 року

      У практичній журналістиці з травня 2000 року. Отримавши вищу освіту за спеціальністю Журналістика в Інституті Журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, прийшла працювати редактором на Всесвітню службу радіо мовлення України Національної радіокомпанії України. Упродовж року освоїла журналістські навички, ставши парламентським кореспондентом. Далі розширила кваліфікацію до рівня коментатора, а потім - політичного оглядача. Вже через рік після приходу на  Всесвітню службу радіо мовлення вела авторську програму “Підсумки тижня”. Це - інформаційно-аналітична програма за участю головних ньюзмейкерів тижня та експертів про головні події в країні, що відбулися упродовж тижня. Саме досвід роботи на міжнародній радіостанції ліг в основу захищеної в 2010 році дисертації “Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм”.

    За кілька років разом зі своєю програмою перейшла працювати в інший підрозділ Національної радіокомпанії України - Перший канал Українського радіо. Водночас очолила одну з випускових груп новин на першому каналі Українського радіо. 

    У 2016 році в Україні почалося створення Суспільного мовлення, яке фінішувало у січні 2017-го створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України. В структуру Суспільного мовлення увійшли всі колишні державні  загальнонаціональні та обласні канали телевізійного та радіомовлення, у тому числі й Національна радіокомпанія. Департамент новин був виведений у окрему незалежну структуру суспільного  мовника, на який не можуть впливати ані керівники Центральної Дирекції, ані керівники філій мовника. 

    Людмила Павленко є головним редактором редакції радіоновин Дирекції інформаційних програм Департаменту інформаційного мовлення. Редакція радіоновин працює як складова єдиного новинного  центру компанії - конвенгертного ньюзруму, який гененерує новини  з усієї країни у тісній співпраці з регіональними філіями Суспільного для всіх інформаційних платформ компанії - радіо, телебачення та цифрових платформ: сайту, ютубу, соцмереж. Генерація новин відбувається через генераційний центр новинного осередку - ньюзгезерінг. Це - нова для України організаційна форма роботи для новинної редакції, де не частково, а повністю втілено всі організаційні моменти повноцінного конвенгертного ньюзруму. Окрім очевидних оперативних тем, теми для висвітлення на платформах пропонують на різних форматах редакційних нарад усі співробітники колективу. При цьому є окремий функціонал з поточного та стратегічного планування, головні редактори платформ спільно з ньюзгезерінгом затверджують теми та ухвалюють рішення про те, яким саме чином має бути висвітлена та чи інша тема. 

  Людмила Павленко, яка очолює в в ньюзрумі Суспільного мовлення редакцію новин радіо, відповідає за роботу колективу радійних, редакторів, випускових редакторів, ведучих,  журналістів. В ефірі сера відповідальності, новини на двох каналах Українського радіо: Перший канал Українського радіо та Радіо промінь (Другий канал Українського радіо).

  Контент, подача новин на двох каналах мають свої характерні особливості, зумовлені потребами аудиторії, спрямовані на задоволення суспільних інтересів дещо різних інтересів слухача, новини для різних каналів випускають у різних формах і форматах. 

    Наразі саме робота на Суспільному мовленні є основним об'єктом, над яким сьогодні працює Людмила Павленко. Водночас тут варто згадати і співпрацю з Австралійською Суспільною телерадіокомпанією SBS.  Людмила Павленко з 2009 року  є  власним кореспондентом суспільного мовника Австралії в україні в Україні. За роки співпраці австралійська аудиторія отримала сотні репортажів, інтерв'ю, аналітичних сюжетів про культурне, політичне, економічне життя України, головні проблеми та здобутки країни.  

    Новий етап журналістської кар'єри - співпраця з Першим Діловим телеканалом. На один з перших економічних каналів країни Людмила Павленко прийшла редактором аналітичних програм програм Діалоги та Інфовечір у серпні 2020 року. А вже за кілька місяців - координує роботу, є головним редактором всіє лінійки аналітичного мовлення телеканалу. Серед обов'язків - підбір кадрів: ведучих, редакторів, госьових редакторів, а також пошук та розробка тем для аналітичних програм, створення сценаріїв, координація всього аналітичного телевиробництва каналу, окрім авторських програм. Наразі метою цього проєкту є розширення тематичного спектру, який висвітлюється каналом, роширення спекту облич, які представляють телеканал в ефірі та, звичайно ж, популяризація каналу, підвищення рейтингів.

   

   


  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво ПК № 00127522/003886-19 від 30.10.2019 р. про підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема: «Поняття «суспільний інтерес» та його роль у формуванні стратегій виробництва контенту в конвергентному ньюзрумі».

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Павленко Л. Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення / Л. Павленко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2006. — Т. 24. — С. 57—62.

  2. Павленко Л. Особливості підготовки новинних радіопрограм з України для закордонної аудиторії / Л. Павленко // Культура народов Причерноморья: научн. журн. — 2007. — № 101. — С. 181—185.

  3. Павленко Л. Всесвітня служба «Радіо Україна»: правові аспекти мовлення / Л. Павленко // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Галиц. ін-т ім. В’ячеслава Чорновола — Тернопіль ; Львів : ЛА «Піраміда», 2008. — Т. 1. — С. 221—226.

  4. Павленко Л. Всесвітня служба «Радіо Україна»: сучасний стан та перспективи мовлення іноземними мовами / Л. Павленко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: Филология, Социальная коммуникация. — 2008. – Т. 21. — №1. — С. 78—84.

  5. Павленко Л. Роль Всесвітньої служби радіомовлення України в процесі консолідації представників україномовної спільноти в різних частинах світу / Л. Павленко // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Сер.: Філологічні науки. — 2008. — Вип. 75. — С. 304—308.

  6. Павленко Л. Румунська редакція Всесвітньої служби «Радіо Україна»: зміна пріоритетів мовлення / Л. Павленко // Вісник ЛНПУ ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Філологічні науки. — Ч. 1. — № 3. — 2008. — С. 184—194.

  7. Павленко Л. Технологія та принципи програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України. / Л. Павленко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2009. — Т. 35. — С. 147—152.

  8. Павленко Л. Тематика україномовних програм радіостанцій країн Європи / Л. Павленко // Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах», Київ, 23–24 лютого 2008 р. — К., 2008. — Вип. 15. — С. 350—354.

  9. Павленко Л. Міжнародне радіомовлення в проблематиці журналістикознавчих досліджень / Л. Павленко // Соціальні комунікації сучасного світу : мат. І Міжнар. конф., Запоріжжя, 19—20 лют. 2009 р. / Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009 — С. 117—122.

  10. Павленко Л. Основні етапи становлення та розвитку Всесвітньої служби радіомовлення України / Л. Павленко // Журналістика, філологія та медіаосвіта : у 2 т. : зб. наук. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. «Журналістика, філологія та медіаосвіта», Полтава, 14—15 травня 2009 р. / Пол. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава : Освіта, 2009. — Т. 2. — С. 263—266.

  11. Павленко Л.  Інформаційні пріоритети сучасного мовлення закордонних радіостанцій в Україні / Л. Павленко // Теле- та радіожурналістика:  Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 9. — Ч. 2. — C. 110—116.

  Згорнути ↑
 • КАЛІНА Ірина Іванівна

  КАЛІНА Ірина Іванівна доктор економічних наук, доцент.

  В.о. завідувача кафедри журналістики.

  Спеціаліст із інноваційної, маркетингової, рекламної  та цифровізаційної діяльності.

  Наукові публікації за такими напрямами: менеджменту, маркетингу та цифровізації.

  Народилася 31 липня 1985 року в Харківській області у родині службовця.

  Отримала освіту маркетолога в Національному авіаційному університеті. Після закінчення навчання працювала в Національному авіаційному університеті.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 14 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Маркетинг ЗМІ»;
  • «Практика рекламної діяльності»;
  • «Маркетингові дослідження»;
  • «Практика PR-діяльності»;
  • «Теорія реклами».

  Автор наукових публікацій, серед яких 5 монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій. 5 зарубіжні публікації в 4-ти країнах світу (Казахстан, Франція, Польща, США).

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Відділ управління маркетингом та реклами

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Немає

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Довідка № 18-08-1/17 від 18.08.2017 р. про проходження стажування в ТОВ «Ровус» загальним обсягом 200 робочих годин.

  Довідка № 7-08-1/20 від 07.08.20 р. про проходження стажування в ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ПРОСКУРІВ» загальним обсягом 200 робочих годин.

  Свідоцтво ПК № 00127522/003885-19 від 30.10.2019 р. про підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема: «Трансформація бізнес-трендів в умовах діджеталізації».

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Наукове консультування з 2016 року. Приймає участь у розробці маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «ЄВРОСТРАТОС».

  Наукове консультування з 2018 року. Приймає участь у розробці рекламної стратегії на підприємстві ТОВ «Ровус».

   

  Розробки та патенти

  Немає

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  1. Каліна І.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика: Монографія. Житомир. ФОП Євенок О.О., 2020. 404 с.
  2. Каліна І.І. Оцінка ступеня діджеталізації національних агропідприємств. Журналістика, економіка, політика й нейропластичність мозку: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: С.С. Бойко, І.І. Каліна, Г.Я. Холод, О.М. Холод й ін.]. К.: ВНЗ Інститут дизайну, архітектури та журналістики, 2020. С. 456-474.
  3. Управління змінами в умовах іннова-ційного розвитку: Петрова І.Л., Макаркіна Г.В., Терон І.В. та інші. Колективна монографія. Том 5. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.
  4. Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання: Денисенка М.П., Мігус І.П. та інші. / Колективна монографія. Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» ‒ Черкаси, 2013. – 448 с.
  5. Перспективи стійкості функціонування та розвитку машинобудівної галузі в Україні / І.І. Каліна // Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: А.А. Азоян, С.С. Бойко, І.І. Каліна й ін.]. ‒ К.: ВНЗ Інститут дизайну, архітектури та журналістики, 2019. ‒ С. 173-184.

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  1. Аналіз сучасних тенденцій розвитку рекламного ринку в Україні та світі // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. К.: НАУ. ‒ 2012 – Вип. 35.
  2. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління формами власності об’єднаних підприємств // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2013. – Вип. 33.
  3. Формування емоційної поведінки покупців на споживчому ринку // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. ‒ К.: НАУ. ‒ 2013. –               Вип. 45 (120-127).
  4. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. ‒ К.: НАУ. ‒ 2013 – Вип. 37.
  5. Сучасна парадигма інформаційного забезпечення маркетингу інновацій: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК – 2013 – Вип. 34.
  6. Моделі підвищення комерціалізації інноваційної діяльності авіакомпаній / Каліна І.І., Перебийніс І.М.: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 37.
  7. Формування стратегії розвитку бренду міжнародної компанії у сфері харчової промисловості / Каліна І.І., Коченко К.А.: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 38.
  8. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційної організації                                   / Шемеляк М.: Вчені за писки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 38.
  9. Каліна І.І. Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2017. – Вип. 36. ‒ С. 168-173.
  10. Каліна І.І. Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття «цифрова економіка» в інформаційно-комунікаційному середовищі / І.І. Каліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка: науковий журн. ‒ Том. 23. ‒ Вип. 5(70), 2018. ‒ С. 78-83.
  11. Каліна І.І. Трансформація бізнес-моделей аграрного сектору в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/73.pdf
  12. Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації аграрного сектору в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/62.pdf
  13. Каліна І.І. Дослідження сучасного стану аграрного сектору в умовах активізації бізнесу [Електронний ресурс] / І.І. Каліна // Приазовський економічний вісник. ‒ 2019. ‒ № 2(13). ‒ Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
  14. Каліна І.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід цифровізації бізнес-процесів / І.І. Каліна // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журн. ‒ 1(23) лютий 2019 р. ‒ С. 61-66.
  15. Каліна І.І. Сучасні тенденції діджеталізації економіки провідних країн світу / І.І. Каліна // Економічні студії: науково-практичний економічний журн. ‒ 1(23) березень 2019 р. ‒ 20-26.
  16. Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту: щоквартальний збірник наукових праць.  № 4 (63) 2019 р.  С. 92-100.
  17. Каліна І.І. Трансформаційні тенденції розвитку інтеграції цифрових технологій. Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: економічна.  Покровськ.  №1 (20), 2019 р.  С. 124-130.
   Каліна І.І. Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. К.: Видавничий дім «Гельветика».  Вип. 6.1-1(56), 2019.  С. 188-194.
  18. Каліна І.І. Концепція побудови активізації аграрного підприємства в умовах цифрової економіки. Вчені записки Університету КРОК.  К.: КРОК.  2019.  Вип. 3(55).  С. 176-184.
  19. Каліна І.І. Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/84.pdf
  20. Каліна І.І. Методологічні аспекти дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/86.pdf

   

  Статті в зарубіжних виданнях за напрямом дослідження:

  1. Kalina I.I. Transformation of business models under conditions of new technological order. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (USA- Scopus SJR) – 2020. - VOLUME 12, 02-SPECIAL ISSUE. pp 550-561. Scopus
  2. Kalina I. I. Economic basis for the development of agricultural enterprises revitalization strategy. Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.  Семей: КазГЮИУ.  2019.  №2(42).  С. 68-72.
  3. Kalina I.I. Digitalisierungsmöglichkeiten beim unternehmen und seine folgen. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska).  2019.  № 9(49).  С. 42-49.
  4. Каліна І.І. Вплив цифровізаційної трансформації на можливості розвитку бізнесу в нових ринкових умовах. Virtus: Scientific journal.  2019.  № 36 – C. 229-232.
  5. Kalina I.I. Grundprinzipien der digitalisierung der ukrainischen wirtschaft. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska).  2020.  № 1(53).  С. 18-22.

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  З 2016-2018 рр. член спеціалізованої Вченої ради шифр К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Свідоцтво В2

  Згорнути ↑
 • Даниліна Олена Володимирівна

  ПІБ

  Даниліна Олена

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат філологічних наук, доцент

  Посада

  професор

    Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Науково-педагогічна діяльність

  2001-2011 – асистент, ст.викладач, доцент кафедри української та зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету
  2016-2018 – учитель зарубіжної літератури НВК № 157 (м.Київ), учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури приватної школи «Олімп» (м.Київ)
  2017-2018 – доцент Коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права (НУ Одеська юридична академія)
  2018-2019 – доцент кафедри української мови та культури (ФЛСК Національний авіаційни університет)

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  • координаторка проектів Smart Science Lab - https://www.facebook.com/SmartScienceLab/?epa=SEARCH_BOX
  • редакторка/переклад ачкахудожніх і наукових текстів
  • літературна критика (передмови, післямови, наукові коментарі до видань серії «Шкільна бібліотека» видавництва «Фоліо» (2013), рецензії/відгуки на художні тексти)
  • спікерка World Creativity
  • and Innovation Week (WCIW) (Бізнес-школоа KROK. Київ, 16 квітня 2020)

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  • Тренінгудля тренерів «Навчання дорослих з використанням онлайн інструментів» (Представництво DVV International в Україні, 18-21 травня 2020 року, 16 годин)
  • Курс професійного коучингу за програмою Міжнародного університету лідерства та програмою «Педагогічний коучинг», 2019 р.
  • Тренінг «Креативне мислення. Як удосконалювати існуючі ідеї?», 2019 р.
  • Курс навчання з авторської технології Coach Stories (автор Тетяна Спіріна), кваліфікація «Майстер трансформаційного слова», 2017 р.
  • Курс навчання в Міжнародній академії тьюторінгу, 2017 р.
  • Міжнародна програма підвищення кваліфікації «Сучасний університет – проєктний підхід до організації роботи відповідно до положень Європейської рамки кваліфікацій», 2015 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Співпраця з 2018 року

  Розробки та патенти

  Електронна хрестоматія «Історія зарубіжної літератури. Російська література» (2010) (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 36001); Електронний підручник «Історія зарубіжної літератури. Література близького зарубіжжя» (2008) (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 24445)

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  • Квазі-автобіографія як метажанр сучасної української літератури // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам'янець-Подільський: "Аксіома", 2015. – С. 75-81.
  • Memories by sixtiers as autobiographical metagenre / Спогади шістдесятників як автобіографічний метажанр // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1(5). – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2016. – Р.44-49.
  • Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки. – випуск 148. – серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 356 с. – С. 28-34.
  • Епістолярний образ Богдана Лепкого // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія Літературознавство: матеріали міжнародної наукової конференція «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» / за ред. Д.ф.н. М.П.Ткачука.  ‒ Тернопіль: ТНПУ, 2017. Вип.47. -  С.18-26.
  • Проза Павла Вольвача як урбаністичний контекст формування особистості // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб.наук.ст.] / [ гол.ред. В.А.Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. = Вип. ХVI. – 202 с. – С. 150-158.
  • Література non-fiction: теоретичний вимір : монографія / упорядник Т.Ю. Черкашина; наук.ред. О.А.Галич. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 272 с. – С.131-143 (розділ Автобіографія як жанр/метажанр документалістики)
  • БЛОГ: ЖАНР ЖУРНАЛІСТИКИ ЧИ ЛІТЕРАТУРИ?  // Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А.Огульчанська, В. Г.Зотова, Л. П. Копєйцева. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. - С. 56-60.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  немає

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Диплом спеціаліста АР № 10587101 за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література»

  Згорнути ↑
 • Стрєлкова Юлія Олександрівна

  Стрєлкова Юлія Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, докторантка

  E-mail: yuliya86strielkova@gmail.com

  Моб.тел.: 050-353-22-13

  Народилася 30 грудня 1986 року в с. Тиманівка, Вінницької області, Тульчинського району.

  У 2004 році закінчила Спеціалізовану школу № 135 з поглибленим вивченням англійської мови у м. Київ.

  У 2009 році закінчила Інститут туризму ФПУ у м. Київ.

  У 2013 році закінчила аспірантуру КНУ ім. Т.Г. Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов'янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський)» (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство).

  С 2016 року працюю над докторською дисертацією. Тема: «Діалектична теологія в духовній культурі ХХ століття: філософсько-релігієзнавчі аспекти розвитку неоортодоксального протестантизму». Науковий консультант: Харьковщенко Євген Анатолійович, доктор філософських наук, професор КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

  Стаж роботи – 11 років. 

  Викладала і викладаю навчальні дисципліни:  «Релігієзнавство», «Філософія» тощо.

  Володіння мовами: українська, англійська, російська мови.

  Автор понад 45 наукових публікацій, серед яких 1 монографія.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

   Науково-організаційна робота

  Досвід роботи на посаді заступника завідувача кафедрою рекламного та виставкового бізнесу Інституту реклами у 2015-2017 роках.

  Досвід роботи в якості члена вченої ради Інституту журналістики, дизайну та архітектури у 2018 році.

  Диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі «Лідер освіти МАУП» у 2018/2019 навчальному році.

  Диплом за високий професіоналізм, добросовісну бездоганну працю, вагомі трудові здобутки від Інституту журналістики, дизайну та архітектури в 2019 році.

  ПІБ

  Стрєлкова Юлія Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат філософських наук, доцент

  Докторантка КНУ ім. Т.Г. Шевченка

  Посада

  Доцент кафедри журналістики

  Науково-педагогічна діяльність

  11 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної) роботи

  2 роки

  Дослідження й розробки за останні 5 років

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою Соціологія у МАУП з 7 жовтня 2019 року по 30 жовтня 2019 року.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Співпраця з 2017 року

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Монографія:

  1. Ю.О. Стрєлкова. Діалектична теологія в духовній культурі ХХ століття: філософсько-релігієзнавчий аспект: монографія – Київ: Наукова думка, 2019. – 312 с.

   

  Статті у наукових фахових виданнях України:
  (які входять до переліку ДАК МОН України)

  1. Стрєлкова Ю. О. Герменевтика Р. Бультмана: деміфологізація versus христоцентризм // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. 2016. Вип. 38. Філософія. С. 144‒156.
  2. Стрєлкова Ю. О. Концепція «парадоксальної ідентичності» людини у контексті проекту деміфологізації Р. Бультмана // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2016. № 3 (7). С. 42–46.
  3. Стрєлкова Ю. О. Діалектична теологія як «теологія кризи»: соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2017. №1 (8). С. 43–47.
  4. Стрєлкова Ю. О. Специфіка «діалектико-теологічної рецепції» ідей протестантської ортодоксії // Українське релігієзнавство. 2017. № 84. С. 58–67.
  5. Стрєлкова Ю. О. Символічний характер методу кореляції та концепції теономії розуму в теології П. Тілліха // Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 2019. Вип. 1. С. 170-175.
  6. Стрєлкова Ю. О. Трансформації діалектики в теології К. Барта // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 122. С. 236–240.
  7. Стрєлкова Ю. О. Діалектична теологія vs ліберальна теологія: проблема розбіжностей і точок дотику // Мультиверсум. Філософський альманах. 2017.                 Вип. 3–4 (161–162). С. 194–206.
  8. Стрєлкова Ю. О. Християнський екзистенціалізм та діалектика                   С. К’єркегора як ідейне джерело діалектичної теології // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 135. С. 155–159.
  9. Стрєлкова Ю. О. Діалогічні виміри «високої христології» Еміля Бруннера // Вісник Львівського Університету, Філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 19. С. 70–75.
  10. Стрєлкова Ю. О. Еміль Бруннер як представник діалектичної теології:  релігієзнавчо-філософський аналіз вихідних ідей // Науковий часопис НПУ             ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2018.             Вип. 39 (52). С. 18–24.
  11. Стрєлкова Ю. О. Еклезіологія діалектичної теології: христоцентризм, діалектика, історизм // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018.               Вип. 141 (2). Ч. 2. Філософські науки. С. 141–145.
  12. Стрєлкова Ю. О. Деміфологізація та екзистенційна теологія: становлення парадигми // Українське релігієзнавство. 2018. № 85. С. 42–53.
  13. Стрєлкова Ю. О. Концепції analogia fidei та analogia relationis у теології К. Барта: епістемологічний, антропологічний та екуменічний потенціал // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 136. С. 143–146.
  14. Стрєлкова Ю. О. Концепція Слова Божого в діалектичній теології та християнська теологічно-філософська традиція // Scientific Journal Virtus. 2019.   № 34. С. 39–44
  15. Стрєлкова Ю. О. Проект деміфологізації та екзистенційний аспект проблеми кореляції між теологією, філософією та наукою // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. 2019. Вип. 3. Том 41. Філософія. С. 170–182.

  Статті в іноземних виданнях:

  1. Стрелкова Ю. А. Парадоксальная диалектика человеческой субъективности С. Кьеркегора: концепция двойной рефлексии сообщения и псевдонимика // SOTER.  №66 (94). Kaunas, Lietuva. 2018. С. 9–24.
  2. Стрелкова Ю. А. Экклезиологические взгляды Карла Барта и тенденции современного экуменизма // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Философия. 2018. С. 160–169.
  3. Стрелкова Ю. А. Neo-orthodoxy in the post-secular world and ontological explications of word of god // Modern Science. Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. № 1. 2018. С. 70–79.
  4. Стрелкова Ю. А. The concept of deep communication and neo-Protestant theology // ИДЕИ. БРОЙ І (ІІ). Година VІ. 2018. ФЕВРУАРИ, БЬЛГАРИЯ.                С. 89–95.
  5. Стрелкова Ю. А.  D. Bonhoeffer and the dialectical theology: the issues of christology // Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary). № 16. 2018. С. 31-35. URL: http://magyar-journal.com/wp-content/uploads/2018/05/magyar-30.04.2018.pdf.  
  6. Стрелкова Ю. А.  Language anthropocentrism and concept of equivocation in P. Tillich’s theology // Norwegian Journal of development of the International Science (Oslo, Norway). №32. 2019. С. 52–55.
  7. Стрелкова Ю. А.  Chrystocentryzm i koncepcja diastazy kultury oraz wiary w teologii Karla Bartha // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland).   №4 (44). 2019, part 6. С.49–54.

  Тези наукових доповідей:

  1. Стрєлкова Ю. О. Неоортодоксія в постсекулярному світі // Танчерівські читання: міжнародна наукова конференція (Київ, 30 жовтня, 2019). С. 8
  2. Стрєлкова Ю. О. Філософія спілкування в сучасній гуманітарній думці // Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 березня 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». 2019. С. 67–68
  3. Стрєлкова Ю. О. Філософсько-релігієзнавчі погляди К. Барта // Дні науки філософського факультету – 2019: міжнародна наукова конференція (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.). С. 17
  4. Стрєлкова Ю. О. Аналогії між діалектичною теологією та релігійними поглядами Г.С. Сковороди // ХІХ Сковородинівські читання: Матеріали міжнародної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 2019). С. 13
  5. Стрєлкова Ю. О. Еклезіологія діалектичної теології // Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 22 квітня 2019 року). С. 5
  6. Стрєлкова Ю. О. Антропоцентричний підхід П. Тілліха до мови та культури // Роль слова в міжрелігійному діалозі: від мови ненависті до творення спільного простору любові: Матеріали Конференції (м. Івано-Франківськ, 9 травня 2019 року). С. 4
  7. Стрєлкова Ю. О. Христологічні ідеї в творчості Д. Бонгьоффера // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19-20 квітня 2019 року). Дніпро: НО «Відкрите суспільство». 2019. С. 53–54
  8. Стрєлкова Ю. О. «Висока  христологія» Еміля Бруннера // Актуальні питання сучасної науки (частина ІІ): Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20-21 квітня 2019 року. Київ: МЦНД. 2019. С. 42
  9. Стрєлкова Ю. О. Неортодоксальна онтологія // Новини сучасної науки, ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. (м. Вінниця, 03 червня 2019 року). Ч.7. С. 60–61
  10. Стрєлкова Ю. О. Діалектична теологія vs ліберальна теологія   // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного  виробництва: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 30 травня 2019 р. Тернопіль: Крок, 2019. С. 157–158
  11. Стрєлкова Ю. О. Християнський екзистенціалізм та діалектика  С. К’єркегора // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 5-6 липня 2019 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. С. 36–37
  12. Стрєлкова Ю. О. Еклезіологія та історизм у традиції діалектичної теології // Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій. Матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 28-29 червня 2019 року). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 156–158
  13. Стрєлкова Ю. О. Передумови виникнення діалектичної теології   // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 19-20 липня 2019 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2019. С. 63–64
  14.  Стрєлкова Ю. О. Діалектика С. К’єркегора // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали ІІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26-27 липня 2019 року) / ГО «Інститут інноваційної  освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С. 54–55
  15.  Стрєлкова Ю. О. Концепція діастазу К. Барта // International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries»: Conference proceedings, June 28-29, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 132 p. С. 26–27
  16. Стрєлкова Ю. О. Концепція Еміля Бруннера «істина як зустріч» // Танчерівські читання: міжнародна наукова конференція (Київ, 28 жовтня, 2019). С. 5
  17. Стрєлкова Ю.О. Соціальні та історичні передмови виникнення діалектичної теології як універсальної цінності //  Універсальні цінності релігій світу: історія і сучасність. Міжнародна наукова конференція (м. Київ, 24-25жовтня 2019 року). С. 6
  18. Стрєлкова Ю.О. Історія розвитку та формування діалектичної теології // Проблеми модернізації України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції», 13 листопада 2019 р. / ред.кол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. ‒  К.: МАУП, 2019. ‒ С. 175-176.
  19.  Стрєлкова Ю.О. Діалектичний принцип побудови теології Карла Барта // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. 986 p. p 784
  20.  Стрєлкова Ю.О. Комунікативна раціональність Юргена Габермаса // Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19 листопада 2020. Вінниця, 2020.
  21.  Стрєлкова Ю. О. «Етика безрелігійного християнства» Дітріха Бонхеффера // Танчерівські читання: міжнародна наукова конференція (Київ, 27 жовтня, 2020).

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Language Certificate IMWG – 17/10/2018 (Instytut Mledzynarodowej Wspolpracy Gospodarczej)

  This certificate of graduation has successfully completed the English Language Course and been evaluated that his current language competence level corresponds to B2 of the common European Frame work of Reference for Languages of the Council of Europe.

  Згорнути ↑

Освітньо-професійна програма "Журналістика" перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Журналістика" другий (магістерський) рівень

Educational professional program "JOURNALISM" the second (master's) level

Поділитися посиланням: